Cefnogi eraill wrth asesu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddarparu lleoliadau gwaith chwarae

URN: SKAPW98
Sectorau Busnes (Suites): Gwaith Chwarae
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae a wnelo’r safon hon â chefnogi eraill i ddarparu chwarae. Mae hyn yn cynnwys dilyn hynt sefydliadau ac unigolion perthnasol a allai elwa ar eich gwaith a’r anghenion a’r adnoddau sydd ganddyn nhw, eu hannog a’u helpu i gyfathrebu a rhwydweithio gyda’i gilydd a darparu adnoddau iddyn nhw.

Prif ddeilliannau’r safon hon ydy:

 1. darganfod beth yw anghenion ac adnoddau gwaith chwarae sefydliadau ac unigolion eraill
 2. helpu sefydliadau ac unigolion i rannu gwybodaeth am anghenion ac adnoddau
 3. cydlynu’r ddarpariaeth adnoddau gwaith chwarae

Mae’r safon hon ar gyfer unigolyn sy’n gweithio ym maes gwaith chwarae, ac sy’n rheoli amryw o safleoedd traws-sector; unigolyn sy’n gweithio mewn rôl sy’n cynnwys rheoli nifer o leoliadau gwaith chwarae sydd â’r nod pennaf o ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc  chwarae fel maen nhw’n dewis ac yn dymuno ei wneud. Byddant yn gyfrifol am redeg y lleoliadau gwaith chwarae hyn, ac yn gyfrifol am staff niferus a’u lles.

Mae’r safon hon yn ategu’r Egwyddorion Gwaith Chwarae. Mae angen i weithwyr chwarae fod yn gyfarwydd â’r rhain, a lle bo’n bosib, eu defnyddio wrth eu gwaith ac wrth fyfyrio.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Darganfod beth yw anghenion ac adnoddau gwaith chwarae sefydliadau ac unigolion eraill

 1. ymgysylltu ag eraill a allai elwa ar eich gwaith
 2. darganfod pa bobl eraill sydd â’r adnoddau i helpu’r rheini sydd ag anghenion tebyg
 3. blaenoriaethu anghenion eraill yn unol â meini prawf sefydliadol a gytunwyd
 4. cofnodi’r anghenion a’r adnoddau hyn yn glir ac yn gywir yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol
 5. sicrhau bod gwybodaeth ar gael gyda chymeradwyaeth y bobl eraill sy’n gysylltiedig

Helpu sefydliadau ac unigolion i rannu gwybodaeth am anghenion ac adnoddau

 1. sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo rhwng eraill yn effeithlon ac effeithiol yn ôl yr angen
 2. casglu a rhoi gwybodaeth i eraill
 3. cyflwyno pobl newydd i’r trefniadau rhwydweithio
 4. casglu adborth gan y bobl eraill sydd yn gysylltiedig ac adolygu’r trefniadau rhwydweithio yn rheolaidd

Cydlynu’r ddarpariaeth adnoddau gwaith chwarae

 1. rhoi gwybod i’r bobl eraill perthnasol am yr adnoddau sydd ar gael, unrhyw amodau sydd ynghlwm a sut y gallant gael gafael arnyn nhw
 2. dilyn gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer dyrannu adnoddau i eraill
 3. helpu eraill i wneud ceisiadau ar gyfer adnoddau, yn ôl yr angen
 4. dyrannu adnoddau, yn ôl yr angen ac yn unol â meini prawf a blaenoriaethau sefydliadol a gytunwyd
 5. gwirio bod yr adnoddau yn cael eu defnyddio yn unol â’r hyn a gytunwyd a delio ag unrhyw amrywiadau i’r cytundebau
 6. monitro a gwerthuso adborth gan ddefnyddwyr ar y trefniadau dyrannu

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​Darganfod beth yw anghenion ac adnoddau gwaith chwarae    sefydliadau ac unigolion eraill

*
*

*1. yr Egwyddorion Gwaith Chwarae sy’n rhan o fframwaith proffesiynol a moesegol gwaith chwarae a sut mae modd cymhwyso pob un o’r  egwyddorion i’ch gwaith chi
2. sut i nodi *
eraill
sy’n berthnasol i’ch gwaith
3. sut i nodi a blaenoriaethu anghenion eraill yn ôl meini prawf sefydliadol a gytunwyd
4. pwysigrwydd cofnodi’r anghenion a’r adnoddau
5. sut i gadw’r wybodaeth ddiweddaraf, gywir am anghenion ac adnoddau eraill
6. pwysigrwydd cyfrinachedd a pheidio â datgelu gwybodaeth heb gytundeb pobl eraill berthnasol
7. pwysigrwydd cadw perthynas dda ag eraill sy’n gysylltiedig a sut i wneud hyn
8. pwysigrwydd cysylltu gyda grwpiau sy’n draddodiadol yn wynebu rhwystrau o ran mynediad a sut i wneud hyn

Helpu sefydliadau ac unigolion i rannu gwybodaeth am anghenion ac adnoddau

 1. y prosesau y dylech eu dilyn er mwyn helpu cydweithwyr i addasu i’w rolau a chyfrifoldebau a’u datblygu
 2. pwysigrwydd trosglwyddo gwybodaeth rhwng pawb sy’n gysylltiedig a sut i wneud hyn yn effeithlon ac effeithiol
 3. sut i gyflwyno gwybodaeth mewn arddull a ffurf sy’n addas i bawb sy’n gysylltiedig a pham mae hyn yn bwysig
 4. sut i gymryd cyfleoedd fel rhan o’ch gwaith bob dydd i gasglu a throsglwyddo gwybodaeth a nodi pobl newydd y gellir eu cyflwyno i’r trefniadau rhwydweithio
 5. pwysigrwydd adolygu trefniadau rhwydweithio yn rheolaidd
 6. sut i alluogi rhwydweithio sy’n cynnwys grwpiau sydd yn draddodiadol yn wynebu rhwystrau o ran mynediad

Cydlynu’r ddarpariaeth adnoddau gwaith chwarae

*
*

*15. pwysigrwydd rhoi gwybod i bobl am yr *adnoddau sydd ar gael iddyn nhw
16. y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer dyrannu adnoddau, sut ddylai sefydliadau wneud ceisiadau a sut dylid gwneud penderfyniadau am y ceisiadau hyn
17. adnoddau y gall fod eu hangen i gefnogi cynnwys plant anabl a sut i gael mynediad atynt a’u darparu
18. pwysigrwydd monitro sut mae adnoddau yn cael eu defnyddio a sicrhau bod trefniadau yn cael eu dilyn
19. pwysigrwydd cynnal adolygiadau rheolaidd o’r ffordd mae adnoddau yn cael eu dyrannu


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Eraill (o leiaf 4 allan o 7)
1. sefydliadau
2. unigolion
3. adrannau yn yr un sefydliad
4. sefydliadau allanol
5. ymarferwyr eraill
6. gweithwyr proffesiynol eraill
7. grwpiau sy’n draddodiadol yn wynebu rhwystrau o ran mynediad

Adnoddau
1. ariannol
2. cyngor a gwybodaeth
3. adnoddau ffisegol
4. hyfforddiant a datblygiad            

Gwybodaeth
1. ysgrifenedig
2. cyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol
3. cyhoeddiadau
4. rhwydweithio


Gwybodaeth Cwmpas

Eraill **
1. sefydliadau
2. unigolion
3. adrannau yn yr un sefydliad
4. sefydliadau allanol
5. ymarferwyr eraill
6. gweithwyr proffesiynol eraill
7. grwpiau sy’n draddodiadol yn wynebu rhwystrau o ran mynediad

Adnoddau
1. ariannol
2. cyngor a gwybodaeth
3. adnoddau ffisegol
4. hyfforddiant a datblygiad            

Gwybodaeth
1. ysgrifenedig
2. cyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol
3. cyhoeddiadau
4. rhwydweithio


Gwerthoedd

​Mae'r Gweithwyr Chwarae oedd yn rhan o ysgrifennu'r safon hon, law yn llaw â SkillsActive, wedi cytuno i fabwysiadu'r canlynol fel y gwerthoedd fydd yn berthnasol i bawb sy'n gweithio yn y sector gwaith chwarae.

Egwyddorion Gwaith Chwarae

Mae'r Egwyddorion hyn yn sefydlu fframwaith proffesiynol a moesegol ar gyfer gwaith chwarae ac mae angen felly  eu hystyried yn eu cyfanrwydd.  Maen nhw'n disgrifio’r hyn sy'n unigryw am chwarae a gwaith chwarae, ac yn rhoi sylw i weithio gyda phlant a phobl ifanc o safbwynt gwaith chwarae. Mae'r safonau yn seiliedig ar y gydnabyddiaeth y bydd modd i blant a phobl ifanc ddatblygu'n well os cawn nhw'r dewis ehangaf posib o gyfleoedd chware a mannau i chwarae ynddyn nhw.

 1. Mae angen i bob plentyn a pherson ifanc chwarae. Mae chwarae yn rhywbeth greddfol a chynhenid. Mae chwarae yn anghenraid biolegol, seicolegol a chymdeithasol, ac mae'n hanfodol i les a datblygiad pobl a chymunedau.

 2. Mae chwarae yn broses wirfoddol, bersonol ac yn cael ei wneud er ei fwyn ei hun.  Hynny ydy, mae plant a phobl ifanc yn penderfynu ac yn siapio beth a pham maen nhw'n chwarae, drwy ddilyn eu cyneddfau, eu syniadau a'u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu hunain ac am eu rhesymau eu hunain.

 3. Prif amcan a hanfod gwaith chwarae ydy cefnogi a hwyluso'r broses o chwarae. Dylai hyn ddylanwadu ar ddatblygiad polisïau, strategaethau, hyfforddiant ac addysg yn ymwneud â chwarae.

 4. Y broses chwarae sydd bwysicaf i weithwyr chwarae, ac maen nhw’n eiriol dros chwarae wrth ymwneud â sefyllfaoedd sy'n edrych ar bethau drwy lygaid oedolion.

 5. Swyddogaeth y gweithiwr chwarae ydy cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i greu man lle mae modd iddyn nhw chwarae.

 6. Mae ymateb gweithwyr chwarae i'r ffordd mae plant a phobl ifanc yn chwarae yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn a chyfoes o'r broses chwarae, ac o adlewyrchu ar eu profiadau eu hunain.

 7. Mae gweithwyr chwarae yn adnabod yr effaith maen nhw’n ei chael ar y lle chwarae ac hefyd yr effaith mae chwarae'r plant a'r bobl ifanc yn ei gael ar y gweithiwr chwarae.

 8. Mae gweithwyr chwarae yn dewis ymyrryd mewn ffordd sy'n caniatáu i blant a phobl ifanc ehangu eu chwarae.  Pob tro mae gweithiwr chwarae yn ymyrryd, rhaid iddo gydbwyso'r perygl o wneud hynny gyda'r fantais i les a datblygiad y plant.

Caiff yr Egwyddorion Gwaith Chwarae eu dal mewn ymddiriedaeth gan y Grŵp Craffu ar gyfer Proffesiwn Gwaith Chwarae y Deyrnas Gyfunol. Bu’r Grŵp Craffu yn gweithredu fel canolwr di-duedd ac yn goruchwylio'r broses ymgynghori lle cafodd y safonau eu llunio.


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Darpariaeth chwarae
Lleoedd sy’n cael eu ffurfio gan oedolion lle gall plant a phobl ifanc chwarae

Man chwarae
Man chwarae sy’n cael ei ffurfio gan blant a phobl ifanc. Mae modd iddo fod yn gorfforol, yn ymwneud â theimladau neu emosiynau, fod yn barhaol, dros dro neu yn ymwneud â’r byd seiber.

Lleoliad gwaith chwarae
Rhywle lle mae cyfle i blant a phobl ifanc chwarae a lle mae gweithwyr chwarae yn gweithio.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAPW23

Galwedigaethau Perthnasol

Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Cyhoeddus, Lles a Datblygiad Plentyn, Gweithwyr Proffesiynol y meysydd hyn a phobl mewn swyddi technolegol, Gweithwyr Chwaraeon a Ffitrwydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

adnoddau; lleoliad gwaith chwarae; darpariaeth chwarae; rhwydweithio