Cynnal iechyd, diogelwch a lles wrth weithio gyda thechnoleg ddigidol

URN: TECHDUDW1
Sectorau Busnes (Suites): Defnyddwyr TG
Datblygwyd gan: e-skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynnal iechyd, diogelwch a lles wrth weithio gyda thechnolegau digidol. Mae'n cynnwys pwysigrwydd polisïau a gweithdrefnau iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle technoleg ddigidol a'r cyfrifoldeb y mae'n ei roi ar bob unigolyn. Mae'n cynnwys defnyddio asesiadau risg mewn perthynas ag iechyd, diogelwch a lles a defnyddio technolegau digidol ac offer sgrîn yn ddiogel. Mae hefyd yn cynnwys y gweithdrefnau ar gyfer ymateb i ddamweiniau a sut i drin sylweddau a deunyddiau peryglus sy'n gysylltiedig â thechnolegau digidol. Mae'r safon hon ar gyfer y rhai sydd angen gweithredu'n ddiogel, gan gynnal iechyd, diogelwch a lles wrth weithio gyda thechnolegau digidol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain neu yn rhan o'u dyletswyddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Perfformio asesiadau risg i nodi'r peryglon iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â defnyddio technolegau digidol i weithredu arferion gweithio diogel

 2. Ymateb yn briodol i leihau risgiau posibl yn eich amgylchedd gwaith eich hunain ac arferion gwaith yn unol â safonau sefydliadol

 3. Adolygu ac ymateb i beryglon a risgiau sy'n codi wrth weithio gyda thechnolegau digidol yn y gweithle yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 4. Cymryd rhagofalon i leihau risgiau iechyd a diogelwch i'ch hun ac eraill wrth symud offer technoleg ddigidol trwm neu beryglus neu eu gwaredu yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 5. Cydnabod a lleihau effeithiau straen corfforol gweithio wrth sgrîn ac wrth weithio ar-lein

 6. Cymhwyso dulliau penodedig i osgoi risgiau iechyd corfforol a seicolegol wrth ddefnyddio dyfeisiau digidol yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

 7. Dilyn y gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod am beryglon sy'n gysylltiedig â thechnoleg ddigidol, risgiau neu ddamweiniau yn y gwaith yn unol â gweithdrefnau sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch cyffredinol mewn cyd-destun TG

 2. Y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer sicrhau iechyd a diogelwch yn y gwaith

 3. Y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer ymateb i ddamweiniau yn y gwaith

 4. Y gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod am beryglon, risgiau neu ddamweiniau yn y gwaith

 5. Prif nodweddion polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch sefydliad

 6. Prif gyfrifoldebau iechyd a diogelwch eich hun ac eraill yn y lleoliad gwaith technoleg ddigidol

 7. Sut i gael gafael ar gymorth a gwybodaeth ychwanegol sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles yn y lleoliad gwaith technoleg ddigidol

 8. Pam mae'n bwysig asesu peryglon iechyd a diogelwch a achosir gan leoliad gwaith technoleg ddigidol

 9. Sut i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio technolegau digidol

 10. Y materion lles sy'n gysylltiedig â gorddefnyddio technolegau digidol neu eu defnyddio'n amhriodol

 11. Y camau y gellir eu cymryd i liniaru'r risgiau iechyd a lles sy'n gysylltiedig â thechnolegau digidol

 12. Y risgiau iechyd sy'n gallu deillio o weithfannau neu amgylcheddau gwaith sydd wedi'u cynllunio'n wael


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ODAG Consultants Ltd.

URN gwreiddiol

TECHDUDW1

Galwedigaethau Perthnasol

TGCh i ddefnyddwyr

Cod SOC

2000

Geiriau Allweddol

iechyd, diogelwch, lles