Cynllunio, paratoi, cyflwyno ac adolygu rhaglen cryfder a chyflyru

URN: SKAEF27
Sectorau Busnes (Suites): Ymarfer Corff a Ffitrwydd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 31 Rhag 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon ynghylch dadansoddi, dylunio, perfformio ac adolygu rhaglen cryfder a chyflyru sy'n addas, ac wedi ei theilwra ar gyfer, athletwyr o bob gallu, oedran a chamau datblygiad aeddfedol.

Mae hyfforddwyr cryfder a chyflyru'n gweithio'n nodweddiadol heb oruchwyliaeth uniongyrchol ond yn aml fel rhan o dîm cefnogi aml-ddisgyblaethol.

Prif ganlyniadau'r safon hon yw:​

 1. perfformio dadansoddiad anghenion o'r gweithgaredd perfformiad a'r athletwr

dylunio a chytuno ar raglen cryfder a chyflyru

 1. cyflwyno, adolygu a diwygio rhaglen cryfder a chyflyru

Mae'n rhaid i chi gynnwys yr wybodaeth graidd ynghylch ymarfer corff a ffitrwydd a dealltwriaeth ddamcaniaethol fel y manylir arnynt yn y ddogfen Gofynion Gwybodaeth Graidd ynghylch Ymarfer a Ffitrwydd SkillsActive sy'n berthnasol i rôl y swydd.

Mae'r safon hon ar gyfer hyfforddwyr ffitrwydd a hyfforddwyr personol a fydd yn gweithio ar ddatblygu'r athletwr, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen i wella perfformiad, fel cryfder, cyflymdra, dycnwch, symudedd a chymhwysedd symudiad.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Perfformio dadansoddiad anghenion o'r gweithgaredd perfformiad a'r athletwr**


 


 

1.  dadansoddi gofynion** y gweithgaredd perfformiad

2.  nodi a chytuno ar ofynion y perfformiad gyda'r athletwr, a

thîm cefnogi

3.  dadansoddi galluoedd perfformiad cyfredol rhyngweithiol yr athletwr mewn perthynas â'r gweithgaredd perfformiad

4.  nodi a chytuno'r proffil gyda'r athletwr a'r tîm cefnogi

5.  nodi a chytuno ar rolau a chyfrifoldebau gyda'r athletwr a'r tîm cefnogi

6.  glynu at weithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol ynghylch gwarchod data

7.  gwerthuso gofynion perfformiad a galluoedd athletwr

8.  datblygu a chytuno ar dargedau perfformiad brys, tymor byr a thymor hir â'r athletwr a'r tîm cefnogi, a adeiladwyd ar ofynion perfformiad a galluoedd athletwr

9.  datblygu a chytuno ar dargedau rheoli risg anaf

10.  cytuno ar strategaeth i werthuso ac adolygu newid mewn galluoedd perfformiad sy'n hwyluso addasu rhaglen

11.  gofyn am gyngor arbenigol lle bo angen


** 


** 

Dylunio a chytuno ar raglen cryfder a chyflyru**


 


 

12.  dylunio cynllun tymor hir i gyflawni nodau a gytunwyd gan ystyried cyfnodoli ac ystyriaethau cynllunio allweddol a'r casgliad bwriadedig o addasiadau i hyfforddiant

 1.  dylunio cynllun tymor byr i ganolig i gyflawni nodau**, a osodwyd yng nghyd-destun y cynllun tymor hwy

14.  cynllunio sesiynau ac unedau hyfforddi gan ystyried ystyriaethau cyfnodoli a chynllunio allweddol

15.  cytuno'r rhaglen â'r athletwr i ganiatáu ymrwymiad annibynnol

16.  cytuno'r rhaglen â'r tîm cefnogi i hwyluso dealltwriaeth ac ymrwymiad


** 


** 

Cyflwyno, adolygu a diwygio rhaglen cryfder a chyflyru**


 


 

17.  paratoi cyfleuster a darpariaeth cyfarpar ar gyfer sesiwn ac unedau hyfforddi a gynlluniwyd

18.  glynu at ganllawiau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch a gweithdrefnau gweithredu cyfleuster lleol

19.  asesu, cytuno ar ac adolygu cyflwr parodrwydd ac ysgogiad yr athletwr i gymryd rhan yn y sesiwn a gynlluniwyd

20.  cynnal ystwytho'r cyhyrau sy'n paratoi'r athletwr ar gyfer y sesiwn a gynlluniwyd

21.  goruchwylio cwblhau unedau hyfforddi a gynlluniwyd o fewn y sesiwn

22.  arsylwi'r athletwr a dadansoddi gwybodaeth sydd ar gael ynghylch perfformiad

23.  rhoi adborth i hwyluso gwell perfformiad a dysgu

24.  addasu gweithgaredd hyfforddi sy'n seiliedig ar nodau ac amcanion unedau hyfforddi o fewn y sesiwn a statws yr athletwr

25.  cofnodi addasiadau a gwerthuso goblygiadau ar gyfer cynllun y sesiwn a'r rhaglen

26.  cefnogi cynnal ymrwymiad yr athletwr yn yr uned a rhaglen hyfforddi

27.  dewis partneriaid hyfforddi ac adeiladu grwpiau hyfforddi i hwyluso canlyniadau sesiwn orau

28.  gweithredu monitro a gytunwyd

29.  gwerthuso newidiadau yn statws yr athletwr ac effeithiolrwydd y rhaglen, a chyflwyno canlyniadau i'r athletwr a'r tîm cefnogi

30.  cytuno ar addasiadau i dargedau perfformiad o ganlyniad i newidiadau mewn statws

31.  gwneud addasiadau i gynnwys rhaglen wrth ymateb i newidiadau yn statws yr athletwr** anaf, neu ailasesu effeithiolrwydd y rhaglen barhaus

32.  gofyn am gyngor arbenigol lle bo angen


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Perfformio dadansoddiad anghenion o'r gweithgaredd perfformiad a'r athletwr**​


 

1.  teclynnau a thechnegau dadansoddi anghenion ar gyfer dadansoddi gofynion y gweithgaredd perfformiad a deall sut maent yn rhyngweithio

2.  y sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen ar gyfer cytuno ar ofynion y gweithgaredd perfformiad gyda'r athletwr a thîm cefnogi

3.  sut i gasglu a dadansoddi galluoedd perfformiad cyfredol yr athletwr mewn perthynas â gofynion y gweithgaredd perfformiad

4.  arwyddocâd gwahaniaethwyr sylfaenol rhwng athletwyr

5.  sut i benderfynu'r dulliau profi a monitro gorau

6.  y fethodoleg ar gyfer dylunio trefn brofion y gellir ei defnyddio i gasglu gwybodaeth** am yr athletwr

7.  y gwahanol rolau a chyfrifoldebau sydd eu hangen a sut i gytuno arnynt gyda'r athletwr a thîm cefnogi

8.  lle i gael mynediad i a sut i ddehongli'r gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol ynghylch gwarchod data sydd angen eu hystyried ar gyfer yr athletwr

9.  pam ei bod yn bwysig seilio targedau perfformiad ar eich dadansoddiad o anghenion athletwr

 1.  sut i ddatblygu, cytuno a chofnodi perfformiad tymor byr, canolig a hir a thargedau risg anaf ar gyfer yr athletwr, gan ystyried rhwystrau a sicrhau eu bod yn cysylltu â'r dulliau hyfforddi a dadansoddiad anghenion yr athletwr

11.  sut i ddatblygu strategaeth i werthuso ac adolygu newidiadau yn y galluoedd perfformiad a gytunwyd**

12.  ffiniau eich gwybodaeth a dealltwriaeth, y sgiliau a'r wybodaeth sydd gan eraill yn y tîm cefnogi a sut i'w hymrwymo


** 


** 

Dylunio a chytuno rhaglen cryfder a chyflyru**


 


 

13.  y cyfnodoli allweddol ac ystyriaethau cynllunio a'r casgliad o addasiadau i dechnegau hyfforddi

 1.  a ddefnyddir i ddylunio rhaglen cryfder a chyflyru strwythuredig a dilynol

15. nodweddion cynllun tymor hir i gyflawni'r nodau a gytunwyd

16. nodweddion cynllun tymor byr i ganolig, a osodwyd yng nghyd-destun y cynllun tymor hir

17.  technegau ar gyfer dylunio a chynllunio sesiynau ac unedau hyfforddi sy'n ystyried ffactorau logistaidd

18.  technegau cyflwyno rhaglen mewn fformat y gellir ei ddefnyddio ar gyfer yr athletwr a'r tîm cefnogi

 1.  sut i addasu'r rhaglen yn effeithiol yn seiliedig ar effeithiolrwydd rhaglen ganfyddedig a newidiadau mewn amgylchiadau

 2.  y mathau o ddosbarthiad chwaraeon

21.  y cynllunio logistaidd sydd ei angen i gyflwyno rhaglen

22.  y gofynion ar gyfer symudiad cymwys


**


** 

Cyflwyno, adolygu a diwygio rhaglen cryfder a chyflyru**


 


 

 1.  nodau, cynnwys a sail resymegol y cynllun hyfforddi y seilir sesiwn arnynt, gan gynnwys y sail gwybodaeth a ddefnyddiwyd i ddylunio'r rhaglen

 2.  sut i baratoi'r cyfleuster a dewis cyfarpar ar gyfer y sesiwn hyfforddi a gynlluniwyd

 3.  y canllawiau iechyd a diogelwch a gweithdrefnau gweithredu arferol y cyfleuster a chynlluniau gweithredu mewn argyfwng

 4.  y sgiliau sydd ynghlwm wrth asesu cyflwr parodrwydd ac ysgogiad yr athletwr ar gyfer y sesiwn a gynlluniwyd

27.  sut i reoli cyflwyno'r uned hyfforddi i leihau risg anaf

28.  tystiolaeth a chanllawiau sy'n ymwneud â newidynnau rheoli sesiwn

 1.  buddion potensial gweithgareddau llacio'r cyhyrau a sut i strwythuro llacio'r cyhyrau, sy'n benodol i'r sesiwn a gynlluniwyd a'r athletwr

 2.  sut i arsylwi, rhoi adborth a gwerthuso a gwella perfformiad athletwr yn effeithiol

 3.  ffyrdd o addasu'r gweithgaredd hyfforddi'n seiliedig ar nodau'r uned hyfforddi a pherfformiad a statws yr athletwr

32.  sut i gofnodi perfformiad yr athletwr mewn canlyniadau sesiwn hyfforddi

 1.  goblygiadau canlyniadau'r sesiwn hyfforddi a sut i wneud newidiadau sydd eu hangen i'r rhaglen yn gyffredinol

 2.  technegau ar gyfer rhoi arddangosiadau, esboniadau neu gyfarwyddiadau effeithiol

 3.  technegau ar gyfer rheoli a chadw ymrwymiad athletwyr, gan ystyried deinameg partner hyfforddi a grŵp, opsiynau cyfleuster a chyfarpar ac ysgogiadau athletwyr unigol

36.  sut i weithredu'r strategaethau monitro a gytunwyd

37.  sut i werthuso canlyniadau'r sesiwn, statws athletwr ac effeithiolrwydd rhaglen cyffredinol a phryd i ymrwymo'r athletwr a thîm cefnogi yn y gwerthusiad hwn

 1.  effaith addasiadau ar dargedau perfformiad a dylanwad yr addasiadau hyn

 2.  sut i werthuso ac adolygu'r rhaglen a chyfathrebu gyda'r athletwr a'r tîm cefnogi

40.  datblygiad strategaeth i lywio addasu'r rhaglen


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Gofynion**


** 


** 

 1. ffisiolegol
 2. biomecanyddol
 3. rheolaeth echddygol
 4. patrymau/cyflymdra symudiad penodol chwaraeon
 5. cymdeithaseg-seicolegol
 6. epidemioleg anaf a salwch
 7. paramedrau perfformiad/cystadleuaeth
 8. rheolau, rheoliadau a deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol


** 


** 

Athletwr**


** 


** 

 1. unigolyn neu unigolion o fewn grwpiau/timau, sy'n dymuno gwella perfformiad mewn chwaraeon/gweithgaredd
 2. unigolyn neu unigolion o fewn grwpiau/timau, sy'n dymuno gwella perfformiad mewn chwaraeon/gweithgaredd hamdden
 3. unigolyn neu unigolion o fewn grwpiau/timau sy'n dymuno dychwelyd i chwarae ar ôl anaf, gan gynnwys datblygiadau priodol ar gyfer perfformiad


** 


** 

Tîm cefnogi**


** 


** 

 1. hyfforddwr technegol
 2. ffisiotherapyddion a meddygon
 3. seicolegwyr
 4. ffisiolegyddion
 5. biomecanegydd
 6. dadansoddwyr perfformiad
 7. maethegwyr
 8. arbenigwyr cymorth ffordd o fyw
 9. rhwydwaith cymorth cymdeithasol athletwr (e.e. rhieni)


** 


** 

Galluoedd perfformiad**


** 


** 

 1. ​​​ffisiolegol
 2. biomecanyddol
 3. gallu symud 
 4. cymdeithaseg-seicolegol
 5. hanes anaf a salwch
 6. hanes perfformiad/cystadleuaeth a hyfforddi


** 


** 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol** (i gwmpasu isafswm o 4)

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 2. Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
 3. Rheoliadau Adrodd Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf
 6. polisïau a gweithdrefnau sefydliadol unigol


** 


** 

Nodau**


** 


** 

 1. iechyd a ffitrwydd cyffredinol
 2. ffisiolegol a strwythurol 
 3. seicolegol a gwybyddol 
 4. perfformiad a chystadleuol


** 


** 

Ystyriaethau cyfnodoli a chynllunio allweddol

**

 1. strwythur cystadleuaeth
 2. goblygiadau dulliau hyfforddi gwahanol ar yr un pryd
 3. goblygiadau swmp a dwysedd hyfforddiant parhaus 
 4. statws cyfredol a hanesyddol yr athletwr
 5. tystiolaeth ymchwil a gwybodaeth ynghylch ymatebion hyfforddiant athletwr
 6. sbardun ar gyfer addasu a roddir gan y gweithgaredd a ddewiswyd a'r swmp a gyflwynwyd o fewn argymhellion yr uned hyfforddi
 7. risgiau oherwydd blinder o weithgaredd hyfforddi ​
 8. amser a gymerwyd gan y gweithgaredd hyfforddi 
 9. Cydadwaith effeithiau o weithgareddau a ddewiswyd yn y tymor byr i ganolig

 

Gwybodaeth**


** 


** 

 1. manylion a nodau personol 
 2. hanes meddygol
 3. hanes hyfforddi
 4. Ystum corff, symudedd a sadrwydd
 5. cymwysedd symudiad
 6. 6. data perfformiad(profi a monitro)
 7. agwedd ac ysgogiad i gymryd rhan
 8. rhwystrau rhag cymryd rhan
 9. cyflwr parodrwydd

Gwybodaeth Cwmpas

Gofynion**


** 


** 

 1. ffisiolegol
 2. biomecanyddol
 3. rheolaeth echddygol
 4. patrymau/cyflymdra symudiad penodol i chwaraeon
 5. cymdeithaseg-seicolegol
 6. epidemioleg anaf a salwch
 7. paramedrau perfformiad/cystadleuaeth
 8. rheolau, rheoliadau a deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol


** 


** 

Tîm cefnogi**


** 


** 

 1. hyfforddwr technegol
 2. ffisiotherapyddion
 3. seicolegwyr
 4. ffisiolegyddion
 5. biomecanegyddion
 6. dadansoddwyr perfformiad
 7. maethegwyr
 8. arbenigwyr cymorth ffordd o fyw
 9. rhwydwaith cymorth cymdeithasol athletwr (e.g. rhieni)


** 


** 

Cymwyseddau perfformiad**


** 


** 

 1. ffisiolegol
 2. biomecanyddol
 3. cymwysedd symud
 4. cymdeithaseg-seicolegol
 5. hanes anaf a salwch
 6. hanes perfformiad/cystadleuaeth a hyfforddi


** 


** 

Gwahaniaethwyr sylfaenol**


** 


** 

 1. oedran (cronolegol yn erbyn biolegol)
 2. hanes hyfforddiant (hyfforddiant cyffredinol a hyfforddiant penodol)
 3. rhyw
 4. statws anabledd


** 


** 

Dulliau profi a monitro**


** 


** 

 1. trafodaethau, cyfweliadau a holiaduron 
 2. profion corfforol/ffitrwydd
 3. casglu data hyfforddi 
 4. arsylwi


** 


** 

Protocol profi**


** 


** 

 1. ​cryfder
 2. gallu
 3. cyflymdra
 4. cyflymiad
 5. newid cyfeiriad 
 6. ystwythder cymhleth 
 7. gallu erobig 
 8. gallu anerobig
 9. symudedd
 10. cydbwysedd


** 


** 

Gwybodaeth**


** 


** 

 1. manylion a nodau personol
 2. hanes meddygol
 3. hanes hyfforddi
 4. ystum corff, symudedd a sadrwydd
 5. cymwysedd symudiad
 6. data perfformiad (profi a monitro)
 7. agwedd ac ysgogiad i gymryd rhan
 8. rhwystrau rhag cymryd rhan
 9. cyflwr parodrwydd


** 


** 


** 


** 


** 


** 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol**


** 


** 

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 2. Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
 3. Rheoliadau Adrodd Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf
 6. polisïau a gweithdrefnau sefydliadol unigol


** 


** 

Dulliau hyfforddi**


** 


** 

 1. hyfforddiant gwrthiant 
 2. hyfforddiant metabolig
 3. hyfforddiant symudedd/ystwythder 
 4. hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar sgiliau 
 5. hyfforddiant rheoli ystum corff a sadrwydd
 6. dulliau integredig


** 


** 

Ystyriaethau cyfnodoli a chynllunio allweddol​**


** 


** 

 1. strwythur cystadleuaeth
 2. goblygiadau dulliau hyfforddi gwahanol ar yr un pryd
 3. goblygiadau swmp a dwysedd hyfforddiant parhaus
 4. statws cyfredol a hanesyddol yr athletwr
 5. tystiolaeth ymchwil a gwybodaeth ynghylch ymatebion hyfforddiant athletwr
 6. sbardun ar gyfer addasu a roddir gan y gweithgaredd a ddewiswyd a'r swmp a gyflwynwyd o fewn argymhellion yr uned hyfforddi
 7. risgiau oherwydd blinder o weithgaredd hyfforddi
 8. amser a gymerwyd gan y gweithgaredd hyfforddi
 9. Cydadwaith effeithiau o weithgareddau a ddewiswyd mewn Nodau


** 


** 

byr i ganolig**

 1. iechyd a ffitrwydd cyffredinol
 2. ffisiolegol a strwythurol
 3. seicolegol a gwybyddol
 4. perfformiad a chystadleuol


** 


** 

Dosbarthiad chwaraeon**


** 


** 

 1. chwaraeon sbrint uchaf posibl 
 2. chwaraeon cryfder uchaf posibl 
 3. chwaraeon sbrint-ysbeidiol 
 4. chwaraeon gêm-trawsfudol
 5. chwaraeon gwytnwch 
 6. chwaraeon o'r awyr 
 7. chwaraeon dŵr
 8. chwaraeon cynnal-pwysau
 9. chwaraeon nad ydynt yn cynnal-pwysau
 10. chwaraeon categori pwysau


** 


** 


** 


** 

Cynllunio Logistaidd**


** 


** 

 1. amser i hyfforddi 
 2. argaeledd cyfarpar 
 3. argaeledd cyfleusterau 
 4. partneriaid hyfforddi


** 


** 

Symudiad cymwys**


** 


** 

 1. rhedeg (cyflwr sad, cyflymu. sbrintio)
 2. sgiliau newid cyfeiriad ​
 3. ystwythder cymhleth
 4. symudiadau gymnasteg sylfaenol 
 5. neidio, glanio a ffliometreg
 6. symudedd (e.e. ymestyn disymud neu ddeinamig)
 7. hyfforddiant gwrthiant
 8. codi pwysau


** 


** 


** 


** 

​Newidynnau rheoli sesiwn**


** 


** 

 1. rheoli rhaglen hyfforddi gyda newidynnau 
 2. gweithredu rhaglen hyfforddi gyda newidynnau

Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd canlynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Ymarfer Proffesiynol:

 1. arddangos a hyrwyddo ffordd gyfrifol o fyw ac ymddwyn, trwy beidio â chefnogi'r defnydd o gyffuriau sy'n gwella perfformiad, ac unrhyw sylwedd anghyfreithlon arall
 2. cynnal cyfrinachedd
 3. delio â chyfranogwyr mewn modd agored a thryloyw; gan barchu anghenion eu cyfranogwyr bob tro
 4. ceisio mabwysiadu'r lefel uchaf o safonau proffesiynol yn holl feysydd eu gwaith a datblygiad eu gyrfa

Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau canlynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Ymarfer Proffesiynol:

 1. geisio magu perthnasau iach gyda chyfranogwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill trwy gefnogi, cydgysylltu a rheoli'r broses ffitrwydd/ymarfer corff yn effeithiol, gan gadw'r cyfranogwr wrth wraidd y broses
 2. bod yn ymwybodol o rolau personél cynorthwyol yn y galwedigaethau gofal iechyd a chydnabod pryd y dylid atgyfeirio problemau at yr arbenigwyr hyn
 3. bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau ac atebolrwyddau o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a chodau ymarfer y diwydiant
 4. anelu at rymuso cyfranogwyr; yn cefnogi eu hawl i wneud dewisiadau, dod o hyd i'w hatebion eu hunain, a'u galluogi i gymryd rhan a datblygu ar eu cyflymder eu hunain ac yn eu ffordd eu hunain
 5. nodi a chydnabod anghenion y cyfranogwyr ar ddechrau'r broses
 6. anelu at wella hyder, hunan-barch a lefelau ffitrwydd cyfranogwyr
 7. myfyrio ar eu harfer eu hunain a thrwy'r amser geisio ffyrdd i wella eu gallu ffitrwydd ac ymarfer, sgiliau a gwybodaeth eu hunain
 8. sefydlu perthynas dda gyda chyfranogwyr
 9. dangos empathi a sensitifrwydd i nodau a chyflwr parodrwydd cyfredol cyfranogwyr
 10. cyflwyno delwedd gadarnhaol o'u hunain a'u sefydliad i gyfranogwyr
 11. datblygu perthynas waith effeithiol gyda chyfranogwyr
 12. diffinio rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill a allai fod yn gysylltiedig, yn glir
 13. cyfathrebu'n glir gyda chyfranogwyr mewn modd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
 14. dangos sensitifrwydd ac empathi at y cyfranogwyr a'r wybodaeth maent yn ei darparu

Sgiliau

Mae'r sgiliau canlynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Ymarfer Proffesiynol:

 1. baratoi'n systematig ar gyfer yr holl weithgareddau gan sicrhau iechyd, diogelwch a lles eu cyfranogwyr
 2. sicrhau bod gwahaniaethu a chynhwysiant a all alluogi cyfranogwyr ag anghenion penodol ac o alluoedd amrywiol i gymryd rhan mewn sesiynau a rhaglenni. Dylid ystyried anghenion cyfranogwyr ag anabledd a, lle y bo'n bosibl, dylid cwrdd â'u hanghenion
 3. gweithredu rheolau sylfaenol ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn
 4. esbonio eu rôl a chyfrifoldebau i gyfranogwyr
 5. nodi unrhyw rwystrau rhag cymryd rhan
 6. annog cyfranogwyr i ddod o hyd i ateb i'w rhwystrau
 7. nodi parodrwydd cyfranogwyr i gymryd rhan
 8. nodi a chytuno ar strategaethau i atal rhoi'r gorau neu lithro'n ôl
 9. defnyddio dulliau hyfforddi sy'n cyfateb ag anghenion cyfranogwyr
 10. addasu eu perthynas â chyfranogwyr er mwyn cwrdd â'u hanghenion sy'n newid
 11. gwrando ar a gofyn cwestiynau i'r cyfranogwyr er mwyn gwirio eu dealltwriaeth
 12. nodi'r wybodaeth mae arnynt angen ei chasglu ynghylch eu cyfranogwyr
 13. casglu gwybodaeth ynghylch eu cyfranogwyr gan ddefnyddio dulliau cymeradwy
 14. cofnodi'r wybodaeth mewn modd a fydd yn helpu i'w dadansoddi
 15. defnyddio technegau cyfathrebu ac ymatebion priodol wrth ddelio ag anghydfod
 16. cydnabod ymddygiad gwahaniaethol a gwybod am y gweithdrefnau i'w dilyn os bydd unrhyw ddigwyddiadau

Geirfa

​Nodau

**

**
Gallant fod yn rhai tymor hir, tymor canolig neu dymor byr.

Ffactorau logistaidd

Ffactorau sy'n effeithio ar y rhaglen cryfder a chyflyrau fel cyfyngiadau amser, argaeledd cyfarpar, calendr perfformio athletwr, cyfleuster ac adnoddau, a theithio a llety.

Cryfder a chyflyru

Datblygiad corfforol a seicolegol athletwyr ar gyfer perfformiad chwaraeon elit  Mae'n helpu athletwyr i fod yn gyflymach, yn gryfach, mae'n cynyddu ystwythder a gwytnwch corfforol, fel eu bod yn gallu perfformio'n well a bod heb anaf. ​


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAAD518

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd, Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cysylltiol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Cynllunio; paratoi; cryfder; rhaglen gyflyru; datblygiad aeddfedol;