Rheoli cyfranwyr yn ystod cynyrchiadau

URN: SKSP22
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu (Ffilm a Theledu)
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Maw 2019

Trosolwg

​Mae'r Safon hon yn ymwneud â chyfarch a chyfarwyddo cyfranwyr cyn recordio cynhyrchiad. Bydd angen eu cefnogi fel sy'n briodol a'u hebrwng o stiwdios neu leoliadau unwaith y byddan nhw wedi gorffen.

Mae'n ymwneud â pharatoi ar gyfer cyfweliadau, monitro eu safon a gwirio'u cynnwys yn erbyn y polisi golygyddol a chyfarwyddyd y cynyrchiad.

Bydd angen ichi lunio a chadw nodiadau cynhwysfawr lle'n briodol.

Mae'r Safon hon yn arbennig ar gyfer y rheiny sy'n gweithio yn y tîm rheoli cynyrchiadau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​adnabod a chyfarch cyfranwyr gan eu cyflwyno i'r gweithwyr cynhyrchu perthnasol
 2. bodloni unrhyw ofynion o ran mynediad neu anghenion arbennig y cyfranwyr yn unol â gweithdrefnau cyfundrefnol
 3. cynnig gwybodaeth eglur i gyfranwyr ynghylch unrhyw ymarferion neu reoliadau stiwdios neu leoliadau sy'n berthnasol iddyn nhw 
 4. gofalu am gyfranwyr pan fyddwch ar leoliad neu yn y stiwdio yn unol â gofynion y cynhyrchiad
 5. cynnig gwybodaeth eglur i gyfranwyr am eu disgwyliadau ynghyd â gwybodaeth am unrhyw newidiadau i'r drefn wreiddiol, amseriad neu gynnwys mewn digon o amser iddyn nhw fedru addasu
 6. datblygu cynllun cyfweld cywir i fodloni gofynion
 7. cyfarwyddo cyflwynwyr neu holwyr ynghylch perfformiad y cyfrannwr neu ddiben cyfweliadau ar adegau priodol 
 8. llunio cofnod cywir o gwestiynau ac atebion, gyda'r amseriadau pan fo'n briodol
 9. monitro ansawdd cyfweliadau perfformwyr, gwirio cynnwys yn erbyn y polisi golygyddol a chyfarwyddyd y cynhyrchiad, yn ogystal ag awgrymu newidiadau neu welliannau
 10. derbyn ffurflenni rhyddhau neu ganiatâd gan gyfranwyr a phan fo'n briodol, eu stori yn unol â'r gofynion rheoleiddiol a chyfundrefnol
 11. bwrw golwg ar drefniadau teithio a thaliadau'r cyfrannwr yn unol â gofynion y cynhyrchiad
 12. hebrwng cyfranwyr o stiwdios neu leoliadau pan fyddan nhw wedi cwblhau eu gwaith yn unol â gofynion y cynhyrchiad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. pwy ydy'r cyfranwyr a'r trefniadau ynghlwm â chydweithio gyda nhw
 2. pam ei bod hi'n bwysig trin cyfranwyr yn gwrtais
 3. gofynion o ran mynediad ac anghenion arbennig y cyfranwyr sydd angen eu hystyried  
 4. pa ymarferion stiwdios neu leoliadau sydd angen i'r cyfranwyr fod yn ymwybodol ohonyn nhw
 5. cyfarwyddyd y cynhyrchiad a'r polisïau golygyddol
 6. cwmpas y wybodaeth cyfarwyddo i'w rhannu gyda chyfranwyr a sut gall hyn amrywio gyda gwahanol gynyrchiadau
 7. sut i drin cyfranwyr gyda gwahanol gymeriadau ac ysbryd yn effeithiol ac yn sensitif
 8. y ddyletswydd gofal tuag at gyfranwyr
 9. sut i fonitro cyfweliadau a pherfformiadau ynghyd â chydnabod arwyddion o orfodaeth
 10. sut i awgrymu newidiadau a gwelliannau mewn ffordd sensitif i'r cyfrannwr a'r holwr

 11. sut a phryd i dderbyn ffurflenni caniatâd neu ryddhau

 12. sut i dderbyn awdurdod i ddefnyddio'r deunydd ar aml-lwyfannau ac ar amryw adegau e.e. ailadroddiadau
 13. goblygiadau deddfwriaeth a rheoliadau cyfredol yn ymwneud â Diogelu Data
 14. sut i wneud taliadau i gyfranwyr
 15.  sut i hebrwng cyfranwyr o'r stiwdio neu o leoliadau pan fyddan nhw wedi cwblhau eu gwaith

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSP22

Galwedigaethau Perthnasol

Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Rheolwyr Cynhyrchu, Cydlynydd Cynhyrchu

Cod SOC

3416

Geiriau Allweddol

Teledu, Ffilm, Cynhyrchiad, Cyfranwyr