Defnyddio technegau proffilio’r rhai sy’n cymryd rhan er mwyn sefydlu anghenion sylfaenol

URN: SKAASPC1
Sectorau Busnes (Suites): Hyfforddwr chwaraeon uwch
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

​Mae'r safon yma'n ymwneud â'r medrusrwydd mae ymarferwyr uwch ei angen ar gyfer defnyddio technegau proffilio'r rhai sy'n cymryd rhan. Mae proffilio'r rhai sy'n cymryd rhan yn offeryn i chi fel ymarferydd uwch ei ddefnyddio er mwyn datblygu hunan ymwybyddiaeth a gwybodaeth am sut mae ymddygiad yn debyg neu'n wahanol i eraill. Adeiladu hunan ymwybyddiaeth yw sylfaen deallusrwydd emosiynol ac fe'i defnyddir ar gyfer deall sut mae ymddygiad yn effeithio ar berfformiad a sut mae'r sawl sy'n cymryd rhan yn gweithio gydag eraill. Byddwch yn defnyddio'r dechneg hon i ddarparu gwybodaeth bwysig am y sawl sy'n cymryd rhan yn eich gweithgaredd, sy'n cael ei defnyddio i roi strategaethau realistig ar gyfer gosod nodau ar waith a helpu sicrhau bod eu cymhelliant cynhenid mor uchel â phosibl. Bydd yn helpu i gael ffocws y sawl sy'n cymryd rhan ar agweddau allweddol eu nodau a helpu cyfeirio eu hyfforddiant i'r meysydd lle tybir mae'r angen mwyaf.

Mae'r safon yma ar gyfer yr holl ymarferwyr uwch sydd â chyfrifoldeb dros amryw o'r rhai sy'n cymryd rhan ac sydd ag anghenion penodol, lle mae angen lefelau uwch o wybodaeth a sgiliau technegol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. dewis amgylchedd addas ar gyfer proffilio'r un sy'n cymryd rhan

 2. egluro'r syniad o broffilio i'r un sy'n cymryd rhan a sut y gall helpu i gyfarwyddo mewn meysydd o angen penodol

 3. sefydlu ffyrdd effeithiol o ymgysylltu a datblygu perthynas sy'n llesol i'r broses

 4. hyrwyddo gwerthusiad gonest o'r un sy'n cymryd rhan yn eich gweithgaredd er mwyn hwyluso canlyniad mwy cynhyrchiol

 5. defnyddio dull person-ganolog er mwyn cwrdd ag anghenion yr un sy'n cymryd rhan

 6. defnyddio strategaethau priodol er mwyn sicrhau gwybodaeth berthnasol

 7. trafod gyda'r rhai sy'n cymryd rhan y teimladau cyfredol ynglŷn â'u paratoad

 8. sicrhau gwybodaeth briodol all fesur effeithiolrwydd nodau'r rhai sy'n cymryd rhan er mwyn creu'r proffil sylfaenol

 9. annog y sawl sy'n cymryd rhan i roi dadansoddiad o'u perfformiad drwy hunan-adfyfyrio

10. dadansoddi'n feirniadol y wybodaeth a gasglwyd am y rhai sy'n cymryd rhan i'w defnyddio fel cymhariaeth gyda'u canlyniadau, meincnodi a gwerthoedd norm clodwiw.

 1. nodi anghysonderau barn rhwng chi eich hun a'r un sy'n cymryd rhan

 2. rhoi ar waith strategaethau ymyrryd sy'n adlewyrchu amgylchiadau a hoffterau'r rhai sy'n cymryd rhan.

13. cynllunio a rhoi ar waith strategaeth effeithiol ar gyfer gosod nodau yn seiliedig ar ganlyniadau'r proffilio

 1. gwneud adolygiad o broffilio'r rhai sy'n cymryd rhan ar sail y canlyniadau cychwynnol ar yr amser a gytunwyd

 2. cadw a pharchu cyfrinachedd o fewn y gofynion cyfreithiol

 3. gweithredu o fewn rhychwant eich ymarfer ac yn unol â'r canllawiau

 4. dilyn deddfwriaeth gyfredol, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau sy'n berthnasol i ymarfer eich gwaith ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. yr amgylcheddau mwyaf addas ar gyfer proffilio un sy'n cymryd rhan

 1. damcaniaethau perthnasol a datblygiad dynol a chymdeithasol, llythrennedd corfforol a modelau o seicoleg sy'n ymwnud â gwneud proffil o'r rhai sy'n cymryd rhan

 2. egwyddorion proffilio'r sawl sy'n cymryd rhan

 3. pam bod angen i'r un sy'n cymryd rhan ddeall pwysigrwydd proffilio

 4. y strategaethau a'r technegau ar gyfer ymgysylltu a datblygu perthynas effeithiol yn ystod y proffilio

 5. sut i broffilio rhywun sy'n cymryd rhan mewn modd effeithiol

 6. rhychwant eang o offer cyfathrebu, strategaethau a thechnegau addas fydd yn cefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan i gwrdd â'u hanghenion

 7. dulliau o wahaniaethu er mwyn ymateb i wahanol hoffterau dysgu a chyfathrebu'r rhai sy'n cymryd rhan

 8. beth yw dull person-ganolog a sut i gymhwyso hyn ar gyfer proffilio rhywun sy'n cymryd rhan

 9. strategaethau a thechnegau ar gyfer cael gwybodaeth berthnasol gan yr un sy'n cymryd rhan

 10. dulliau proffilio ac ymholi wedi eu llunio er mwyn mesur galluoedd gwybyddol, cymdeithasol, emosiynol, ffisiolegol, ffactorau bioseicolegol, datblygiad ymddygiadol, seicomodurol, cymhellion, technegol, tactegol a chynaliadwyedd

 11. sut a pham i annog y rhai sy'n cymryd rhan i fabwysiadu lefel o ymreolaeth ac annibyniaeth yn ystod y dadansoddiad

 12. technegau a strategaethau ar gyfer dadansoddi'n feirniadol y wybodaeth a gasglwyd am y rhai sy'n cymryd rhan yn erbyn nodau, meincnodi a gwerthoedd clodwiw

 13. sut i ddefnyddio lefel uchel o ddeallusrwydd emosiynol

 14. egwyddorion newid ymddygiad

 15. amrywiaeth o ffactorau cymhellol

 16. sut i roi strategaethau ymyrryd ar waith

 17. pwysigrwydd gosod nodau effeithiol

 18. sut i ddatblygu strategaeth effeithiol ar gyfer gosod nodau

 19. pwysigrwydd adolygu proffilio'r rhai sy'n cymryd rhan ar sail y canlyniadau cychwynnol

 20. amserlenni addas ar gyfer gwneud adolygiad effeithiol o broffilio'r rhai sy'n cymryd rhan

 21. amrediad a chyfyngiadau eich gallu, cyfrifoldebau, ac atebolrwydd fel mae'n berthnasol i'ch swydd

 22. deddfwriaeth gyfredol, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau sy'n berthnasol i ymarfer eich gwaith ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

​Mae'r safon yma'n cysylltu gyda SKAASPC2, SKAASPC3 a SKAASPC4


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

n/a

Galwedigaethau Perthnasol

Hyfforddwr chwaraeon uwch, Hyfforddwr / Cyfarwyddwr

Cod SOC

3442

Geiriau Allweddol

proffilio’r rhai sy’n cymryd rhan; ymarferwyr uwch; hyfforddwr