Archwilio a chynnal cyfarpar y gweithgaredd

URN: SKAAL6
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Gweithgaredd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 29 Ebr 2017

Trosolwg

Mae a wnelo'r safon hon â chynnal cyfarpar y gweithgaredd yn rheolaidd. Mae'n ymdrin â gwirio'r cyfarpar ac yna gwneud gwaith cynnal, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad a chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Efallai y bydd angen cynnal archwiliadau ar gyfarpar a weithredir â llaw a chyfarpar pŵer.

* *

Prif ddeilliannau'r safon hon ydyw:

 1. archwilio'r cyfarpar a nodi pa waith cynnal sydd ei angen

 2. cynnal y cyfarpar

Mae'r safon hon ar gyfer pobl sy'n gallu gwneud gwaith cynnal ar gyfarpar gweithgareddau gydag ychydig o oruchwyliaeth yn unig. Rhaid i Arweinwyr Gweithgareddau fod yn ymwybodol o'u cyfyngiadau eu hunain a rhoi gwybod am unrhyw gyfarpar a chyfleusterau sydd arnynt angen sylw arbenigol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Archwilio'r cyfarpar a nodi pa waith cynnal sydd ei angen

 1. gwirio'r amserlen cynnal a chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr er mwyn nodi pa gyfarpar sydd angen ei gynnal

 2. ymdrin â materion yn ymwneud â gwaith cynnal, yn unol â gofynion cyfreithiol a pholisïau a gweithdrefnau eich sefydliad

 3. symud unrhyw gyfarpar anniogel neu ei roi o'r neilltu rhag iddo gael ei ddefnyddio

 4. cyfeirio a rhoi gwybod am unrhyw faterion cynnal nad ydych yn gallu ymdrin â nhw i'r unigolyn â chyfrifoldeb yn eich sefydliad

* *

Cynnal y cyfarpar

 1. gwirio bod y cyfarpar mewn cyflwr diogel ar gyfer gwaith cynnal a bod eich ardal waith wedi ei pharatoi

 2. cwblhau'r gwaith cynnal sydd ei angen, gan ddilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a pholisïau a gweithdrefnau eich sefydliad

 3. nodi a neu rhoi gwybod am unrhyw broblemau yn ystod gwaith cynnal wrth yr unigolyn â chyfrifoldeb yn eich sefydliad

 4. cynnal yr archwiliadau diogelwch terfynol ar y cyfarpar

 5. cofnodi'r gwaith cynnal rydych wedi ei gwblhau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Archwilio'r cyfarpar a nodi pa waith cynnal sydd ei angen**

 1. sut i archwilo'r cyfarpar yn erbyn amserlen gwaith cynnal eich sefydliad a chanllawiau'r gwneuthurwr

 2. y mathau o waith cynnal rydych wedi eich awdurdodi i'w gwneud yn ddiogel

 3. sut i symud unrhyw gyfarpar anniogel a/neu ei roi o'r neilltu rhag iddo gael ei ddefnyddio a goblygiadau peidio â gwneud hynny

 4. sut i roi gwybod am waith cynnal sydd angen ei gwblhau gan arbenigwr technegol wrth yr unigolyn â chyfrifoldeb yn eich sefydliad

* *

Cynnal y cyfarpar

 1. sut i sicrhau bod y cyfarpar yn eich ardal waith mewn cyflwr diogel ar gyfer gwaith cynnal

 2. yr offer a'r deunyddiadu cywir sydd eu hangen ar gyfer cynnal y cyfarpar, sut i'w defnyddio a phwysigrwydd defnyddio'r rhai cywir

 3. sut i wneud gwaith cynnal ar y cyfarpar gan amharu cyn lleied â phosibl ar weithgareddau arferol

 4. sut i nodi a rhoi gwybod am unrhyw broblemau i'r unigolyn â chyfrifoldeb yn eich sefydliad

 5. sut i gynnal archwiliadau terfynol, cyn i'r cyfarpar gael ei ddefnyddio unwaith eto a goblygiadau peidio â gwneud hynny

 6. sut i gwblhau cofnodion gwaith cynnal y cyfarpar, yn unol â gofynion cyfreithiol a pholisïau a gweithdrefnau eich sefydliad


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd** allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. meithrin a datblygu amgylchedd sy'n annog pobl i gymryd rhan, yn rheoli risgiau ac yn ysgogi her, mwynhad, hyder a hunan-barch ac yn fwy na dim cyflawniad

 2. cefnogi bod angen i'r rhai sy'n cymryd rhan fod yng nghanol y gweithgaredd, trwy gydol eu dyletswyddau fel arweinydd

 3. bod yn onest trwy gydol eu gwaith

 4. annog ymddygiad cadarnhaol mewn modd teg, cyson, moesegol ac effeithiol

 5. croesawu amrywiaeth a chynnwys pawb er mwyn cynnwys pob un sydd ag anghenion penodol a neu allu amrywiol​


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau** allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd. Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bod y rhai sy'n cymryd rhan yn cael argraff dda o'r sefydliad a'r unigolyn


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. arsylwi, parchu a bod yn oddefgar tuag at bawb sy'n cymryd rhan, a phawb sydd ynghlwm, er enghraifft, rhieni, staff ac arweinwyr eraill

 2. ymddwyn fel model rôl trwy gynnal y safonau uchaf o ymddygiad personol

 3. gweithredu a dangos esiampl trwy ddilyn rheolau sefydlog ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn a neu raglen

 4. dangos empathi tuag at anghenion a gofynion y rhai sy'n cymryd rhan

 5. cadw o fewn y ffiniau ar gyfer cynnal a datblygu perthynas gyda'r rhai sy'n cymryd rhan

 6. parchu swyddogaethau'r staff cefnogi, er enghraifft, gweithwyr gofal, cynorthwywyr cymorth cyntaf, achubwyr bywydau neu gyfeillion a gwybod pryd mae angen cyfeirio unrhyw faterion at yr arbenigwyr hyn


Sgiliau

Mae'r sgiliau**  canlynol yn sail i ddarparu y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. dylanwadu ar y rhai sy'n cymryd rhan i gymryd gofal o a gwerthfawrogi beth ydy gwerth yr offer gaiff ei ddefnyddio

 2. bod â dull cyfundrefnol o baratoi, arwain, arolygu a gwerthuso gweithgareddau

 3. deall pryd mae angen cynnal cyfrinachedd a phan does dim modd ei sicrhau

 4. myfyrio ar eu harferion eu hunain a chwilio am ffyrdd o wella eu gallu bob tro

 5. gallu meddwl y tu hwnt i'r syniad gwreiddiol a llunio cynlluniau wrth gefn

 6. rheoli disgwyliadau'r rhai sy'n cymryd rhan

 7. bod yn hyderus a gwydn

 8. addasu gweithgareddau er mwyn datblygu gweithgareddau sy'n llawn hwyl a chyda phwrpas i'r rhai sy'n cymryd rhan

 9. gallu rheoli amser yn effeithiol ac effeithlon

 10. adnabod unrhyw beth sy'n rhwystro pobl rhag cymryd rhan a sut mae cael gwared ar y rhwystrau hyn

 11. meithrin gwaith tîm a chydweithio ymysg cyfoedion

 12. dangos diplomyddiaeth wrth herio unrhyw faterion yn ymwneud ag ymddygiad a gwahaniaethu

 13. grymuso a chynnwys y rhai sy'n cymryd rhan yn y sesiwn drwy ddirprwyo tasgau

 14. grymuso y rhai sy'n cymryd rhan i fod yn 'ymwybodol o risgiau' trwy eu cynnwys mewn asesiad risg ymarferol ac unrhyw waith penderfynu


Geirfa

Cyfarpar**

Cyfarpar cymhleth

Cyfarpar sy'n cynnwys sawl darn; er enghraifft, trampolîns, dingîs hwylio, rhwydwaith cyfrifiaduron

Cyfarpar wedi'i bweru

Darn o gyfarpar â ffynhonnell bŵer annibynnol, er enghraifft, rigiau pêl-fasged, peiriannau rhedeg, cychod diogelwch

Cyfarpar syml

Cyfarpar sy'n cynnwys un neu ddau ddarn, er enghraifft, rhwydi badminton

*
*

*
*

Gofynion iechyd a diogelwch

Y rheini sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, codau ymarfer diwydiant, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (lle caiff y gweithgaredd ei reoli gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol)  a gofynion eich sefydliad eich hun

*
*

*
*

Cynnal

Er enghraifft, iro, addasu, glanhau a sychu

*
*

*
*

Cyfarpar â weithredir â llaw

Er enghraifft, beiciau ymarfer, canŵs, trampolîns

*
*

*
*

Deunyddiau

Er enghraifft, paent, farnais, bylbiau golau, tiwbiau fflworoleuol

*
*

*
*

Polisïau a gweithdrefnau sefydliadol

Yn ogystal â gofynion cyfreithiol statudol, y rhain yw'r gweithdrefnau gweithio a gytunwyd y mae'n rhaid eu dilyn, er enghraifft, mewn perthynas ag asesiadau risg, ymdrin ag eiddo personol, ymdrin â chwynion, cyfrinachedd, lefelau o gyfrifoldeb, diogelu, cod ymarfer ynghylch cymarebau goruchwyliaeth, a'r camau i'w cymryd os na fydd gweithgaredd wedi ei gynnwys yng nghylch gorchwyl Corff Llywodraethu Cenedlaethol

*
*

*
*

Unigolyn â chyfrifoldeb

Yr unigolyn dynodedig; fel, goruchwyliwr, swyddog dyletswydd, rheolwr llinell, hyfforddwr gweithredol ar ddyletswydd, arweinydd rhaglen. Mae sawl term i ddisgrifio rôl yr unigolyn â chyfrifoldeb a bydd yn amrywio yn ôl eich sefydliad penodol

*
*

*
*

Pobl ifanc

Yn gyffredinol, cyfranogwyr o dan 18 oed, fodd bynnag, dylech gyfeirio at bolisïau eich sefydliad


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAC16

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Technegol a Phroffesiynol Cysylltiedig, Hamdden, Teithio a thwristiaeth, Chwaraeon a hamdden

Cod SOC


Geiriau Allweddol

archwilio, cynnal, gweithgaredd, cyfarpar