Monitro dadansoddiad y sgript, dilyniant a manylion camera technegol yn ystod saethu

URN: SKSC32
Sectorau Busnes (Suites): Camera
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â monitro holl agweddau'r sgript, dilyniant a manylion technegol yn ystod diwrnodau saethu. Fe allai hyn fod yn berthnasol i unrhyw fath o gynhyrchiad wedi'i sgriptio gan gynnwys ffilmiau nodwedd a dramâu Teledu.

Mae'n ymwneud â gwirio y caiff holl agweddau'r sgript eu hymdrin â nhw, monitro ailysgrifeniadau, monitro dilyniant propiau, goleuo, gwisgoedd, gwallt, colur, actorion a chamerâu, ymwneud â saethiadau gweddilliol, ac adnabod a rhoi gwybod am anghysondebau. 

Mae'r safon hon yn berthnasol i oruchwylwyr Sgriptiau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. procio cof yr actorion mewn ffordd eglur a thringar pan fo'n briodol
 2. gwirio bod gweithrediadau'r actorion yn gyson â'r ymarferion gwreiddiol
 3. rhoi gwybod i'r bobl berthnasol pan fo newidiadau sylweddol i weithrediadau'r actorion
 4. monitro dilyniant propiau, goleuo, gwisgoedd, gwallt a cholur  
 5. gofalu bod byrddau clepio yn arddangos yr holl wybodaeth berthnasol drwy gydol y saethu
 6. monitro amseriadau'r ffilmio, dilyniant symudiadau a dialog a symudiadau'r camera drwy gydol y saethu
 7. hysbysu cydweithwyr yn yr adran gamera pan fo cynigion dilynol yn saethiadau gweddilliol
 8. gofalu y caiff saethiadau digonol sy'n gorgyffwrdd eu saethu mewn saethiadau gweddilliol
 9. hysbysu actorion am y gofynion o ran dilyniant a dialog ar gyfer saethiadau gweddilliol ar adegau priodol
 10. cynnig esboniadau eglur i'r criw a pherfformwyr am unrhyw broblemau'n ymwneud â dilyniant ar unwaith
 11. gofalu bod y dilyniant yn fanwl gywir pan fyddwch yn saethu gweddill saethiadau
 12. hysbysu'r bobl berthnasol am effeithiau unrhyw ailysgrifeniadau ar y stori a'r dilyniant
 13. gofalu eich bod yn ymdrin â'r holl ddialog a saethiadau wedi'u sgriptio a bod y stori'n gywir a chyson
 14. monitro cyflymder a chyflymder cydweddu'r holl ffilmio 
 15. gofalu bod y camerâu wedi gosod ar onglau lle mae llinell edrych yr actorion a'u bod yn cyd-fynd â'r cyfarwyddiadau sgrin

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i ganfod a oes angen procio cof yr actorion
 2. ydy hi'n bwysig fod gweithrediadau'r actorion yn gyson gyda'r ymarferion gwreiddiol
 3. y wybodaeth ofynnol ar fyrddau clepio gan gynnwys gwybodaeth am y llechi, golygfeydd a sain yn ogystal â manylion am unrhyw gamerâu ychwanegol a phan fo cynigion dilynol yn saethiadau gweddilliol
 4. sut i gyfrifo amseriadau sgrin gan ddefnyddio amseriadau rhedeg
 5. sut i farcio sgriptiau a pha wybodaeth i'w chyflwyno
 6. y bobl y dylech chi eu hysbysu am newidiadau sylweddol yn y sgriptiau neu weithrediadau'r actorion gan gynnwys cyfarwyddwyr, cyfarwyddwyr cynorthwyol, actorion ac adrannau camera
 7. pam fod angen gorgyffwrdd ar saethiadau gweddilliol 
 8. sut i hysbysu actorion a'r criw am broblemau ynghylch dilyniant a'r adegau priodol i wneud hynny
 9. pryd a pham ei bod hi'n hanfodol monitro cyflymder a chyflymderau cydweddu'r holl weithrediadau gan gynnwys cyflymder anifeiliaid, cerbydau ac actorion
 10. sut i ofalu bod y camerâu wedi'u gosod ar onglau lle mae llinell edrych yr actorion ac yn cyd-fynd â'r cyfarwyddiadau sgrin
 11. pam ei bod hi'n bwysig monitro'r holl gamerâu ynghlwm
 12. sut allai amseriad yr actio, dilyniant symudiadau a dialog a symudiadau camera effeithio ar gydweddu saethiadau cipluniau llydan dilynol
 13. effeithiau ailysgrifeniadau ar y stori a'r dilyniant
 14. ydy dilyniant trylwyr yn hanfodol bob amser
 15. sut allai problemau gyda dilyniant effeithio ar gylllidebau cynyrchiadau
 16. sut mae datblygiadau technegol yn effeithio ar rôl y goruchwyliwr sgriptiau
 17. gofynion y ddeddfwriaeth a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch perthnasol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ScreenSkills

URN gwreiddiol

SKSCSS5

Galwedigaethau Perthnasol

Y Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Celfyddydau, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiedig â’r Cyfryngau

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

camera; dilyniant; gofynion dilyniant; manylion technegol; sgript