Cynllunio, rheoli ac addasu rhaglen mat Pilates

URN: SKAEF21
Sectorau Busnes (Suites): Ymarfer Corff a Ffitrwydd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 31 Rhag 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon ynghylch cynllunio, rheoli ac addasu rhaglen mat Pilates ar gyfer oedolion o bob oed sy'n ymddangos yn iach.

Canlyniadau'r safon hon yw:

 1. casglu a dadansoddi gwybodaeth a chytuno nodau gyda chyfranogwyr

cynllunio, paratoi a rheoli rhaglen mat Pilates 

 1. monitro ac adolygu cynnydd cyfranogwyr

cyfaddasu, cynyddu ac addasu rhaglen mat Pilates

Mae'n rhaid i chi gynnwys yr wybodaeth graidd ynghylch ymarfer corff a ffitrwydd a dealltwriaeth ddamcaniaethol fel y manylir arnynt yn y ddogfen Gofynion Gwybodaeth Graidd ynghylch Ymarfer a Ffitrwydd SkillsActive sy'n berthnasol i rôl y swydd.

Mae'r safon hon ar gyfer hyfforddwyr mat Pilates sy'n cynllunio, hyfforddi ac adolygu rhaglenni i fynd i'r afael â nodau tymor byr, canolog a hir. Byddant fel arfer yn gweithio heb oruchwyliaeth uniongyrchol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Casglu a dadansoddi gwybodaeth berthnasol a chytuno ar nodau gyda chyfranogwyr**


 


 

1.  casglu a chofnodi gwybodaeth* ynghylch cyfranogwyr*

2.  defnyddio dulliau casglu'r wybodaeth mae arnoch ei hangen i gynllunio rhaglen mat Pilates i gwrdd ag anghenion cyfranogwyr

3.  sicrhau bod gwybodaeth yn gyfredol

4.  cofnodi gwybodaeth mewn ffordd a fydd yn eich helpu i'w dadansoddi

5.  nodi pryd mae cyfranogwyr angen cael eu hatgyfeirio i weithwyr proffesiynol eraill

6.  cynnal cyfrinachedd, yn dilyn gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol

7.  gweithio gyda'ch cyfranogwyr er mwyn cytuno nodau i gwrdd â'u hanghenion

8.  sicrhau bod y nodau yn SMART

9.  cofnodi nodau mewn fformat sy'n glir i'ch cyfranogwyr, i chi'ch hunan ac i weithwyr proffesiynol eraill a allai fod yn gysylltiedig


**


** 

Cynllunio, paratoi a rheoli rhaglen mat Pilates**


 


 

10.   cynllunio rhaglen sy'n cynnwys egwyddorion gwreiddiolhanfodion Pilates

11.   sicrhau bod y rhaglen yn caniatáu i gyfranogwyr gymryd rhan mewn ystod o symudiadau sy'n caniatáu am gyfaddasiadau, cynnydd ac addasiadau

12.  paratoi'r adnoddau a'r amgylchedd

13.  cofnodi'ch cynlluniau mewn fformat hygyrch a fydd yn eich helpu chi, eich cyfranogwyr* a gweithwyr proffesiynol eraill* i weithredu'r rhaglen

14.  esbonio a chytuno ar alwadau'r rhaglen gyda'ch cyfranogwyr

15.  nodi a chytuno ar bwyntiau adolygu gyda'ch cyfranogwyr

**


** 

Monitro ac adolygu cynnydd cyfranogwyr**


 


 

16.  nodi gweithgareddau sydd angen eu haddasu

17.  monitro cyfranogwyr yn ystod y rhaglen

18.  darparu adborth i'ch cyfranogwyr

19.  monitro cynnydd cyfranogwyr ar bwyntiau cytûn yn y rhaglen

20.  esbonio pwrpas adolygu i'ch cyfranogwyr a sut mae'n addas ar gyfer eu rhaglen

21.  annog eich cyfranogwyr i roi eu barn eu hunain ar gynnydd

22.  cytuno ar ganlyniadau'r adolygiad gyda'ch cyfranogwyr a chadw cofnodion

**


** 

Cyfaddasu, cynyddu ac addasu rhaglen mat Pilates**


 


 

23.  nodi'r symudiadau sydd angen eu cyfaddasu, cynyddu ac addasu

24.  gwneud defnydd o gynlluniau cynyddu ac atchwelyd presennol

25.  nodi a chytuno ar newidiadau i'r rhaglen gyda'ch cyfranogwyrgweithwyr proffesiynol eraill**

26.  gwerthuso rhaglenni Pilates mat er mwyn sicrhau bod cyfranogwyr yn dal i gael eu hysgogi

27.  cyflwyno cyfaddasiadau, dulliau cynyddu ac addasiadau mewn ffordd sy'n cwrdd ag anghenion eich cyfranogwyr a newid eich cynlluniau i gyd-fynd

28.  monitro effeithiolrwydd eich newidiadau i'r rhaglen​


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Casglu a dadansoddi gwybodaeth a chytuno nodau gyda chyfranogwyr**


 


 

1.   y mathau o wybodaeth** sydd eu hangen i gynllunio rhaglen mat Pilates

2.  dulliau diogel casglu gwybodaeth

3.  fformatau ar gyfer cofnodi gwybodaeth

4.  y gweithdrefnau i'w dilyn wrth atgyfeirio cyfranogwyr at weithwyr proffesiynol eraill

5.   gwarchod cyfrinachedd gwybodaeth, yn dilyn gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol

6.   gweithdrefnau ar gyfer trefnu a dehongli gwybodaeth er mwyn caniatáu ichi nodi anghenion a nodau cyfranogwyr

7.  pam mae'n bwysig nodi nodau gyda'ch cyfranogwyr

8.  egwyddorion datblygu nodau SMART

9.  sut mae cofnodi nodau


**


** 

Cynllunio, paratoi a rheoli rhaglen Pilates mat**


 


 

10.   pam mae angen cynllunio a pharatoi trwyadl ar gyfer rhaglen Pilates mat

11.   cyfnodau rhaglen Pilates mat sy'n seiliedig ar egwyddorion gwreiddiol a hanfodion Pilates

 1.  dulliau sicrhau bod y rhaglen yn cwrdd ag anghenion cyfranogwyr

13.  sut mae cynllunio rhaglen sy'n ymgorffori cyfaddasiadau, dulliau cynyddu ac addasiadau er mwyn cwrdd ag anghenion cyfranogwyr

14.  yr adnoddau a chyfleusterau a fydd yn helpu'ch cyfranogwyr i gymryd rhan yn y rhaglen

15.  sut mae cofnodi cynlluniau mewn fformat hygyrch sy'n helpu i weithredu'r rhaglen

16.  pryd i esbonio a chytuno ar gynnwys a galwadau'r rhaglen gyda'ch cyfranogwyr


** 


** 

Monitro, gwerthuso ac adolygu cynnydd cyfranogwyr**


 


 

17.  pryd i adolygu'r rhaglen gyda chyfranogwyr

18.  sut mae nodi gweithgareddau sydd angen eu haddasu

19.  y dulliau casglu, dadansoddi a chofnodi gwybodaeth sy'n galluogi i gynnydd gael ei adolygu yn ôl nodau a data gwaelodlin cychwynnol

20.  y sgiliau sy'n gysylltiedig â darparu adborth cadarnhaol ac amserol i gyfranogwyr

21.  sut mae dadansoddi cynnydd cyfranogwyr

22.  pam y dylech annog cyfranogwyr i roi eu barn

23.  pam y dylid cytuno ar newidiadau gyda chyfranogwyr

24.  dulliau cofnodi newidiadau a'r rhesymau am y newid


** 


** 

Cyfaddasu, cynyddu ac addasu rhaglen mat Pilates**


 


 

25.  sut mae nodi'r symudiadau sydd angen eu haddasu

26.   pryd i gyfaddasu, symud ymlaen ac addasu rhaglen Pilates mat i gwrdd ag anghenion cyfranogwyr

27.   sut mae cyfathrebu cyfaddasiadau, dulliau cynyddu ac addasiadau i'ch cyfranogwyr a gweithwyr proffesiynol eraill

28.   dulliau gwerthuso rhaglen mat Pilates ar gyfnodau rheolaidd er mwyn cynnal ysgogiad cyfranogwyr

29.  sut mae nodi newidiadau i adnoddau'r rhaglen

30.   addasu cynlluniau'r rhaglen er mwyn cymryd i gyfrif cyfaddasiadau , dulliau cynyddu ac addasiadau

31.  sut mae monitro effeithiolrwydd addasiadau i'r rhaglen​


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Gwybodaeth**


** 


** 

 1. nod personol
 2. ffordd o fyw
 3. hanes meddygol
 4. hanes gweithgarwch corfforol
 5. hoffterau ynghylch gweithgarwch corfforol
 6. agwedd ac ysgogiad i gymryd rhan
 7. lefel gyfredol o ffitrwydd
 8. cyfnod parodrwydd
 9. seicolegol


** 


** 

Cyfranogwyr**


** 


** 

 1. cyfranogwyr unigol
 2. grwpiau dosbarth
 3. ag anghenion ffitrwydd penodol
 4. ag anghenion iechyd cyffredinol
 5. dechreuwyr
 6. profiadol


** 


** 

Dulliau**


** 


** 

 1. cyfweliad
 2. holiadur
 3. sgrinio llafar
 4. arsylwi


** 


** 

Gweithwyr proffesiynol eraill**


** 


** 

 1. ffisiotherapyddion
 2. seicolegwyr
 3. ffisiolegyddion
 4. biopeirianaethwr
 5. maethegwyr
 6. arbenigwyr cymorth ffordd o fyw
 7. rhwydwaith gymorth cymdeithasol cyfranogwyr


** 


** 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol** (i gwmpasu isafswm o 4)


 


 

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 2. Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
 3. Rheoliadau Adrodd Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf
 6. polisïau a gweithdrefnau sefydliadol unigol


** 


** 

Nodau**


** 


** 

 1. tymor byr
 2. canolig
 3. hir
 4. iechyd a ffitrwydd cyffredinol
 5. ffisiolegol
 6. seicolegol
 7. ffordd o fyw
 8. cymdeithasol
 9. gallu gweithredol


** 


** 

SMART​**


** 


** 

 1. penodol
 2. mesuradwy
 3. cyraeddadwy
 4. canolbwyntio ar ganlyniadau
 5. yn rhwym wrth amser


** 


** 

Egwyddorion gwreiddiol**

 1. anadlu
 2. canolbwyntio
 3. rheoli
 4. canoli
 5. manylrwydd
 6. llif


** 


** 

Hanfodion**


** 


** 

 1. sefydlogi (â phwyslais arbennig ar wregys yr ysgwydd, yr asgwrn cefn meingefnol a'r gwregys pelfig, anadlu, symudiadau, a chysylltu'r asgwrn cefn
 2. aliniad ystumiol a strwythurol
 3. mathau o ystum


** 


** 

Amgylchedd**


** 


** 

 1. gofod
 2. trefn
 3. tymheredd
 4. deunydd llawr
 5. goleuadau
 6. awyru
 7. defnydd o gerddoriaeth
 8. cyfarpar ar gyfer y rhaglen
 9. dillad a chyfarpar personol​
 

Gwybodaeth Cwmpas


** 


** 

Gwybodaeth**


** 


** 

 1. nod personol
 2. ffordd o fyw
 3. hanes meddygol
 4. hanes gweithgarwch corfforol
 5. hoffterau ynghylch gweithgarwch corfforol
 6. agwedd ac ysgogiad i gymryd rhan
 7. lefel gyfredol o ffitrwydd
 8. cyfnod parodrwydd
 9. seicolegol


** 


** 

Diogel**


** 


** 

 1. gwrtharwyddion
 2. canllawiau diogelwch allweddol
 3. canllawiau ar gyfer cyfranogwyr poblogaeth arbennig


** 


** 

Gweithdrefnau cyfreithiol a sefydliadol**


** 


** 

 1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 2. Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
 3. Rheoliadau Adrodd Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus
 4. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle
 5. Rheoliadau Cymorth Cyntaf
 6. polisïau a gweithdrefnau sefydliadol unigol


** 


** 

Nodau**


 


 

 1. hir
 2. tymor byr​
 3. canolig
 4. iechyd a ffitrwydd cyffredinol
 5. ffisiolegol
 6. seicolegol
 7. ffordd o fyw
 8. cymdeithasol
 9. gallu gweithredol


** 


** 

SMART**


** 


** 

 1. penodol
 2. mesuradwy
 3. cyraeddadwy
 4. canolbwyntio ar ganlyniadau
 5. yn rhwym wrth amser


** 


** 

Camau**


** 


** 

 1. cam paratoi
 2. prif gam
 3. cam terfynol


** 


** 

Egwyddorion gwreiddiol​**


** 


** 

 1. ​hanes Joseph Pilates
 2. stoc y 34 ymarfer gwreiddiol Pilates 
 3. hynt bywyd y system gyhyrysgerbydol (gan gynnwys cartilag/disg
 4. anadlu
 5. canolbwyntio
 6. rheoli
 7. canoli
 8. manylrwydd
 9. llif


** 


** 

Hanfodion**

 1. sefydlogi (â phwyslais arbennig ar wregys yr ysgwydd, yr asgwrn cefn meingefnol a'r gwregys pelfig, anadlu, symudiadau, a chysylltu'r asgwrn cefn
 2. aliniad ystumiol a strwythurol
 3. mathau o ystum​

Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd dilynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol :

 1. arddangos a hyrwyddo ffordd gyfrifol o fyw ac ymddwyn, trwy beidio â chefnogi'r defnydd o gyffuriau sy'n gwella perfformiad, ac unrhyw sylwedd anghyfreithlon arall
 2. cynnal cyfrinachedd
 3. delio â chyfranogwyr mewn modd agored a thryloyw; gan barchu anghenion eu cyfranogwyr bob tro
 4. ceisio mabwysiadu'r lefel uchaf o safonau proffesiynol yn holl feysydd eu gwaith a datblygiad eu gyrfa

Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau canlynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd


 


 

Dylai Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol:

 1. geisio magu perthnasau iach gyda chyfranogwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill trwy gefnogi, cydgysylltu a rheoli'r broses ffitrwydd/ymarfer corff yn effeithiol, gan gadw'r cyfranogwr wrth wraidd y broses
 2. bod yn ymwybodol o rolau personél cynorthwyol yn y galwedigaethau gofal iechyd a chydnabod pryd y dylid atgyfeirio problemau at yr arbenigwyr hyn
 3. bod yn ymwybodol o gyfrifoldebau ac atebolrwyddau o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a chodau ymarfer y diwydiant
 4. anelu at rymuso cyfranogwyr; yn cefnogi eu hawl i wneud dewisiadau, dod o hyd i'w hatebion eu hunain, a'u galluogi i gymryd rhan a datblygu ar eu cyflymder eu hunain ac yn eu ffordd eu hunain
 5. nodi a chydnabod anghenion y cyfranogwyr ar ddechrau'r broses
 6. anelu at wella hyder, hunan-barch a lefelau ffitrwydd cyfranogwyr

 7. myfyrio ar eu harfer eu hunain a thrwy'r amser geisio ffyrdd i wella eu gallu ffitrwydd ac ymarfer, sgiliau a gwybodaeth eu hunain

 8. sefydlu perthynas dda gyda chyfranogwyr
 9. dangos empathi a sensitifrwydd i nodau a chyflwr parodrwydd cyfredol cyfranogwyr
 10. cyflwyno delwedd gadarnhaol o'u hunain a'u sefydliad i gyfranogwyr
 11. datblygu perthynas weithio effeithiol gyda chyfranogwyr
 12. diffinio rolau a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill a allai fod yn gysylltiedig, yn glir
 13. cyfathrebu'n glir gyda chyfranogwyr mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
 14. dangos sensitifrwydd ac empathi i'r cyfranogwyr a'r wybodaeth maent yn ei darparu

Sgiliau

Mae'r sgiliau dilynol yn sylfaenol i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer a Ffitrwydd

Dylai Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol:

 1. baratoi'n systematig ar gyfer yr holl weithgareddau gan sicrhau iechyd, diogelwch a lles eu cyfranogwyr
 2. sicrhau bod gwahaniaethu a chynhwysiant a all alluogi cyfranogwyr ag anghenion neilltuol ac o alluoedd amrywiol i gymryd rhan mewn sesiynau a rhaglenni. Dylid ystyried anghenion cyfranogwyr ag anabledd a, lle y bo'n bosibl, dylid cwrdd â'u hanghenion
 3. gweithredu rheolau sylfaenol ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn
 4. esbonio eu rôl a chyfrifoldebau i gyfranogwyr
 5. nodi unrhyw rwystrau rhag cyfranogi
 6. annog cyfranogwyr i ddod o hyd i ateb i'w rhwystrau
 7. nodi parodrwydd cyfranogwyr i gyfranogi
 8. nodi a chytuno ar strategaethau i atal rhoi'r gorau neu lithro'n ôl
 9. defnyddio dulliau hyfforddi sy'n cyfateb ag anghenion cyfranogwyr
 10. addasu eu perthynas â chyfranogwyr er mwyn cwrdd â'u hanghenion sy'n newid
 11. gwrando ar a gofyn cwestiynau i gyfranogwyr er mwyn gwirio eu dealltwriaeth
 12. nodi'r wybodaeth mae arnynt angen ei chasglu ynghylch eu cyfranogwyr
 13. casglu gwybodaeth ynghylch eu cyfranogwyr gan ddefnyddio dulliau cymeradwy
 14. cofnodi'r wybodaeth mewn ffordd a fydd yn helpu i'w dadansoddi
 15. defnyddio technegau cyfathrebu ac ymatebion priodol wrth ddelio ag anghydfod
 16. cydnabod ymddygiad gwahaniaethol a gwybod am y gweithdrefnau i'w dilyn os bydd unrhyw ddigwyddiadau

Geirfa

​Fformat hygyrch​

Dogfen sy'n cyflwyno'r un wybodaeth mewn ffurf wahanol sydd yn haws ei defnyddio a deall gan bobl â gwahanol alluoedd.

*
*
 

*
*
 

*
*
 

*
*
 

*
*
 

*
*
 

Gweithgareddau

Cydrannau rhaglen o weithgarwch corfforol a all ganolbwyntio ar y ffordd rydych yn datblygu cryfder, gwytnwch, technegau neu ymwybyddiaeth dactegol neu strategaethau cyfranogwyr ar gyfer datrys problemau. Mae sesiynau gweithgarwch corfforol yn cynnwys un gweithgaredd neu fwy.​

Adborth

Y broses o roi a derbyn barn ar berfformiad. Gallai hyn eich cynnwys chi'n rhoi adborth i gyfranogwyr ar eu perfformiad neu gyfraniad at raglen o weithgarwch corfforol; neu hyfforddwr mwy profiadol yn rhoi barn ar eich perfformiad wrth gyflenwi rhaglen neilltuol o weithgarwch corfforol.​

Nodau

Gallant fod yn rhai tymor hir, tymor canolig neu dymor byr.

*
*
 

*
*
 

Cyfranogwyr

Pobl, fel unigolion, neu mewn grwpiau, a fydd yn cymryd rhan mewn rhaglen o weithgarwch corfforol.

Cynllun

Mae cynllun rhaglen o weithgarwch corfforol yn ddisgrifiad o raglen neilltuol; yn cael eu cynnwys yn y cynllun fydd ei nodau, amcanion, cynnwys, gweithgareddau amseru a'r cyfarpar sydd eu hangen. Dylid cofnodi cynlluniau fel y gellir eu rhannu gydag eraill a chyfeirio atynt yn ddiweddarach.


** 


** 


** 

Adolygu**

Y broses o ddadansoddi'r sesiynau rydych wedi eu cynllunio a chyflenwi, gan nodi'r hyn a aeth yn dda a'r hyn y gallai fod wedi cael ei wella.

Cyfranogwyr Poblogaeth Arbennig​

Cyfranogwyr ag anghenion penodol a nodwyd fel pobl ifanc, gwragedd cyn ac ar ôl geni, yr anabl a phobl hŷn.

Lles

Yn cefnogi lles y cyfranogwyr gan gynnwys ffordd sylfaenol o fyw, maetheg ac ymwybyddiaeth ynghylch cyffuriau.​


Dolenni I NOS Eraill

​Mae'r safon hon yn cysylltu ag SKAEF22​.


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAD465

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd, Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cysylltiol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cynllunio; rheoli; addasu; mat; Pilates; rhaglen;