Lliwio a goleuo’r gwallt mewn modd creadigol gan ddefnyddio technegau uwch

URN: SKAHDBR6
Sectorau Busnes (Suites): Trin gwallt a barbro
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon yma yn cydfodoli â, SKAHDBRBNST1 Gweithredu a chynnal arferion gwaith diogel, glanwaith ac effeithiol a SKAHDBRBNS1 Ymgynghori, asesu, cynllunio a pharatoi ar gyfer gwasanaethau Gwallt, Barbro, Harddwch, Ewinedd, Lles a Holistig*.* Mae'r safon yma'n ymwneud â rhywun proffesiynol o faes trin gwallt sy'n cyfuno, addasu a phersonoleiddio technegau lliwio a goleuo er mwyn creu amrywiaeth o edrychiadau creadigol. Mae technegau yn cynnwys y defnydd o wau, tafellu a blocio, lliwio panel bloc a dodi goleuwr ar gyfer y pen llawn ac ad-dyfiant. Bydd gofyn i chi hefyd wneud gwerthusiad ar ôl y driniaeth ac adfyfyrio er mwyn gwelliant parhaus. Bydd rhaid i ddefnyddwyr y safon yma wneud yn siwr bod eu harferion yn adlewyrchu'r wybodaeth, y polisïau, y gweithdrefnau a'r cyfarwyddyd am yr arfer orau. Cynghorir defnyddwyr y safon yma i fod yn ymwybodol o, a chydymffurfio gyda gofynion cymorth cyntaf yn unol â deddfwriaeth a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol.

Y prif ddeilliannau yw:

  1. Lliwio a goleuo'r gwallt mewn modd creadigol
  2. Goleuo ar gyfer yr holl benn
  3. Goleuo ar gyfer ad-dyfiant

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. cynnal ymgynghoriad cryno a chynhwysfawr gyda'r unigolyn

2. cadw at eich cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau, cyfarwyddebau a chanllawiau
3. trafod a darganfod amcanion yr unigolyn a’r canlyniadau a ddymunir, er mwyn cael y wybodaeth ar gyfer y cynllun gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch, i:
3.1 hanes triniaethau
3.2 dewisiadau amgen ar gyfer triniaeth
4. gwneud dadansoddiad o’r gwallt a chroen y pen, i gynnwys: 
4.1 dosbarthiad cyrls y gwallt
4.2 nodweddion y gwallt *
4.3 *stad y gwallt
4.3 cyflwr croen y pen
4.4 canran o wallt gwyn
4.5 hyd yr ad-dyfiant ar wallt sydd wedi ei drin yn rhannol â chemegion 
4.6 hyd y gwallt
5. gwneud profion er mwyn penderfynu addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch
5.1 cofnodi a chadw’r canlyniad yn unol â deddfwriaeth data 
6. gwerthuso canlyniadau’r ymgynghoriad, amcanion yr unigolyn a’r dadansoddiad o groen y pen ar y cyd
7. trafod gyda’r unigolyn amrywiaeth o effeithiau y gellir eu cyflawni gan ddefnyddio cymhorthion gweledol perthnasol, i gynnwys:
7.1 taliadau a pharhad
8. cadarnhau a chytuno gyda’r unigolyn, ei fod wedi deall y gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch arfaethedig, i gynnwys:
8.1 gwrth weithredoedd
8.2 adweithiau niweidiol
9.  sicrhau cydsyniad gwybodus yr unigolyn ar gyfer y gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch arfaethedig
Gwasanaeth lliwio a goleuo creadigol
9. cribo a rhannu’r gwallt a gwarchod y croen o amgylch yn unol â’r protocol gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch
10. dewis a pharatoi’r cynnyrch, offer, deunyddiau a chyfarpar yn unol â’r protocol gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch
12. defnyddio technegau lliwio a/neu goleuo ar gyfer dodi’r cynnyrch mewn modd arloesol er mwyn cyflawni’r edrychiad a ddymunir yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, i gynnwys:
12.1 cyfuno a lleoli cynnyrch mewn modd sy’n ategu steil y gwallt 
Gosod a monitro’r broses liwio a/neu oleuo *
13. gosod a monitro’r amser prosesu yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr 
14. gwneud prawf datblygiad er mwyn cadarnhau’r amseroedd prosesu i gynnwys asesiad o’r canlynol:
14.1 cyflwr y gwallt
14.2 cyflwr y goleuwr 
14.3 sensitifrwydd croen y pen
15. tynnu’r cynnyrch o’r gwallt a chroen y pen yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
16. dodi arlliw i wallt wedi’i oleuo yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
17. cwblhau’r gwasanaeth yn unol â’r gwasanaeth lliwio a/neu goleuo
18. cadarnhau gyda’r unigolyn ei fod yn fodlon gyda’r canlyniad terfynol 
19. monitro iechyd a lles yr unigolyn drwy gydol y gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch
20. gweithredu yn y modd cywir os bydd adwaith niweidiol 
21. cwblhau cofnodion gwasanaeth yr unigolyn a’u cadw yn unol â deddfwriaeth data 
22. defnyddio ymarfer adfyfyriol i werthuso’r gwasanaeth a chymryd camau priodol 
23. rhoi *cyfarwyddiadau a chyngor i’r unigolyn, cyn ac ar ôl y gwasanaeth gwallt
24. cofnodi canlyniad y gwasanaeth lliwio a/neu goleuo uwch a’r gwerthusiad ohono


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


1. eich swyddogaeth a’ch cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau lliwio a/neu goleuo a phwysigrwydd gweithio o fewn eich gallu
2. pam ei bod yn rhaid i chi gydymffurfio gydag arfer moesegol a gweithio o fewn gofynion deddfwriaethol, i gynnwys:
2.1 y cyfrifoldebau drosoch chi eich hun a’ch adeiladau o dan reoliadau trwyddedu yr awdurdod lleol
3. pwysigrwydd ymwneud â, a dogfennu datblygiad proffesiynol parhaus, i gynnwys, polisïau gwybodaeth wedi eu diweddaru, gweithdrefnau a chanllawiau ar gyfer arfer gorau 
4. yr anatomeg a’r ffisioleg sy’n berthnasol i’r safon yma 
5. y gwrtharwyddion cymharol a llwyr sy’n berthnasol i’r gwasanaeth gwallt, i gynnwys:
5.1 y gofynion deddfwriaethol ac yswiriant ar gyfer cael diagnosis meddygol a chyfeirio
6. pwysigrwydd adnabod nodweddion afreolaidd ar y croen a niwed i groen y pen, a’u cyfeirio at weithiwr proffesiynol perthnasol ym maes gofal iechyd 
7. y mathau o gynnyrch a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau lliwio a/neu goleuo a’u cyfyngiadau, i gynnwys addasiadau sydd eu hangen, mewn perthynas â’r canlynol:
7.1 dosbarthiad cyrls y gwallt
7.2 cyflwr y gwallt
7.3 stad y gwallt
7.4 cyflwr croen y pen
7.5 gwallt gwrthsafol
8. yr effeithiau ffisiolegol y caiff cynnrych lliwio a goleuo ar strwythur y gwallt
9. sut i adnabod gwallt sydd wedi ei or-brosesu a’r risgiau cysylltiedig a pha gamau i’w cymryd 
10. sut i adnabod trichorrhexis nodosa, y risgiau cysylltiedig a pha gamau i’w cymryd
11. pwysigrwydd cadw at gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr er mwyn rhwystro anghydnawsedd o ran cynnyrch a risgiau i iechyd
12. y gwahaniaethau rhwng dyfnder lliw a chysgodion tonaidd i gynnwys: 
13.1 sut maent yn cysylltu â’r olwyn liw
13. sut i adnabod lliwiad ac isliwiau naturiol a sut mae’n effeithio ar y dewis o gynnyrch, i gynnwys: 
13.1 goleuo’r gwallt ymlaen llaw
13.2 dodi cynnyrch cyn lliwiad
13.3 dodi arlliw lliw sy’n niwtraleiddio
13.4 dodi arlliw lliw creadigol
14. y mathau o gryfderau perocsid a ddefnyddir mewn gwasanaethau lliwio a goleuo, i gynnwys:
14.1 pryd a pham y defnyddir cryfderau perocsid 
15. pam bod mandylledd gwael o’r gwallt yn dylanwadu ar y dewisiadau o gynnyrch a gwasanaeth 
16. yr effeithiau y caiff tymheredd ar ddodi cynnyrch lliwio a goleuo ac ar eu datblygiad 
17. pwysigrwydd gwneud dadansoddiad o’r gwallt a chroen y pen a sut mae’n effeithio ar y dewis o gynnyrch a’r cyfarpar a ddefnyddir 
18. sut y gall patrymau tŵf y gwallt benderfynu safle a lleoliad aroleuadau ac isoleuadau 
19. pwysigrwydd gwneud profion a sut y gall canlyniadau profion effeithio ar y gwasanaeth lliwio a goleuo 
20. yr offer, deunyddiau a chyfarpar a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau lliwio a goleuo ar gyfer pob dosbarthiad a mathau o gyrls y gwallt a chyflyrau
21. y risgiau sy’n gysylltiedig â lliwio a goleuo’r gwallt 
22. pwysigrwydd amddiffyn croen a chroen pen yr unigolyn rhag cynnyrch lliwio a goleuo 
23. pwysigrwydd cadw at gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer y defnydd diogel o gynnyrch lliwio a goleuo a’r defnydd diogel ohonynt, i gynnwys:
23.1 pwysigrwydd egluro teimlad corfforol ar groen y pen 
24. pam y dylech chi gribo a rhannu’r gwallt cyn y cynnyrch lliwio a goleuo 
25. sut i gyflawni gwasanaeth lliwio a goleuo, i gynnwys:
25.1 sut i ddodi cynnyrch lliwio a goleuo i’r gwallt mewn modd diogel er mwyn osgoi bod yn agored i gemegolion i’r croen a chroen y pen 
26. amser y gwasanaeth yn unol â’ch polisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol
27. pwysigrwydd gwneud prawf datblygiad yn ystod y gwasanaeth i’r gwallt yn unol â chyfrawyddiadau’r gwneuthurwr 
28. y rhesymau pam gall fod angen i chi fynd i’r afael â phroblemau all yn aml godi pan yn lliwio a goleuo’r gwallt, i gynnwys:
28.1 ffyrdd y gellir eu cywiro
29. pwysigrwydd ymgynghori gyda’r unigolyn drwy gydol y gwasanaeth lliwio a goleuo
30. yr adweithiau niweidiol a gysylltir â gwasanaethau lliwio a goleuo a sut i ymateb iddynt
31. y cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth cyn, yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth
32. y gofynion cyfreithiol ar gyfer darparu gwasanaethau i’r gwallt i blant dan oed ac oedolion bregus
33. pam ei bod hi'n bwysig trafod a sefydlu amcanion yr unigolyn, ei bryderon, disgwyliadau, y canlyniadau y mae'n eu dymuno a chytuno ar y cynllun gwasanaeth lliwio a goleuo
34. y strwythurau taliadau a’r dewisiadau ar gyfer triniaeth
35. y gofynion deddfwriaethol a digollediad er mwyn sicrhau cydsyniad gwybodus wedi'i lofnodi ar gyfer y gwasanaeth
36. y rhesymau dros gymryd delweddau gweledol gyda chydsyniad o fan triniaeth yr unigolyn, a'u cadw yn unol â gofynion y gwasanaeth, deddfwriaethol, yswiriant a chyfundrefnol 
37. pwysigrwydd cadw at y protocol gwasanaeth lliwio a goleuo
38. pwysigrwydd monitro iechyd a lles yr unigolyn yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth 
39. canlyniadau disgwyliedig gwasanaeth lliwio a goleuo 
40. diben ymarfer adfyfyriol a gwerthuso a’r modd y mae’n darparu gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol
41. y cyfarwyddiadau a’r cyngor, cyn ac ar ôl y gwasanaeth lliwio a goleuo


Cwmpas/ystod

​Dosbarthiad cyrls y gwallt

1. syth
2. tonnog
3. cyrliog
4. cyrls tynn
5. cyfuniad

Nodweddion y gwallt
*
1. dwysedd y gwallt
2. gwëad y gwallt
3. hydwythedd y gwallt
4. mandylledd y gwallt
5. patrymau tŵf y gwallt

Stad y gwallt*
*
1. gwallt sydd heb ei drin yn gemegol
2. gwallt sydd wedi ei drin yn rhannol â chemegion
3. gwallt sydd wedi ei drin yn gemegol

Profion

1. hydwythedd
2. mandylledd
3. edefyn
4. anghydnawsedd
5. datblygiad
6. prawf croen

Protocol gwasanaeth lliwio a goleuo

1. amgylchedd waith
2. iechyd a diogelwch
3. atal a rheoli haint
4. cynllun gwasanaeth
5. cydsyniad gwybodus
6. canlyniadau profion
7. cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
8. rheoli data
9. archwilio ac atebolrwydd
10. cyfarwyddiadau a chyngor
11. cynaliadwyedd
12. rheoli gwastraff
13. ymarfer wedi’i seilio ar dystiolaeth
14. ymarfer adfyfyriol

Cynnyrch

1. hufen rhwystro
2. rhannol barhaol
3. hanner-parhaol/ lled barhaol
4. parhaol
5. goleuwyr
6. arlliwiau
7. gwarchodwyr lliw a goleuwyr

Techegau lliwio a goleuo

1. tafellu
2. bloc / panel bloc
3. gwau
4. goleuo’r holl ben
5. goleuo ar gyfer ad-dyfiant
6. defnydd o offer llaw
7. llaw rhydd

Cyfarwyddiadau

1. hawliau cyfreithiol a chyfrifoldebau yr unigolyn a’r ymarferydd
2. cyfarwyddiadau a gofal cyn ac ar ôl y gwasanaeth
3. cyfyngiadau a risgiau cysylltiedig
4. triniaethau yn y dyfodol

Anatomeg a ffisioleg

*
1. strwythur a swyddogaeth systemau’r corff a’u cyd-ddibyniaeth ar ei gilydd
2. strwythur a swyddogaeth y gwallt a thŵf y gwallt
3. strwythur a swyddogaeth y croen
4. gwrtharwyddion cymharol a llwyr a phatholegau cysylltiedig


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Gwrtharwydd llwyr

Mae gwrtharwydd llwyr yn gyflwr sy'n rhwystro'r gwasanaeth rhag cael ei gyflawni ac a all fod angen cael ei gyfeirio.

Adwaith niweidiol

Adwaith niweidiol yw adwaith 'annisgwyl' neu ganlyniad yn dilyn

gwasanaeth e.e. llewygu

Anatomeg a Ffisioleg

Sut mae'r systemau sgerbydol, cyhyrog, cylchredol, lymffatig, anadlol, ysgarthol, treuliadol, endocrinaidd a nerfol yn rhyngweithio gyda'i gilydd a sut maent yn effeithio ar yr unigolyn, gwasanaeth a chanlyniadau

Gwrth weithred

Gwrth weithred yw adwaith neu ganlyniad 'disgwyliedig' yn dilyn gwasanaeth,

e.e. erythema

Prawf datblygiad

Prawf datblygiad yw cael gwared o gynnyrch yn ystod y gwasanaeth er mwyn gwirio a chadarnhau'r amser datblygu

Ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth

Mae ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth

orau gyfredol, ddilys a pherthnasol sydd ar gael

Cymorth Cyntaf

Gall cymorth cyntaf gyfeirio at gymwysterau cymorth cyntaf yn y gwaith neu ei gyffelyb neu ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf iechyd meddyliol.

Dosbarthiad cyrls y gwallt

Gellir cyfeirio at ddosbarthiad cyrls y gwallt fel Math 1 – 4.

Offer llaw a thechnegau llaw rhydd

Enghreifftiau o offer llaw a thechnegau llaw rhydd yw'r defnydd o gonau, cap, crib, ffilm neu stribedi ffoil i'w tynnu drwodd, bwrdd balyage, ysbodol a brwshis a sbyngau arlliwio sydd wedi eu haddasu'n benodol.

Protocol

Protocol yw gweithdrefn safonol er mwyn sicrhau arfer gorau a

chydymffurfiad pan yn darparu gwasanaethau h.y. dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Gwrtharwydd cymharol

Gwrtharwydd cymharol yw cyflwr sy'n gofyn am asesiad o addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth a/neu os oes angen addasiadau,

Prawf Edefyn

Gellir cyfeirio ar brawf edefyn fel prawf dorri ac fe'i gwneir cyn y gwasanaeth er mwyn profi'r adwaith gemegol ar y gwallt ar gyfer y canlyniadau a ddymunir.


Dolenni I NOS Eraill

​SKAHDBRBNST1, SKAHDBRBNS1, SKAHDBR1, SKAHD1, SKAHD2 SKAHDBR2, SKAHDBR3, SKAHDBR4, SKAHDBR5,

SKAHDBR7, SKAHDBR8, SKAHDBR9, SKAHDBR10, SKAHDBR11, SKAHDBR12, SKAHDBR13, SKAHDBR14, SKAHDBR15, SKAHDB16, SKAHDB19, SKAHDB20, SKAHDB21, SKABR5Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKACH10

Galwedigaethau Perthnasol

Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig

Cod SOC

6221

Geiriau Allweddol

lliwio creadigol, goleuo creadigol, llaw rhydd, defnydd o offer llaw, conau, cap, crib, stribynnau ffilm neu ffoil, bwrdd balyage