Darparu triniaethau tylino holistig i’r pen, gwddf a’r ysgwydd

URN: SKABS5
Sectorau Busnes (Suites): Therapi Harddwch
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

​Mae'r safon yma yn cydfodoli â, SKAHDBRBNST1 Gweithredu a chynnal arferion gwaith diogel, glanwaith ac effeithiol *a *SKAHDBRBNS1 Ymgynghori, asesu, cynllunio a pharatoi ar gyfer gwasanaethau Gwallt, Barbro, Harddwch, Ewinedd, Lles a Holistig. **Mae'r safon yma ar gyfer rhywun proffesiynol ym maes Harddwch sy'n darparu triniaethau tylino holistig i'r croen, wyneb, gwddf, gwddf isel a'r ysgwydd uchaf. Bydd gofyn i chi hefyd wneud gwerthusiad ar ôl y driniaeth ac adfyfyrio er mwyn gwelliant parhaus. Bydd rhaid i ddefnyddwyr y safon yma wneud yn siwr bod eu harferion yn adlewyrchu'r wybodaeth, polisïau a gweithdrefnau diweddaraf a chyfarwyddyd am arfer orau. Cynghorir defnyddwyr y safon yma i fod yn ymwybodol o, a chydymffurfio gyda gofynion cymorth cyntaf yn unol â deddfwriaeth a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol.

Y prif ddeilliannau yw:

 1. Darparu triniaeth dylino holistig i'r pen, gwddf a'r ysgwydd

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​1. cynnal ymgynghoriad cryno a chynhwysfawr gyda'r unigolyn

 1. cadw at eich cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau, gorchmynion a chanllawiau

3. trafod a sefydlu amcanion yr unigolyn, ei bryderon am ei gorff a'i groen, ei ddisgwyliadau a'r canlyniadau y mae'n eu dymuno er mwyn hysbysu'r cynllun triniaeth tylino'r pen, i gynnwys:

3.1 hanes triniaethau

3.2 gweithgareddau diweddar

3.3 y gyfundrefn gyfredol ar gyfer gofal o'r croen
3.4 proffil y ffordd o fyw

3.5 dewisiadau triniaeth amgen

 1. cadarnhau a chytuno gyda'r unigolyn, ei fod wedi deall y drinaeth tylino'r pen, i gynnwys:

4.1 canlyniadau disgwyliedig

4.2 gwrth-weithredoedd

4.3 adweithiau niweidiol

4.4 teimlad corfforol

5. sicrhau a chofnodi cydsyniad gwybodus yr unigolyn ar gyfer triniaeth tylino therapi gwresol corff yn unol â gofynion cyfundrefnol ac yswiriant 

6. cynnal prawf (profion) o flaen y driniaeth er mwyn penderfynu sensitifrwydd y croen 

 1. paratoi a glanhau man triniaeth yr unigolyn yn unol â'r protocol triniaeth tylino'r pen, i gynnwys:

7.1 cadw'r unigolyn yn gyfforddus a chadw ei urddas

 1. gwneud dadansoddiad o'r corff a'r croen, i gynnwys:

8.1 math o groen, dosbarthiad y croen a chyflwr y croen
8.2 dosbarthiad, cyflwr a dwysedd y gwallt

8.3 cyflwr croen y pen

 1. dewis cyfrwng tylino i'w ddefnyddio yn unol â'r protocol triniaeth tylino'r pen:

9.1 wyneb, gwddf, gwddf isel a'r ysgwyddau uchaf

9.2 croen y pen

 1. dodi cyfrwng tylino a chyflawni technegau tylino'r pen fel ag y cytunwyd yn y cynllun triniaeth tylino'r pen

 2. gwirio pwysedd tyniniad y pen gyda'r unigolyn ac addasu'r technegau tylino yn unol ag anghenion yr unigolyn

12. monitro iechyd, lles ac adwaith croen yr unigolyn drwy gydol y driniaeth tylino'r pen

 1. gweithredu yn y modd cywir os bydd adwaith niweidiol

 2. cwblhau'r driniaeth yn unol â'r protocol triniaeth tylino'r pen, gofynion deddfwriaethol a pholisïau a gweithdrefnau cyfundrefnol

 3. cwblhau cofnodion triniaeth yr unigolyn a'u cadw'n unol â deddfwriaeth data

 4. defnyddio ymarfer adfyfyriol er mwyn gwerthuso'r driniaeth tylino'r pen a gweithredu'n briodol

 5. rhoi cyfarwyddiadau a chyngor i'r unigolyn cyn ac ar ôl y driniaeth

18. cofnodi canlyniad y driniaeth tylino’r pen a’r gwerthusiad ohoni


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1. eich swyddogaeth a'ch cyfrifoldebau pan yn cyflawni triniaethau tylino'r pen a phwysigrwydd gweithio o fewn eich gallu

 1. pam bod rhaid i chi gydymffurfio ag arfer moesegol a gweithio o fewn gofynion deddfwriaethol, i gynnwys:

2.1 y cyfrifoldebau o dan reoliadau trwyddedu'r awdurdod lleol i chi eich hun a'ch adeilad

 1. pwysigwrydd ymwneud â, a chofnodi datblygiad proffesiynol parhaus i gynnwys, polisïau gwybodaeth, gweithdrefnau a chyfarwyddyd am yr arfer orau ddiweddaraf

 2. yr anatomeg a'r ffisioleg sy'n berthnasol i'r safon yma

 3. y gwrtharwyddion cymharol a llwyr sy'n berthnasol i'r driniaeth harddwch, i gynnwys:

5.1 y gofynion deddfwriaethol ac yswiriant ar gyfer cael diagnosis a chyfeirio meddygol

 1. pwysigrwydd adnabod nodweddion afreolaidd amheus ac anafiadau ar y croen, a chyfeirio at rywun proffesiynol perthnasol ym maes gofal iechyd

7. sut mae egwyddorion ayurfedaidd dwyreiniol traddodiadol a thylino pen Indiaidd wedi esblygu i ymgorffori anghenion amrywiol unigolion a’r amlylchedd, i gynnwys:

7.1 sut i ymgorffori'r egwyddorion hyn yn ymarferol ac addasu safle'r unigolyn

 1. diben, y defnydd o a chyfyngiadau triniaeth tylino'r pen, mewn perthynas â'r canlynol:

8.1 hanes meddygol o'r gorffennol a chyfredol

8.2 ffactorau perthnasol yn ymwneud â'r ffordd o fyw

8.3 meddyginiaeth a chyflyrau meddygol

8.4 disgwyliadau'r unigolyn

9. yr adweithiau niweidiol sy’n gysylltiedig â thriniaeth tylino’r pen a sut i ymateb iddynt

 1. y cyfrifoldebau iechyd a diogelwch yn unol â deddfwriaeth cyn, yn ystod ac ar ôl y driniaeth tylino'r pen

 2. pam ei bod yn bwysig trafod ac adnabod amcanion, pryderon disgwyliadau yr unigolyn a'r canlyniadau y mae'n eu dymuno a chytuno ar y cynllun triniaeth tylino'r pen

 3. y strwythurau talu a dewisiadau ar gyfer triniaeth

 4. y gofynion cyfreithiol ar gyfer darparu gwasanaethau harddwch i blant dan oed ac oedolion bregus

14. y gofynion deddfwriaethol a digollediad er mwyn sicrhau cydsyniad gwybodus wedi’i lofnodi ar gyfer triniaeth tylino’r pen

 1. pwysigrwydd cadw at y protocol triniaeth tylino'r pen

 2. sut i wneud profion cyn triniaeth a'u dehongli

 3. pa mor aml ddylid darparu triniaethau tylino'r pen a'r effaith allant ei gael ar iechyd a lles yr unigolyn proffesiynol, i gynnwys:

17. 1ffyrdd y gellir osgoi risgiau i iechyd a lles

17.2 osgoi anafiadau sy'n gysylltiedig â gwaith

17.3 cadw eich lles personol chi

 1. pwysigrwydd cadw ystum a safiad eich corff drwy gydol triniaeth tylino'r pen, i gynnwys

 2. cadw'r unigolyn yn gyfforddus a gofalu amdano/i drwy gydol y driniaeth yn unol â thyliniad o'r pen, i gynnwys:

19.1 sicrhau bod yr amgylchedd yn hyrwyddo tawelu neu symbylu canfyddiadau amlsynhwyrol y corff yn unol â'r protocol triniaeth tylino'r pen

 1. pwysigrwydd gwneud dadansoddiad o'r gwallt, croen a chroen y pen er mwyn penderfynu ar y cynllun tylino'r pen

 2. y mathau o gynnyrch glendid ar gyfer y croen a phwysigrwydd dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 3. y cyfryngau tylino a ddefnyddir gyda thriniaeth tylino'r pen a'u heffeithiau, i gynnwys:

22.1 pryd mae hi’n briodol gwneud tyliniad o’r pen heb ddefnyddio cyfrwng tylino

23. y mathau o dechnegau therapi gwresol mewn triniaeth tylino’r pen, eu manteision a chyfyngiadau eu defnyddio, i gynnwys:

 1. sut y gall technegau tylino therapi gwresol gael eu haddasu i greu effeithiau therapiwtig

 2. sut i baratoi a defnyddio cynnyrch, offer a chyfarpar yn unol â'r protocol triniaeth tylino'r pen

 3. pam ei bod yn bwysig egluro'r broses driniaeth a'r teimlad a ddaw yn ei sgil i'r unigolyn

 4. pwysigrwydd monitro iechyd a lles yr unigolyn, yn ystod ac ar ôl y driniaeth

 5. pwysigrwydd rhoi amser i'r unigolyn i ymadfer ar ôl triniaeth tylino therapi gwresol

29. y rhesymau dros gymryd delweddau gweledol gyda chydsyniad o fan triniaeth yr unigolyn, a’u cadw yn unol â gofynion y gwasanaeth, a’r rhai deddfwriaethol, yswiriant a chyfundrefnol 

 1. y gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol ar gyfer cwblhau a chadw cofnodion triniaeth tylino pen yr unigolyn

 2. canlyniadau disgwyliedig triniaeth tylino'r pen

 3. diben ymarfer adfyfyriol a gwerthuso a sut y mae'n darparu gwybodaeth ar gyfer triniaethau yn y dyfodol

33. pwysigrwydd cofnodi canlyniad y driniaeth tylino’r pen a’r gwerthusiad ohoni

 1. y cyfarwyddiadau a'r cyngor, cyn ac ar ôl y driniaeth tylino'r pen

Cwmpas/ystod

Proffil ffordd o fyw

 1. geneteg
 2. ymborth
 3. galwedigaeth
 4. cwsg
 5. lles
 6. lefel straen

Adweithiau niweidiol

 1. gorwaedu

 • cleisio

 • alergedd

 • ymateb iachau gormodo

 • Protocol triniaeth tylino'r pen

  1. amgylchedd waith

 • iechyd a diogelwch

 • atal a rheoli haint

 • cynllun gwasanaeth

 • cydsyniad gwybodus

  1. rheoli data

 • canlyniadau profion

 • cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

 • archwilio ac atebolrwydd

 • 10.  cyfarwyddiadau a chyngor

  11.  cynaliadwyedd

  12.  rheoli gwastraff

  13.  ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth

  14.  ymarfer adfyfyriol

  Dosbarthiad y croen

  1. Graddfa Fitzpatrick
  2. Graddfa Lancer
  3. Phenoteip a genoteip


  Cyfrwng tylino
  1. olew

  2. hyfen

  3. di-olew

  Technegau tylino

  1. effleurage
  2. petrissage
  3. tapio
  4. ffrithiant
  5. dirgryniadau
  6. pwynt pwysedd
  7. draenio lymphatig
  8. pwysedd wedi addasu
  9. technegau ayurvedaidd dwyreiniol


  Cyfarwyddiadau

  1. hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol yr unigolyn a'r ymarferydd

  2. cyfarwyddiadau a gofal cyn ac ar ôl y driniaeth

  3. cyfyngiadau a risgiau cysylltiedig

  4. triniaethau yn y dyfodol

  Anatomeg a ffisioleg

  * *1. strwythur a swyddogaeth systemau'r corff a'u cyd- ddibyniaeth ar ei gilydd

  1. gwrtharwyddion cymharol a llwyr a phatholegau

  2. ffactorau cynhenid ac anghynghenid sy'n effeithio ar swyddogaethau'r corff dynol a bioleg gyflawn

  3. effeithiau corfforol, seicolegol a ffisiolegol triniaethau tyliniad o'r pen, gwddf ac ysgwydd 

  Anafiadau sy'n gysylltiedig â Gwaith

  1. anaf straen ailadroddus

  2. ystumiol

  3. llid y croen

  4. dysychiadiad

  5. blinder

  Effeithiau therapiwtig

  1.dadwenwyno

  1. ysgogol

  2. tonio

  3. ymlacio

  4. teimlo'n well

  5. lleddfu poen ysgafn

  6. gwella'r swyddogaeth imiwnedd

  7. gwella'r swyddogaeth niwrolegol


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  Gwrtharwydd llwyr

  Mae gwrtharwydd llwyr yn gyflwr sy'n rhwystro'r gwasanaeth rhag cael ei gyflawni ac all fod angen cael ei gyfeirio.

  Adwaith niweidiol

  Adwaith niweidiol yw adwaith 'annisgwyl' neu ganlyniad yn dilyn gwasanaeth e.e. llewygu

  Anatomeg a ffisioleg

  Y ffordd mae'r systemau sgerbydol, cyhyrol, cylchredol, lymffatig, resbiradol, ysgarthol, arogleuol, ymylol, treuliol, endocrinaidd a nerfol yn rhyngweithio gyda'i gilydd a sut mae nhw'n effeithio ar yr unigolyn, y gwasanaeth a'r canlyniadau

  Gwrth Weithred

  Gwrth weithred yw adwaith 'ddisgwyliedig endocrinaidd neu ganlyniad yn dilyn gwasanaeth e.e. erythema

  Ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth

  Mae ymarfer wedi ei seilio ar dystiolaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth orau gyfredol, ddilys a pherthnasol sydd ar gael

  Cymorth Cyntaf

  Gall cymorth cyntaf gyfeirio at gymwysterau cymorth cyntaf yn y gwaith neu ei gyffelyb neu ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf iechyd meddyliol.

  Tylino pen Indiaidd

  Mae tylino pen Indiaidd yn driniaeth ayurvedaidd ac yn draddodiadol caiff ei wneud ar yr unigolyn pan mae ar ei eistedd.

  Bioleg Gyflawn

  Ffactorau amgylcheddol ac sy'n ymwneud â'r ffordd o fyw ac sy'n effeithio ar y corff dynol.

  Canfyddiad amlsynhwyrol

  Disgrifir canfyddiad amlsynhwyrol fel annog ymwybyddiaeth ofalgar.

  Defnyddir technegau i godi'r effaith a ddymunir.

  Protocol

  Protocol yw gweithdrefn safonol er mwyn sicrhau arfer orau a chydymffurfiad pan yn darparu gwasanaethau e.e. dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr

  Gwrthawrydd cymharol

  Gwrtharwydd cymharol yw cyflwr sy'n gofyn am asesiad o addasrwydd  ar gyfer y gwasanaeth a/neu os oes angen addasiadau.


  Dolenni I NOS Eraill

  ​SKAHDBRBNST1, SKAHDBRBNS1, SKABBR1, SKABBR2, SKABN1, SKABN2, SKABN3, SKAB1, SKAB2, SKAB3, SKAB4, SKAB5, SKAB6, SKAB7, SKAB8, SKAB9, SKAB10, SKAB11, SKAB12, SKABS1, SKABS2, SKABS2, SKABS3, SKABS4, SKABS6, SKABS7, SKAHDBMN1, SKAHDBRBNS2, SKAHDBRBNS3, SKAHDBRBNST2, SKAHDBRBNST3, SKAHDBRBNT1, SKAS1, SKAS2, SKAS3  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  31 Maw 2024

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  SkillsActive

  URN gwreiddiol

  SKABT18

  Galwedigaethau Perthnasol

  Therapydd Harddwch

  Cod SOC

  6222

  Geiriau Allweddol

  tylino, effluerage, petrissage