Cynllunio a pharatoi ar gyfer grwpiau ymarfer corff, symud a dawns

URN: SKAEF7
Sectorau Busnes (Suites): Ymarfer Corff a Ffitrwydd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 31 Rhag 2014

Trosolwg

Mae a wnelo'r safon hwn â pharatoi a chynllunio sesiynau ymarfer corff ar gyfer grwpiau o oedolion sydd i bob golwg yn iach a hynny drwy gyfrwng gwersi ymarfer corff, symud a dawns.


 


 

Mae disgwyl i'r rhai sy'n cyrraedd y safon allu:​


 


 

 1. casglu a dadansoddi gwybodaeth 
 2. cynllunio sesiynau ymarfer corff, symud a dawns diogel ac effeithiol i grŵp o bobl

 3. paratoi eich hunan a'r cyfarpar ar gyfer sesiynau ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp.


 

Rhaid ichi gynnwys yr wybodaeth ffitrwydd ac ymarfer corff craidd a'r ddealltwriaeth ddamcaniaethol fel ag y manylir yn nogfen Gofynion Gwybodaeth Ymarfer a Ffitrwydd Craidd SkillsActive sy'n berthnasol i rôl y swydd.

Mae'r safon yma ar gyfer hyfforddwyr sy'n cynllunio, hyfforddi ac adolygu pob math o gynlluniau ymarfer corff ar gyfer grŵp o bobl.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Casglu a dadansoddi gwybodaeth**


 


 

1.  casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio sesiynau a fformatau ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp

2.  dadansoddi'r wybodaeth a gasglwyd gennych a nodi'r goblygiadau ar gyfer ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp

3.  cyfeirio unrhyw berson nad oes modd ichi gyfarfod â'i anghenion a'i botensial, at weithwyr proffesiynol eraill

4.  cadw gwybodaeth gyfrinachol yn gyfrinachol, gan ddilyn trefniadau cyfreithiol a sefydliadol


**


** 

Cynllunio sesiynau ymarfer corff, symud a dawns diogel ac effeithiol i grŵp o bobl


 

5.  adnabod amcanion sy'n cyfarfod ag anghenion a photensial pobl sy'n cymryd rhan

6.  cynllunio sesiynau a fformatau fydd yn helpu pawb i gymryd rhan a chyrraedd y deilliannau a gynlluniwyd

7.  adnabod y ffurfiau dawns ar gyfer y sesiynau a*'*r fformatau

8.  cynllunio dewisiadau eraill ar gyfer y ffurfiau dawns a gynlluniwyd pan fo angen

9.  adnabod y math o gerddoriaeth ar gyfer y sesiwn a*'*r fformat

10.  cynllunio amseriadau realistig ar gyfer sesiwn a fformat

11.  adnabod peryglon ac asesu pa mor debygol yw'r rhain o achosi niwed go iawn

12.  cynllunio sut i leihau'r peryglon hyn

13.  cofnodi eich cynlluniau yn unol â gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol

14.  ceisio cyngor gan weithwyr proffesiynol eraill ynglŷn â materion y tu allan i lefel eich cymhwysedd  

*
*
 

*
*
 

Paratoi eich hunan a'ch cyfarpar ar gyfer ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp


 


 

15.  paratoi'r amgylchedd waith ar gyfer y sesiwn a'r fformat

16.  codi a thrin y cyfarpar mewn ffordd sy'n osgoi anaf a niwed

17.  trefnu'r lleoliad er mwyn hwyluso ymarfer a pherfformiad symud a dawns ddiogel 

18.  sicrhau eich bod ymbaratoi'n llawn i arwain y sesiynau a'r fformatau

19.  dilyn y gweithdrefnau cywir ar gyfer delio ag unrhyw eitemau sy'n anniogel

20.  atgyfeirio unrhyw faterion iechyd, diogelwch neu les yn unol â gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Casglu a dadansoddi gwybodaeth**


 


 

1.  yr wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio sesiynau grŵp ymarfer, symud a dawns 

2.  technegau dadansoddi gwybodaeth

3.  pryd a lle i gyfeirio pobl, nad oes modd ichi gyfarfod â'u hanghenion a'u potensial, at weithwyr proffesiynol eraill

4.  gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol yn ymwneud â chyfrinachedd 

Cynllunio'n ddiogel ac effeithiol ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp


 


 

5.  technegau gosod amcanion

6.  y ffactorau sydd ynghlwm â chynllunio sesiwn

7.  y mathau o ffurfiau dawns y gellir eu defnyddio

8.  dewisiadau eraill ar gyfer y ffurfiau dawns a gynlluniwyd

9.  gwahanol fathau o gerddoriaeth a sut mae hyn yn berthnasol ar gyfer cyflwyno sesiwn a fformat

10.  dulliau o gynllunio a chyflawni amseriadau realistig ar gyfer sesiwn a fformat

11.   ffyrdd o adnabod unrhyw beryglon ac asesu ffactorau iechyd ac amgylcheddol a allai ddylanwadu ar ddiogelwch

12.   sut i gofnodi cynlluniau yn unol â gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol

13.   pryd a sut i geisio cyngor gan weithwyr proffesiynol eraill wrth ddelio ag amcanion, ymarferion neu beryglon sydd y tu hwnt i lefel eich cymhwysedd


 


 

Paratoi eich hunan a'ch cyfarpar ar gyfer ymarfer corff, symud a dawns mewn grŵp


 


 

14.  y cyfarpar a ddefnyddir ar gyfer sesiwn ymarfer grŵp, symud a dawns 

15.  technegau codi a thrin y cyfarpar mewn ffordd sy'n atal anaf a niwed

16.  ffyrdd o drefnu'r amgylchedd waith fel bod modd symud, dawnsio a gwneud ymarfer corff mewn ffordd ddiogel ac effeithiol.

17.  ffyrdd o sicrhau eich bod yn llwyr barod i arwain y sesiynau a fformatau

18.  y gweithdrefnau cywir i ddelio ag unrhyw eitemau sy'n anniogel

19.  pryd a sut i atgyfeirio unrhyw faterion iechyd, diogelwch a lles yn unol â gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol​


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Gwybodaeth**


** 


** 

 1. nod bersonol
 2. ffordd o fyw
 3. hanes meddygol
 4. hanes gweithgarwch corfforol
 5. hoff ddewis gweithgarwch corfforol
 6. agwedd a chymhelliant i gymryd rhan
 7. lefel ffitrwydd presennol
 8. stad o barodrwydd
 9. parodrwydd seicolegol


** 


** 

Sesiynau,** i ddatblygu


 


 

 1. ffitrwydd cardiofasgwlar
 2. ffitrwydd cyhyrol
 3. hyblygrwydd
 4. sgiliau echddygol


** 


** 

Fformatau** (yn ymwneud â lleiafswm o ddau)​


 


 

 1. ymarfer, symud a dawns
 2. dawns
 3. coreograffi
 4. gweithgarwch heb goreograffi


 


 

Y rhai sy'n cymryd rhan

*
*
 

*
*
 

 1. profiadol
 2. dechreuwr
 3. unigolion
 4. grwpiau
 5. pobl ag anghenion penodol


** 


** 


** 


** 

Gweithwyr proffesiynol eraill** (yn ymwneud ar gyfer lleiafswm o 2)

 1. ffisiotherapyddion a doctoriaid 
 2. seicolegwyr
 3. ffisiolegwyr
 4. biopeirianaethwyr 
 5. arbenigwyr cefnogi ffordd o fyw 
 6. y rhwydwaith o gefnogaeth gymdeithasol sydd gen y rheini sy'n cymryd rhan
 7. meddyg
 8. goruchwyliwr
 9. gweithiwr proffesiynol iechyd/ymarfer arbenigol

 10. maethegydd/dietegydd


** 


** 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol** (i ddelio â lleiafswm o 4)


 


 

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
 2. Rheolaeth Sylweddau sy'n Beryglus i Iechyd 
 3. Rheoliadau Riportio Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gwaith
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf 
 6. gweithdrefnau a pholisïau sefydliadol unigol


** 


** 

Amcanion,** yn ymwneud â


 


 

 1. gwella ffitrwydd
 2. gwella cymhelliant
 3. mynd i'r afael â 'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag cymryd rhan
 4. gwella sgiliau a thechnegau
 5. gwella iechyd
 6. hwyl a mwynhad 


** 


** 

Ffurfiau dawns** (yn ymwneud ag o leiaf un)


 


 

 1. jas
 2. cyfoes
 3. clasurol
 4. stryd
 5. Lladinaidd
 6. disgo


 


 

Math o gerddoriaeth

*
*
 

*
*
 

 1. cyflymder
 2. rhythm
 3. arddull


** 


** 

Peryglon,** yn ymwneud


 


 

 1. â'r rhai sy'n cymryd rhan 
 2. â'r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio 
 3. â gweithgareddau eraill sy'n digwydd ar yr un pryd


 


 

Yr amgylchedd waith

*
*
 

*
*
 

 1. y gofod sydd ar gael
 2. cynllun y lle
 3. y tymheredd
 4. y llawr
 5. y goleuo
 6. yr awyru
 7. y gerddoriaeth a'i defnydd
 8. offer a chyfarpar y sesiwn
 9. dillad a chyfarpar personol ​

Gwybodaeth Cwmpas

Gwybodaeth​**


** 


** 

 1. nod personol
 2. ffordd o fyw
 3. hanes meddygol
 4. hanes gweithgarwch corfforol
 5. ffafriaeth gweithgarwch corfforol 
 6. agwedd a chymhelliant i gymryd rhan
 7. lefel ffitrwydd presennol
 8. stad o barodrwydd
 9. parodrwydd seicolegol


 


 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol​

*
*
 

*
*
 

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 2. Rheolaeth sylweddau Peryglus i Iechyd
 3. Rheoliadau Riportio Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gwaith
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf
 6. Polisïau a gweithdrefnau'r corff neu sefydliad unigol


 


 

Ffurfiau dawns

*
*
 

*
*
 

 1. jas
 2. cyfoes
 3. clasurol
 4. stryd
 5. Lladinaidd
 6. disgo


 


 

Yr amgylchedd waith

*
*
 

*
*
 

 1. y gofod sydd ar gael
 2. cynllun y lle
 3. y tymheredd
 4. y llawr
 5. y goleuo
 6. yr awyru
 7. y gerddoriaeth a'i defnydd
 8. cyfarpar ar gyfer y sesiwn 
 9. dillad a chyfarpar personol​

Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd dilynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer:

 1. arddangos a hyrwyddo ffordd gyfrifol o fyw ac ymddwyn, trwy beidio â chefnogi'r defnydd o gyffuriau sy'n gwella perfformiad, ac unrhyw sylwedd anghyfreithlon arall
 2. cynnal cyfrinachedd
 3. delio â chyfranogwyr mewn modd agored a thryloyw; gan barchu anghenion eu cyfranogwyr bob tro
 4. ceisio mabwysiadu'r lefel uchaf o safonau proffesiynol yn holl feysydd eu gwaith a datblygiad eu gyrfa

Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau dilynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer:

 1. ceisio magu perthnasau iach gyda chyfranogwyr a gweithwyr proffesiynol iechyd eraill trwy gefnogi, cydgysylltu a rheoli'r broses ffitrwydd/ymarfer yn effeithiol, gan gadw'r cyfranogwr wrth ganol y broses
 2. bod yn ymwybodol o rolau personél cynorthwyol yn y galwedigaethau gofal iechyd a chydnabod pryd y dylid atgyfeirio problemau i'r arbenigwyr hyn
 3. bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau ac atebolrwyddau o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a chodau ymarfer y diwydiant
 4. anelu at rymuso cyfranogwyr; yn cefnogi eu hawl i wneud dewisiadau, darganfod eu hatebion eu hunain, a'u galluogi i gymryd rhan a datblygu ar eu cyflymder eu hunain ac yn eu ffordd eu hunain
 5. nodi a chydnabod anghenion y cyfranogwyr ar ddechrau'r broses
 6. anelu at wella hyder, hunan-barch a lefelau ffitrwydd cyfranogwyr
 7. myfyrio ar eu harfer eich hunain a thrwy'r amser geisio ffyrdd i wella eu gallu ffitrwydd ac ymarfer, sgiliau a gwybodaeth eu hunain
 8. sefydlu perthynas dda gyda chyfranogwyr
 9. dangos empathi a sensitifrwydd i nodau a chyflwr parodrwydd cyfredol cyfranogwyr
 10. cyflwyno delwedd gadarnhaol o'u hunain a'u sefydliad i gyfranogwyr
 11. datblygu perthynas weithio effeithiol gyda chyfranogwyr
 12. diffinio'n glir rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill a allai fod yn gysylltiedig
 13. cyfathrebu'n glir gyda chyfranogwyr mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
 14. dangos sensitifrwydd ac empathi i'r cyfranogwyr a'r wybodaeth maent yn ei darparu

Sgiliau

Mae'r sgiliau dilynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer:

 1. baratoi'n systematig ar gyfer yr holl weithgareddau gan sicrhau iechyd, diogelwch a lles eu cyfranogwyr
 2. sicrhau bod gwahaniaethu a chynhwysiant a all alluogi cyfranogwyr ag anghenion neilltuol ac o alluoedd amrywiol i gymryd rhan mewn sesiynau a rhaglenni. Dylid ystyried anghenion cyfranogwyr ag anabledd ac, lle mae'n bosibl, dylid cwrdd â'u hanghenion
 3. gweithredu rheolau sylfaenol ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn
 4. esbonio eu rôl a chyfrifoldebau i gyfranogwyr
 5. nodi unrhyw rwystrau i gyfranogi
 6. ​annog cyfranogwyr i ganfod ateb i'w rhwystrau
 7. nodi parodrwydd cyfranogwyr i gyfranogi
 8. nodi a chytuno strategaethau i atal rhoi'r gorau neu lithro'n ôl
 9. defnyddio arddulliau hyfforddi sy'n cyfateb ag anghenion cyfranogwyr

 10. addasu eu perthynas â chyfranogwyr er mwyn cwrdd â'u hanghenion cyfnewidiol

 11. gwrando ar a gofyn cwestiynau i gyfranogwyr er mwyn gwirio eu dealltwriaeth
 12. nodi'r wybodaeth mae arnynt angen ei chasglu ynghylch eu cyfranogwyr
 13. casglu gwybodaeth ynghylch eu cyfranogwyr gan ddefnyddio dulliau cymeradwy
 14. cofnodi'r wybodaeth mewn ffordd a fydd yn helpu i'w dadansoddi
 15. defnyddio technegau cyfathrebu ac ymatebion priodol wrth ddelio ag anghydfod
 16. cydnabod ymddygiad gwahaniaethol a gwybod am y gweithdrefnau i'w dilyn os bydd unrhyw ddigwyddiadau​

Geirfa

​Gweithgareddau​

Cydrannau sesiwn gweithgaredd corfforol a all ffocysu ar eich datblygiad o gryfder, dygnwch, technegau neu ymwybyddiaeth dactegol neu strategaethau datrys problemau eich cyfranogwyr. Mae sesiynau gweithgarwch corfforol wedi'u llunio o un neu fwy o weithgareddau.

*
*
 

*
*
 

Nodau

Gallant fod yn rhai tymor hir, tymor canolig neu dymor byr. ​

Perygl

Rhywbeth sy'n beryglus neu a all achosi niwed.

Cyfranogwyr

Pobl, fel unigolion, neu mewn grwpiau, fydd yn cymryd rhan mewn sesiwn gweithgaredd corfforol.

Cynllun

Cynllun sesiwn gweithgaredd corfforol ydy disgrifiad o sesiwn benodol; yn gynwysedig yn y cynllun fydd y nodau, yr amcanion, cynnwys, gweithgareddau, amseriadau a'r cyfarpar sydd ei angen. Dylid cofnodi cynlluniau er mwyn cael eu rhannu gydag eraill a chyfeirio atyn nhw'n ddiweddarach.

Goruchwyliwr

Y person sy'n rheoli'ch gwaith yn uniongyrchol, h.y. rheolwr llinell neu reolwr canolfan ffitrwydd.

*
*
 

*
*
 

*
*
 

*
*
 

**

Lles**

Cefnogi lles cyfranogwyr, gan gynnwys ffordd o fyw sylfaenol, maeth ac ymwybyddiaeth cyffuriau.​


Dolenni I NOS Eraill

​Mae perthynas rhwng y safon hon a SKAEF1, SKAEF2 a SKAEF8.


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAD453

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd, Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cysylltiol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cynllunio; paratoi; ymarfer grŵp; ymarfer; symud a dawns;