Datblygu eich strategaeth maeth er mwyn cyflawni rhagoriaeth yn eich chwaraeon

URN: SKAES5
Sectorau Busnes (Suites): Cyflawni Rhagoriaeth mewn Perfformiad Chwaraeon (Gan gynnwys Newid Mehefin 2007)
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 31 Gorff 2019

Trosolwg

Mae'r strategaeth hon yn ymwneud â'r maeth gorau a'i bwysigrwydd er mwyn cyflawni rhagoriaeth yn eich chwaraeon. Mae maeth yn effeithio ar iechyd yn ogystal â pherfformiad corfforol, felly mae dealltwriaeth gadarn o faeth yn bwysig ar gyfer eich datblygiad cyffredinol.

Byddwch yn gweithio gyda'ch hyfforddwyr/staff eraill i lunio strategaeth maeth fydd yn integreiddio â phob elfen arall o'ch rhaglen hyfforddiant. Byddwch yn gweithio gyda staff hyfforddi profiadol a hyfedr a/neu staff eraill fel hyfforddwyr personol, maethegwyr, ffisiotherapyddion a meddygon. Fodd bynnag, mae gennych rôl bwysig hefyd er mwyn optimeiddio eich perfformiad yn 'lân' drwy gadw at reolau a gweithdrefnau atal camddefnyddio cyffuriau.

Dyma brif ddeilliannau'r safon hon:

 1. Cyfrannu at strategaeth maeth er mwyn gwella perfformiad

 2. Gweithredu'r strategaeth maeth a'i hadolygu er mwyn gwella eich perfformiad.

Mae'r safon hon ar gyfer athletwyr sydd â'r potensial gwirioneddol i gyflawni rhagoriaeth yn eu chwaraeon ac sydd am berfformio ar y lefel uchaf.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cyfrannu at strategaeth maeth er mwyn gwella perfformiad

 1. rhoi gwybodaeth am eich gofynion o ran egni a'ch anghenion maeth penodol i hyfforddwyr a/neu staff eraill

 2. rhoi gwybodaeth am eich ffordd o fyw, hoff bethau a chas bethau i hyfforddwyr a/neu staff eraill

 3. cytuno ar strategaeth maeth sy'n briodol i'ch rôl/rolau mewn chwaraeon gan gymryd eich ffordd o fyw, hoff bethau a chas bethau i ystyriaeth ac ychwanegu ati gyda'r hyfforddwyr a/neu staff eraill

Gweithredu'r strategaeth maeth a'i hadolygu er mwyn gwella eich perfformiad

 1. dilyn y strategaeth maeth y cytunir arni, cyn, yn ystod, ac ar ôl hyfforddi a chystadlu

 2. rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar hyfforddwyr a/neu staff eraill i fonitro eich strategaeth maeth a'i gwerthuso

 3. cydweithio â hyfforddwyr a/neu staff eraill er mwyn paratoi eich strategaeth maeth a'i gwella


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cyfrannu at strategaeth maeth er mwyn gwella perfformiad

 1. pwysigrwydd maeth i berfformiad athletwr

 2. prif gydrannau strategaeth maeth a sut gall y rhain eich helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl yn eich chwaraeon

3 gofynion o ran egni ac anghenion maeth penodol eich rôl/rolau yn eich chwaraeon

 1. effeithiau ffordd o fyw, hoff bethau a chas bethau wrth baratoi strategaeth maeth

 2. pam y dylech sicrhau bod pobl eraill sy'n rhoi prydau bwyd i chi yn deall eich strategaeth maeth a'i chefnogi

 3. pwysigrwydd cadw at eich strategaeth maeth cyn, yn ystod, ac ar ôl cystadlu a hyfforddiant

 4. sut i wneud yn siŵr bod meddyginiaeth yn ddiogel ac nad yw'n cynnwys unrhyw sylweddau sydd wedi'u gwahardd, a pham mae angen gwneud hynny

 5. y peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio ychwanegion o safbwynt atal camddefnyddio cyffuriau

Gweithredu'r strategaeth maeth a'i hadolygu er mwyn gwella eich perfformiad

 1. torri rheolau camddefnyddio cyffuriau ac egwyddor atebolrwydd llym

 2. pwysigrwydd chwaraeon 'glân', cystadlu'n deg ac yn 'lân'

 3. categorïau sylweddau a waherddir a pham mae'r rhain wedi'u gwahardd mewn chwaraeon

 4. y gweithdrefnau ar gyfer profi am gyffuriau, gan gynnwys eich hawliau a'ch cyfrifoldebau

 5. manteision diet cytbwys sy'n rhoi hwb i berfformiad, o'i gymharu â chymryd ychwanegion mathol

 6. y mathau o wybodaeth a allai fod eu hangen ar eich hyfforddwyr a/neu staff eraill i werthuso eich strategaeth maeth

 7. y mathau o welliannau y gellir eu gwneud i'ch strategaeth maeth er mwyn bodloni eich anghenion unigol


Cwmpas/ystod

Strategaeth maeth

 1. grŵp bwyd

 2. paratoad hydradol

 3. maint

 4. amseriad

 5. ychwanegion


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Mai 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKASE15

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt a Galwedigaethau Technegol, Hamdden; teithio a thwristiaeth, Chwaraeon; hamdden ac adloniant, Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd

Cod SOC

3442

Geiriau Allweddol

Datblygu; maethol; rhaglen; cyflawni; rhagoriaeth; chwaraeon