Asesu hyfywdra prosiectau ar y cyd â dosbarthwyr ac asiantau gwerthiannau

URN: SKSP9
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu (Ffilm a Theledu)
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Maw 2019

Trosolwg

​Mae'r Safon hon yn ymwneud â chysylltu gyda dosbarthwyr ac asiantau gwerthiannau mor fuan â phosib er mwyn asesu hyfywdra busnes prosiectau.

Mae'n ymwneud â deall y broses dosbarthu a medru cydweithio gyda'r rheiny fydd yn gwerthu prosiectau.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o waith dosbarthwyr ac asiantau gwerthiannau a'r gwahaniaeth rhwng gwerthu cynnyrch i farchnad ac i gynulleidfa. Y mwyaf fyddwch chi wedi paratoi ar gyfer cynhyrchiad, y mwyaf cymwys fydd y dosbarthwr a'r asiantau gwerthiannau i weithredu ar eich rhan unwaith y bydd y broses ôl gynhyrchu wedi'i chwblhau.

Mae'n ymwneud â deall bod marchnata'r cynhyrchiad yn rhan o'r gwaith cynhyrchu cysyniad ac nid ydyw y tu hwnt i'r camau cynhyrchu ffilmiau. Bydd angen ichi fod yn ymwybodol pryd byddwch yn meddu ar hawliau cymeradwyo a phryd byddwch yn meddu ar hawliau ymgynghori.

Mae'r gwaith hwn yn ymwneud â dosbarthu hyd at gyflwyno'r cynhyrchiad terfynol.

Mae'r Safon hon yn arbennig ar gyfer y rheiny sy'n cydweithio gyda dosbarthwyr ac asiantau gwerthiannau ar gyfer cynyrchiadau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cysylltu gyda dosbarthwyr mor fuan â phosib i asesu cynnwys a straeon ar gyfer dichonolrwydd busnes

 2. dangos sut gall gynnwys digolledu ar unrhyw fuddsoddiad dichonol

 3. ymchwilio gwybodaeth a data sydd ar gael ar ystadegau arddangos ar gyfer prosiectau a ffurfiau tebyg

 4. cymeradwyo ymgyrchoedd marchnata, rhagluniau, cipolygon, deunyddiau y tu ôl i'r llenni a phosteri pan fo angen

 5. cynnig asedau i ddosbarthwyr drwy gydol y broses gynhyrchu

 6. cast a chriw ar gytundeb i fynd i'r afael â cheisiadau hyrwyddol dosbarthwyr

 7. mynychu marchnadoedd gydag asiantau gwerthiannau er mwyn hyrwyddo prosiectau i ddosbarthwyr dichonol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i adnabod y stori, y cynnwys a'r gynulleidfa ddichonol
 2. sut gall gynnwys greu elw dichonol ar fuddsoddiad
 3. sut i ymchwilio data arddangos er mwyn canfod hyfywdra dichonol prosiectau
 4. sut i ystyried goblygiadau busnes tymor byr  a hirdymor
 5. swyddogaeth marchnata yn ystod camau cynhyrchu gan gynnwys cynhyrchu cysyniadau
 6. sut i ofalu caiff yr holl gyflawniadau cytundebol eu bodloni
 7. sut i ofalu eich bod yn hyrwyddo cynyrchiadau yn y ffordd orau posib
 8. gwaith dosbarthwyr ac asiantau gwerthiannau  
 9. y gwahaniaethau rhwng gwerthu cynnyrch i farchnad ac i gynulleidfa
 10. sut i gydweithio gyda dosbarthwyr er mwyn cymeradwyo ymgyrchoedd marchnata
 11. pryd byddwch chi'n meddu ar hawliau cymeradwyo a phryd byddwch yn meddu ar hawliau ymgynghori.
 12. diben cyhoeddusrwydd a beth gall ei gyflawni a beth na all ei gyflawni
 13. diben rhagluniau a sut dylid eu strwythuro er mwyn cael yr effaith gorau posib
 14. sut i greu asedau gan gynnwys pecynnau gwasg electronig (EPK) a phecynnau y tu ôl i'r llenni at ddefnydd cwmnïau dosbarthu
 15. sut i gytundebu'r cast a'r criw i fynd i'r afael gyda cheisiadau hyrwyddol dosbarthwyr
 16. gwaith asiantau gwerthiannau a sut i adnabod pa farchnadoedd fydd orau i staff cynyrchiadau eu mynychu

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSP9

Galwedigaethau Perthnasol

Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Rheolwyr Cynhyrchu, Cydlynydd Cynhyrchu

Cod SOC

3416

Geiriau Allweddol

Teledu, Ffilm, Dosbarthwyr, Asiantau