Arwain a chynnal sesiynau gweithgareddau

URN: SKAAL3
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Gweithgaredd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 29 Ebr 2017

Trosolwg

Mae'r safon yma'n ymwneud ag arwain sesiynau gweithgareddau, fel sesiynau gweithgareddau awyr agored, neu sesiynau 'blasu' gweithgareddau hamdden ar gyfer chwaraeon neu weithgaredd penodol.

Mae'r sesiynau yn fodd o gyflwyno chwaraeon neu weithgaredd i bobl,

cynnig gweithgareddau â phwrpas sy'n hwyl a difyr, neu yn fodd i unigolion wella mewn chwaraeon neu weithgaredd penodol. Fe allai'r gweithgareddau helpu i bobl ddatblygu fel unigolion gan ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol. Gall y sesiynau hyn hefyd fodloni rhai gofynion ynghlwm â'r maes llafur fel y maes llafur cenedlaethol neu faes llafur wedi ei lunio gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol yn ymwneud â chwaraeon.

* *

Prif ddeilliannau'r safon ydy:

 1. paratoi y rheiny sy'n cymryd rhan ar gyfer y sesiynau

 2. Arwain a chynnal sesiynauMae'r safon hon yn arbennig ar gyfer unigolion sy'n medru paratoi sesiynau gweithgareddau chwaraeon, hamdden neu awyr agored

gyda dim ond mymryn o oruchwyliaeth, mewn amgylchedd wedi ei reoli

yn nodweddiadol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Paratoi y rheiny sy'n cymryd rhan ar gyfer y sesiynau**

 1. bodloni gofynion cyfreithiol a'ch polisïau a gweithdrefnau trefniadol

drwy gydol y sesiynau

 1. egluro nodau a chynnwys y sesiynau i bawb sy'n cymryd rhan

 2. asesu parodrwydd y rheiny sy'n cymryd rhan i gymryd rhan yn y sesiynau

*
*

*
*

Arwain a chynnal sesiynau

 1. cynnal gweithgareddau i gynhesu yn ymwneud a nodau y sesiynau i'r rheiny sy'n cymryd rhan

 2. cynnig eglurhad a dangos y gweithgareddau i'r rheiny sy'n cymryd rhan**

 3. gofalu eich bod yn gofalu am ddiogelwch y rheiny sy'n cymryd rhan ac eraill drwy gydol y sesiynau

 4. gwirio fod y rheiny sy'n cymryd rhan yn dilyn eich cyfarwyddiadau drwy gydol y sesiynau

 5. addasu'ch sesiynau i fodloni anghenion unigol y rheiny sy'n cymryd rhan

 6. ymateb i unrhyw beryglon newydd yn ystod y sesiynau yn unol â'r gofynion cyfreithiol a'ch polisïau a gweithdrefnau trefniadol

 7. cyfeirio unrhyw beryglon na allwch chi fynd i'r afael â nhw at y person cyfrifol ar gyfer y cynllun.

 8. cynnig adborth i'r rheiny sy'n cymryd rhan drwy gydol y sesiynau

 9. dwyn i ystyriaeth yr adborth byddwch yn ei dderbyn gan y rheiny sy'n cymryd rhan

 10. cloi'r sesiynau fel sy'n gweddu i'r rheiny sy'n cymryd rhan

 11. bodloni eich polisïau a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cofnodi'r

sesiynau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Paratoi y rheiny sy'n cymryd rhan ar gyfer y sesiynau**

 1. y gofynion iechyd a diogelwch I gynnwys:

1.1 polisïau, gweithdrefnau ac ethos sefydliadol ar gyfer cynhwysiant

1.2 gweithgareddau yng nghwmpas y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

perthnasol

1.3 rheoleiddiadau diogelwch a gofynion trwyddedu ar gyfer

gweithgareddau perthnasol

 1. canlyniadau peidio â gwirio eich cod ymarfer trefniadol a chydymffurfio gydag o

 2. y cynllun ar gyfer y sesiynau y byddwch yn eu harwain a'i nodau ac amcanion

 3. effaith posib y gweithgareddau rydych yn eu harwain ar yr amgylchedd

a sut i leihau'r effaith

 1. sut i ddod i wybod am brofiad blaenorol y rheiny sy'n cymryd rhan

*
*

*
*

Arwain a chynnal sesiynau

 1. dulliau cynhesu, yn gysylltiedig gyda nodau'r sesiwn

 2. technegau cyfathrebu gallwch eu defnyddio'n effeithiol gydag unigolion

a grwpiau fel ei gilydd er mwyn egluro a dangos prif bwyntiau

 1. sut i gynnig cyfleoedd i'r rheiny sy'n cymryd rhan ofyn cwestiynau

 2. dulliau asesu risgiau yn ystod y sesiynau a sut i addasu'ch cynlluniau

mewn ymateb

 1. yr ystod o risgiau newydd y byddai'n golygu gorfod addasu'ch cynlluniau er mwyn bodloni

anghenion y rheiny sy'n cymryd rhan

 1. dulliau o gynnig adborth i'r rheiny sy'n cymryd rhan er mwyn cynnig cefnogaeth a'u hannog, heb eu bod yn teimlo o dan bwysau gormodol.

 2. dulliau o dderbyn adborth gan y rheiny sy'n cymryd rhan a sut i ddefnyddio hyn yn adeiladol

 3. dulliau arwain gweithgareddau y gallwch eu defnyddio yn ystod y sesiynau

 4. y lefel o oruchwyliaeth sy'n addas i wahanol weithgareddau a'r mathau o bobl sy'n cymryd rhan

 5. dulliau cloi'r sesiynau gweithgareddau

 6. polisïau a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi'r sesiynau

 7. dulliau gweithio sy'n annog cyfathrebu effeithiol a rhyngweithio rhwng y rheiny sy'n cymryd rhan

 8. mathau o wahaniaethu ac ymddygiad annerbyniol y mae angen

mynd i'r afael â nhw a pham


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Sesiynau* (lleiafswm o 2)

 1. sesiwn unigol

 2. cyfres o sesiynau

 3. cyfres o sesiynau cynyddol

*
*

*
*

Nodau (lleiafswm o 2)

 1. hwyl a hamdden

 2. yn gysylltiedig â'r maes llafur

 3. datblygiad personol a chymdeithasol

 4. annog cymryd rhan yn y dyfodol, ymlyniad neu gynnydd yn ymwneud

â'r chwaraeon neu weithgaredd

*
*

*
*

Y rheiny sy'n cymryd rhan (lleiafswm o 4)

 1. oedolion

 2. plant a phobl ifanc

 3. unigolion gydag anghenion penodol

 4. newydd heb unrhyw brofiad

 5. rheiny gyda mymryn o brofiad

 6. grwpiau

 7. unigolion

*
*

*
*

Adborth (lleiafswm o 4)

 1. ar lafar

 2. ddim ar lafar

 3. adeiladol

 4. cadarnhaol

 5. rheoli ymddygiad annerbyniol

 6. gwirio dealltwriaeth y rheiny sy'n cymryd rhan


Gwybodaeth Cwmpas

Dulliau arwain gweithgareddau**

 1. awdurdodaidd

 2. democrataidd

 3. laissez-faire


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. meithrin a datblygu amgylchedd sy'n annog pobl i gymryd rhan, yn rheoli risgiau ac yn ysgogi her, mwynhad, hyder a hunan-barch ac yn fwy na dim cyflawniad

 2. cefnogi bod angen i'r rhai sy'n cymryd rhan fod yng nghanol y gweithgaredd, trwy gydol eu dyletswyddau fel arweinydd

 3. bod yn onest trwy gydol eu gwaith

 4. annog ymddygiad cadarnhaol mewn modd teg, cyson, moesegol ac effeithiol

 5. croesawu amrywiaeth a chynnwys pawb er mwyn cynnwys pob un sydd ag anghenion penodol a neu allu amrywiol


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau** allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd. Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bod y rhai sy'n cymryd rhan yn cael argraff dda o'r sefydliad a'r unigolyn


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. arsylwi, parchu a bod yn oddefgar tuag at bawb sy'n cymryd rhan, a phawb sydd ynghlwm, er enghraifft, rhieni, staff ac arweinwyr eraill

 2. ymddwyn fel model rôl trwy gynnal y safonau uchaf o ymddygiad personol

 3. gweithredu a dangos esiampl trwy ddilyn rheolau sefydlog ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn a neu raglen

 4. dangos empathi tuag at anghenion a gofynion y rhai sy'n cymryd rhan

 5. cadw o fewn y ffiniau ar gyfer cynnal a datblygu perthynas gyda'r rhai sy'n cymryd rhan

 6. parchu swyddogaethau'r staff cefnogi, er enghraifft, gweithwyr gofal, cynorthwywyr cymorth cyntaf, achubwyr bywydau neu gyfeillion a gwybod pryd mae angen cyfeirio unrhyw faterion at yr arbenigwyr hyn


Sgiliau

Mae'r sgiliau**  canlynol yn sail i ddarparu y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.​


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. dylanwadu ar y rhai sy'n cymryd rhan i gymryd gofal o a gwerthfawrogi beth ydy gwerth yr offer gaiff ei ddefnyddio

 2. bod â dull cyfundrefnol o baratoi, arwain, arolygu a gwerthuso gweithgareddau

 3. deall pryd mae angen cynnal cyfrinachedd a phan does dim modd ei sicrhau

 4. myfyrio ar eu harferion eu hunain a chwilio am ffyrdd o wella eu gallu bob tro

 5. gallu meddwl y tu hwnt i'r syniad gwreiddiol a llunio cynlluniau wrth gefn

 6. rheoli disgwyliadau'r rhai sy'n cymryd rhan

 7. bod yn hyderus a gwydn

 8. addasu gweithgareddau er mwyn datblygu gweithgareddau sy'n llawn hwyl a chyda phwrpas i'r rhai sy'n cymryd rhan

 9. gallu rheoli amser yn effeithiol ac effeithlon

 10. adnabod unrhyw beth sy'n rhwystro pobl rhag cymryd rhan a sut mae cael gwared ar y rhwystrau hyn

 11. meithrin gwaith tîm a chydweithio ymysg cyfoedion

 12. dangos diplomyddiaeth wrth herio unrhyw faterion yn ymwneud ag ymddygiad a gwahaniaethu

 13. grymuso a chynnwys y rhai sy'n cymryd rhan yn y sesiwn drwy ddirprwyo tasgau

 14. grymuso y rhai sy'n cymryd rhan i fod yn 'ymwybodol o risgiau' trwy eu cynnwys mewn asesiad risg ymarferol ac unrhyw waith penderfynu


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAD22

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Technegol a Phroffesiynol Cysylltiedig, Hamdden, Teithio a thwristiaeth, Chwaraeon a hamdden

Cod SOC


Geiriau Allweddol

arwain, gweithgaredd, cynnal, sesiwn