Cynorthwyo gyda thriniaethau gofal croen wyneb

URN: SKABT2
Sectorau Busnes (Suites): Therapi Harddwch,Therapi Sba
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 01 Ion 2015

Trosolwg

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynorthwyo uwch aelod o staff a chynnal triniaeth fach i'r wyneb dan oruchwyliaeth. Bydd angen i chi allu paratoi ar gyfer triniaethau trwy osod yr ardal waith, defnyddio technegau ymgynghori, cynnal dadansoddiad croen a pharatoi'r cleient. Bydd angen i chi hefyd fod yn gallu cynorthwyo gyda thriniaethau i'r wyneb, gan gynnwys glanhau, tynnu colur y llygaid, tynhau a lleithio. Bydd y driniaeth hefyd yn cynnwys gwirio a yw uwch aelod o staff a'r cleient yn fodlon â'r effaith orffenedig.

Er mwyn cynnal y safon hon bydd angen i chi gynnal iechyd, diogelwch a hylendid effeithiol trwy gydol eich gwaith. Bydd angen i chi gynnal eich ymddangosiad personol a dangos sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori da.

Prif ganlyniadau'r safon hon yw:

1. cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth gynorthwyo gyda thriniaethau wyneb

2. ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau wyneb

3. cynnal triniaethau wyneb ​


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth gynorthwyo gyda thriniaethau i'r wyneb**

1. cynnal eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch trwy gydol y driniaeth i'r wyneb

2. dilyn cyfarwyddiadau uwch aelod o staff trwy gydol y driniaeth a cheisio cymorth yn ôl yr angen

3. gosod yr ardal waith i fodloni gweithdrefnau sefydliadol

4. gwirio bod yr amodau amgylcheddol yn addas ar gyfer y cleient a'r driniaeth

5. sicrhau bod eich hylendid, amddiffyniad ac ymddangosiad personol yn bodloni gofynion derbyniol y diwydiant a'r sefydliad

6. glanhau'r holl offer a'r cyfarpar yn dilyn gofynion sefydliadol

7. diheintio'ch dwylo cyn cynnal y driniaeth i'r wyneb

8. gosod cyfarpar a deunydd er hwylustod a defnydd diogel

9. sicrhau bod eich ystum a'ch dulliau gwaith eich hun yn isafu ar flinder a risg o anaf i chi'ch hun ac eraill

10. cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff yn ôl gofynion y salon

11. cynnal y gwasanaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

12. gadael yr ardal waith mewn cyflwr sy'n addas ar gyfer triniaethau pellach

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau wyneb**

13. defnyddio technegau ymgynghori i bennu gofynion y cleient o fewn cyfyngiadau eich cyfrifoldeb

14. sicrhau caniatâd wedi'i lofnodi gan riant neu warcheidwad cyn trin plentyn cyn unrhyw wasanaeth

15. sicrhau bod rhiant neu warcheidwad yn bresennol trwy gydol y gwasanaeth ar gyfer plant sy'n iau na 16 oed

16. gofyn cwestiynau i'ch cleient i ganfod a oes ganddynt unrhyw wrtharwyddion a chofnodi ymatebion eich cleient

17. paratoi a gosod y cleient mewn safle i fodloni anghenion triniaeth i'r wyneb y cytunwyd arni

18. glanhau croen y cleient a chynnal dadansoddiad croen ar y cleient a chofnodi math o groen

19. dewis a pharatoi cynnyrch wyneb ar gyfer math o groen y cleient ar sail canlyniadau'r dadansoddiad croen

Cynnal triniaethau i'r wyneb**

20. defnyddio cynnyrch wyneb yn dilyn cyfarwyddiadau cynhyrchwyr ac uwch aelod o staff

21. defnyddio technegau i lanhau croen y cleient yn ddwfn

22. gadael y croen yn lân ac wedi'i dynhau ac wedi'i leithio

23. sicrhau bod y cleient ac uwch aelod o staff yn fodlon â'r canlyniad gorffenedig

24. rhoi cyngor ac argymhellion i'ch cleient ar y driniaeth a ddarparwyd

25. sicrhau bod cofnodion y cleient yn cael eu llanw a'u llofnodi gan y cleient ac uwch aelod o staff​


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynnal dulliau gwaith diogel ac effeithiol wrth gynorthwyo gyda thriniaethau i'r wyneb**

1. eich cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch fel y diffinnir gan unrhyw ddeddfwriaeth benodol sy'n berthnasol i'ch swydd

2. pam mae hi'n bwysig dilyn cyfarwyddiadau uwch aelod o staff a chanlyniadau peidio â gwneud hynny

3. yr amodau amgylcheddol sy'n angenrheidiol ar gyfer triniaethau a pham mae'r rhain yn bwysig

4. eich cyfrifoldebau a rhesymau dros gynnal eich hylendid, amddiffyniad ac ymddangosiad personol eich hun yn unol â gofynion derbyniol y diwydiant a'r sefydliad

5. sut i ddiheintio a sterileiddio offer a chyfarpar ar gyfer triniaethau wyneb

6. dulliau glanhau, diheintio a sterileiddio

7. pwysigrwydd diheintio dwylo, a'r rhesymau dros wneud hynny

8. pam mae hi'n bwysig cynnal safonau hylendid ac egwyddorion osgoi croes-heintio

9. sut i baratoi a gosod y cleient yn ei safle ar gyfer triniaeth gofal croen wyneb

10. sut i osgoi anghysur ac anaf posibl i'ch hun a risgiau gosod y cleientiaid mewn safle gwael

11. sut i gael gwared ar wastraff o driniaethau wyneb

12. y rhesymau dros gwblhau'r driniaeth o fewn amser sy'n ymarferol yn fasnachol

13. y cyflwr y dylid gadael yr ardal waith a pham mae hyn yn bwysig 

Ymgynghori, cynllunio a pharatoi ar gyfer triniaethau i'r wyneb**

14. sut i ddefnyddio gwahanol dechnegau ymgynghori i ganfod anghenion y cleient

15. y sgiliau holi a gwrando y mae eu hangen arnoch chi er mwyn canfod y wybodaeth

16. y rhesymau pam mae angen rhiant neu warcheidwad yn bresennol trwy gydol y gwasanaeth a rhoi caniatâd ysgrifenedig wrth drin plant sy'n iau na 16 oed

17. pam mae'n bwysig holi cleientiaid i sefydlu unrhyw wrtharwyddion i driniaethau gofal croen wyneb a chofnodi'u hymatebion

18. sut i baratoi'r croen a chynnal dadansoddiad croen

19. mathau o anhwylderau'r croen a allai wrtharwyddo neu gyfyngu ar y driniaeth a sut i'w hadnabod

20. sut i ddewis gwahanol gynnyrch wyneb sy'n addas i fath o groen a chyflwr croen y cleient

Cynnal triniaethau i'r wyneb**

21. gwahanol fathau o gynnyrch, offer a chyfarpar wyneb a sut i'w defnyddio

22. y gwahanol dechnegau glanhau a ddefnyddir o fewn triniaethau i'r wyneb a sut i'w cynnal

23.y rhesymau a'r buddion dros lanhau, tynhau a lleithio'r croen

24. yr adweithiau a allai ddigwydd a pha gamau i'w cymryd

25. adeiladwaith a swyddogaethau sylfaenol y croen

26. y cyngor a'r argymhellion ar gynnyrch a gwasanaethau

27. llanw cofnodion y cleient i fodloni gofynion cyfreithiol a sefydliadol ​


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Technegau ymgynghori**

1. holi

2. gwrando

3. edrych

4. teimlo

5. ysgrifenedig

Paratoi'r cleient**

1. gorchuddio'r cleient

2. tynnu ategolion

3. amddiffyn y gwallt

4. tynnu dillad priodol

Math o groen**

1. olewog

2. sych

3. cyfuniad

Cynnyrch wyneb**

1. glanhawr

2. tynhawr

3. tynnwr colur llygaid

4. lleithydd

Cyngor ac argymhellion**

1. cynnyrch ôl-ofal addas a'u defnydd

2. osgoi gweithgareddau a allai achosi adweithiau

3. cynnyrch a thriniaethau yn awr ac yn y dyfodol ​


Gwybodaeth Cwmpas

Iechyd a diogelwch**

1. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

2. Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (RIDDOR)

3. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)

4. Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)

5. Rheoliadau Gweithredoedd Codi a Chario

6. Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)

7. Rheoliadau Trydan yn y Gweithle

8. Deddf Diogelu'r Amgylchedd

9. Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

10. Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Gwybodaeth i Gyflogeion)

Gwrtharwyddo neu gyfyngu**

1. feirol – crachen annwyd

2. llid yr amrannau

3. briwiau a chrafiadau agored

4. chwydd

5. llid y croen

6. meinwe craith ddiweddar

7. ecsema

8. hyperkeratosis

9. alergeddau croen

10. cleisio

11. llygaid llawn dagrau

12. ecsema a psorïasis wedi gwella

13. cochni

Math o groen**

1. olewog

2. sych

3. cyfuniad

4. normal

Cyflwr y croen**

1. sensitif

2. comedone

3. milia

4. dadhydredig

5. capilarïau wedi torri

6. llinorod

7. plorod

Adweithiau**

1. chwysu gormodol

2. adweithiau croen drwg

3. llygaid yn llawn dagrau

4. cochni gormodol

Cyngor ac argymhellion**

1. gwasanaethau ychwanegol

2. cynnyrch ychwanegol

3. pam mae hi'n bwysig darparu trefn gofal sylfaenol yn y cartref

4. cynnyrch at ddefnydd yn y cartref a fydd o fudd i'r cleient a'r rheini i osgoi a pham 

5. yr adweithiau a allai ddigwydd ar ôl triniaethau wyneb a pha gyngor i'w roi i gleientiaid

6. y cyfnodau a argymhellir rhwng triniaethau i'r wyneb ​


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. parodrwydd i ddysgu

2. agwedd gweithio hyblyg

3. gweithiwr tîm

4. agwedd bositif

5. moeseg bersonol a phroffesiynol​


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiad a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba. Mae'r ymddygiad hwn yn sicrhau bod cleientiaid yn cael argraff gadarnhaol o'r sefydliad a'r unigolyn

1. bodloni safonau ymddygiad y sefydliad

2. cyfarch y cleient yn barchus ac mewn modd cyfeillgar

3. cyfathrebu gyda'r cleient mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu

4. trin y cleient yn gwrtais ac yn wasanaethgar bob amser

5. addasu'r ymddygiad i ymateb yn effeithiol i wahanol ymddygiad gan y cleient

6. gwirio gyda'r cleient eich bod chi wedi deall eu disgwyliadau yn llawn

7. ymateb yn brydlon ac yn gadarnhaol i gwestiynau a sylwadau'r cleient

8. adnabod gwybodaeth y gallai'r cleient ei chael yn gymhleth a gwirio a ydynt wedi deall yn llawn

9. bodloni safonau ymddangosiad y sefydliad a'r diwydiant.​


Sgiliau

Mae'r sgiliau allweddol a ganlyn yn sail i gyflwyno gwasanaethau yn y sectorau harddwch, ewinedd a sba

1. y gallu i hunan-reoli

2. cyfathrebu llafar a dieiriau gwych

3. defnyddio'r ffyrdd mwyaf priodol o gyfathrebu gyda chleient

4. ymateb yn brydlon i gleient sy'n gofyn am gymorth

5. canfod gwybodaeth yn gyflym a fydd o gymorth i'r cleient

6. rhoi gwybodaeth y mae ei hangen ar gleient am wasanaethau a chynnyrch a gynigir gan y sefydliad​


Geirfa

Adweithiau**

Adweithiau negyddol i'r driniaeth neu gynnyrch megis cochni gormodol neu adweithiau alergaidd.

Gwrtharwyddion**

Amodau neu gyfyngiadau sy'n nodi na ddylid cynnal gwasanaeth penodol.

Croes-heintio**

Trosglwyddo micro-organebau trwy arferion hylendid gwael trwy gyswllt uniongyrchol gydag unigolyn arall neu gyswllt anuniongyrchol trwy offer a chyfarpar wedi'u heintio.

Diheintio**

Atal twf micro-organebau (ac eithrio sborau) sy'n achosi salwch gan ddefnyddio cyfryngau cemegol.

Glanhau dwylo**

Glanhau neu olchi'r dwylo i lefel antiseptig er mwyn atal twf bacteria.

Amodau amgylcheddol**

Mae'r rhain yn cynnwys gwresogi, goleuadau ac awyru i sicrhau'r lleoliad a'r naws cywir ar gyfer y driniaeth.

Gofynion cyfreithiol**

Mae hyn yn cyfeirio at y cyfreithiau sy'n effeithio ar y ffordd y mae busnesau yn gweithredu, sut mae'r salon neu'r gweithle yn cael ei sefydlu a'i gynnal, pobl sy'n cael eu cyflogi a'r systemau gwaith y mae'n rhaid eu cynnal. Ymhlith yr enghreifftiau y mae rheoliadau COSHH, Rheoliadau Trydan yn y Gweithle a'r Rheoliadau Cynnyrch Cosmetig (Diogelwch).

Cyfarwyddiadau'r cynhyrchwyr**

Arweiniad a gyhoeddir gan gynhyrchwyr neu gyflenwyr cynnyrch neu gyfarpar yn ymwneud â'u defnydd diogel ac effeithiol.

Cyflwyniad personol**

Mae hyn yn cynnwys hylendid personol; defnyddio cyfarpar amddiffyn personol; dillad ac ategolion sy'n addas i'r gweithle penodol.

Gofynion y salon**

Unrhyw weithdrefnau'r salon neu reolau gwaith a gyhoeddir gan reolwyr y salon.

Sterileiddio**

Dulliau glanhau a ddefnyddir er mwyn dinistrio micro-organebau yn llwyr.​


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2020

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAB2

Galwedigaethau Perthnasol

Therapydd Harddwch, Therapydd Sba, Arbenigwr Gofal Croen Wyneb

Cod SOC


Geiriau Allweddol

triniaethau wyneb; triniaeth i'r wyneb; gofal croen wyneb