Monitro cyllid a phroffidioldeb cyfraniadau tuag at brosiect

URN: SKSPP07
Sectorau Busnes (Suites): Ôl-gynhyrchu
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Ion 2017

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â chynnal proffidioldeb trwy gadw at yr amserlen a bod yn fwriadol a chraff wrth wneud newidiadau, datrys problemau ac ymateb i geisiadau cleientiaid am ategolion.

Dylai'r Safon hon fod yn berthnasol i unrhyw un sy'n ymwneud â monitro cyllid a phroffidioldeb prosiectau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cynllunio'ch gwaith i fodloni'r gofynion cost ac amser ar gyfer eich rhan chi o'r llif gwaith
 2. egluro ansicrwydd ynghylch yr hyn a ddisgwylir gyda phobl berthnasol
 3. cynnal eich amserlen yn unol â'r hyn y cytunwyd
 4. ymgynghori â chydweithwyr perthnasol ynglŷn ag effaith unrhyw broblemau yn eich gwaith ar ofynion cost ac amser
 5. asesu effaith newidiadau posibl ar yr amserlen, y gyllideb, proffidioldeb a llif arian
 6. cynnal asesiad realistig o oblygiadau cost ac amser unrhyw newidiadau posibl yn yr atodlen neu welliannau posibl i'r cynnyrch
 7. ymgynghori â chydweithwyr perthnasol ar feysydd sydd y tu allan i'ch awdurdod
 8. sicrhau cydbwysedd rhwng colli elw neu enw da a chynnal perthnasau gyda chleientiaid wrth nodi a ddylid codi tâl am neu amsugno costau ychwanegol
 9. cytuno ar benderfyniadau sy'n cynyddu neu'n lleihau'r gost neu'r amser a gymerir neu sy'n effeithio ar y cynnyrch gyda chydweithwyr perthnasol
 10. cynnal diogelwch ffeiliau a deunydd arall yn unol â gofynion y cwmni

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sail costau, cyfraddau, trosiant ac elw yn y prosiect penodol
 2.  llif arian a'i effaith debygol ar gyflwr presennol y busnes
 3. perfformiad a gofynion amser gwahanol gamau o'r llif gwaith ar gyfer prosiect
 4. galluoedd a ffyrdd o weithio'r gwahanol gyfranwyr ar brosiect
 5. gofynion a chyfyngiadau technegol y prosiect a'r cyfleusterau
 6. risgiau o fewn y prosiect a'i lif gwaith a sut i'w lliniaru
 7. ffyrdd o wella ansawdd a chyflymder cyflwyno
 8. sut i drafod problemau cleientiaid gyda chynnyrch neu lif gwaith
 9. rhesymau dros newidiadau i amserlen neu gynnyrch, gan gynnwys problemau mewn tasg, estyniadau a ofynnwyd gan gleientiaid neu gydweithwyr, gwelliannau posibl i'r cynnyrch a nodwyd gennych chi neu'ch cydweithwyr
 10. sut i bwyso a mesur costau a buddion newidiadau annisgwyl i brosiect
 11. systemau cwmni ar gyfer storio wrth gefn a diogelwch

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Ion 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative Skillset

URN gwreiddiol

SKSPP07

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr proffesiynol ôl-gynhyrchu

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Ôl-gynhyrchu, Cynhyrchu, Ffilm, Theledu, Cyllid, Elw, Cyllidebau, Cleient