Sefydlu a threfnu adran wisgoedd

URN: SKSQ20
Sectorau Busnes (Suites): Gwisgoedd
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i gynllunio, sefydlu a threfnu adran wisgoedd sy'n gysylltiedig â chynhyrchiad. Gallai ymwneud â recriwtio aelodau ar gyfer yr adran, cyfathrebu gydag adrannau eraill, asesu'r gofod gwaith sydd ar gael a chaffael a gosod cyfarpar.

Mae'n debyg y byddai'r safon hon yn berthnasol i oruchwylwyr gwisgoedd, rheolwyr gwisgoedd a chynorthwywyr gwisgoedd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cadarnhau gofynion y gwisgoedd, amserlen y cynhyrchiad a'r gyllideb
 2. adolygu dadansoddiad y gwisgoedd ac adnabod yr adnoddau gofynnol i storio, dosbarthu a chynnal a chadw gwisgoedd
 3. adnabod ac asesu'r gofod sydd ar gael gan ddwyn i ystyriaeth y materion ynghlwm â diogelwch, cyfrinachedd a risgiau
 4. adnabod a recriwtio personél gwisgoedd sy'n meddu ar y sgiliau gofynnol a chan gadw at y gyllideb
 5. ymgynghori gyda'r dylunydd a staff y cynhyrchiad a thrin a thrafod amodau a thelerau'r staff gwisgoedd
 6. sicrhau bod y personél gwisgoedd wedi'u hyfforddi'n llawn
 7. adnabod a chaffael y cyfarpar a'r offer gofynnol gan gadw at y gyllideb
 8. adnabod a chaffael y deunyddiau a'r defnyddiau gofynnol gan gadw at y gyllideb
 9. trefnu cyflawni'r adnoddau
 10. cydosod, gosod a sefydlu'r cyfarpar yn y man dewisol gan ddwyn i ystyriaeth y rhwystrau, peryglon a'r amodau diogelwch
 11. creu amgylchedd gwaith diogel a gweithredol
 12. adnabod costau cynnal a chadw'r adran
 13. llunio a chadarnhau'r broses storio gwisgoedd
 14. llunio a ffurfioli'r broses dychwelyd
 15. sicrhau bod mesurau diogelwch digonol ar waith
 16. sicrhau bod y polisïau yswiriant gofynnol ar waith  
 17. cyfathrebu gyda staff y cynhyrchiad a'r adrannau neu unigolion perthnasol eraill
 18. sicrhau bod y deddfwriaethau a'r canllawiau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol ar waith a bod pawb yn cydymffurfio gyda nhw bob amser

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. gofynion y cynhyrchiad a'r amserlen  
 2. cyllideb a graddfeydd amser y cynhyrchiad gallwch chi fanteisio arnyn nhw
 3. sut i adnabod y gofynion o ran criwio a sgiliau
 4. sut i ddewis a recriwtio aelodau ar gyfer yr adran wisgoedd  
 5. sut i drin a thrafod amodau a thelerau'n effeithiol
 6. rolau, cyfrifoldebau a thasgau gofynnol yr adran wisgoedd
 7. cyfarpar gofynnol i gwblhau tasgau yn yr adran wisgoedd, fel gynnau tagio, sisyrnau, rheseli a chyfarpar presio a sut i'w defnyddio'n ddiogel
 8. cyfleusterau angenrheidiol mewn adran wisgoedd e.e. dŵr tap, trydan
 9. mesurau diogelwch gofynnol
 10. costau cynnal a chadw'r adran
 11. y goblygiadau cost ynghlwm â cholli neu ddifrodi eitemau
 12. trefniadau yswiriant digonol
 13. prosesau effeithiol o ran llogi, benthyg a dychwelyd gwisgoedd
 14. gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol sy'n berthnasol i drin a storio sylweddau peryglus
 15. y protocol cyfathrebu gyda staff y cynhyrchiad ac adrannau neu unigolion perthnasol eraill
 16. cyfrifoldebau statudol ynghlwm â'r deddfwriaethau a'r rheoliadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSQ20

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig a Galwedigaethau Technegol, Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig â’r Cyfryngau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

Gwisg; wardrob; adran; rheoli; trefnu; cynhyrchiad