Darparu triniaethau trydanol i'r wyneb

URN: SKABT20
Sectorau Busnes (Suites): Therapi Harddwch,Therapi Sba
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 01 Ion 2015

Trosolwg

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gwella cyflwr y wyneb a'r croen gan ddefnyddio gwahanol gyfarpar trydanol i'r wyneb. Mae'n cynnwys y sgiliau sy'n gysylltiedig â darparu ymgynghoriad trylwyr â'r cleient i lunio a chyflwyno cwrs o driniaeth benodol wedi'i deilwra i gyd-fynd ag anghenion cleientiaid. Mae'r gallu i ddarparu cyngor ôl-ofal perthnasol hefyd yn ofynnol.

Er mwyn cyflawni'r safon hon bydd angen i chi gynnal iechyd, diogelwch a hylendid effeithiol trwy gydol eich gwaith. Bydd angen i chi hefyd gynnal eich ymddangosiad personol a dangos sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori effeithiol.

Prif ganlyniadau'r safon hon yw:

1. cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth ddarparu triniaethau trydanol i'r wyneb

2. ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau trydanol i'r wyneb

3. cynnal triniaethau trydanol i'r wyneb ​


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth ddarparu triniaethau trydanol i'r wyneb**

1. cynnal eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch trwy gydol y driniaeth

2. paratoi'ch cleient a'ch hun i fodloni gofynion cyfreithiol a sefydliadol

3. cynnal urddas a phreifatrwydd eich cleient

4. gosod eich cleient mewn safle i fodloni anghenion y driniaeth

5. sicrhau bod eich ystum a'ch dulliau gwaith eich hun yn isafu ar flinder a risg o anaf i'ch hun ac eraill

6. sicrhau bod amodau amgylcheddol yn addas i'r cleient a'r driniaeth

7. cadw'ch ardal waith yn lân ac yn daclus trwy gydol y driniaeth

8. defnyddio dulliau gwaith sy'n isafu ar risg o groes-heintio

9. sicrhau defnydd ar gyfarpar a deunydd glân

10. hyrwyddo arferion gwaith amgylcheddol a chynaliadwy

11. dilyn cyfarwyddiadau'r gweithle a chyflenwyr neu gynhyrchwyr ar ddefnydd diogel o gyfarpar, deunydd a chynnyrch

12. cael gwared ar ddeunydd gwastraff i fodloni gofynion cyfreithiol

13. cwblhau'r driniaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau trydanol i'r wyneb**

14. defnyddio technegau ymgynghori i bennu cynllun triniaeth y cleient

15. sicrhau caniatâd gwybodus, wedi'i lofnodi gan riant neu warcheidwad cyn trin plentyn cyn unrhyw driniaeth

16. sicrhau bod rhiant neu warcheidwad yn bresennol trwy gydol y gwasanaeth ar gyfer plant sy'n iau na 16 oed

17. adnabod unrhyw wrtharwyddion  a chymryd y camau angenrheidiol

18. cytuno ar y driniaeth a'r canlyniadau sy'n bodloni anghenion y cleient

19. sicrhau caniatâd gwybodus, wedi'i lofnodi gan y cleient cyn cynnal y driniaeth

20. cynnal prawf/profion cyn y driniaeth i bennu sensitifrwydd y croen

21. adnabod math o groen a chyflwr croen y cleient

22. sicrhau bod croen y cleient wedi'i baratoi i gyd-fynd â'r math o gyfarpar i'w ddefnyddio

23. dewis offer a chyfarpar a chynnyrch i gyd-fynd â'r amcanion triniaeth a mathau o groen a chyflwr croen y cleient

Cynnal triniaethau trydanol i'r wyneb**

24. rhoi gwybodaeth i'r cleient am y teimlad a'r sŵn y mae'r cyfarpar yn ei gynhyrchu

25. esbonio gweithdrefn y driniaeth wrth y cleient, yn ystod pob cam o'r broses

26. defnyddio ac addasu'r cyfarpar, yr offer a hyd y driniaeth i gyd-fynd â math o groen, cyflwr croen ac amcanion triniaeth y cleient

27. cynnal tyniad milia gan isafu ar yr anghysur i'r cleient a difrod i'r croen

28. cymryd camau adferol os yw'r cleient yn profi anghysur neu adweithiau

29. sicrhau bod y cleient yn fodlon â'r canlyniad gorffenedig ac yn bodloni amcanion triniaeth y cytunwyd arnynt

30. rhoi cyngor ac argymhellion i'ch cleient ar y driniaeth a ddarparwyd

31. sicrhau bod cofnodion y cleient yn cael eu llanw a'u llofnodi gennych chi a'r cleient


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth ddarparu triniaethau trydanol i'r wyneb**

1. eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch fel y diffinnir gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol sy'n berthnasol i'ch swydd

2. y gofynion cyfreithiol a sefydliadol ar gyfer amddiffyn a pharatoi cleient

3. y gofynion cyfreithiol a sefydliadol ar gyfer eich hylendid, amddiffyniad ac ymddangosiad personol eich hun

4. y rhesymau dros gynnal urddas a phreifatrwydd y cleient

5. technegau gosod eich hun a'r cleient mewn safle diogel i atal anghysur

6. amodau amgylcheddol angenrheidiol ar gyfer triniaethau megis, gwresogi, sain ac awyru, a pham mae'r rhain yn bwysig

7. pam mae hi'n bwysig cadw'ch ardal waith yn lân ac yn daclus

8. dulliau glanhau, diheintio a sterileiddio

9. pam mae'n bwysig osgoi croes-heintio uniongyrchol ac anuniongyrchol trwy weithio'n ddiogel ac yn lân

10. gwahanol fathau o ddulliau gwaith sy'n hyrwyddo arferion gwaith amgylcheddol a chynaliadwy

11. y peryglon a'r risgiau sy'n bodoli yn eich gweithle a'r arferion gwaith diogel y mae'n rhaid i chi eu dilyn

12. cyfarwyddiadau cyflenwyr a chynhyrchwyr ar ddefnydd diogel ar gyfarpar, deunydd a chynnyrch y mae'n rhaid i chi eu dilyn

13. gofynion cyfreithiol ar gyfer cael gwared ar wastraff

14. y rhesymau dros gwblhau'r driniaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau trydanol i'r wyneb**

15. pam mae'n bwysig cyfathrebu gyda chleientiaid mewn modd proffesiynol

16. sut i gynnal ymgynghoriad gan ystyried anghenion amrywiol y cleient

17. y gofynion cyfreithiol dros ddarparu gwasanaethau i blant sy'n iau na 16 oed

18. yr oed pan fydd unigolyn yn cael ei ystyried yn blentyn a sut mae hyn yn amrywio'n genedlaethol

19. pwysigrwydd cytuno ar wasanaeth sy'n bodloni anghenion y cleient

20. arwyddocâd cyfreithiol sicrhau caniatâd gwybodus, wedi'i lofnodi gan y cleient i gynnal y driniaeth

21. gofynion deddfwriaethol ar gyfer storio a diogelu data cleient

22. sut i adnabod gwrtharwyddion a fyddai'n atal neu'n cyfyngu ar y driniaeth

23. y gwrtharwyddion sy'n gofyn am atgyfeiriad meddygol a pham

24. y camau angenrheidiol i'w cymryd mewn perthynas â gwrtharwyddion penodol wrth gyfeirio cleientiaid

25. y rhesymau dros beidio ag enwi gwrtharwyddion penodol wrth gyfeirio cleientiaid

26. sut i gynnal a dehongli profion cyn y driniaeth

27. sut i asesu tyndra cyhyrau'r wyneb, math o groen a chyflwr

28. dethol a pharatoi offer, cyfarpar a chynnyrch ar gyfer triniaethau trydanol i'r wyneb

Cynnal triniaethau trydanol i'r wyneb**

29. pam mae'n bwysig esbonio proses y driniaeth, teimlad y cyfarpar a'r sŵn wrth y cleient

30. sut i ddefnyddio ac addasu cyfarpar trydanol i'r wyneb i gyd-fynd â gwahanol fathau o groen, cyflyrau croen ac amcanion triniaeth

31. buddion ac effeithiau gwahanol fathau o gyfarpar trydanol i'r wyneb

32. buddion cynnyrch sydd ar gael ar gyfer triniaethau trydanol i'r wyneb a'u heffeithiau

33. math o geryntau trydanol sy'n cael eu cynhyrchu gan y cyfarpar sy'n cael eu defnyddio a'u heffeithiau ar y wyneb

34. y technegau a ddefnyddir i dynnu milia sy'n achosi'r difrod lleiaf i'r croen

35. mathau o driniaethau y gellid eu rhoi ar y cyd â, neu ar ôl, triniaethau trydanol i'r wyneb 

36. risgiau sy'n gysylltiedig â thriniaethau trydanol i'r wyneb a sut i ddelio â hwy

37. anatomi a ffisioleg y wyneb, gwddf ac ysgwyddau

38. sut y mae heneiddio yn effeithio ar y croen ac yn cyfyngu ar effeithiolrwydd triniaethau trydanol

39. adweithiau posibl a allai ddigwydd, sut i ddelio â hwy a pha gyngor i'w roi i gleientiaid

40. y dulliau a ddefnyddir i werthuso effeithiolrwydd triniaethau trydanol i'r wyneb

41. y cyngor ac argymhellion ar gynnyrch a thriniaethau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Technegau ymgynghori**

1. holi

2. gwrando

3. edrych

4. teimlo

5. ysgrifenedig

Camau angenrheidiol**

1. addasu'r driniaeth

2. esbonio pam nad oedd modd cynnal y driniaeth

3. annog y cleient i geisio cyngor meddygol

Math o groen**

1. olewog

2. sych

3. cyfuniad

Cyflwr y croen**

1. sensitif

2. aeddfed

3. dadhydredig

4. llawn

5. fasgwlaidd

Offer a chyfarpar**

1. amledd uchel uniongyrchol

2. trydanol

3. microgerrynt

4. microsgraffiniad

Amcanion y driniaeth**

1. gwell cyflwr y croen

2. gwell amlinell a chyflwr cyhyrau

3. gwell gwead croen

4. gwell draeniad lymffatig

Cyngor ac argymhellion**

1. cynnyrch gofal yn y cartref addas a'u defnydd

2. osgoi gweithgareddau a allai achosi adweithiau

3. cyfnodau o amser rhwng triniaethau

4. cynnyrch a thriniaethau yn awr ac yn y dyfodol


Gwybodaeth Cwmpas

Iechyd a diogelwch**

1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

2. Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)

3. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)

4. Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)

5. Rheoliadau Gweithredoedd Codi a Chario

6. Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

7. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle

8. Deddf Diogelu'r Amgylchedd

9. Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

10. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Gwybodaeth i Gyflogeion)

Arferion gwaith amgylcheddol a chynaliadwy**

1. gostwng gwastraff a rheoli gwastraff (ailgylchu, ailddefnyddio, gwaredu diogel)

2. gostwng defnydd ar ynni (cyfarpar sy'n arbed ynni, goleuadau ynni isel, defnyddio paneli solar)

3. gostwng defnydd ar ddŵr ac adnoddau eraill

4. atal llygredd

5. defnyddio eitemau untro

6. defnyddio dodrefn wedi'u hailgylchu, ecogyfeillgar

7. defnyddio paent â chemegau isel

8. defnyddio pecynnau cynnyrch ecogyfeillgar

9. dewis cynnyrch domestig cyfrifol (te a choffi Masnach Deg)

10. annog siwrneion i'r gwaith sy'n gostwng carbon

Anghenion amrywiol**

1. diwylliannol

2. crefyddol

3. oed

4. anabledd

5. rhyw

Gwrtharwyddion sy'n atal

1. clefydau croen heintus

2. trafferthion ar y system nerfol

3. meinwe craith ddiweddar

4. lympiau a chwyddiadau heb ddiagnosis

5. triniaeth ganser

Gwrtharwyddion sy'n cyfyngu

1. mynd trwy driniaeth feddygol

2. clefyd siwgr nad yw dan reolaeth

3. epilepsi

4. pwysedd gwaed uchel/isel

5. microbigmentiad

6. hanes o thrombosis neu emboledd

7. botox

8. llenwadau'r croen

9. pinnau neu blatiau metel

10. meddyginiaeth

11. beichiogrwydd

12. tyllau

13. pryder

14. toriadau a chrafiadau

15. cleisiau

16. brwsio neu bilio cemegol diweddar

17. IPL neu laser a diflewiad

18. anhwylder/clefyd y galon

19. rheolydd calon

20. meddyginiaeth sy'n achosi i'r croen deneuo neu enyniad er enghraifft steroidau, accutane a retinolau

21. sgraffiniad diweddar

Anatomi a ffisioleg**

1. safle prif esgyrn y penglog  a gwregys ysgwydd a swyddogaethau'r penglog

2. safleoedd a gweithredoedd y grwpiau cyhyrau'r wyneb yn yr wyneb, gwddf ac ysgwyddau 

3. diffiniad 'tarddle' a 'mewnosodiad' cyhyr

4. adeiladwaith a swyddogaethau'r croen

5. adeiladwaith a swyddogaeth rhedwelïau, gwythiennau a chapilarïau yn y wyneb, gwddf ac ysgwyddau

6. adeiladwaith a swyddogaeth y system lymffatig yn yr wyneb, gwddf ac ysgwyddau

7. egwyddorion sylfaenol system nerfol ganolog, pwyntiau modur a system awtonomig

8. effaith triniaethau trydanol ar gyhyrau'r wyneb, croen, cylchrediad y gwaed, systemau lymffatig a nerfol

9. sut y mae heneiddio yn effeithio ar y croen ac yn cyfyngu ar effeithiolrwydd triniaethau trydanol i'r wyneb

Adweithiau**

1. llosg galfanig

2. llid

3. adwaith alergaidd

4. cochni gormodol

5. gor/hypobigmentiad

Cyngor ac argymhellion**

1. gwasanaethau ychwanegol

2. cynnyrch ychwanegol

3. buddion cwrs o driniaeth

4. ffactorau a newidiadau ffordd o fyw a allai fod yn ofynnol i wella effeithiolrwydd y driniaeth

5. cyfyngiadau ar ôl y driniaeth ac anghenion triniaeth yn y dyfodol

6. cynnyrch i'w defnyddio yn y cartref a fydd o fudd i'r cleient ac yn ei amddiffyn a'r rheini i'w hosgoi a pham

7. sut y gall trefniadau gofal croen effeithio a gwella ar effeithiolrwydd y driniaeth


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. parodrwydd i ddysgu

2. agwedd gweithio hyblyg

3. gweithiwr tîm

4. agwedd bositif

5. moeseg bersonol a phroffesiynol​


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiad a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba. Mae'r ymddygiad hwn yn sicrhau bod cleientiaid yn cael argraff gadarnhaol o'r sefydliad a'r unigolyn

1. bodloni safonau ymddygiad y sefydliad

2. cyfarch y cleient yn barchus ac mewn modd cyfeillgar

3. cyfathrebu gyda'r cleient mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu

4. trin y cleient yn gwrtais ac yn wasanaethgar bob amser

5. addasu'r ymddygiad i ymateb yn effeithiol i wahanol ymddygiad gan y cleient

6. gwirio gyda'r cleient eich bod chi wedi deall eu disgwyliadau yn llawn

7. ymateb yn brydlon ac yn gadarnhaol i gwestiynau a sylwadau'r cleient

8. adnabod gwybodaeth y gallai'r cleient ei chael yn gymhleth a gwirio a ydynt wedi deall yn llawn

9. bodloni safonau ymddangosiad y sefydliad a'r diwydiant.​


Sgiliau

Mae'r sgiliau allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. y gallu i hunan-reoli

2. cyfathrebu llafar a dieiriau gwych

3. defnyddio'r ffyrdd mwyaf priodol o gyfathrebu gyda chleient

4. ymateb yn brydlon i gleient sy'n gofyn am gymorth

5. canfod gwybodaeth yn gyflym a fydd o gymorth i'r cleient

6. rhoi gwybodaeth y mae ei hangen ar gleient am wasanaethau a chynnyrch a gynigir gan y sefydliad​


Geirfa

Llawn**

Cyflwr o fod wedi'i orlwytho, wedi'i dagu neu'i flocio gyda gwaed neu lysnafedd.

Prawf sensitifrwydd y croen**

Prawf i bennu a oes gan y cleient alergedd i gynnyrch sy'n cael ei daenu.

Clwt prawf**

Hwn yw'r prawf sy'n pennu gradd adwaith y croen a'r sensitifrwydd. Gellir defnyddio clytiau prawf i brofi graddau sensitifrwydd gwres ac ymateb poen ynghyd ag ymateb y croen. Gall clwt prawf gynnwys prawf clwt, prawf thermol neu brawf cyffwrdd.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAB14

Galwedigaethau Perthnasol

Therapydd Harddwch, Therapydd Sba, Arbenigwr Gofal Croen

Cod SOC


Geiriau Allweddol

triniaethau trydanol i'r wyneb