Gweithio mewn ffordd broffesiynol ym maes radio a sain

URN: SKSRAC1
Sectorau Busnes (Suites): Creu Cynnwys Radio a Sain
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn adnabod y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol i gyflawni eich gwaith radio a sain mewn ffordd broffesiynol, a rheoli eich cyfraniad fel ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar y rhai rydych yn gweithio â nhw. Mae'n ymwneud â meddu ar frwdfrydedd am radio a sain, dealltwriaeth eang o'r cyfrwng a'i bosibiliadau, a'i le mewn byd cyfryngol cydgyfeiriol.

Mae'n cynnwys gallu i feddwl yn greadigol a pharodrwydd i weithio fel rhan o dîm. Mae'n ymwneud â chadw eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn gyfoes ac ymaddasu yn ôl technolegau ac arferion gwaith cyfnewidiol er mwyn gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd maen nhw'n eu cyflwyno. 

Mae'n mynnu lefel dda o gymhwysedd technegol a sgiliau TG cyffredinol, a bod yn gyfarwydd â safonau, cyfarpar a meddalwedd presennol y diwydiant. Mae hefyd yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o'r amgylchedd cyfreithiol a rheoleiddio perthnasol mae'r diwydiant radio a sain yn gweithredu ynddo. Bydd angen hefyd i chi ddeall y diwydiant radio a sain ehangach, ei is-sectorau, modelau busnes, ffynonellau cyllid, rhanddeiliaid allweddol a rolau swyddi ynghyd ag effaith technolegau cyfnewidiol a chydgyfeiriant y cyfryngau, fel y defnydd o gynnwys aml-gyfrwng ar gyfer radio a sain.

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiannau radio neu sain.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cyflwyno syniadau ar gyfer cynnwys radio, sain a chynnwys aml-gyfrwng cysylltiedig i bobl berthnasol
 2. dethol y llwyfan cyflwyno mwyaf addas i'r cynnwys sy'n cael ei greu
 3. adrodd stori ar draws pob llwyfan gan ddefnyddio cynnwys sain a chynnwys aml-gyfrwng cysylltiedig
 4. defnyddio ffynonellau gwybodaeth dibynadwy i gadw ar y blaen â datblygiadau'r diwydiant a'r farchnad, technolegau newydd, syniadau a thechnegau creadigol, ac arfer gorau
 5. gweithio gyda chydweithwyr mewn ffordd gydweithredol
 6. cynnal trafodaethau a chyd-drafodaethau mewn ffordd broffesiynol sy'n hyrwyddo cydweithio
 7. cynhyrchu gwaith i'r safon ofynnol yn unol ag anghenion creadigol a chyfyngiadau cyllidebol
 8. dyfeisio a gweithredu cynlluniau wrth gefn sy'n cyflwyno'ch gwaith ar amser
 9. ymateb i adborth am eich gwaith mewn modd adeiladol, gan addasu eich gwaith neu'ch ymddygiad fel sy'n ofynnol
 10. rheoli eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun yn barhaus
 11. defnyddio cyfarpar a meddalwedd o safon y diwydiant i ateb gofynion
 12. defnyddio'r confensiynau priodol i enwi a storio data digidol fel y gallwch chi ac eraill ei adnabod a'i gyrchu
 13. cydymffurfio â'r cyfreithiau a'r rheoliadau perthnasol sy'n rheoli'r diwydiant radio a sain a dilyn y codau ymddygiad yn eich sefydliad eich hun

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. strwythur y diwydiant radio a sain, ei is-sectorau a modelau busnes a ffynonellau cyllid
 2. y rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant a'u rolau
 3. effaith technolegau digidol a sut mae cydgyfeiriant y cyfryngau yn effeithio ar y diwydiant radio a sain
 4. y gwahanol lwyfannau cyflwyno ar gyfer cynnwys sain - eu manteision a'u hanfanteision
 5. goblygiadau dosbarthu cynnwys sain aml-lwyfan
 6. yr angen am aml-sgilio ac ystod y swyddogaethau a rolau mewn amgylchedd radio a sain aml-sgiliog
 7. yr hyn sy'n gwneud cyfrwng radio a sain yn neilltuol a ble mae'n eistedd mewn tirwedd gyfryngol wedi'i chydgyfeirio
 8. y gwahanol genres, fformatau rhaglenni, arddulliau gorsafoedd a ddefnyddir ym maes radio a sain cerddoriaeth neu lafar
 9. sut gellir defnyddio cynnwys aml-gyfrwng a delweddu i hyrwyddo cynnwys radio a sain a chynyddu ymgysylltiad y gynulleidfa
 10. sut mae eich rôl yn gysylltiedig â rolau eraill a sut i weithio mewn ffordd gydweithredol
 11. sut i gyflwyno syniadau i gydweithwyr a chael eu cefnogaeth
 12. sut i wneud y defnydd mwyaf effeithlon o'r adnoddau sydd ar gael
 13. sut gallai fod angen i eraill ddefnyddio'r gwaith rydych chi'n ei gynhyrchu
 14. y problemau cyffredin a allai godi yn eich gwaith a sut i ddefnyddio atebion wrth gefn i leihau eu heffaith
 15. sut i annog pobl i roi adborth am eich perfformiad personol a sut i ymateb yn gadarnhaol i hyn
 16. ffynonellau gwybodaeth berthnasol i sicrhau bod eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn gyfoes
 17. sut i ddefnyddio cyfarpar neu feddalwedd perthnasol yn effeithiol ac yn effeithlon
 18. nodau, gwerthoedd, cyfeiriad a blaenoriaethau eich sefydliad
 19. y cyfreithiau a'r rheoliadau perthnasol, safonau'r diwydiant, canllawiau ac arfer gorau sy'n berthnasol i radio a sain

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSRC1

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Cyfryngau

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Radio, Cyfryngau, Aml-lwyfan, Cynnwys