Arddangos gemau a phrosiectau cyfryngau rhyngweithiol trochol i gleientiaid a rhanddeiliaid

URN: SKSIM29
Sectorau Busnes (Suites): Gemau a Chyfryngau Rhyngweithiol
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud ag arddangos gemau neu gynnyrch cyfryngau rhyngweithiol   sy'n defnyddio technoleg drochol i gleientiaid a rhanddeiliaid. Gallai technoleg drochol gynnwys ond nid ydyw wedi'i gyfyngu i Realiti estynedig (AR), Rhith-Wirionedd (VR) a Realiti cymysg (MR).

Mae angen darpariaeth benodol ar allbynnau technoleg drochol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch y defnyddwyr yn ystod y sesiwn arddangos. Gallai'r sesiwn arddangos fod yn ystod y cam prototeip, yn ystod camau allweddol yn y broses datblygu neu unwaith ichi gwblhau'r gwaith.

Mae'r safon hon yn ymwneud â gwirio bod y trefniadau priodol ynglŷn â'r cyfarpar a'r lleoliad mewn lle cyn y sesiynau arddangos a sicrhau eich bod yn cynnal y sesiynau arddangos mewn ffordd sy'n bodloni gofynion y cleientiaid, eich cydweithwyr a'ch mudiad chi.

Gallai'r safon hon fod yn berthnasol i gemau neu gyfryngau rhyngweithiol. Gallai cyfryngau rhyngweithiol ymwneud ag unrhyw fath o gynnwys, cynnyrch neu wasanaethau cyfryngau rhyngweithiol gan gynnwys ond sydd heb ei gyfyngu i wefannau, rhaglenni, neu ymgyrchoedd marchnata ar-lein.

Mae'r safon hon ar gyfer unrhyw un sy'n arddangos gemau neu gynnwys, cynnyrch neu wasanaethau cyfryngau rhyngweithiol sy'n ymwneud â thechnoleg drochol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​defnyddio gwybodaeth gan ffynonellau dibynadwy i adnabod y disgwyliadau a'r gofynion ar gyfer y sesiynau arddangos
 2. gwirio bod y lleoliad a'r cyfarpar yn addas ar gyfer y dechnoleg drochol y byddwch chi'n ei harddangos a bod yr unigolion priodol yn mynychu
 3. rhannu gwybodaeth am y sesiynau arddangos cynnyrch trochol i'r bobl berthnasol ar adegau priodol
 4. cydweithio gyda'r bobl berthnasol i sicrhau bod y sesiynau arddangos yn llwyddiannus
 5. cyflwyno galluoedd a buddion yr allbynnau rydych yn eu harddangos mewn ffordd drefnus, eglur, hyderus a difyr
 6. cyflwyno gwybodaeth sy'n ffeithiol gywir ac ar y lefel dechnegol sy'n briodol i aelodau'r gynulleidfa, yn ystod y sesiynau arddangos
 7. cynnig cyfarwyddiadau eglur a chryno am brofi technolegau trochol i aelodau'r gynulleidfa ar adegau priodol, gan wirio eu bod nhw'n deall eu gofynion nhw
 8. sicrhau eich bod yn ystyried unrhyw ofynion arbennig, sy'n ymwneud â phrofi technolegau trochol, gan aelodau'r gynulleidfa 
 9. sicrhau bod y sesiynau arddangos o fewn cyfyngiadau amser 
 10. ymateb i gwestiynau, gan sicrhau eich bod chi'n cyflwyno'r wybodaeth y mae'r gynulleidfa'n gofyn amdani
 11. sicrhau bod y sesiynau arddangos yn bodloni'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau perthnasol bob amser

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​y ffynonellau gwybodaeth am y  gofynion a'r disgwyliadau cyfundrefnol ynghyd â gofynion a disgwyliadau'r cleient a'r cydweithiwr yn ymwneud â'r sesiynau arddangos
 2. technolegau trochol a'u galluoedd sy'n cynnwys ond sydd heb ei gyfyngu i Realiti estynedig (AR), Rhith Wirionedd (VR), Realiti cymysg (MR) a ffilmio panoramig
 3. y gwahaniaethau gofynnol i ddatblygu prototeipiau neu gynnyrch terfynol
 4. yr amgylchedd, gofod a'r cynllun gofynnol i arddangos gwahanol dechnolegau trochol
 5. y gofynion iechyd a diogelwch yn ymwneud ag arddangos cynnyrch technoleg drochol gan gynnwys glanhau cyfarpar wedi ichi ei ddefnyddio, sicrhau gofod clir i symud ac amgylchynu arddangoswyr
 6. defnyddioldeb, hygyrchedd a'r effeithiau ar ddefnyddwyr technolegau trochol
 7. effaith amrywioldeb, cynhwysiant, hygyrchedd, moeseg, deallusrwydd emosiynol a seicoleg ymddygiad ar brosiectau
 8. y cyfarpar angenrheidiol i arddangos technolegau trochol a lle i'w ganfod
 9. pwy sydd angen y wybodaeth am y sesiynau arddangos a sut i'w chyflwyno
 10. sut i wirio bod y cyfarpar yn gweithio gan wirio oes y batri
 11. y deddfwriaethau, safonau, arferion a'r canllawiau perthnasol ar gyfer arddangos, gwylio a phrofi technolegau trochol gan gynnwys cyfforddusrwydd a phrofiad y defnyddiwr
 12. y cydweithwyr sydd ynghlwm â'r sesiynau arddangos gan gynnwys y rheiny sy'n ymwneud â gwaith marchnata, creadigol, datblygu a sicrhau ansawdd
 13. pwy allai gynorthwyo gyda gweithrediad technegol a chynnal a chadw'r cyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer y sesiynau arddangos
 14. sut i asesu deallusrwydd technegol pobl eraill
 15. effaith tôn, cyflymder ac uchder eich llais yn ogystal ag iaith eich corff ar eich cynulleidfa a'u dealltwriaeth o'ch pwyntiau allweddol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSIMT10

Galwedigaethau Perthnasol

Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Technegydd AR/VR (Realiti Estynedig / Rhithwirionedd), Technegydd Effeithiau Gweledol, Gweithwyr Proffesiynol Animeiddio, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Gweithwyr Proffesiynol Gemau, Gweithwyr Proffesiynol Cyfryngau Rhyngweithiol

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

cyfryngau rhyngweithiol; gemau; chwarae gemau; gwefannau, rhaglenni; marchnata ar-lein; AR/VR; 360; technoleg drochol; realiti cymysg; realiti estynedig; defnyddiwr terfynol; aml-lwyfan; aml-sianel; cynnyrch; prototeipiau; cleientiaid; rhanddeiliaid;