Llacio’r gwallt yn barhaol

URN: SKAHDBR13
Sectorau Busnes (Suites): Trin gwallt a barbro
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon yma yn cydfodoli â, SKAHDBRBNST1 Gweithredu a chynnal arferion gwaith diogel, glanwaith ac effeithiol a SKAHDBRBNS1 Ymgynghori, asesu, cynllunio a pharatoi ar gyfer gwasanaethau Gwallt, Barbro, Harddwch, Ewinedd, Lles a Holistig. Mae'r safon yma'n ymwneud â rhywun proffesiynol o faes trin gwallt sy'n darparu gwasanaethau i lacio'r gwallt yn barhaol. Bydd gofyn i chi hefyd wneud gwerthusiad ar ôl y driniaeth ac adfyfyrio er mwyn gwelliant parhaus. Bydd rhaid i ddefnyddwyr y safon yma wneud yn siwr bod eu harferion yn adlewyrchu'r wybodaeth, y polisïau, y gweithdrefnau a'r cyfarwyddyd am yr arfer orau. Cynghorir defnyddwyr y safon yma i fod yn ymwybodol o, a chydymffurfio gyda gofynion cymorth cyntaf yn unol â deddfwriaeth a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol.

Y prif ddeilliannau yw:

  1. llacio gwallt nad yw wedi ei drin yn gemegol
  2. llacio gwallt sydd wedi ei drin yn gemegol
  3. llacio gwallt ar gyfer gwallt sydd wedi ei drin yn rhannol â chemegion

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


1. cynnal ymgynghoriad cryno a chynhwysfawr gyda'r unigolyn
2. cadw at eich cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau, cyfarwyddebau a chanllawiau
3. trafod a darganfod amcanion yr unigolyn a’r canlyniadau a ddymunir, er mwyn cael y wybodaeth ar gyfer y cynllun gwasanaeth llacio’r gwallt yn barhaol, i gynnwys:
3.1 hanes gwasanaeth
3.2 dewisiadau amgen ar gyfer gwasanaeth
4. gwneud dadansoddiad o’r gwallt a chroen y pen, i gynnwys: 
4.1 dosbarthiad cyrls y gwallt
4.2 nodweddion y gwallt
4.3 stad y gwallt
4.4 cyflwr croen y pen
4.5 maint yr ad-dyfiant ar wallt sydd wedi ei drin yn rhannol â chemegion
4.6 faint o lacio gellir ei gyflawni
4.7 canran o wallt gwyn
4.8 pryd i dorri’r gwallt
4.9 hanes blaenorol o lacio’r gwallt
5. gwneud profion er mwyn penderfynu addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth llacio’r gwallt yn barhaol, i gynnwys:
5.1 asesu prun ai oes angen triniaeth cyn llacio er mwyn gwastadau’r mandylledd cyn y gwasanaeth llacio’n barhaol 
5.2 cofnodi’r canlyniad a’i gadw yn unol â deddfwriaeth data 
6. cadarnhau a chytuno gyda’r unigolyn, ei fod wedi deall y gwasanaeth arfaethedig i lacio’r gwallt yn barhaol, i gynnwys:
6.1 gwrth weithredoedd
6.2 adweithiau niweidiol
7. sicrhau cydsyniad gwybodus yr unigolyn ar gyfer y gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol
8. amddiffyn gwallt a chroen pen yr unigolyn yn unol â’r protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol *
9. cribo a rhannu’r gwallt yn unol â’r protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 

Triniaeth cyn llacio
10. dodi’r cynnyrch cyn triniaeth yn unol â’r protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
 
Gwasanaeth llacio
11. dodi’r cynnyrch llacio yn unol â’r protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol
11.1 defnyddio technegau dodi i sicrhau bod croen a dillad yr unigolyn yn cael eu gadael yn agored cyn lleied â phosibl i’r cynnyrch
11.2 cynnal profion datblygiad yn aml er mwyn edrych i weld bod yna ddigon o leihad yn y cyrls 
11.3 edrych ar sensitifrwydd croen y pen a iechyd a lles yr unigolyn 
Gwaredu
12. cael gwared o’r cynnrych o’r gwallt a chroen y pen yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr 
13. dodi cynnyrch wedi llacio er mwyn adfer pH y gwallt 
14. cwblhau’r gwasanaeth yn unol â’r protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
15. cadarnhau gyda’r unigolyn ei fod yn fodlon gyda’r canlyniad terfynol 
16. monitro iechyd a lles yr unigolyn drwy gydol y gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
17. gweithredu yn y modd cywir os bydd adwaith niweidiol
18. cwblhau cofnodion triniaeth yr unigolyn a’u cadw yn unol â deddfwriaeth data
19. defnyddio ymarfer adfyfyriol i werthuso’r driniaeth a chymryd camau priodol
20. rhoi *cyfarwyddiadau a chyngor i’r unigolyn, cyn ac ar ôl y driniaeth
21. cofnodi canlyniad y gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol a’r gwerthusiad ohono 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


1. eich swyddogaeth a’ch cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau i lacio’r gwallt yn barhaol a phwysigrwydd gweithio o fewn eich gallu 
2. pam ei bod yn rhaid i chi gydymffurfio gydag arfer moesegol a gweithio o fewn gofynion deddfwriaethol, i gynnwys:
2.1 y cyfrifoldebau drosoch chi eich hun a’ch adeiladau o dan reoliadau trwyddedu yr awdurdod lleol
3. pwysigrwydd ymwneud â, a dogfennu datblygiad proffesiynol parhaus, i gynnwys, polisïau gwybodaeth wedi eu diweddaru, gweithdrefnau a chanllawiau ar gyfer arfer gorau
4. yr anatomeg a’r ffisioleg sy’n berthnasol i’r safon yma 
5. y gwrtharwyddion cymharol a llwyr sy’n berthnasol i’r gwasanaeth gwallt, i gynnwys:
5.1 y gofynion deddfwriaethol ac yswiriant ar gyfer cael diagnosis meddygol a chyfeirio
6. pwysigrwydd adnabod nodweddion afreolaidd ar y croen a niwed i groen y pen, a’u cyfeirio at weithiwr proffesiynol perthnasol ym maes gofal iechyd 
7. y mathau o gynnyrch llacio sydd â sodiwm ynddynt a sydd heb sodiwm ynddynt, i gynnwys:
7.1 y mathau o gynnyrch i lacio’n barhaol sy’n gysylltiedig â gwenwyndra a’r risgiau cysylltiedig 
8. y mathau o wasanaethau i lacio’r gwallt yn barhaol a ddefnyddir i wneud y gwallt yn syth a’u cyfyngiadau, a’r addasiadau sydd eu hangen, mewn perthynas â’r canlynol:
8.1 dosbarthiad cyrls y gwallt
8.2 cyflwr y gwallt 
8.3 stad y gwallt
8.4 cyflwr croen y pen
8.5 hyd ad-dyfiant ar wallt cyfnewid
8.6 canran o wallt gwyn
8.7 hanes gwasanaethau/cemegion sydd wedi cronni
9. pwysigrwydd gwneud dadansoddiad o’r gwallt a chroen y pen a sut mae’n effeithio ar y dewis o gynnyrch a ddefnyddir
10. pwysigrwydd gwneud profion a sut y gall canlyniadau profion effeithio ar y gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
11. sut i adnabod gwallt wedi’i orbrosesu, y risgiau cysylltiedig a’r camau i’w cymryd
 12. pwysigrwydd asesu gwallt sydd wedi ei lacio ac sydd wedi ei orbrosesu a’i danbrosesu a gweithredu yn y modd priodol 
13. sut i adnabod trichorrhexis nodosa, y risgiau cysylltiedig a pha gamau i’w cymryd
14. pam gall fod angen torri’r gwallt cyn gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
15. y cynnyrch, yr offer a’r cyfarpar a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau i lacio’r gwallt yn barhaol ar gyfer pob dosbarthiad o’r cyrls, stad a chyflyrau’r gwallt 
16. sut i addasu technegau i lacio’r gwallt yn barhaol ar gyfer dosbarthiadau o gyrls y gwallt 
17. effeithiau ffisiolegol cynnyrch i lacio’r gwallt yn barhaol ar strwythur y gwallt, i gynnwys:
17.1 yr addasiadau sydd eu hangen ar gyfer gwallt gwyn
18. y cyfryngau gweithgar sydd i’w canfod mewn cynnyrch i lacio’r gwallt yn barhaol 
19. pwysigrwydd defnyddio siampŵ sy’n adfer pH y gwallt i wrthweithio’r cyfryngau gweithgar mewn cynnyrch i lacio’r gwallt yn barhaol, i gynnwys:
19.1 yr effeithiau ffisiolegol y caiff cynnyrch niwtraleiddio ar strwythur y gwallt
20. y mathau o gynnyrch cyn ymlacio ac wedi ymlacio, i gynnwys: 
20.1 yr effeithiau ffisiolegol ar strwythur y gwallt
21. pwysigrwydd defnyddio cynnyrch gwarchod croen y pen er mwyn amddiffyn croen a chroen pen yr unigolyn rhag y cynnyrch i lacio’r gwallt yn barhaol 
22. sut i ddodi cynnyrch i lacio’r gwallt yn barhaol i’r gwallt mewn modd diogel er mwyn osgoi gwneud y croen a chroen y pen yn agored i gemegion 
23. pwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer cynnyrch a ddefnyddir mewn gwasanaethau llacio 
23.1 pwysigrwydd egluro teimlad corfforol cynnyrch llacio ar y croen 
24. sut gall tymheredd croen y pen gyflymu datblygiad cynnyrch llacio, i gynnwys:
24.1 addasiadau i’r amser datblygu ar wreiddiau’r gwallt 
25. y mathau o gynnyrch a ddefnyddir i adfer pH y gwallt ar ôl y gwasanaeth i lacio’n barhaol
26. pam dylai gwallt fod o fandylledd gwastad cyn gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol 
27. pam dylech chi gribo a rhannu’r gwallt cyn llacio’r gwallt yn barhaol 
 28. sut i gyflawni gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol
29. yr amser gwasanaeth yn unol â pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol
30. y rhesymau pam y gall fod angen i chi fynd i’r afael â phroblemau all godi yn aml pan yn llacio’r gwallt yn barhaol, i gynnwys:
30.1 ffyrdd y gellir eu cywiro
31. pwysigrwydd ymgynghori gyda’r unigolyn drwy gydol y broses o lacio’r gwallt yn barhaol 
32. yr adweithiau niweidiol a gysylltir â gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol a sut i ymateb iddynt
33. y cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth cyn, yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth
34. y gofynion cyfreithiol ar gyfer darparu gwasanaethau i’r gwallt i blant dan oed ac oedolion bregus
35. pam ei bod hi’n bwysig trafod gyda a sefydlu amcanion yr unigolyn, ei bryderon, ei ddisgwyliadau, y lleihad y mae’n ei ddymuno mewn cyrls a chytuno ar y cynllun gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol
36. y strwythurau taliadau a’r dewisiadau ar gyfer gwasanaeth
37. y gofynion deddfwriaethol a digollediad ynglŷn â sicrhau cydsyniad gwybodus ar gyfer y gwasanaeth
38. y rhesymau dros gymryd delweddau gweledol gyda chydsyniad o fan triniaeth yr unigolyn, a'u cadw yn unol â gofynion y gwasanaeth, deddfwriaethol, yswiriant a chyfundrefnol
39. pwysigrwydd cadw at y protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol
40. pwysigrwydd monitro iechyd a lles yr unigolyn yn ystod ac ar ôl y gwasanaeth
41. canlyniadau disgwyliedig gwasanaethau i lacio’r gwallt yn barhaol
42. diben ymarfer adfyfyriol a gwerthuso a’r modd y mae’n darparu gwybodaeth ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol
43. y cyfarwyddiadau a’r cyngor, cyn ac ar ôl y gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol


Cwmpas/ystod

Dosbarthiad cyrls y gwallt

1. tonnog
2. cyrliog
3. cyrls tynn
4. cyfuniad

Nodweddion y gwallt

1. dwysedd y gwallt
2. gwëad y gwallt
3. hydwythedd y gwallt
4. mandylledd y gwallt
5. patrymau tŵf y gwallt

Stad y gwallt

1. gwallt sydd heb ei drin yn gemegol
2. gwallt sydd wedi ei drin yn rhannol â chemegion
3. gwallt sydd wedi ei drin yn gemegol


Profion

1. hydwythedd
2. mandylledd
3. edefyn
4. datblygiad
5. prawf croen

Protocol gwasanaeth i lacio’r gwallt yn barhaol

1. amgylchedd waith
2. iechyd a diogelwch
3. atal a rheoli haint
4. cynllun gwasanaeth
5. cydsyniad gwybodus
6. cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
7. canlyniadau profion
8. rheoli data
9. archwilio ac atebolrwydd
10. cyfarwyddiadau a chyngor
11. cynaliadwyedd
12. rheoli gwastraff
13. ymarfer wedi’i seilio ar dystiolaeth
14. ymarfer adfyfyriol

Cyfarwyddiadau

1. hawliau cyfreithiol a chyfrifoldebau yr unigolyn a’r ymarferydd
2. cyfarwyddiadau a gofal cyn ac ar ôl y driniaeth
3. cyfyngiadau a risgiau cysylltiedig
4. triniaethau yn y dyfodol

Anatomeg a ffisioleg

1. strwythur a swyddogaeth systemau’r corff a’u cyd- ddibyniaeth ar ei gilydd
2. strwythur a swyddogaeth y gwallt a thŵf y gwallt
3. strwythur a swyddogaeth y croen
4. gwrtharwyddion cymharol a llwyr a phatholegau cysylltiedig

Cynnyrch

1. gwarchodwr croen y pen
2. llaciwr sodiwm
3. llaciwr nad yw’n sodiwm
4. triniaeth cyn llacio
5. triniaeth ar ôl llacio
6. siampŵ cydbwyso pH

Offer

1. cribau cynffon nad ydynt wedi eu gwneud o fetel
2. cribau llydan nad ydynt wedi eu gwneud o fetel
3. brwsiau arlliw
4. ysbodolau
5. dwylo (gyda chyfarpar amddiffyn personol)Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

Gwrtharwydd llwyr

Mae gwrtharwydd llwyr yn gyflwr sy'n rhwystro'r gwasanaeth rhag cael ei gyflawni ac a all fod angen cael ei gyfeirio

Adwaith niweidiol

Adwaith niweidiol yw adwaith 'annisgwyl' neu ganlyniad yn dilyn

gwasanaeth e.e. llewygu

Anatomeg a ffisioleg

Y ffordd mae'r systemau sgerbydol, cylchredol, lymffatig, resbiradol, ysgarthol, treuliol, endocrinaidd a nerfol yn rhyngweithio gyda'i gilydd a sut mae nhw'n effeithio ar yr unigolyn, y gwasanaeth a'r canlyniadau.

Gwallt wedi'i drin yn gemegol

Gwallt wedi'i drin yn gemegol yw lle mae pen llawn o wallt wedi ei drin o'r blaen gyda chemegolyn, h.y. llaciwr, lliw, goleuwr neu byrm  

Gwrth weithred

Gwrthweithred yw adwaith neu ganlyniad 'disgwyliedig' yn dilyn gwasanaeth,

e.e. erythema

Prawf Datblygiad

Prawf Datblygiad yw cael gwared o gynnyrch y ystod y gwasnaeth i wirio a chadarnhau'r amser datblygiad.

Ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth

Mae ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth orau gyfredol, ddilys a pherthnasol sydd ar gael

Cymorth Cyntaf

Gall cymorth cyntaf gyfeirio at gymwysterau cymorth cyntaf yn y gwaith neu ei gyffelyb neu ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf iechyd meddyliol.

Dosbarthiad cyrls y gwallt

Gellir cyfeirio at ddosbarthiad cyrls y gwallt fel Math 1 – 4

Gwallt wedi'i drin yn rhannol â chemegion

Gellir cyfeirio at wallt sydd wedi'i drin yn rhannol â chemegion fel ad-dyfiant neu lle mae rhannau o'r gwallt wedi eu trin â chemegolyn a rhannau eraill heb fod wedi eu trin yn y fath fodd.

Protocol

Protocol yw gweithdrefn safonol er mwyn sicrhau arfer gorau a

chydymffurfiad pan yn darparu gwasanaethau h.y. dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Gwrtharwydd cymharol

Gwrtharwydd cymharol yw cyflwr sy'n gofyn am asesiad o addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth a/neu os oes angen addasiadau.

Prawf Edefyn
*
Gellir cyfeirio ar brawf edefyn fel prawf dorri ac fe’i gwneir cyn y gwasanaeth er mwyn profi’r adwaith gemegol ar y gwallt ar gyfer y canlyniadau a ddymunir.

Gwenwyndra

*
Penderfynir gwenwyndra gan adwaith rhywun i wahanol ddognau  gemegolyn. Gall gwenwyndra neu adweithiau niweidiol ddigwydd o ganlyniad i anghynawsedd gyda chymysgedd anghywir o gemegion.


Dolenni I NOS Eraill

SKAHDBRBNST1, SKAHDBRBNS1, SKAHDBR1, SKAHD1, SKAHD2 SKAHDBR2, SKAHDBR3, SKAHDBR4, SKAHDBR5,

SKAHDBR6, SKAHDBR7, SKAHDBR8, SKAHDBR9, SKAHDBR10, SKAHDBR11, SKAHDBR12, SKAHDBR14, SKAHDBR15,

SKAHDB16, SKAHDB19, SKAHDB20, SKAHDB21, SKABR5Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAAH2

Galwedigaethau Perthnasol

Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig

Cod SOC

6221

Geiriau Allweddol

Llacio gwallt, llacio gwallt naturiol affro, sythu gwallt, llacio gwallt cyrliog