Paratoi er mwyn newid edrychiad y perfformiwr

URN: SKSHWMP5
Sectorau Busnes (Suites): Gwallt, Wigiau, Colur a Phrostheteg ar gyfer Cynyrchiadau
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â'r dulliau paratoi i'w cyflawni er mwyn addasu edrychiad y perfformiwr yn ddiogel, yn lân ac yn unol â gofynion y cynhyrchiad.

Mae'n ymdrin â'ch gallu i drefnu a pharatoi safleoedd gwaith, deunyddiau a'r cyfarpar i'r holl ddefnyddwyr allu manteisio arnyn nhw'n rhwydd. Mae'n ymwneud â sicrhau bod safleoedd gwaith yn lân ac yn daclus a'ch bod chi'n defnyddio'r deunyddiau a'r cyfarpar yn ddiogel.  

Mae hefyd yn ymdrin â chynghori'r perfformwyr o unrhyw anesmwythder posib y gall newid mewn edrychiad ei achosi.

Mae'r safon hon yn berthnasol i'r holl rolau ond mae'n fwyaf perthnasol i oruchwylwyr neu gynorthwywyr gwallt a cholur.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​egluro a chytuno ar y gofynion dylunio ac amserlen y cyfarwyddyd gyda'r unigolyn perthnasol
 2. paratoi a threfnu safleoedd gwaith, deunyddiau, cyfarpar a bagiau offer
 3. rhoi gwybod i'r bobl berthnasol am unrhyw broblemau gyda safleoedd gwaith, deunyddiau, cyfarpar a'r bagiau offer a cheisio dod o hyd i ddatrysiadau
 4. cynnal hylendid personol er mwyn osgoi trosglwyddo unrhyw haint i'r perfformwyr
 5. sicrhau bod digonedd o ddeunyddiau a chyfarpar yn y safleoedd gwaith a'u bod yn daclus ac yn lân drwy gydol y cynhyrchiad 

monitro cyflenwad y stoc a chyfathrebu gyda'r bobl berthnasol i ailgyflenwi stoc neu brynu cyflenwadau penodol yn ôl yr angen

 1. glanhau deunyddiau gwallt, wigiau, colur a phrostheteg gan defnyddio'r nwyddau a'r dulliau glanhau sydd wedi'u cymeradwyo
 2. labelu deunyddiau a blychau gyda gwybodaeth er mwyn eu defnyddio'n ddiogel  
 3. trin, storio a chael gwared ar wallt, wigiau, colur a deunyddiau, offer, cyfarpar a sylweddau peryglus prostheteg mewn dull diogel a hylan
 4. cydnabod cyflyrau croen a/neu wallt heintus neu ymledol a allai heintio'r deunyddiau a'r cyfarpar
 5. rhoi gwybod i'r bobl berthnasol am unrhyw gyflyrau croen neu wallt mewn dull amserol a phroffesiynol
 6. gwirio a pharatoi i orchuddio unrhyw dyllau yn y corff neu datŵs os oes angen
 7. cydymffurfio gyda'r gweithdrefnau i ymdrin â deunyddiau a chyfarpar gwallt, wigiau, colur a phrostheteg sydd wedi'u heintio er mwyn osgoi trosglwyddo haint i unrhyw berfformiwr
 8. cynghori'r perfformiwr am unrhyw adweithiau niweidiol neu anesmwythder posib yn sgil prosesau colur a/neu wallt a'r camau gaiff eu cyflawni i leihau'r peryg 
 9. cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth, y polisïau a'r canllawiau iechyd a diogelwch bob amser

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​y deunyddiau a'r cyfarpar gofynnol ar gyfer safleoedd gwaith gwallt, wigiau, colur a phrostheteg ar y set ac ar leoliad
 2. sut i baratoi a threfnu safleoedd gwaith, deunyddiau a'r cyfarpar i'r holl ddefnyddwyr allu manteisio arnyn nhw'n rhwydd
 3. pwy ddylech chi gyfathrebu gyda nhw ynghylch y gofynion logistaidd ynghlwm â gweithio ar y lleoliad gan gynnwys adnabod lle mae'r dŵr tap, y golau a'r mynediad   
 4. lle a sut i gaffael y deunyddiau a'r cyfarpar gwallt, wigiau, colur a phrostheteg
 5. sut i gadw cofnodion stoc priodol a monitro cyflenwadau
 6. sut i wirio niferoedd y stoc gan gynnwys eu cyflwr a sut i ailgyflenwi'r stoc gan gadw at y gyllideb
 7. sut i gwblhau ffurflen archeb a'r staff perthnasol i gyfathrebu gyda nhw i dderbyn y llofnodion angenrheidiol
 8. y mathau o gynnyrch sydd ar gael ichi a'u defnyddiau unigol
 9. y gofynion dylunio y bu i'r unigolyn/pobl berthnasol eu rhannu gyda chi
 10. cyfyngiadau amser amserlen y cynhyrchiad
 11. y drefn a'r dechneg gywir ar gyfer paratoi gwallt, wigiau, colur neu brostheteg
 12. y gofynion hylendid a glanhau ar gyfer y deunyddiau a'r cyfarpar gwallt, wigiau, colur neu brostheteg 
 13. y gofynion hylendid personol i sicrhau bod y perfformiwr yn gyfforddus ac yn ddiogel
 14. sut i adnabod ac osgoi heintiau posib ac adweithiau niweidiol i wallt a/neu groen
 15. pwy ddylech chi eu hysbysu ynghylch cyflyrau croen neu wallt
 16. y gweithrediadau priodol pan fo heintiau, adweithiau niweidiol ac anesmwythdra personol i'r perfformiwr
 17. y dulliau diogel a hylan i gadw, trin a chael gwared ar gyfarpar, offer a sylweddau peryglus yn ymwneud â gwallt, wigiau, colur neu brostheteg
 18. sut i orchuddio tatŵs a thyllau yn y corff gan ddefnyddio'r dulliau, yr offer a'r technegau priodol
 19. sut i egluro'r gweithdrefnau gwallt a/neu golur i'r perfformwyr
 20. sut i baratoi'r offer a'r cyfarpar penodol ar gyfer gwahanol leoliadau 
 21. deall anghenion yr adran gwallt  a cholur pan fyddwch yn gweithio ar leoliad a'r personél priodol i gysylltu â nhw
 22. y ddeddfwriaeth, y polisïau a'r canllawiau iechyd a diogelwch sy'n berthnasol i gyfarpar gwallt a cholur a sylweddau peryglus

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSHM1

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

gwallt, wigiau, prostheteg, colur, perfformiwr, goruchwyliwr gwallt a cholur, cynorthwyydd gwallt a cholur, adweithiau niweidiol, cyflenwadau, iechyd a diogelwch, hylendid