Rheoli’r defnydd effeithlon o adnoddau

URN: SKAODP9
Sectorau Busnes (Suites): Rhaglenni Awyr Agored
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon yma'n ymwneud â rheoli adnoddau yr ydych yn gyfrifol amdanynt . Gall y rhain fod naill ai'n adnoddau ariannol mewn ffurf cyllideb neu adnoddau ffisegol megis cyfarpar a nwyddau traul. Mae'r safon yn ymwneud ag adnoddau a gaiff eu hargymell i chi a'ch tïm i gwrdd â'u hancanion. Mae hefyd yn ymwneud â monitro a rheoli'r ffordd caiff adnoddau eu defnyddio.

Anelir y safon yma at staff sydd â chyfrifoldebau sylweddol am reoli adnoddau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


1. rhoi cyfle i gydweithwyr ddarparu gwybodaeth ar yr adnoddau mae’r tîm eu hangen 
2. cydgasglu gwybodaeth gan gydweithwyr am yr adnoddau mae’r tîm eu hangen 
3. gwneud argymhellion sy’n cymryd i ystyriaeth y tueddiadau a’r datblygiadau a’r arfer orau gyfredol sy’n debygol o effeithio ar y defnydd o adnoddau 
4. gwneud argymhellion sy’n gyson ag amcanion y tîm, rheoliadau a gweithdrefnau cyfundrefnol a materion amgylcheddol 
5. rhoi cyfle i gydweithwyr gymryd cyfrifoldeb unigol dros y defnydd effeithlon o adnoddau pan fo gofyn iddynt
6. monitro’r defnydd effeithlon o adnoddau o fewn maes eich cyfrifoldeb 
7. gwneud yn siwr bod y defnydd o adnoddau gan y tîm yn cymryd yr effaith bosibl ar yr amgylchedd i ystyriaeth 
8. monitro ansawdd adnoddau a sicrhau bod cysondeb yn y modd caiff cynnyrch a gwasanaeth eu cyflenwi 
9. gweithredu’n gywirol ac yn amserol i ddelio ag unrhyw anghysonderau arwyddocaol rhwng yr hyn gaiff ei gynllunio o ran defnyddio adnoddau a’r hyn sy’n digwydd 
10. gwneud yn siwr bod cofnodion sy’n ymwneud â’r defnydd o adnoddau yn cael eu cwblhau yn unol â’ch rheoliadau a gweithdrefnau cyfundrefnol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


1. y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau cyfredol sy’n berthnasol i ymarfer eich gwaith ac sydd raid i chi gadw atynt 
2. sut i roi cyfle i gydweithwyr i ddarparu gwybodaeth am yr adnoddau mae’r tîm eu hangen 
3. sut i gydgasglu gwybodaeth gan gydweithwyr am yr adnoddau mae’r tîm eu hangen 
4. sut i wneud argymhellion ar gyfer y defnydd effeithiol o’r adnoddau gan gymryd i ystyriaeth dueddiadau a datblygiad ac arfer orau gyfredol sy’n debygol o effeithio ar y defnydd o adnoddau 
5. sut i wneud argymhellion sy’n gyson ag amcanion y tîm, rheoliadau a gweithdrefnau cyfundrefnol a materion amgylcheddol 
6. sut i ddarparu cyfleoedd i gydweithwyr gymryd cyfrifoldeb unigol dros eu defnydd effeithlon o adnoddau pan fo gofyn iddynt 
7. sut i fonitro’r defnydd effeithlon o adnoddau o fewn maes eich cyfrifoldeb 
8. sut i fonitro a rheoli’r defnydd o adnoddau er mwyn sicrhau cymaint o effeithlonrwydd â phosibl, tra’n cadw at ansawdd cynnyrch a gwasanaethau 
9. pwysigrwydd rheolaeth effeithiol o adnoddau i berfformiad y sefydliad 
10. sut i wneud yn siwr bod y defnydd o adnoddau gan y tîm yn cymryd i ystyriaeth yr effaith bosibl ar yr amgylchedd 
11. sut i fonitro ansawdd yr adnoddau a sicrhau cysondeb wrth gyflenwi’r cynnyrch a’r gwasanaeth 
12. y mathau o weithredu cywirol gellwch chi ei wneud os bydd  anghysonderau arwyddocaol rhwng yr hyn gaiff ei gynllunio o ran defnyddio adnoddau a’r hyn sy’n digwydd 
13. pwysigrwydd sicrhau bod cofnodion sy’n ymwneud â’r defnydd o adnoddau yn cael eu cwblhau yn unol â’ch rheoliadau a gweithdrefnau cyfundrefnol 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas

​Adnoddau

1. ariannol
2. pobl
3. ffisegol/cyfarpar

Gweithredu cywirol
*
*
1. newid gweithgareddau
2. addasu’r defnydd o adnoddau
3. negodi’r dyraniad o adnoddau


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

​SKAODP12


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAOP13

Galwedigaethau Perthnasol

Cyfarwyddwr, Rheolwr, Hyfforddi Chwaraeon

Cod SOC

6211

Geiriau Allweddol

rheoli; adnoddau