Gwella ymddangosiad yr amrannau

URN: SKABT6
Sectorau Busnes (Suites): Therapi Harddwch
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 01 Ion 2015

Trosolwg

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag ymddangosiad amrannau gan ddefnyddio technegau amrywiol.  Bydd angen i chi allu lliwio amrannau i gleientiaid gyda nodweddion lliw gwahanol.  Hefyd, bydd angen i chi gysylltu, cynnal a thynnu systemau amrannau dros dro a lled-barhaol a darparu cyngor perthnasol ar ôl-ofal i gleientiaid.

Er mwyn cyflawni'r safon hon bydd angen i chi gynnal iechyd, diogelwch a hylendid drwy gydol eich gwaith.  Bydd angen i chi hefyd gynnal ymddangosiad personol proffesiynol a dangos sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori da.

Prif ganlyniadau'r safon hon yw:

1. cynnal dulliau gweithio diogel ac effeithiol wrth wella ymddangosiad amrannau

2. ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer y driniaeth

3. lliwio amrannau

4. cysylltu amrannau lled-barhaol

5. cynnal amrannau lled-barhaol

6. gosod amrannau dros dro

7. systemau tynnu amrannau​


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cynnal dulliau gweithio diogel ac effeithiol wrth wella ymddangosiad amrannau**

1. cynnal eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch trwy gydol y driniaeth

2. paratoi a diogelu eich cleient a'ch hun er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol a sefydliadol

3. gosod eich cleient mewn safle i fodloni gofynion y gwasanaeth

4. sicrhau eich osgo a'ch dulliau gweithio er mwyn lleihau blinder a risg o anaf i chi'ch hun ac eraill

5. sicrhau bod yr amodau amgylcheddol yn addas ar gyfer y cleient a'r driniaeth

6. sicrhau bod eich ardal waith yn lân a thaclus drwy'r driniaeth

7. defnyddio dulliau gweithio sy'n lleihau'r risg o groes-heintio

8. sicrhau eich bod yn defnyddio offer a deunyddiau glan

9. hyrwyddo arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

10. dilyn cyfarwyddiadau'r gweithle a'r cyflenwyr neu gynhyrchwyr ar gyfer defnyddio offer, deunyddiau a chynnyrch yn ddiogel

11. cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff yn ôl gofynion y gyfraith

12. cwblhau'r driniaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaeth**

13. defnyddio technegau ymgynghori i bennu cynllun triniaeth y cleient

14. sicrhau caniatâd wedi'i lofnodi gan riant neu warcheidwad cyn trin plentyn

15. sicrhau bod rhiant neu warcheidwad yn bresennol trwy gydol y gwasanaeth ar gyfer plant sy'n iau na 16 oed

16. adnabod unrhyw wrtharwyddion a chymryd y camau angenrheidiol

17. cytuno ar driniaeth a chanlyniadau sy'n bodloni anghenion y cleient

18. cynnal profion sensitifrwydd croen ar y cleient, cyn y driniaeth a chofnodi'r canlyniadau

19. dewis a pharatoi offer a deunyddiau ar gyfer y driniaeth dan sylw

20. glanhau, paratoi a diogelu ardal yr amrannau

21. gwneud argymhellion yn seiliedig ar werthusiad o amrannau'r cleient, y ffactorau gwahanol a'r potensial i gyflawni'r edrychiad a ddymunir

22. rhoi cyngor ac argymhellion i'ch cleient ar y driniaeth a ddarparwyd

23. sicrhau bod  cofnodion y cleient yn cael eu llanw a'u llofnodi gan y cleient a chi

Lliwio amrannau**

24. dewis lliw sy'n addas i nodweddion lliw amrannau'r cleient

25. rhoi lliw yn gytbwys ar yr amrannau a gadael iddo ddatblygu am yr amser gofynnol

26. atal y lliw rhag lledaenu i groen, dillad y cleient ac ardaloedd cyfagos wrth i chi roi'r driniaeth

27. sicrhau bod y lliw'n cael ei dynnu i gyd o'r amrannau gan greu'r anghysur lleiaf posibl i'r cleient

28. sicrhau bod y cleient yn fodlon â'r canlyniad gorffenedig

Gosod amrannau lled-barhaol**

29. cysylltu estyniad amrannau i un blewyn amrant yn y cyfeiriad gofynnol

30. gadael bwlch rhwng yr estyniad amrannau a'r amrant

31. ychwanegu a chysylltu systemau amrannau unigol mewn ffordd sy'n ystyried y ffactorau sy'n dylanwadu ar y driniaeth

32. tynnu unrhyw glud gormodol drwy'r broses gysylltu gyfan

33. sicrhau lles y cleient drwy'r gwasanaeth

34. selio'r amrannau a sicrhau edrychiad cytbwys sy'n bodloni gofynion y cleient

Cynnal amrannau lled-barhaol**

35. ailosod yr amrannau gofynnol, gan sicrhau'r niwed lleiaf posibl i amrannau naturiol y cleient

36. cyflawni edrychiad cytbwys sy'n bodloni gofynion y cleient

Gosod amrannau dros dro**

37. gosod a chysylltu estyniadau amrannau dros dro i amrannau eich cleient

38. tynnu unrhyw glud gormodol oddi ar yr amrannau

39. cyflawni edrychiad cytbwys sy'n bodloni gofynion y cleient

Tynnu systemau amrannau**

40. defnyddio offer a chynnyrch i dynnu systemau pwysleisio amrannau

41. osgoi difrod i amrannau naturiol y cleient

42. sicrhau bod amrannau naturiol y cleient yn lân ac nad oes unrhyw gynnyrch arnynt​


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth wella ymddangosiad amrannau**

1. cynnal eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch trwy gydol y driniaeth

2. paratoi eich cleient a'ch hun er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol a'r diwydiant

3. eich cyfrifoldebau dros gynnal eich hylendid, amddiffyniad ac ymddangosiad personol eich hun yn   unol â gofynion cyfreithiol a gofyniad y sefydliad

4. technegau gosod y cleient a chithau yn ddiogel er mwyn osgoi anghysur

5. yr amodau amgylcheddol sy'n angenrheidiol ar gyfer triniaethau a pham mae'r rhain yn bwysig

6. sicrhau bod eich ardal waith yn lân a thaclus drwy'r driniaeth

7. defnyddio dulliau glanhau, diheintio a sterileiddio

8. defnyddio dulliau gweithio sy'n lleihau'r risg o groes-heintio

9. y gwahanol fathau o ddulliau gwaith sy'n hyrwyddo arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy

10. y peryglon a'r risgiau sy'n bodoli yn eich gweithle a'r arferion gweithio'n ddiogel y mae'n rhaid i chi eu dilyn

11. dilyn cyfarwyddiadau'r gweithle a'r cyflenwyr neu gynhyrchwyr ar gyfer defnyddio offer, deunyddiau a chynnyrch yn ddiogel.

12. cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff yn ôl gofynion y gyfraith

13. y rhesymau dros gynnal y driniaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer y driniaeth**

14. pam ei bod yn bwysig cyfathrebu gyda chleientiaid mewn dull proffesiynol

15. sut i gwblhau ymgynghoriad gan ystyried anghenion amrywiol y cleient

16. y gofynion cyfreithiol ar gyfer darparu triniaeth i blant sy'n iau na 16 oed

17. yr oedran y mae unigolyn yn cael ei ystyried yn blentyn a sut mae hyn yn amrywio'n genedlaethol

18. pwysigrwydd cytuno ar driniaeth sy'n bodloni anghenion y cleient

19. arwyddocâd cyfreithiol sicrhau caniatâd gwybodus wedi'i lofnodi gan y cleient cyn derbyn triniaeth

20. y gofynion deddfwriaethol ar gyfer storio a diogelu data cleientiaid

21. y gwrtharwyddion sy'n galw am atgyfeiriad meddygol a pham

22. sut i adnabod y gwrtharwyddion a fyddai'n atal neu'n cyfyngu ar y gwasanaeth

23. y camau angenrheidiol mewn cysylltiad â gwrtharwyddion penodol wrth atgyfeirio cleientiaid

24. y rhesymau dros beidio enwi gwrtharwyddion penodol wrth atgyfeirio cleientiaid

25. y weithdrefn ar gyfer cynnal profion sensitifrwydd croen cyn triniaethau gwella amrannau

26. y rhesymau dros gynnal profion sensitifrwydd croen a chofnodi'r canlyniadau

27. sut i gynnal archwiliad o amrannau naturiol ac ardal y llygad i nodi ffactorau a fydd yn effeithio ar y driniaeth

28. y gofynion paratoi ar gyfer systemau gwahanol ar gyfer gwella amrannau

29. y cyngor a'r argymhellion ar y cynnyrch a'r triniaethau

Lliwio amrannau**

30. sut i ddewis a rhoi lliw amrannau sy'n gweddu nodweddion lliw gwallt y cleient a'u gofynion

31. sut y gall nodweddion lliw gwallt y cleient effeithio ar yr amser datblygu

32. sut i ddewis, cymysgu a thynnu lliw a lleihau gwastraff

33. sut mae ocsideiddiad yn effeithio ar fywyd silff lliw ac ar ba bwynt yn y broses liwio y dylid cymysgu'r lliw

34. y gwrtharwyddion posibl a allai ddigwydd, sut i ddelio â hwy a pha gyngor i'w roi i'r cleient

Cysylltu, cynnal a thynnu systemau amrannau lled-barhaol a thros dro**

35. y gofynion paratoi ar gyfer systemau amrannau dros dro a lled-barhaol

36. sut i ddewis y math o amrannau a faint o amrannau i'w hychwanegu er mwyn sicrhau edrychiad cytbwys

37. y technegau gosod amrywiol ar gyfer systemau amrannau dros dro a lled-barhaol

38. manteision ac anfanteision systemau estyniadau amrannau gwahanol

39. gwrtharwyddion posibl a allai ddigwydd, sut i ddelio â hwy a pha gyngor i'w roi i'r cleient

40. strwythur a chylch tyfu gwallt

41. strwythur sylfaenol a swyddogaeth y llygaid

42. effaith gorfforol estyniadau amrannau ar y llygaid

43. y rhesymau dros gael gwared â glud gormodol drwy'r broses o osod yr amrannau

44. sut i gynnal a thynnu systemau amrannau dros dro a lled-barhaol

45. yr argymhelliad i dynnu systemau amrannau unigol a fflêr yn broffesiynol a pham bod hyn yn bwysig


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Technegau ymgynghori**

1. holi

2. gwrando

3. edrych

4. teimlo

5. ysgrifenedig

Camau angenrheidiol**

1. annog y cleient i ofyn am gyngor meddygol

2. esbonio pam na ellir cynnal y gwasanaeth cwyro

3. addasu'r driniaeth

Ffactorau**

1. trwch yr amrannau naturiol

2. hyd yr amrannau naturiol

3. cyfeiriad tyfu

4. lliw'r amrannau naturiol

5. crymedd yr amrannau naturiol

6. siâp y llygaid

7. dwyster yr amrannau

8. difrod amlwg i'r amrannau

9. ffordd o fyw

Cyngor ac argymhellion**

1. cynnyrch ôl-ofal addas a'u defnydd

2. osgoi gweithgareddau a allai achosi adweithiau

3. y cyfnodau a argymhellir rhwng triniaethau

4. cynnyrch a gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol

Nodweddion lliw amrannau**

1. golau

2. coch

3. tywyll

 4. gwyn

Systemau cysylltu amrannau**

1. stribyn

2. fflêr

3. unigol​


Gwybodaeth Cwmpas

Iechyd a diogelwch**

1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

2. Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)

3. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)

4. Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)

5. Rheoliadau Gweithredoedd Codi a Chario

6. Rheoliadau Rheoli Sylweddau peryglus i Iechyd (COSHH)

7. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle

8. Deddf Diogelu'r Amgylchedd

9. Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

10. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Gwybodaeth i Gyflogeion)

Arferion gweithio amgylcheddol a chynaliadwy**

1. lleihau gwastraff a rheoli gwastraff (ailgylchu, ailddefnyddio, gwaredu diogel)

2. lleihau'r defnydd o ynni (offer ynni effeithlon, goleuadau ynni isel, defnyddio paneli solar)

3. lleihau'r defnydd o ddŵr ac adnoddau eraill

4. atal llygredd

5. defnyddio eitemau untro

6. defnyddio dodrefn ecogyfeillgar, wedi'u hailgylchu

7. defnyddio paent â lefelau isel o gemegau

8. defnyddio deunydd pecynnu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd

9. dewis cynnyrch domestig cyfrifol (te a choffi Masnach Deg)

10. annog teithiau lleihau carbon i'r gwaith

Anghenion amrywiol**

1. diwylliannol

2. crefyddol

3. oedran

4. anabledd

5. rhyw

Gwrtharwyddion**

Atal

1. llid yr amrannau

2. cemotherapi

3. trichlotillomania

4. llawdriniaeth ddiweddar ar y llygaid

5. bleffaritis

6. heintiau llygaid

Cyfyngu

1. psorïasis

2. llefrithod/llefelod

3. syndrom llygaid sych

4. glawcoma

5. lensys cyffwrdd

6. aflonyddwch thyroid

Cyngor ac argymhellion**

1. gwasanaethau ychwanegol

2. cynnyrch ychwanegol

3. yr adweithiau a allai ddigwydd a pha gyngor i'w roi i gleientiaid

4. oes ddisgwyliedig triniaethau amrannau unigol

5. cynnyrch i'w defnyddio adref a fydd o fudd i'r cleient a'r rhai i'w hosgoi a   pham

6. sut i lanhau a chribo amrannau

7. y cyfnodau a argymhellir rhwng triniaethau                                             ​


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. parodrwydd i ddysgu

2. agwedd weithio hyblyg

3. gweithiwr tîm

4. agwedd bositif

5. moeseg bersonol a phroffesiynol​


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiad a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba. Mae'r ymddygiad hwn yn sicrhau bod cleientiaid yn cael argraff gadarnhaol o'r sefydliad a'r unigolyn

1. bodloni safonau ymddygiad y sefydliad

2. cyfarch y cleient yn barchus ac mewn modd cyfeillgar

3. cyfathrebu gyda'r cleient mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu

4. trin y cleient yn gwrtais ac yn wasanaethgar bob amser

5. addasu'r ymddygiad i ymateb yn effeithiol i wahanol ymddygiad gan y cleient

6. gwirio gyda'r cleient eich bod chi wedi deall eu disgwyliadau yn llawn

7. ymateb yn brydlon ac yn gadarnhaol i gwestiynau a sylwadau'r cleient

8. adnabod gwybodaeth y gallai'r cleient ei chael yn gymhleth a gwirio a ydynt wedi deall yn llawn

9. bodloni safonau ymddangosiad y sefydliad a'r diwydiant.​


Sgiliau

Mae'r sgiliau allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. y gallu i hunan-reoli

2. cyfathrebu llafar a dieiriau gwych

3. defnyddio'r ffyrdd mwyaf priodol o gyfathrebu gyda chleient

4. ymateb yn brydlon i gleient sy'n gofyn am gymorth

5. canfod gwybodaeth yn gyflym a fydd o gymorth i'r cleient

6. rhoi gwybodaeth y mae ei hangen ar gleient am wasanaethau a chynnyrch a gynigir gan y sefydliad​


Geirfa

Estyniadau Amrannau:**

Set lawn**

Mae hyn yn ymestyn o gornel allanol i gornel fewnol yr amrant uchaf.

Set rannol**

Mae hyn yn ymestyn o gornel allanol i ganol yr amrant uchaf.

Amrannau stribed**

Mae'r rhain yn hyd o amrannau sydd wedi'u cysylltu i stribed nad yw'n ludiog.

Amrannau fflêr**

Mae'r rhain yn gasgliad o amrannau unigol sydd wedi'u cysylltu i fwlb nad yw'n ludiog.

Amrannau sengl neu unigol**

Mae'r rhain yn amrannau unigol, sy'n cael eu cysylltu i un blewyn amrant drwy ddefnyddio gludyddion.

Profion sensitifrwydd croen**

Prawf i weld a oes gan y cleient alergedd i gynnyrch penodol.

Ocsideiddiad**

Proses gemegol yw ocsideiddiad.  Y broses yw ychwanegu ocsigen i gyfansoddyn sy'n creu adwaith cemegol lle bydd un neu fwy o sylweddau yn newid i rai eraill.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAB15

Galwedigaethau Perthnasol

Therapydd Harddwch

Cod SOC


Geiriau Allweddol

gwella amrannau; lliwio amrannau; cysylltu amrannau; estyniadau amrannau