Creu effeithiau prosthetig

URN: SKSPSFX07
Sectorau Busnes (Suites): Effeithiau Arbennig Ffisegol
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â chreu prostheteg ar gyfer ei ddefnyddio mewn cynhyrchiad.

Mae'n cymryd yn ganiataol fod gennych chi'r wybodaeth a'r gallu i greu prosthetegau a dealltwriaeth drylwyr o'r peryglon cysylltiedig.

Bydd angen i chi fod yn gallu cynllunio, cerfio, mowldio, rhedeg a gosod prosthetegau. Bydd angen i chi weithio ar y cyd â phersonél cynhyrchu amrywiol, yn enwedig â'r adran wisgoedd, propiau a styntiau, er mwyn creu'r effaith a ddymunir.

Bydd y Safon hon yn briodol i chi os ydych chi'n creu ac yn gweithredu prosthetegau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cysylltu â phobl ac adrannau priodol ynghylch gofynion prosthetig
 2. defnyddio ffynonellau dibynadwy i ymchwilio effeithiau prosthetig sy'n ddilys a phriodol
 3. creu offer prosthetig yn unol â gofynion cynhyrchu, sgript / manyleb, a chyllideb
 4. paratoi creiddiau a chastiau sy'n addas i weithio ohonynt
 5. gwneud y mowldio a'r castio terfynol ar ddarnau prosthetig gan ddefnyddio deunyddiau priodol i gwrdd â gofynion cynhyrchu
 6. darparu dogfennaeth yn ôl y galw, sy'n amlinellu unrhyw weithdrefnau diogelwch angenrheidiol
 7. cynnal diogelwch y cast a'r criw bob amser
 8. sicrhau fod unrhyw fasgiau tân yn cael eu gwneud i drwch digonol a'u bod yn gallu cael eu rhyddhau'n gyflym
 9. cysylltu â phobl berthnasol a chydweithio gyda nhw i sicrhau fod pob effaith brosthetig yn ddiogel bob amser
 10. monitro pobl sy'n defnyddio'r prosthetegau bob amser er mwyn sicrhau nad oes ymateb alergaidd, newidiadau gormodol i dymheredd y corff neu effeithiau ar eu gallu i weithredu'n ddiymdrech
 11. gweithredu'n ddi-oed ac yn unol â chyfarwyddiadau iechyd a diogelwch yn achos digwyddiad sy'n gysylltiedig ag effaith brosthetig ar set neu mewn gweithdy 
 12. tynnu prosthetegau i ffwrdd yn unol â gofynion diogelwch
 13. darparu atebion amgen yn unol â gofynion cynhyrchu a chyllideb os na ellir cynhyrchu prosthetegau i'r dyluniad neu'r gyllideb wreiddiol
 14. dogfennu asesiad a rheoli risg mewn fformatau priodol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. â phwy i gysylltu yn yr adran gynhyrchu, ac yn enwedig yn yr adrannau gwisgoedd, propiau, effeithiau arbennig a styntiau, ynghylch y prosthetegau sydd eu hangen a'u gofynion diogelwch
 2. doluriau, clwyfau, ysgythriadau ac anatomi dynol
 3. sut i ddefnyddio cynhyrchion gwaed ffug a rigiau gwaed
 4. y tymheredd corfforol cywir i'w gynnal wrth ddefnyddio gwisgoedd creaduriaid
 5. sut i ymchwilio i brosthetegau penodol i sicrhau eu bod yn ddilys ac yn briodol ar gyfer gofynion sgript
 6. technegau penodol i'w defnyddio ar gyfer prosthetegau heneiddio
 7. y prosesau i'w cynnal i wneud castiau bywyd a'r deunyddiau sydd eu hangen ar eu cyfer
 8. deunyddiau a thechnegau cerflunio, mowldio a chastio
 9. pwysigrwydd masgiau tân a'r modd y'u cynhyrchir ar gyfer eu defnyddio wrth losgi corff stỳnt
 10. cyflenwadau ac offer aer
 11. y deilliannau posib o beidio â defnyddio deunyddiau'n briodol neu'n gywir a'r mesurau i'w cymryd yn syth
 12. darpar effeithiau alergaidd a all ddigwydd wrth ddefnyddio prosthetegau, sut i'w hadnabod a sut i weithredu'n briodol
 13. sut i gynnal profion eang mewn amgylchedd gweithdy priodol a phwysigrwydd gwirio pob prawf a ddogfennwyd neu a roddwyd ar fideo i osgoi perygl diangen
 14. sut i dynnu colur/prosthetegau'n ddiogel 
 15. animatroneg a'i ddefnydd wrth greu effeithiau arbennig prosthetig
 16. yr hyn y gellir ei gyflawni gan ôl-gynhyrchu ac effeithiau gweledol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSSFX07

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Proffesiynol Effeithiau Arbennig Ffisegol , Uwch Dechnegydd Effeithiau Arbennig , Hyfforddai Effeithiau Arbennig , Goruchwyliwr Effeithiau Arbennig

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Prosthetig, Gwallt, Colur, Effeithiau, Gweledol, Iechyd a diogelwch