Ffitio Gwisgoedd

URN: SKSQ22
Sectorau Busnes (Suites): Gwisgoedd
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i asesu gofynion perfformwyr unigol o ran gwisg a ffit a mynd ati i ffitio gwisgoedd.

Gallai hyn ymwneud â pharatoi gwaith addasu ar gyfer gwisgoedd, cymryd mesuriadau cywir, bodloni'r amserlen a'r gyllideb, ymddwyn yn arwahanol ac yn ystyriol o anghenion y perfformwyr, cydymffurfio gydag arferion yr ystafell ffitio a chynnig cyfarwyddiadau eglur i'r gweithwyr eraill sydd ynghlwm.  

Mae'n debyg y byddai'r safon hon yn berthnasol i oruchwylwyr gwisgoedd, cynorthwywyr gwisgoedd, gweithwyr gwisgoedd wrth gefn, cynorthwywyr wardrob a gwneuthurwyr gwisgoedd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. dewis a pharatoi gwisgoedd ar gyfer y broses ffitio
 2. trefnu amseroedd ffitio cyfleus yn unol ag amserlen y cynhyrchiad
 3. cyflawni'r gwaith ffitio yn unol ag arferion a gweithdrefnau'r ystafell ffitio
 4. defnyddio'r drych i asesu'r ffit/edrychiad  
 5. cyfathrebu gyda'r perfformwyr mewn dull cwrtais, ystyriol a phroffesiynol
 6. asesu'r gofynion a chydnabod diffygion yng ngwneuthuriad, ffit a gorffeniad y dillad
 7. dwyn i ystyriaeth rhaffau gwisgoedd ac effeithiau arbennig pan fyddwch yn ffitio'r gwisgoedd
 8. cymryd a chofnodi mesuriadau cywir a gwneud cyfrifiadau fel sy'n briodol
 9. asesu ac amcangyfrif gofynion unrhyw ddefnyddiau a deunyddiau ychwanegol
 10. paratoi gwisgoedd i'w haddasu neu eu hail wneud
 11. cadarnhau a thrafod yr addasiadau gofynnol a'r raddfa amser i'r person / pobl sy'n cyflawni'r gwaith addasu
 12. cymharu gwisgoedd wedi'u haddasu gyda'r gofynion addasu y cytunwyd arnyn nhw a chadarnhau eu bod yn cyd-fynd
 13. labelu gwisgoedd, adnabod eu tarddiad, y perfformiwr a'r cyfarwyddiadau addasu hollgynhwysol wedi ichi ffitio'r wisg
 14. cydweithio gyda staff y cynhyrchiad a'r perfformwyr i gadarnhau caiff y cyfarwyddyd dylunio ei fodloni
 15. gwirio bod ffit y gwisgoedd yn gywir yn dilyn gwaith addasu  
 16. trafod problemau gyda ffit ac addasiadau gyda'r person / pobl berthnasol mewn dull amserol.
 17. sicrhau caiff gofynion gwisgoedd lluosog, effeithiau arbennig a cholur eu dwyn i ystyriaeth wrth ffitio gwisgoedd
 18. cadw gwybodaeth yn unol â'r gweithdrefnau a chydymffurfio gyda'r rheolau cyfrinachedd
 19. cyfathrebu'n eglur gyda staff y cynhyrchiad ac adrannau neu unigolion perthnasol eraill

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gweithdrefnau ffitio gwisgoedd
 2. gofynion y cynhyrchiad, y cyfarwyddyd dylunio a'r amserlen gwisgoedd
 3. gofynion y perfformwyr a'r cynhyrchiad ar y cyd â'r personél priodol  
 4. trefnu ffitio gan gydymffurfio gydag amserlen y cynhyrchiad
 5. sut i gymryd a chofnodi mesuriadau cywir a gwneud cyfrifiadau
 6. paratoi gwisgoedd ar gyfer addasiadau angenrheidiol
 7. ffit ac edrychiad gofynnol y gwisgoedd fel y cytunwyd arnyn nhw gyda staff y cynhyrchiad
 8. sut i amcangyfrif gofynion y deunyddiau a'r defnyddiau
 9. problemau a diffygion ynghlwm â'r gwisgoedd a sut i fynd i'r afael gyda nhw
 10. cadw cofnodion a rheolau cyfrinachedd lle'n briodol
 11. rheolau a gofynion cyfrinachedd y cynhyrchiad
 12. holl staff perthnasol y cynhyrchiad a'r protocol cyfathrebu 
 13. cyfrifoldebau statudol ynghlwm  â'r deddfwriaethau a'r rheoliadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSQ11

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig a Galwedigaethau Technegol, Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig â’r Cyfryngau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

Gwisg; wardrob; goruchwylio; ffitiadau; cyfarwyddiadau; trwsiadau; addasiadau; dychwelyd; difrod