Cyflawni dyletswyddau derbynfa salon

URN: SKACHB13
Sectorau Busnes (Suites): Trin gwallt a barbro
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2014

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â'r sgiliau pwysig o groesawu a derbyn pobl wrth iddynt ddod i mewn i'r salon, ymdrin ag ymholiadau, trefnu apwyntiadau, ymdrin â thaliadau cleientiaid a chynnal a chadw ardal y dderbynfa'n gyffredinol.  Mae ymdrin â phobl yn gwrtais wrth eu holi i ddarganfod beth maen nhw ei eisiau yn ffurfio rhan bwysig o'r safon hon. 

Er mwyn gweithredu'r safon hon bydd angen ichi gynnal a chadw iechyd, diogelwch a hylendid ar raddfa uchel trwy gydol eich gwaith.  Bydd rhaid ichi hefyd gynnal a chadw ymddangosiad personol proffesiynol ac arddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol.


*

Prif ddeilliannau'r safon hon yw:

 1. cynnal a chadw ardal y dderbynfa

 2. rhoi sylw i gleientiaid ac ymholiadau

 3. trefnu apwyntiadau ar gyfer gwasanaethau salon

 4. ymdrin â thaliadau gan gleientiaid


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cynnal a chadw ardal y dderbynfa


*

 1. sicrhau bod ardal y dderbynfa yn lân ac yn daclus bob amser

 2. cynnal a chadw lefelau'r deunydd ysgrifennu yn y dderbynfa y cytunwyd arnynt

 3. sicrhau bod lefelau cywir o gyflenwadau yn yr arddangosfeydd cynhyrchion bob amser

 4. cynnig croeso i gleientiaid yn unol â pholisïau gofal cleientiaid eich salon

Rhoi sylw i gleientiaid ac ymholiadau


*

 1. rhoi sylw i bobl mewn ffordd gwrtais

 2. canfod diben yr ymholiadau

 3. cadarnhau apwyntiadau a rhoi gwybod i'r person perthnasol

 4. cyfeirio unrhyw ymholiadau na ellir ymdrin â nhw at y person perthnasol er mwyn iddi/iddo weithredu arnynt

 5. cofnodi negeseuon a'u trosglwyddo i'r person perthnasol ar yr adeg gywir

 6. rhoi gwybodaeth glir

 7. rhoi gwybodaeth gyfrinachol i bobl awdurdodedig yn unig

 8. pwyso a mesur yr angen i roi sylw i unigolion gan sicrhau ar yr un pryd nad yw eraill yn cael eu hanwybyddu

Trefnu apwyntiadau ar gyfer gwasanaethau salon


*

 1. ymdrin â phob cais am apwyntiadau

 2. adnabod gofynion y cleientiaid ar gyfer y gwasanaeth y gofynnwyd amdano

 3. cadarnhau bod y cleient wedi cael profion perthnasol wrth drefnu apwyntiadau **

 4. trefnu i'r cleient gael profion perthnasol, pan fydd angen, o fewn terfynau eich awdurdod chi eich hun

 5. trefnu apwyntiadau mewn modd sy'n bodloni'r cleient, y cynllunydd gwallt ac sy'n sicrhau'r defnydd mwyaf cynhyrchiol o amser y salon

 6. cadarnhau bod manylion yr apwyntiad yn dderbyniol i'r cleient

 7. cofnodi manylion yr apwyntiad i fodloni gofynion eich salon

Ymdrin â thaliadau gan gleientiaid


*

 1. cyfrifo cyfanswm costau i'r cleient

 2. dweud wrth y cleientiaid beth yw'r costau

 3. archwilio'n weledol y nwyddau sy'n cael eu prynu er mwyn sicrhau bod eu cyflwr a'u hansawdd yn iawn wrth iddynt gael eu prosesu ar gyfer taliad

 4. cadarnhau dull y cleient o dalu a chydnabod derbyn taliadau

 5. sicrhau bod y taliadau a dderbynnir yn gywir

 6. cofnodi gwybodaeth am y gwerthiant i fodloni gofynion eich salon

 7. cael awdurod i dderbyn taliadau nad ydynt yn arian parod pan fydd y gwerth yn fwy na'r cyfyngiad y gallwch chi ei dderbyn

 8. hysbysu cleientiaid pan na ellir awdurdodi taliadau nad ydynt yn arian parod

 9. canfod a datrys, lle bydd hynny'n bosibl, unrhyw anghysondebau mewn taliadau o fewn terfynau eich awdurdod chi eich hun

 10. cyfeirio anghysondebau talu na allwch chi eu datrys i'r person perthnasol er mwyn iddi/iddo weithredu arnynt

 11. rhoi'r newid cywir a rhoi derbynebau pan fydd cleientiaid eu hangen

 12. dilyn dulliau gweithredu diogelwch man talu bob amser

 13. adnabod ac adrodd am lefelau isel o newid mân mewn pryd i osgoi prinder


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynnal a chadw ardal y dderbynfa


*

 1. dulliau gweithredu eich salon ar gyfer:

1.1 cynnal a chadw ardal y dderbynfa

1.2 gofalu am gleientiaid yn y dderbynfa

 1. terfynau eich awdurdod wrth gynnal a chadw ardaloedd y dderbynfa

 2. pwysigrwydd gwirio ac adnabod unrhyw ddiffygion mewn cynhyrchion masnachol

 3. pa ddeunydd ysgrifennu ar gyfer y dderbynfa a faint ohono y dylid ei gadw yn ardal eich derbynfa


*

Rhoi sylw i gleientiaid a threfnu apwyntiadau ar gyfer gwasanaethau salon


*

 1. pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol i fusnes y salon

 2. sut a phryd i ofyn cwestiynau

 3. sut i siarad yn eglur mewn ffordd sy'n gweddu i'r sefyllfa

 4. sut i ddangos eich bod yn gwrando'n ofalus ar beth mae pobl yn ei ddweud wrthych

 5. sut i addasu'r hyn rydych chi'n ei ddweud i weddu i wahanol sefyllfaoedd

 6. sut i arddangos iaith corff gadarnhaol

 7. dulliau gweithredu eich salon ar gyfer:

11.1 cynnal cyfrinachedd

11.2 cymryd negeseuon

11.3 trefnu a chofnodi apwyntiadau

11.4 cynnal profion

11.5 delio â'r hyn rydych chi'n amau sy'n dwyll

11.6 awdurdodi taliadau nad ydynt yn arian parod pan fydd y rheiny 'yn uwch na'r cyfyngiad'

11.7 diogelwch personol

 1. terfynau eich awdurdod wrth:

12.1  rhoi sylw i bobl ac ymholiadau

12.2  gwneud apwyntiadau

12.3 cyflawni profion

12.4  delio â thaliadau ac anghysondebau

 1. pwysigrwydd cadarnhau a threfnu apwyntiadau yn gywir

 2. y mathau o wybodaeth sydd ei hangen i drefnu apwyntiad

 3. y systemau cyffredin sydd ar gael i drefnu apwyntiadau megis â llaw ac yn electronig

 4. pwysigrwydd cymryd negeseuon a'u trosglwyddo i'r person cywir ar yr adeg gywir

 5. at bwy y dylid troi ati/ato pan fydd gwahanol fathau o ymholiadau

 6. y person yn eich salon y dylech gyfeirio problemau ynghylch y dderbynfa ati/ato

 7. pwysigrwydd gwirio bod cleientiaid wedi cael profion ar gyfer gwasanaethau penodol

 8. hawliau, dyletswyddau a chyfrifoldebau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r Ddeddf Gwerthiant Nwyddau a Gwasanaethau a Deddf Diogelu Data

 9. canlyniadau diystyru cyfrinachedd

 10. y gwasanaethau sydd ar gael ac am ba hyd y maen nhw'n para a'u cost

 11. y cynhyrchion sydd ar werth a'u prisiau

 12. sut i adnabod unrhyw ostyngiadau cyfredol a chynigion arbennig megis cynigion 2 am bris 1 a thalebau

 13. sut i bwyso a mesur rhoi'r maint cywir o sylw i gleientiaid unigol pan fyddwch yn gyfrifol am gleientiaid eraill ar yr un pryd yn ystod cyfnodau masnachu prysur

**

Ymdrin â thaliadau gan gleientiaid**


*

 1. dulliau cyffredin o gyfrifo taliadau gan gynnwys technoleg pwynt talu a chyfrifiadau corfforol

 2. sut i gadw arian a thaliadau eraill yn saff ac yn ddiogel

 3. y mathau o daliadau rydych wedi eich awdurdodi i'w derbyn

 4. sut i gael awdurdodiad electronig ar gyfer cardiau taliadau

 5. sut i adnabod a delio gydag anghysondebau:

30.1 taliadau ffug

30.2 arian annilys

30.3 sieciau, cardiau credyd a chardiau taliadau yr amheuir eu bod wedi eu dwyn

30.4 cerdyn annilys

30.5 cwblhau siec yn anghywir

30.6 anghydfodau taliadau

 1. sut i ymdrin â chwsmeriaid sy'n cynnig arian amheus neu daliadau amheus heb fod yn arian parod

 2. canlyniadau methu â thrafod taliadau'n gywir


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1. Pobl

* *

1.1 sydd ag anghenion a disgwyliadau gwahanol

1.2 sydd â chwyn

2. Ymholiadau

* *

2.1 wyneb yn wyneb

2.2 ar y ffôn

2.3 yn electronig

3. Apwyntiadau

3.1 wyneb yn wyneb

3.2 ar y ffôn

4. Dulliau talu

4.1 arian

4.2 taliad nad yw'n arian


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd

 1. Mae'r Gwerthoedd Allweddol canlynol yn tanategu cyflenwi gwasanaethau yn y sector trin gwallt a gwaith barbwr:

1.1 parodrwydd i ddysgu

1.2 cwblhau gwasanaethau mewn amser sy'n fasnachol ymarferol

1.3 bodloni safonau ymddangosiad y sefydliad a'r diwydiant fel ei gilydd

1.4 sicrhau bod hylendid a diogelwch personol yn bodloni gofynion derbyniol y diwydiant a'r sefydliad

1.5 agwedd hyblyg tuag at waith

1.6 gweithiwr tîm

1.7 cynnal a chadw gofal cwsmeriaid

1.8 agwedd gadarnhaol

1.9 moeseg bersonol a phroffesiynol

1.10 y gallu i hunan-reoli

1.11 sgiliau creadigrwydd

1.12 sgiliau cyfathrebu geiriol a chyfathrebu di-eiriau ardderchog

1.13 cynnal a chadw dulliau gweithio effeithiol, hylan a diogel

1.14 cadw at gyfarwyddiadau'r gweithle, y cyflenwyr neu'r gwneuthurwyr er mwyn defnyddio cyfarpar, defnyddiau a chynhyrchion yn ddiogel


Ymddygiadau

​1. Mae'r ymddygiadau canlynol yn tanategu'r dasg o gyflenwi gwasanaethau yn y sector trin gwallt a gwaith barbwr.  Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bod cleientiaid yn cael argraff gadarnhaol o'r salon a'r unigolyn fel ei gilydd

1.1 bodloni safonau ymddygiad y salon

1.2 cyfarch y cleient yn barchus ac mewn ffordd gyfeillgar

1.3 cyfathrebu gyda'r cleient mewn ffordd sy'n gwneud iddi/iddo deimlo'n werthfawr a pharchus

1.4 adnabod a chadarnhau disgwyliadau'r cleient

1.5 trin y cleient mewn ffordd gwrtais a gwasanaethgar ar bob adeg

1.6 rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cleient a'i chadw/gadw'n gysurlon

1.7 addasu'r ymddygiad er mwyn ymateb yn effeithiol i ymddygiad gwahanol gleientiaid

1.8 ymateb yn brydlon i gleient sy'n ceisio cymorth

1.9 dewis y ffordd fwyaf priodol o gyfathrebu gyda'r cleient

1.10 cadarnhau gyda'r cleient eich bod wedi deall ei disgwyliadau /ddisgwyliadau yn llwyr

1.11 ymateb yn brydlon a chadarnhaol i gwestiynau a sylwadau'r cleient

1.12 rhoi amser i'r cleient ystyried yr ymateb a rhoi esboniad pellach pan fydd hynny'n briodol

1.13 dod o hyd i wybodaeth ar fyr dro fydd o gymorth i'r cleient

1.14 rhoi i'r cleient y wybodaeth sydd ei hangen arni/arno am y gwasanaethau neu'r cynhyrchion a gynigir gan y salon

1.15 adnabod gwybodaeth all fod yn gymhleth i'r cleient a gwirio a yw hi/e yn ei deall yn llwyr

1.16 esbonio'n glir wrth y cleientiaid unrhyw resymau pam na ellir cyfarfod â'u hanghenion neu eu disgwyliadau


Sgiliau


Geirfa

1. Gwybodaeth gyfrinachol

Gall gynnwys agweddau personol sgyrsiau gyda chleientiaid, agweddau personol sgyrsiau gyda chydweithwyr, cynnwys cofnodion cleientiaid, manylion personol staff a chleientiaid e.e. cyfeiriadau a rhifau ffôn, agweddau ariannol y busnes, clecs.

2. Terfynau eich awdurdod chi

*
 *

Hyd a lled eich cyfrifoldeb fel y mae wedi ei bennu gan eich swydd-ddisgrifiad a pholisïau'r gweithle.

3. Cyflwyniad personol


*

Mae hwn yn cynnwys hylendid personol; y defnydd o gyfarpar diogelu personol; dillad ac ategolion sy'n addas i'r gweithle penodol.

4. Person perthnasol

*
 *

Unigolyn sy'n cael ei hystyried/ystyried yr yn gyfrifol am eich arolygu yn ystod tasg neu wasanaeth penodedig neu'r person y byddwch chi fel arfer yn rhoi adroddiad iddo/iddi e.e. eich rheolwr llinell.  Yn y Safonau penodol hyn, gall hefyd gyfeirio at unigolyn y mae'r salon yn ei ystyried yn gyfrifol am feysydd a gwasanaethau penodol.

5. Profion

*
 *

Bydd prawf yn pennu a yw cleient yn addas ar gyfer gwasanaeth arbennig e.e. prawf croen sy'n canfod a oes gan y cleient alergedd i gynnyrch neu gemegyn.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAG4

Galwedigaethau Perthnasol

Mentrau mân-werthu a masnachol, Mentrau Gwasanaeth, Galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Trinwyr gwallt a Galwedigaethau Cysylltiedig

Cod SOC


Geiriau Allweddol

salon; dyletswyddau derbynfa