Lliwio a goleuo gwallt yn greadigol

URN: SKACH10
Sectorau Busnes (Suites): Trin gwallt,Trin gwallt a barbro
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2014

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chyfuno, addasu a phersonoli amrywiaeth o dechnegau lliwio a goleuo er mwyn creu amrywiaeth o effeithiau ffasiwn.  Mae defnyddio technegau gwehyddu a lliwio yn seiliedig ar dafellu a lliwio bloc yn ofynnol, yn ogystal â'r gallu i roi taeniad o gynnyrch goleuo ar ben llawn ac aildyfiant.  Mae'r gallu i adfer dyfnder a thôn lliw, niwtraleiddio tôn lliw a lliwio gwallt gwydn hefyd yn ofynnol.

Er mwyn gweithredu'r safon hon, bydd angen ichi gynnal a chadw iechyd, diogelwch a hylendid ar raddfa uchel drwy gydol eich gwaith.  Bydd rhaid ichi hefyd gynnal a chadw ymddangosiad personol proffesiynol ac arddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol.

Prif ddeilliannau'r safon hon yw:

 1. cynnal a chadw dulliau effeithiol a diogel o weithio wrth liwio a goleuo gwallt

 2. paratoi ar gyfer gwasanaethau lliwio a goleuo

 3. lliwio a goleuo gwallt yn greadigol

 4. datrys problemau lliwio sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cynnal a chadw dulliau effeithiol a diogel o weithio wrth liwio a goleuo gwallt **


*

 1. cynnal a chadw eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch drwy gydol y gwasanaeth **

 2. paratoi eich cleient er mwyn bodloni gofynion y salon

 3. diogelu dillad eich cleient drwy gydol y gwasanaeth **

 4. gwisgo cyfarpar gwarchod personol wrth ddefnyddio cemegau lliwio a neu oleuo

 5. gosod eich cleient mewn safle sy'n bodloni anghenion y gwasanaeth heb iddyn nhw fod yn anghysurus **

 6. sicrhau bod eich osgo a'ch safle chi eich hun wrth weithio yn lleihau blinder a'r risg o anaf **

 7. cadw eich ardal waith yn lân a thaclus drwy gydol y gwasanaeth

 8. defnyddio dulliau gweithio sy'n:

8.1 lleihau gwastraff cynhyrchion

8.2 lleihau'r risg o groes-heintiad

8.3 gwneud defnydd effeithiol o'ch amser gweithio

8.4 sicrhau'r defnydd o adnoddau glân

8.5 lleihau'r risg o niwed neu anaf i chi eich hun ac eraill

8.6 hybu arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

 1. sicrhau bod eich hylendid, eich diogelwch a'ch ymddangosiad personol yn bodloni gofynion derbyniol y diwydiant a'r sefydliad

 2. dilyn cyfarwyddiadau'r gweithle a'r cyflenwyr neu'r gwneuthurwyr er mwyn gwneud defnydd diogel o gyfarpar, defnyddiau a chynhyrchion

 3. gwared defnyddiau gwastraff

 4. cwblhau'r gwasanaeth o fewn amser masnachol ymarferol

Paratoi ar gyfer gwasanaethau lliwio a goleuo

 1. gofyn cwestiynau priodol i'ch cleient er mwyn canfod unrhyw wrthrybuddion i wasanaethau lliwio a/neu goleuo

 2. cofnodi ymatebion eich cleient i gwestiynau

 3. cynnal pob prawf angenrheidiol, gan ddilyn cyfarwyddiadau gwneuthurwyr a gweithdrefnau cydnabyddedig y diwydiant 

 4. cofnodi deilliannau profion ar gerdyn cofnodi'r cleient

 5. sylfaenu'ch argymhellion ar werthusiad manwl gywir o wallt eich cleient a'i botensial i gyflawni'r effaith a ddymunir

 6. dweud wrth eich cleient beth yw'r gost debygol, hyd a chanlyniad disgwyliedig y gwasanaeth

 7. dewis cynhyrchion, offer a chyfarpar yn seiliedig ar ganlyniadau profion angenrheidiol, ymgynghoriad â'ch cleient a ffactorau perthnasol sy'n dylanwadu ar y gwasanaeth 

 8. paratoi defnyddiau i fodloni gofynion eu taenu, pan fydd angen

 9.  paratoi cynhyrchion i gyfarfod â chyfarwyddiadau gwneuthurwyr

 10. paratoi gwallt eich cleient a diogelu'i chroen/groen, lle bydd angen, cyn y gwasanaeth.

Lliwio a goleuo gwallt yn greadigol

 1. archwilio'r amrywiaeth o olygon posib gyda'ch cleient gan ddefnyddio cymhorthion gweledol perthnasol

 2. seilio eich argymhellion ar werthusiad o wallt **eich cleient a'r posibilrwydd y gall y gwallt gynnal yr effeithiau a ddymunir

 3. defnyddio effeithiau lliwio a goleuo mewn ffordd arloesol er mwyn creu'r olwg a ddymunir

 4. defnyddio technegau taenu cynhyrchion goleuo sy'n addas ar gyfer creu'r olwg a ddymunir a dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

 5. addasu eich technegau gan roi ystyriaeth i'r ffactorau fydd yn dylanwadu ar lwyddiant yr effaith a ddymunir

 6. cyfuno a gosod cynhyrchion mewn ffordd fydd yn ategu'r steil gwallt

 7. defnyddio technegau sy'n lleihau'r risg i'r cynhyrchion gael eu taenu ar groen a dillad eich cleient, a'r mannau cyfagos

 8. taenu'r cynnyrch goleuo

 9. monitro'n barhaus:

31.1 datblygiad y cynhyrchion lliwio a goleuo

31.2 cyflwr y gwallt

31.3 sensitifrwydd y croen pen

31.4 cyflwr y cynnyrch goleuo

 1. cynnal profion cudyn ac elastigedd **yn fynych a rheolaidd

 2. datrys unrhyw broblemau sy'n digwydd yn ystod y broses lliwio a goleuo gan ddefnyddio'r camau cywiro perthnasol

 3. sicrhau bod taenu arlliwyddion ar wallt sydd wedi'i oleuo yn llwyddo i greu'r effaith a ddymunir, pan ddefyddir y rheiny

 4. llwyddo i greu'r effeithiau lliwio neu oleuo sydd **wrth fodd y cleient

 5. tynnu'r cynnyrch lliwio a neu oleuo oddi ar y gwallt er mwyn lleihau'r anesmwythdra i'ch cleient ac unrhyw ddifrod i'r gwallt a'r croen pen

 6. sicrhau bod taenu arlliwyddion ar wallt sydd wedi'i oleuo yn llwyddo i greu'r effaith a ddymunir, pan fydd hynny'n ofynnol

 7. rhoi cyngor ac argymhellion i'ch cleient ar y gwasanaeth a ddarperir

**Datrys problemau lliwio sylfaenol

**

 1. defnyddio dulliau i:

39.1 asesu cyflwr y gwallt

39.2 adnabod y broblem wrth liwio

39.3 adnabod cynhyrchion cywiro lliw addas

39.4 adnabod technegau cywiro lliw addas

 1. esbonio wrth eich cleient yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer datrys eu problem gyda lliw

 2. cyfeirio eich cleient am waith cywiro lliw arbenigol, os oes angen

 3. defnyddio technegau cywiro lliw yn effeithiol er mwyn llwyddo i sicrhau'r lliw gofynnol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynnal a chadw dulliau effeithiol a diogel o weithio wrth liwio a goleuo gwallt

*
 *

 1. eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch fel y maent wedi eu diffinio gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol sy'n gysylltiedig â'ch rôl swydd

 2. gofynion eich salon ynglŷn â pharatoi cleient

 3. y mathau o ddillad a chynhyrchion gwarchod a ddylai fod ar gael i chi eich hun a'ch cleientiaid

 4. pam ei bod yn bwysig defnyddio cyfarpar gwarchod personol

 5. sut y gall safle eich cleient a chi eich hun gael effaith ar y canlyniad a ddymunir a lleihau blinder a'r risg o anaf  

 6. pam ei bod yn bwysig cadw eich ardal waith yn lân a thaclus

 7. sut i leihau gwastraff cynhyrchion

 8. dulliau o weithio'n ddiogel ac yn lanwaith ac sy'n lleihau'r risg o groes-heintiad a thraws-bla

 9. y gwahanol ddulliau o lanhau, diheintio a sterileiddio a ddefnyddir mewn salonau

 10. y peryglon a'r risgiau sy'n bod yn eich gweithle a'r arferion gweithio diogel sy'n rhaid i chi eu dilyn

 11. y gwahanol fathau o ddulliau gweithio sy'n hybu arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

 12. pwysigrwydd hylendid a hunan-gyflwyniad personol er mwyn cynnal a chadw iechyd a diogelwch yn eich gweithle

 13. beth yw dermatitis cyffwrdd a sut i osgoi ei ddal wrth gynorthwyo gyda gwasanaethau lliwio

 14. cyfarwyddiadau'r cyflenwyr a'r gwneuthurwyr ar gyfer gwneud defnydd diogel o gyfarpar, defnyddiau a chynhyrchion y mae'n rhaid i chi eu dilyn

 15. y dulliau cywir o wared gwastraff

 16. amserau gwasanaeth disgwyliedig eich salon ar gyfer gwasanaethau lliwio a goleuo creadigol

 17. pa wasanaethau lliwio a goleuo na ddylid eu cyflawni ar bobl ifanc dan 16 mlwydd oed

*
 *

Paratoi ar gyfer gwasanaethau lliwio a goleuo


*

 1. arwyddocad cyfreithiol holi'r cleient a chofnodi ymatebion y cleient i gwestiynu

 2. pwysigrwydd adnabod unrhyw wrthrybuddion i wasanaethau lliwio a goleuo

 3. y mathau o brofion a'u pwrpas

 4. pwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr mewn perthynas â phrofion  sensitifrwydd croen a'r canlyniadau posib o fethu cynnal y profion hyn

 5. pryd a sut y dylid cynnal profion a phwysigrwydd cofnodi canlyniadau profion

 6. sut y gall canlyniadau profion ddylanwadu ar y gwasanaethau lliwio a goleuo

 7. y camau gweithredu i'w cymryd os ceir adweithiau anffafriol i brofion

 8. pwysigrwydd hysbysu eich cleient o gost debygol, hyd a chanlyniad disgwyliedig y gwasanaeth

 9. egwyddorion dewis lliwiau, gan gynnwys y Siart Lliwiau Rhyngwladol (ICC)

 10. sut mae pigment naturiol gwallt yn effeithio ar y broses lliwio a goleuo

 11. effeithiau goleuni a golau artiffisial ar olwg lliw gwallt

 12. effeithiau gwahanol gynhyrchion lliwio a goleuo ar y gwallt

 13. beth a olygir wrth y term 'ocsidiad'

 14. sut mae math a dosbarthiad melanin yn creu lliw gwallt naturiol

 15. sut mae'r gwahanol gryfderau o hydrogen perocsid yn effeithio ar liwio a goleuo gwallt

 16. effeithiau tymheredd ar daeniad a datblygiad cynhyrchion lliwio a goleuo

 17. sut y gall gwahanol ffactorau effeithio ar eich gwasanaeth lliwio a goleuo

 18. pwysigrwydd monitro datblygiad cynhyrchion goleuo yn barhaus

 19. pwysigrwydd mesur a chymysgu cynhyrchion lliwio a goleuo gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

 20. y rhesymau dros gyn-oleuo

 21. gwerthoedd pH gwahanol gynhyrchion lliwio a goleuo

 22. y mathau o gynhyrchion lliwio, goleuo ac arlliwio sydd ar gael, gan gynnwys lliwiau dros dro

 23. pwysigrwydd paratoi gwallt eich cleient a gwarchod ei chroen/groen, lle bydd angen, cyn y gwasanaeth.

* *

* *

Lliwio a goleuo gwallt yn greadigol

* *

 1. ffynonellau gwybodaeth greadigol ac ysbrydoliaeth e.e. hanesyddol, diwylliannol a ffasiwn

 2. pwysigrwydd seilio eich argymhellion ar werthusiad o wallt eich cleient

 3. yr effeithiau lliwio a goleuo y gellir eu cael drwy ddefnyddio technegau tafellu, lliwio bloc a gwehyddu

 4. sut i ddefnyddio technegau gosod cynhyrchion goleuo addas er mwyn creu'r olwg a ddymunir

 5. sut i osod lliw mewn ffordd fydd yn ategu steil gwallt

 6. sut i gyflawni taeniad pen llawn ac aildyfiant gan ddefnyddio cynhyrchion goleuo

 7. sut a pham y dylid addasu trefn taeniad er mwyn rhoi ystyriaeth i'r ffactorau perthnasol

 8. pwysigrwydd ymrannu'r gwallt yn fanwl gywir wrth liwio a goleuo

 9. dulliau o daenu a thynnu cynhyrchion lliwio a goleuo

 10. pwysigrwydd defnyddio cynhyrchion yn ddarbodus

 11. pwysigrwydd defnyddio technegau sy'n lleihau'r risg o daenu'r cynhyrchion ar groen a dillad eich cleient a'r mannau oddi amgylch

 12. pwysigrwydd taenu'r cynnyrch goleuo yn gyflym ac yn fanwl gywir gan roi ystyriaeth i ffactorau perthnasol sy'n dylanwadu ar y gwasanaeth 

 13. pwysigrwydd monitro'r broses lliwio a goleuo yn barhaus

 14. sut y dylid addasu taenu a thynnu'r cynnyrch goleuo er mwyn lleihau sensitifrwydd y croen pen a niwed i'r gwallt

 15. pwysigrwydd adfer cydbwysedd pH y gwallt wedi'r broses lliwio a goleuo

 16. pam ei bod yn bwysig osgoi ymyrryd ag adrannau sy'n dal i brosesu wrth dynnu cynhyrchion o rannau sydd wedi datblygu

 17. pam fod arlliwyddion yn cael eu defnyddio ar ôl cynhyrchion goleuo

 18. sut a pham y dylid adfer dyfnder a thôn lliw

 19. sut a pham y dylid niwtraleiddio tôn lliw

 20. pwysigrwydd rhoi cyngor ac argymhellion ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddarperir yn y salon

Datrys problemau lliwio sylfaenol

 1. y mathau o broblemau lliwio a goleuo a'u hachosion a sut i'w cywiro

 2. y rhesymau dros gyn-feddalu a chyn-bigmentu gwallt

 3. dulliau o gyn-feddalu a chyn-bigmentu gwallt


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1. Cynhyrchion

1.1 parhaol

1.2 lled-barhaol

1.3 cynhyrchion goleuo

1.4 arlliwyddion

 1. Profion

2.1 croen

2.2 anghydnawsedd

2.3 mandylledd

2.4 elastigedd

2.5 lliw

 1. Ffactorau

3.1 dosbarthiadau gwallt

3.2 nodweddion gwallt

3.3 tymheredd

3.4 lliw presennol y gwallt

3.5 canran y gwallt gwyn

3.6 canlyniadau profion

3.7 cryfder yr hydrogen perocsid

3.8 hyd y gwallt

3.9 tôn y croen

3.10 cyfnod amser ers y pyrm neu'r llaciwr diwethaf

3.11 tynnu estyniadau gwallt yn ddiweddar

 1. Effeithiau lliwio a goleuo

4.1 tafellu

4.2 lliw bloc

4.3 gwehyddu

5. Technegau taenu cynhyrchion goleuo

5.1 pen llawn

5.2 taeniad ar aildyfiant

5.3 goleuo bloc ar ben rhannol

6. Cynhyrchion cywiro lliw

6.1 lliw rhannol barhaol  

6.2 lliw lled-barhaol

6.3 lliw parhaol.

7. Technegau cywiro lliw

7.1 adfer dyfnder a thôn

7.2 niwtraleiddio tôn lliw

7.3 lliwio gwallt gwydn.

8. Cyngor ac argymhellion

8.1 sut i gynnal a chadw eu lliw

8.2 cyfnod amser rhwng gwasanaethau

8.3 cynhyrchion a gwasnaethau presennol ac i'r dyfodol


Gwybodaeth Cwmpas

​1*.* Iechyd a diogelwch**

Eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch fel y maent yn cael eu diffinio gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol sy'n gysylltiedig â'ch rôl swydd

1.1 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

1.2 Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR)

1.3 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)

1.4 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)

1.5 Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chario

1.6 Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

1.7 Rheoliadau Trydan yn y Gweithle

1.8 Deddf Diogelu'r Amgylchedd

1.9 Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

1.10 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Gwybodaeth i Weithwyr)

2. Arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

y gwahanol fathau o ddulliau gweithio sy'n hybu arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

2.1 lleihau gwastraff a rheoli gwastraff (ailgylchu, ailddefnyddio, gwaredu diogel)

2.2 lleihau'r defnydd o ynni (sychwyr gwallt ynni-effeithlon, golau rhad-ar-ynni, defnyddio paneli solar)

2.3 lleihau'r defnydd o ddŵr ac adnoddau eraill

2.4 atal llygredd

2.5 defnyddio eitemau tafladwy (tywelion hawdd eu sychu)

2.6 defnyddio dodrefn ecogyfeillgar wedi'u hailgylchu

2.7 defnyddio paent cemegau isel

2.8 defnyddio cynhyrchion gwallt organig a rhydd o alergedd

2.9 defnyddio lliwyddion gwallt amonia isel iawn

2.10 efnyddio deunydd pacio cynnyrch ecogyfeillgar

2.11 dewis cynhyrchion domestig cyfrifol (te a choffi Masnach Deg)

2.12 annog teithiau lleihau carbon i'r gwaith

3. Gwrthrybuddion (enghreifftiau yn unig)


*

pwysigrwydd adnabod unrhyw wrthrybuddion i wasanaethau lliwio a goleuo

3.1 hanes adwaith alergol blaenorol i gynhyrchion lliwio

3.2 alergeddau gwybyddus eraill

3.3 anhwylderau croen

3.4 cynhyrchion anghydnaws

3.5 cyngor neu gyfarwyddyd meddygol

3.6 difrod amlwg i'r gwallt

3.7 cyfyngiadau oedran

4. Ffactorau

Y gwahanol ffactorau sy'n rhaid eu hystyried cyn ac yn ystod lliwio a goleuo a sut y mae'r rhain yn effeithio ar y gwasanaethau

4.1 dosbarthiadau gwallt

4.2 nodweddion gwallt

4.3 tymheredd

4.4 lliw presennol y gwallt

4.5 canran y gwallt gwyn

4.6 canlyniadau profion

4.7 cryfder yr hydrogen perocsid

4.8 hyd y gwallt

4.9 tôn y gwallt

4.10 cyfnod amser ers y pyrm neu'r llaciwr diwethaf

4.11 tynnu estyniadau gwallt yn ddiweddar

5. Cyngor ac argymhellion


*

5.1 gwasanaethau ychwanegol

5.2 cynhyrchion ychwanegol


Gwerthoedd

​1. Mae'r Gwerthoedd Allweddol canlynol yn tanategu cyflenwi gwasanaethau yn y sector trin gwallt a gwaith barbwr:

1.1 parodrwydd i ddysgu

1.2 cwblhau gwasanaethau mewn amser sy'n fasnachol ymarferol

1.3 bodloni safonau ymddangosiad y sefydliad a'r diwydiant fel ei gilydd

1.4 sicrhau bod hylendid a diogelwch personol yn bodloni gofynion derbyniol y diwydiant a'r sefydliad

1.5 agwedd hyblyg tuag at waith

1.6 gweithiwr tîm

1.7 cynnal a chadw gofal cwsmeriaid

1.8 agwedd gadarnhaol

1.9 moeseg bersonol a phroffesiynol

1.10 y gallu i hunan-reoli

1.11 sgiliau creadigrwydd

1.12 sgiliau cyfathrebu geiriol a chyfathrebu di-eiriau ardderchog

1.13 cynnal a chadw dulliau gweithio effeithiol, hylan a diogel

1.14 cadw at gyfarwyddiadau'r gweithle, y cyflenwr neu'r gwneuthurwyr er mwyn defnyddio cyfarpar, defnyddiau a chynhyrchion yn ddiogel


Ymddygiadau

 1. Mae'r ymddygiadau canlynol yn tanategu'r dasg o gyflenwi gwasanaethau yn y sector trin gwallt a gwaith barbwr. Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bodloni safonau ymddygiad y salon

1.1 cyfarch y cleient yn barchus ac mewn ffordd gyfeillgar

1.2 cyfathrebu gyda'r cleient mewn ffordd sy'n gwneud iddi/iddo deimlo'n werthfawr ac yn barchus

1.3 adnabod a chadarnhau disgwyliadau'r cleient

1.4 trin y cleient mewn ffordd gwrtais a gwasanaethgar ar bob adeg

1.5 rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cleient a'i chadw/gadw'n gysurlon

1.6 addasu'r ymddygiad er mwyn ymateb yn effeithiol i ymddygiad gwahanol gleientiaid

1.7 ymateb yn brydlon i gleient sy'n ceisio cymorth  

1.8 dewis y ffordd fwyaf priodol o gyfathrebu â'r cleient

1.9 cadarnhau gyda'r cleient eich bod wedi deall ei disgwyliadau/ ddisgwyliadau yn llwyr

1.10 ymateb yn brydlon a chadarnhaol i gwestiynau a sylwadau'r cleient

1.11 rhoi amser i'r cleient ystyried yr ymateb a rhoi esboniad pellach pan fydd hynny'n briodol

1.12 dod o hyd i wybodaeth ar fyr dro fydd o gymorth i'r cleient

1.13 rhoi i'r cleient y wybodaeth sydd ei hangen arni/arno am y gwasanaethau neu'r cynhyrchion a gynigir gan y salon

1.14 adnabod gwybodaeth all fod yn gymhleth i'r cleient a gwirio a yw hi/e yn ei deall yn llwyr

1.15 esbonio'n glir wrth y cleientiaid unrhyw resymau pam na ellir cyfarfod â'u hanghenion neu eu disgwyliadau


Sgiliau


Geirfa

​1. Dosbarthiad Gwallt (canllaw yn unig yw hwn)

Math 1 – Gwallt syth

1.1 Ffein/Tenau – y gwallt yn tueddu bod yn sidanaidd iawn, yn sgleiniog a seimlyd, a gall fod yn anodd dal cyrlen.

1.2 Canolig – llawer o cyfaint a swmp yn perthyn i'r gwallt

1.3 Bras – y gwallt fel arfer yn syth dros ben ac yn anodd ei gyrlio.

Math 2 – Gwallt tonnog

2.1 Ffein/Tenau – patrwm "S" pendant i'r gwallt.  Fel arfer gall ddal gwahanol steiliau.

2.2 Canolig – y gwallt yn tueddu bod yn grych ac ychydig yn ymwrthol wrth Steilio.

2.3 Bras – y gwallt hwn hefyd yn ymwrthol wrth ei steilio ac yn grych iawn fel arfer; y tonnau'n tueddu bod yn fwy trwchus.

Math 3 – Gwallt cyrliog

3.1 Cwrls llac – ansawdd gyfunol yn tueddu bod i'r gwallt.  Gall fod yn drwchus a llawn ac yn swmpus, ac iddo batrwm "S" pendant.  Mae hefyd yn tueddu bod yn grych.

3.2 Cwrls tynn – ansawdd gyfunol yn tueddu bod i'r gwallt hyn hefyd; ynghyd â maint cymedrol o gwrls.

Math 4 – Gwallt cyrliog iawn

4.1 Sidanaidd – y gwallt yn tueddu bod yn frau iawn, yn dorchau tynn ac iddo batrwm cyrliog mwy diffiniedig.

4.2 Gwrychog – hefyd yn frau iawn ac yn dorchau tynn; er hynny mae iddo batrwm cyrliog llai diffiniedig – mwy o siâp patrwm "Z".

 1. Mae Nodweddion Gwallt yn cynnwys y canlynol: **

2.1 trwch gwallt

2.2 ansawdd gwallt

2.3 elastigedd gwallt

2.4 mandylledd gwallt

2.5 cyflwr gwallt

2.6 patrymau tyfiant gwallt


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAGH17

Galwedigaethau Perthnasol

Mentrau mân-werthu a masnachol, Mentrau Gwasanaeth, Galwedigaethau Gwasanaeth Personol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Trin gwallt, lliwio gwallt, goleuo gwallt