Gwella a chynnal ewinedd drwy ddefnyddio cynnyrch ewin wedi ei drin

URN: SKANT6
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaethau Ewinedd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon yma yn cydfodoli â, SKAHDBRBNST1 Gweithredu a chynnal arferion gwaith diogel, glanwaith ac effeithiol *a *SKAHDBRBNS1 Ymgynghori, asesu, cynllunio a pharatoi ar gyfer gwasanaethau Gwallt, Barbro, Harddwch, Ewinedd, Lles a Holistig. * *Mae'r safon yma ar gyfer rhywun proffesiynol ym maes Ewinedd sy'n darparu gwasanaethau ewin i wella, cynnal a thrwsio gwelliannau cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV. Mae'r gwasanaeth cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn cynnwys paratoi'r ewinedd, siapio'r ewinedd, gwaith ar y glasgroen ac ymestyn yr ewin naturiol drwy gerfio'r ewin gan ddefnyddio cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV gan ddodi blaenau i'r ewin gyda gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV. Bydd gofyn i chi hefyd wneud gwerthusiad ar ôl y driniaeth ac adfyfyrio er mwyn gwelliant parhaus. Bydd rhaid i ddefnyddwyr y safon yma wneud yn siwr bod eu harferion yn adlewyrchu'r wybodaeth, polisïau a gweithdrefnau diweddaraf a chyfarwyddyd am arfer orau. Cynghorir defnyddwyr y safon yma i fod yn ymwybodol o, a chydymffurfio gyda gofynion cymorth cyntaf yn unol â deddfwriaeth a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol.

Y prif ddeilliannau yw:

 1. Gwella'r ewinedd drwy ddodi cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV wedi ei gerfio
 2. Gwella'r ewinedd drwy ddodi blaenau gyda gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV
 3. Dodi gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV arf yr ewin naturiol
 4. Cynnal a thrwsio gwelliannau i'r ewin drwy fewnlenwi ac aildafoli

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cynnal ymgynghoriad cryno a chynhwysfawr gyda'r unigolyn

 2. cadw at eich cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau, gorchmynion a chanllawiau

 3. trafod a sefydlu amcanion, pryderon a disgwyliadau'r unigolyn a'r canlyniadau y mae'n eu dymuno er mwyn hysbysu'r cynllun gwasanaeth, i gynnwys:

3.1 gorffeniad i'r ewin wedi ei drin ag UV

3.2 ffordd o fyw

3.3 dewisiadau triniaeth amgen

 1. cadarnhau a chytuno gyda'r unigolyn, eu bod wedi deall y
  gwasanaeth arfaethedig, i gynnwys:

4.1 gwrth-weithredoedd

4.2 adweithiau niweidiol

4.3 teimlad corfforol ar haen yr ewin a'r croen o amgylch

5. sicrhau a chofnodi cydsyniad gwybodus yr unigolyn ar gyfer y gwasanaeth 

 1. paratoi man triniaeth yr unigolyn yn unol â'r protocol gwasanaeth*,* y gynnwys:

6.1 cael gwared o unrhyw gynnyrch sy'n bodoli o'r ewin yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 1. gwneud dadansoddiad o'r ewin a'r croen, i gynnwys:

7.1 cyflwr yr ewin

7.2 cyflwr y croen

7.3 hyd a siap yr ewin

 1. trafod a chytuno ar y gwasanaeth yn unol â'r protocol

 2. cadarnhau gyda'r unigolyn yr hyd a'r siap i'r ewin y mae'n ei ddymuno

10. clipio a siapio'r ewinedd er mwyn sicrhau min rhydd yn unol â'r protocol gwasanaeth

 1. paratoi'r glasgroen yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 2. defnyddio offer i gael gwared o lasgroen o blât gweledig yr ewin heb niweidio'r croen o amgylch

13. paratoi plat yr ewin ar gyfer gorffeniad yr ewin wedi ei drin ag UV yn unol â'r protocol gwasanaeth

 1. paratoi'r cyfarpar UV yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a gofynion deddfwriaethol

Dodi gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

15. dewis y cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn unol â'r protocol gwasanaeth

 1. dodi'r gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV i blât yr ewin gan adael ymyl rydd o'r croen o amgylch yn unol â'r protocol gwasanaeth

Cerfio gan ddefnyddio cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 1. addasu a ffitio'r ffurf cerfio er mwyn sicrhau'r gosodiad a'r siap iawn ar gyfer y cynnyrch

18. dewis y cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn unol â'r protocol gwasanaeth

 1. dodi'r gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV i blât yr ewin gan adael ymyl rydd o'r croen o amgylch yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, i gynnwys

 2. dodi'r gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV i blât yr ewin gan adael ymyl rydd o'r croen o amgylch yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, i gynnwys:

20.1 creu strwythur ewin artiffisial yn unol â'r protocol gwasanaeth cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

Dodi blaenau a gorchuddion cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

21. dewis ac addasu blaenau i'r ewin i gydweddu ag ewinedd naturiol yr unigolyn cysylltu blaen yr ewin gyda'r ewin naturiol gan ddefnyddio glud i'r ewin yn unol â'r protocol gwasanaeth, i gynnwys:

21.1 clipio a siapio ymyl rhydd y blaenau

21.2 ymdoddi'r blaenau i mewn i'r ewin naturiol os oes angen fel na fydd modd sylwi arnynt gan sicrhau na fydd difrod i'r ewin naturiol

22.dewis y cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn unol â'r protocol gwasanaeth

 1. dewis y cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn unol â'r protocol gwasanaeth

 2. dodi'r gorchudd cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV a gadael ymyl yn rhydd o'r croen o amgylch, yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

Trin

 1. trin y cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV gan ddefnyddio'r cyfarpar UV hyd y diwedd, yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

Cynnal a chadw a thrwsio

 1. nodi unrhyw waith cynnal a chadw a/neu ddifrod annisgwyl i

welliannau'r ewin i gynnwys:

26.1 nodi achos y difrod annisgwyl

26.2 trwsio'r gwelliant i'r ewin sydd wedi ei ddifrodi neu ei ddodi yn ôl

 1. defnyddio technegau cynnal yr ewin er mwyn adfer gwelliant yr ewin i'w gyflwr gwreiddiol

Technegau gorffen

 1. cael gwared o'r haen ataliad o'r cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 2. defnyddio technegau ffeilio er mwyn creu'r cydbwysedd, siap a'r hyd sy'n ofynnol

30. dodi côt uwch i amddiffyn gorffeniad yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 1. monitro iechyd, lles ac adwaith croen yr unigolyn drwy gydol y gwasanaeth

 2. gweithredu yn y modd cywir os bydd adwaith niweidiol

 3. cwblhau'r gwasanaeth yn unol â'r protocol gwasanaeth, gofynion deddfwriaethol a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol

 4. cwblhau cofnodion gwasanaeth yr unigolyn a'u cadw'n unol â deddfwriaeth data

 5. defnyddio ymarfer adfyfyriol er mwyn gwerthuso'r gwasanaeth a gweithredu'n briodol

 6. rhoi cyfarwyddiadau a chyngor i'r unigolyn cyn ac ar ôl y gwasanaeth

37. cofnodi canlyniad a gwerthusiad o'r gwasanaeth a’r gwerthusiad ohono


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. eich swyddogaeth a'ch cyfrifoldebau pan yn darparu'r gwasanaethau a phwysigrwydd gweithio o fewn eich gallu

 1. pam bod rhaid i chi gydymffurfio ag arfer moesegol a gweithio o fewn gofynion deddfwriaethol, i gynnwys:

2.1 y cyfrifoldebau o dan reoliadau trwyddedu'r awdurdod lleol i chi eich hun a'ch adeilad

 1. pwysigwrydd ymwneud â, a chofnodi datblygiad proffesiynol parhaus i gynnwys, polisïau gwybodaeth, gweithdrefnau a chyfarwyddyd am yr arfer orau diweddaraf

 2. yr anatomeg a'r ffisioleg sy'n berthnasol i'r safon yma

 3. y gwrtharwyddion cymharol a llwyr sy'n berthnasol i'r gwasanaeth ewinedd, i gynnwys:

5.1 y gofynion deddfwriaethol ac yswiriant ar gyfer cael diagnosis chyfeirio meddygol

 1. pwysigrwydd adnabod nodweddion afreolaidd ac anafiadau ar y croen, a chyfeirio at rywun proffesiynol perthnasol ym maes gofal iechyd

 2. diben, y defnydd o a chyfyngiadau gwasanaethau cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV mewn perthynas â:

7.1 hanes meddygol o'r gorffennol a chyfredol

7.2 cyflwr yr ewin a'r croen

7.3 ffactorau perthnasol sy'n ymwneud â'r ffordd o fyw

7.4 meddyginiaeth a chyflyrau meddygol

7.5 disgwyliadau'r unigolyn

 1. y gwahanol fathau o gyflyrau'r croen a'r ewin y gellir eu trin

9. sut i wneud dadansoddiad o'r ewin a'r croen

 1. pwysigrwydd gwneud dadansoddiad o'r ewin a'r croen er mwyn penderfynu ar y cynllun gwasanaeth

11. pwysigrwydd cadw at y protocol gwasanaeth

12. y cyfarpar a ddefnyddir wrth ddodi cynnyrch ewin wedi ei drin, i gynnwys:

12.1 y gofynion ar gyfer cynnal a chadw, defnyddio a diogelwch yn  unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a gofynion deddfwriaethol

13. y broses bolymereiddio

 1. y sbectrwm electromagnetig a'r tonfeddi UV

 2. sut i drin cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV mewn modd effeithiol,  i gynnwys:

15.1 y rhesymau dros i gynnyrch ewin wedi ei drin ag UV gael ei drin rhy ychydig a/neu ei drin yn ormodol

16. pwysigrwydd defnyddio cyfarpar UV gyda'r donfedd,  tywyniad a'r amseriad ar gyfer cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 1. y technegau llaw a ddefnyddir wrth wneud gwelliannau i'r ewin gan ddefnyddio cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV, i gynnwys:

17.1 sut i addasu gwasanaeth cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV  er mwyn cwrdd ag anghenion yr unigolyn

18. y mathau o ffeiliau a chlustogau a'u heffeithiau

 1. y mathau o flaenau'r ewin, a thechnegau o'u trin a'u cyfuno

 2. manteision a chyfyngiadau blaenau sydd wedi eu cyfuno a heb eu cyfuno

21. y gwahaniaethau rhwng cyfryngau clymu alcalinaidd ac asidaidd

 1. pryd a pham y caiff cyfryngau clymu eu defnyddio

 2. sut i ddodi gwelliannau i'r ewin er mwyn sicrhau eu bod cyn gryfed ac yn parhau cyhyd â phosibl

24. y gwahanol fathau o ffurfiau cerfio sydd ar gael a sut i'w defnyddio nhw

 1. y gwahanol fathau o orffeniadau ewin wedi eu trin ag UV, i gynnwys:

25.1 systemau cryfhau ewin wedi ei drin ag UV
25.2 systemau hybrid wedi eu trin ag UV

26. mathau o, manteision a chyfyngiadau cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV i gynnwys:

26.1 sut i gael cynnyrch gel lliw sy'n cydweddu gyda dosbarthiad naturiol croen yr unigolyn

27. y rhesymau dros adael ymyl rydd o amgylch y croen o gwmpas

28 cyfansoddiad cemegol y broses trin cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV, i gynnwys:

28.1 sut y gall yr amser trin amrywio

 1. sut y gall gwelliannau i'r ewin gyda chynnyrch ewin wedi ei drin ag UV fod yn wahanol i gynnyrch gwella ewin eraill

 2. y mathau o gynnyrch glendid ar gyfer y croen a phwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 3. sut i baratoi, defnyddio a chynnal a chadw cynnyrch, offer a chyfarpar yn unol â'r protocol gwasanaeth

32. pam ei bod yn bwysig glanhau a sychu'r ewin naturiol cyn dodi system gwella ewin i gynnwys:

32.1 y rhesymau dros ddefnyddio cynnyrch cyn triniaeth er mwyn  sychu plat yr ewin 

33. pam y ceir gwared o'r haen ataliad yn dilyn dodi cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 1. y rhesymau dros ddodi cynnyrch wedi triniaeth yn dilyn dodi cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 2. technegau trwsio ewinedd naturiol

 3. technegau trwsio gwelliannau i'r ewinedd

37. y mathau o ddulliau cynnal a ddefnyddir i adfer gwelliannau i'r ewin, sut a phryd i'w cyflawni

 1. y rhesymau pam bod gwelliant i'r ewin yn dioddef colled neu ddifrod annisgwyl a chynamserol yn dilyn gwasanaeth gwella'r ewin

 2. yr adweithiau niweidiol a gysylltir gyda gwasanaeth cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV a sut i ymateb

40. y cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth cyn, yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth:.

40.1 pwysigrwydd echdynnu ac awyriant digonol pan yn defnyddio cynnyrch gwella ewinedd

 1. y rhesymau pam bod angen cynllun wrth gefn ar gyfer cael safe gwared o'r gwelliant i'r ewin mewn modd diogel, i gynnwys:

41.1 y ffyrdd y gall cynllun wrth gefn fod yn effeithiol ac yn fodd o gadw iechyd a diogelwch yr unigolyn

 1. pwysigrwydd defnyddio cynnyrch sydd wedi cael eu cymeradwyo'n gosmetig

 2. pwysigrwydd cadw at gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr er mwyn atal anghydnawsedd cynnyrch a risgiau i iechyd

 3. y mathau a'r risgiau cysylltiedig o gynnyrch i'r ewinedd sy'n gysylltiedig â natur wenwynig

 4. pam ei bod hi'n bwysig trafod a sefydlu amcanion yr unigolyn, ei bryderon, disgwyliadau, y canlyniadau y mae'n eu dymuno a chytuno ar y cynllun gwasanaeth

46. y gofynion cyfreithiol ar gyfer darparu gwasanaethau i'r ewinedd i blant dan oed ac oedolion bregus

47. y strwythurau talu a dewisiadau ar gyfer triniaeth

48. gofynion deddfwriaethol a digollediad er mwyn sicrhau cydsyniad gwybodus wedi'i lofnodi ar gyfer y gwasanaeth 

 1. pwysigrwydd monitro iechyd a lles yr unigolyn yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth

 2. y rhesymau dros gymryd delweddau gweledol gyda chydsyniad o fan triniaeth yr unigolyn, a'u cadw yn unol â gofynion y gwasanaeth, deddfwriaethol, yswiriant a chyfundrefnol

 3. y gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol ar gyfer cwblhau a chadw cofnodion o wasanaeth yr unigolyn

52. canlyniadau disgwyliedig gwasanaethau cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 1. diben ymarfer adfyfyriol a gwerthuso a sut y mae'n darparu gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol

54. pwysigrwydd cofnodi canlyniad y gwasanaeth a gwerthusiad ohono

55. y cyfarwyddiadau a'r cyngor, cyn ac ar ôl y gwasanaeth


Cwmpas/ystod

Gorffeniad cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

 1. tywyll
 2. pinc a gwyn
 3. lliw
 4. tywyll sy'n cydweddu â'r croen
****Adwaith niweidiol****
 1. adwaith alergaidd
 2. afliwiad o'r cynnyrch
 3. afliwiad o blât yr ewin
 4. afliwiad o haen yr ewin
 5. plât yr ewin yn teneuo
 6. toriadau a chrafiadau
 7. cleisio
 8. goroleuad
 9. adwaith ecsothermig
 10. codi'r cynnyrch
 11. colli'r gwelliant yn rhy gynnar
 12. haint
 13. trin yn ormodol
****Protocol gwasanaeth****
 1. amgylchedd waith
 2. iechyd a diogelwch
 3. atal a rheoli haint
 4. cynllun gwasnaeth
 5. cydsyniad gwybodus

 6. rheoli data

 7. cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
 8. archwilio ac atebolrwydd
 9. cyfarwyddiadau a chyngor
 10. cynaliadwyedd
 11. rheoli gwastraff
 12. ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth
 13. ymarfer adfyfyriol

*


*


*
Cyflwr yr ewin*
**

 1. cnoi ewinedd

 2. afliwiad

 3. wedi ystumio
 4. hollt uwchben yr hyponychium
 5. llinellau beau
 6. llinellau hydredol a llorweddol gwrymiog
 7. sych
 8. onychorhecsis
 9. onycholysis

*Hyd a siap yr ewin*

 1. hir
 2. hyd canolig
 3. byr
 4. crwn
 5. hirgrwn
 6. sgwar
 7. sgwofal
 8. arch
 9. almon
 10. stileto
****Cyfarpar****
 1. UV CFL
 2. UV LED
** **
****Technegau cynnal yr ewin****
 1. mewnlenwi
 2. aildafoli
 3. ôl-lenwad
 4. ailosod y gorchudd
 5. trwsio'r gorchudd
** **

*
*
*Cyfarwyddiadau*

 1. hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol yr unigolyn a'r ymarferydd
 2. cyfarwyddiadau a gofal cyn ac ar ôl y driniaeth
 3. cyfyngiadau a risgiau cysylltiedig
 4. gwasanaethau yn y dyfodol
**Anatomeg a ffisioleg**
 1. strwythur a swyddogaeth systemau'r corff a'u cyd- ddibyniaeth ar ei gilydd o fewn y dwylo a'r traed
 2. y gwrtharwyddion a'r patholegau sy'n perthyn i'r uned ewinedd, tŵf yr ewinedd a'r croen
 3. strwythur a swyddogaethau'r ewinedd a thŵf yr ewinedd

*
Cynnyrch wedi'r driniaeth*

 1. hufennau
 2. olewon

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Cynnyrch wedi'r driniaeth

Mae gwrtharwydd llwyr yn gyflwr sy'n rhwystro'r gwasanaeth rhag cael ei gyflawni ac a all fod angen cael ei gyfeirio.

Adwaith niweidiol

Adwaith niweidiol yw adwaith 'annisgwyl' neu ganlyniad yn dilyn a gwasanaeth, e.e. llewygu

Gwrth weithred

Gwrth weithred yw adwaith neu ganlyniad  'disgwyliedig' yn dilyn, e.e. erythema

Ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth

Mae ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth orau gyfredol, ddilys a pherthnasol sydd ar gael.

Cymorth Cyntaf

Gall cymorth cyntaf gyfeirio at gymwysterau cymorth cyntaf yn y gwaith neu ei gyffelyb ac ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf iechyd meddyliol.

Protocol

Protocol yw gweithdrefn safonol er mwyn sicrhau arfer orau a chydymffurfiad pan yn darparu gwasanaethau h.y. dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Gwrtharwydd cymharol

Gwrtharwydd cymharol yw cyflwr sy'n gofyn am asesiad o addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth a/neu os oes angen addasiadau.

Gwenwyndra

Penderfynir gwenwyndra gan adwaith rhywun i wahanol ddognau o gemegolyn. Gall gwenwyndra neu adweithiau niweidiol ddigwydd o ganlyniad i anghynawsedd gyda chymysgedd anghywir o gemegolion.

Cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV

Mae cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV yn ffurfiau o gel caled a medal sy'n gofyn am driniaeth gan ddefnyddio cyfarpar UV wedi ei galibro.

Cyfarpar UV

Mae yna ddau fath o gyfarpar allyrru UV. Cant eu hadnabod fel Lamp Fflworoleuol Gywasgedig (CFL) lamp UV neu lamp UV Ddeuod Allyrru (LED) UV.


Dolenni I NOS Eraill

SKAHDBRBNST1, SKAHDBRBNS1, SKABN1, SKABN2, SKABN3,

SKANT1, SKANT2, SKANT3, SKANT4, SKANT5, SKANT7, SKANT9Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKANS9

Galwedigaethau Perthnasol

Technegydd ewinedd

Cod SOC

6222

Geiriau Allweddol

gwelliannau i’r ewin, ewin artiffisial, cynnyrch ewin wedi ei drin ag UV; gel ysgafn wedi ei drin, gel meddal; LED, UV, glud i’r ewin, blaenau