Cynnal ymchwil a chasglu gwybodaeth ar gyfer cynnwys golygyddol

URN: SKSJ8
Sectorau Busnes (Suites): Newyddiaduriaeth
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 31 Maw 2019

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â chynnal ymchwil ar gyfer cynnwys golygyddol. Gall hyn ymwneud â holl wahanol ffurfiau golygyddol.

Mae'n ymwneud â gofalu eich bod yn deall diben yr ymchwil yn gyfan gwbl a sut caiff ei ddefnyddio.

Mae'n ymdrin â manteisio ar neu ymwneud ag ystod eang o ffynonellau a medru cwestiynu data neu gwestiynu unigolion er mwyn casglu gwybodaeth berthnasol ac arwyddocaol i'r pwnc gaiff ei archwilio.

Mae'n ymdrin â chynnig barnau ystyriol ynghylch dibynadwyedd ffynonellau a chywirdeb y wybodaeth.

Mae'n ymwneud â deall materion hawlfraint ynghyd â chyfyngiadau cyfreithiol a moesegol.

Mae'r Safon hon yn berthnasol i bawb sy'n cynnal gwaith ymchwil er mwyn datblygu cynnwys golygyddol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. adnabod meysydd ymchwil i'w ymchwilio ac sy'n berthnasol i'r cyfarwyddyd cynnwys golygyddol
 2. adnabod ffynonellau dichonol o wybodaeth a chyngor dibynadwy pan fo angen gwybodaeth arbenigol
 3. cytuno ar y defnydd o ffynonellau arbenigol gyda'r bobl berthnasol a threfnu caiff cytundebau eu cyflwyno lle'n briodol
 4. ymwneud â ffynonellau perthnasol mewn ffordd sy'n fwyaf tebygol o ennyn y wybodaeth angenrheidiol
 5. cynnal cofnodion a nodiadau cyfweliadau cywir a chynhwysfawr o'r ymchwil sydd wedi'i gynnal
 6. gofalu eich bod yn diweddaru cronfeydd data cysylltiadau
 7. cadw'r holl wybodaeth yn ymwneud â ffynonellau a'r ymchwil mewn ffordd ddiogel yn unol â phrotocolau cyfundrefnol wedi'u cytuno
 8. llunio cwestiynau a defnyddio technegau priodol i fanteisio ar wybodaeth ar gyfer y cyfarwyddyd ymchwil
 9. casglu gwybodaeth gan ystod o wahanol ffynonellau er mwyn barnu ei werth a dibynadwyedd
 10. gwirio bod yr wybodaeth yn ddilys, cywir ac yn addas i'w ddiben
 11. asesu'r holl wybodaeth o ran ei berthnasedd i'r cynnwys golygyddol cyn dewis y deunydd fydd yn cyflawni'r cyfarwyddyd ymchwil orau
 12. derbyn cyngor priodol am unrhyw feysydd dadleuol o ran y gyfraith a phryderon yn ymwneud â gwireddiad
 13. casglu gwybodaeth yn ymwneud â graddfeydd amser sydd wedi'u cytuno, cyfyngiadau'r gyllideb a gofynion dan gytundeb
 14. cyflwyno nodiadau cyfarwyddo trefnus a chryno am eich ymchwil ar ffurf briodol ar gyfer y defnyddiwr

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. diben yr ymchwil a natur y cynnwys golygyddol mae'n berthnasol iddo
 2. y graddfeydd amser, terfynau amser a chyfyngiadau adnoddau ar gyfer y gwaith ymchwil yn ymwneud â llunio cynnwys golygyddol
 3. sut i ddefnyddio dadansoddeg data a dehongli tueddiadau cyfryngau cymdeithasol
 4. sut i rannu cynnig yn dasgau ymchwil ymarferol
 5. ffynonellau gwybodaeth dichonol gan gynnwys pobl, cyhoeddiadau a chronfeydd data
 6. sut i gysylltu gyda phobl i ennyn gwybodaeth  
 7. pwysigrwydd cadw nodiadau ymchwil eglur, cynhwysfawr, cywir a chyfredol
 8. y gofynion cyfreithiol a phrotocolau cyfundrefnol perthnasol ar gyfer cadw gwybodaeth yn ymwneud ag ymchwil a ffynonellau
 9. yr ystyriaethau masnachol, cyfreithiol a moesegol sy'n berthnasol wrth gysylltu gyda ffynonellau a pha drefniadau cytundebol sy'n berthnasol i ffynonellau arbenigol
 10. sut i werthuso gwybodaeth o ran perthnasedd, dibynadwyedd a chywirdeb a sut i wirio am ac adnabod anghysondebau ac anghysonderau
 11. sut i gynnal ymchwil effeithiol ar y we gan ddefnyddio peiriannau chwilio arbenigol a chyfryngau cymdeithasol
 12. yr angen i wirio ffynonellau a phwy ddylech gyfeirio atyn nhw a sut
 13. y peryglon cyfreithiol, gwall ffeithiol a thor-codau ymddygiad dichonol ynghlwm â defnyddio  ffynonellau oddi ar y we
 14. gwerth ffynonellau cyfryngau cymdeithasol ynghyd â'r cyfyngiadau a pheryglon ynghlwm a'i ddefnyddio
 15. yr ystyriaethau cyfreithiol a moesegol perthnasol sy'n effeithio ar y defnydd o wybodaeth ar gyfer cynnwys golygyddol
 16. unrhyw gyfyngiadau ac amodau ynghlwm â defnyddio gwybodaeth a goblygiadau defnyddio deunyddiau o dan hawlfraint ar gyfer cynnwys golygyddol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSJ8

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt Cyfryngau

Cod SOC

2471

Geiriau Allweddol

Ymchwil, Gwybodaeth, Cynnwys, Golygyddol, Moeseg, Newyddiaduriaeth