Cael a dychwelyd offer grip

URN: SKSG2
Sectorau Busnes (Suites): Grips a thechnegwyr craeniau
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae’r Safon hwn yn ymwneud â gallu dewis a chael gafael ar offer, deunyddiau a nwyddau traul grip addas.

 

Mae’n ymwneud â dethol yr offer cywir ar gyfer cyfnod saethu penodol, ei wirio pan fydd yn cael ei gyflenwi, sicrhau ei fod yn perfformio yn ôl y disgwyl, delio ag unrhyw broblemau a’i ddychwelyd at y cyflenwyr pan na fydd mo’i angen mwyach. Bydd angen i chi ddilyn holl reoliadau diogelwch ac arferion gweithio’r diwydiant wrth gaffael a dychwelyd yr offer.

 

Mae’r Safon hwn ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â chael a dychwelyd offer grip.

 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1        Dewis offer sy’n addas ar gyfer y cynhyrchiad

2        Dewis deunyddiau neu nwyddau traul sy’n cwrdd â’r gofynion grip

3        Dewis offer a deunyddiau sydd o fewn y gyllideb

4        Sicrhau fod pob offer yn cael ei ddefnyddio o fewn i’w gyfyngiadau dylunio drwy gydol y cynyrchiadau

5        Rhagweld a gweithredu i ddelio ag unrhyw broblemau gyda’r offer er mwyn peidio â pheri oedi i’r cynhyrchiad

6        Gwirio fod pob offer yn perfformio yn ôl y safon angenrheidiol

7        Cofnodi manylion pob tystysgrif diogelwch angenrheidiol mewn fformatau sy’n ofynnol ar gyfer y cynhyrchiad

8        Sicrhau fod gweithdrefnau yn eu lle i ddychwelyd yr offer i’r cyflenwyr yn ddiogel ac yn gyfan


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1           Deddfwriaeth berthnasol, canllawiau ac arfer orau’r diwydiant

2           Y paramedrau ar gyfer awgrymu mathau o offer grip sy’n addas i’r lleoliad

3           Dulliau trin â llaw ar gyfer rigio

4           Rheoliadau Iechyd a Diogelwch addas sy’n berthnasol, a phryd i’w gorfodi.

5           Terfynau eich arbenigedd a phryd i geisio cyngor

6           Defnyddio offer trydanol yn ddiogel a ffynonellau cyngor arbenigol

7           Manteisio gwaith tîm a sut i gyfathrebu ag eraill

8           Offer sydd ei angen ar gyfer gweithgaredd grip gan gynnwys unrhyw offer diogelwch

9           Atebolrwydd y cynhyrchiad o ran llogi offer trydydd parti

10        Eich cyfrifoldebau o dan gytundebau llogi trydydd parti

11        Pa offer sydd angen tystysgrifau diogelwch a sut i storio gwybodaeth amdanynt

12        Gweithdrefnau i sicrhau dychwelyd offer yn ddiogel at gyflenwyr

13        Problemau a allai effeithio ar offer trydanol

14        Arferion gweithio diogel pan fyddwch yn gweithio ger ceblau uwchben a llinellau pŵer trydan


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Screen Skills (gynt Creative Skillset)

URN gwreiddiol

SKSG2

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithredwr Craen (Ffilm a theledu), Grip, Grip dan hyfforddiant, Technegydd Craen (Ffilm a theledu)

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

Llogi, iechyd a diogelwch, Grip, Offer