Hwyluso cyfranogwyr i fabwysiadu a dilyn ffordd o fyw mwy egnïol yn gorfforol

URN: SKAAL15
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Gweithgaredd
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 29 Ebr 2017

Trosolwg

Mae a wnelo'r safon hon â chynghori a chefnogi cyfranogwyr i fabwysiadu a chynnal lefelau cymedrol o weithgarwch corfforol i sicrhau buddion iechyd.

Prif ddeilliannau'r safon hon ydyw:

 1. sefydlu perthynas gyda chyfranogwyr a'u rhesymau dros ymgymryd â gweithgarwch corfforol

 2. gweithio gyda chyfranogwyr er mwyn iddynt wneud mwy o weithgarwch corfforol

Mae'r safon hon ar gyfer arweinwyr gweithgareddau sy'n rhoi cyngor ar weithgarwch corfforol a'i fuddion i bobl sy'n gwneud llai o weithgarwch corfforol na'r hyn a argymhellir


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Sefydlu perthynas gyda chyfranogwyr a'u rhesymau dros ymgymryd â gweithgarwch corfforol**

 1. holi'r cyfranogwyr i gael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch

 2. trin yr wybodaeth a dderbynnir gan gyfranogwyr yn unol â gofynion cyfreithiol a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol

 3. addasu technegau cyfathrebu i ddiwallu anghenion unigol y cyfranogwyr

 4. esbonio'r mathau o weithgarwch corfforol i'r cyfranogwyr a fyddai'n diwallu eu hanghenion unigol

 5. cyfeirio unrhyw ansicrwydd ynghylch pa mor addas yw cyfranogwyr i ymgymryd â gweithgarwch corfforol at yr unigolyn â chyfrifoldeb, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol

 6. esbonio wrth gyfranogwyr yr angen i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithgarwch corfforol eu hunain

 7. datblygu cynllun er mwyn helpu'r cyfranogwyr i weithio at eu nodau personol

 8. crynhoi a chytuno gyda'r cyfranogwyr eu rhesymau dros ymgymryd â gweithgarwch corfforol, a'u parodrwydd i gymryd rhan a newid ymddygiad

* *

Gweithio gyda chyfranogwyr er mwyn iddynt wneud mwy o weithgarwch corfforol

 1. esbonio effeithiau gweithgarwch corfforol i gyfranogwyr

 2. monitro arwyddion pryd y dylai cyfranogwyr leihau neu roi'r gorau i'r gweithgarwch corfforol

 3. helpu cyfranogwyr i adnabod drostynt eu hunain pa bryd y dylent leihau neu roi'r gorau i'r gweithgarwch corfforol

 4. trafod nodau gyda'r cyfranogwyr i ddiwallu eu hanghenion

 5. cofnodi'r nodau a gytunwyd yn unol â gofynion cyfreithiol a pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol

 6. cytuno gyda'r cyfranogwyr sut gallant fesur eu cynnydd eu hunain yn erbyn y nodau

 7. holi'r cyfranogwyr ble gallant gael ffynonellau cymorth eraill

 8. sefydlu dulliau cyfathrebu parhaus er mwyn rhoi cymorth i'r cyfranogwyr

 9. monitro cynnydd ar adegau adolygu a gytunwyd

 10. helpu cyfranogwyr i addasu, cynnal a datblygu eu gweithgarwch corfforol er mwyn cyflawni a chynnal buddion iechyd

 11. darparu'r offer i'r cyfranogwyr sydd yn eu hannog i barhau i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol ac i gyflawni a chynnal buddion iechyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Sefydlu perthynas gyda chyfranogwyr a'u rhesymau dros ymgymryd â gweithgarwch corfforol **

 1. lefelau o weithgarwch corfforol a argymhellir ar gyfer pobl yn y boblogaeth darged

 2. dulliau o annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithgaredd corfforol eu hunain

 3. sut i sefydlu perthynas effeithiol gyda phobl nad ydynt yn gwneud llawer o weithgarwch corfforol ac effaith hyn ar eu rhesymau dros ymgymryd â gweithgaredd corfforol 

 4. y mathau o *rwystrau *a chanfyddiadau nodweddiadol am weithgarwch corfforol all pobl eu hwynebu a sut i fynd i'r afael â'r rhain

 5. iaith a therminoleg addas i'w defnyddio

 6. yr effaith mae iaith y corff a goslef y llais yn ei gael ar gyfranogwyr

 7. sut i beidio â barnu pobl a'u dewisiadau o ran eu ffordd o fyw ac iechyd

 8. sut i gael *gwybodaeth *gan y cyfranogwyr mewn ffordd sensitif

 9. sut i fod yn wrandawr gweithredol a pham mae hyn yn bwysig

 10. at bwy y dylech droi os ydych yn ansicr ynglŷn â pha mor addas yw cyfranogwyr i ymgymryd â gweithgarwch corfforol, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol

 11. sut i nodi rhesymau cadarnhaol dros ddod yn fwy gweithgar yn gorfforol a pham mae'n bwysig adeiladu arnynt

 12. sut i fesur yr hyn sy'n realistig ac o fewn cyrraedd cyfranogwyr sy'n dymuno ymgymryd â mwy o weithgarwch corfforol a pham mae hyn yn bwysig

 13. pwysigrwydd crynhoi a chytuno ar gymhelliad y cyfranogwyr i ymgymryd â gweithgarwch corfforol a'u parodrwydd i gymryd rhan a newid ymddygiad

* *

Gweithio gyda chyfranogwyr er mwyn cynyddu lefelau cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol

 1. sut i argymhell mathau o weithgarwch corfforol sy'n ddiogel i gyfranogwyr nad ydynt yn cymryd rhan mewn llawer o weithgarwch corfforol

 2. yr arwyddion sy'n dangos pa bryd ddylai cyfranogwyr roi'r gorau i weithgarwch corfforol neu leihau maint y gweithgarwch corfforol a phwysigrwydd yr angen i gyfranogwyr adnabod yr arwyddion hyn hefyd

 3. pwysigrwydd canolbwyntio ar ffordd o fyw gyffredinol y cyfranogwyr a chynnwys gweithgarwch corfforol yn eu ffordd o fyw

 4. pam mae'n bwysig trafod, cytuno a chofnodi *nodau *gyda'r cyfranogwyr

 5. y mathau o *nodau *sy'n realistig ac o fewn cyrraedd amrywiaeth o gyfranogwyr nad ydynt yn gwneud llawer o weithgarwch corfforol

 6. sut i ganfod dibynadwyedd a dilysrwydd y ffynonellau gwybodaeth ar arfer da wrth gytuno ar *nodau *gweithgarwch corfforol ar gyfer cyfranogwyr nad ydynt yn gwneud llawer o weithgarwch corfforol

 7. pam mae'n bwysig i gyfranogwyr allu mesur ac adolygu eu cynnydd o safbwynt gweithgarwch corfforol ac effaith gweithgarwch corfforol 

 8. dulliau cyfathrebu y gellir eu defnyddio i gadw mewn cysylltiad â chyfranogwyr

 9. sut i fonitro a gwerthuso cynnydd cyfranogwyr a'r strategaethau y gellir eu defnyddio er mwyn eu helpu i barhau i ddatblygu eu gweithgarwch corfforol

 10. ble y dylid cyfeirio cyfranogwyr er mwyn iddynt ddarganfod offer cymell sydd yn annog pobl i barhau i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol i gyflawni a chynnal buddion iechyd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

Cyfranogwyr* (o leiaf 4)

 1. oedolion

 2. plant a phobl ifanc

 3. unigolion ag anghenion penodol

 4. newydd, di-brofiad

 5. y rheini â pheth profiad

 6. grwpiau

 7. unigolion

* *

Effeithiau gweithgarwch corfforol (o leiaf 6)

 1. gwelliant o ran stamina corfforol

 2. gwelliant seicolegol

 3. datblygiad cymdeithasol

 4. budd tymor hir

 5. budd tymor byr

 6. lefel y gwelliant o ran ymrwymiad

 7. gwelliant cynyddol

 8. cronnus

 9. risgiau posibl

 10. goresgyn rhwystrau

* *

Ffynonellau cymorth

 1. gwybodaeth

 2. cyngor ac arweiniad

 3. teulu a ffrindiau

 4. cyfryngau cymdeithasol

 5. rhyngrwyd


Gwybodaeth Cwmpas

Rhwystrau**

 1. corfforol

 2. seicolegol

 3. cymdeithasol a diwylliannol

 4. economaidd

 5. lefelau yr anawsterau

* *

Gwybodaeth

 1. manylion personol y cyfranogwyr

 2. agweddau egnïol ar ffordd o fyw bresennol y cyfranogwyr

 3. anghenion unigol y cyfranogwyr

 4. ystyriaethau iechyd a diogelwch

 5. cyfarpar a chyfleusterau sydd ar gael

* *

Nodau

 1. realistig

 2. afrealistig

 3. cyraeddadwy

 4. anghyraeddadwy

 5. corfforol

 6. seicolegol

 7. ffordd o fyw

 8. ymlyniad

 9. tymor byr

 10. tymor canolig

 11. tymor hir


Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd** allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. meithrin a datblygu amgylchedd sy'n annog pobl i gymryd rhan, yn rheoli risgiau ac yn ysgogi her, mwynhad, hyder a hunan-barch ac yn fwy na dim cyflawniad

 2. cefnogi bod angen i'r rhai sy'n cymryd rhan fod yng nghanol y gweithgaredd, trwy gydol eu dyletswyddau fel arweinydd

 3. bod yn onest trwy gydol eu gwaith

 4. annog ymddygiad cadarnhaol mewn modd teg, cyson, moesegol ac effeithiol

 5. croesawu amrywiaeth a chynnwys pawb er mwyn cynnwys pob un sydd ag anghenion penodol a neu allu amrywiol​


Ymddygiadau

Mae'r ymddygiadau** allweddol canlynol yn sail i ddarpariaeth y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd. Mae'r ymddygiadau hyn yn sicrhau bod y rhai sy'n cymryd rhan yn cael argraff dda o'r sefydliad a'r unigolyn


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. arsylwi, parchu a bod yn oddefgar tuag at bawb sy'n cymryd rhan, a phawb sydd ynghlwm, er enghraifft, rhieni, staff ac arweinwyr eraill

 2. ymddwyn fel model rôl trwy gynnal y safonau uchaf o ymddygiad personol

 3. gweithredu a dangos esiampl trwy ddilyn rheolau sefydlog ar gyfer ymddygiad yn ystod y sesiwn a neu raglen

 4. dangos empathi tuag at anghenion a gofynion y rhai sy'n cymryd rhan

 5. cadw o fewn y ffiniau ar gyfer cynnal a datblygu perthynas gyda'r rhai sy'n cymryd rhan

 6. parchu swyddogaethau'r staff cefnogi, er enghraifft, gweithwyr gofal, cynorthwywyr cymorth cyntaf, achubwyr bywydau neu gyfeillion a gwybod pryd mae angen cyfeirio unrhyw faterion at yr arbenigwyr hyn


Sgiliau

Mae'r sgiliau**  canlynol yn sail i ddarparu y gwasanaethau o fewn arweinyddiaeth gweithgaredd a bydd yn helpu arweinwyr gweithgaredd i ddylanwadu'n fwriadol ar y rhai sy'n cymryd rhan.


Dylai Arweinwyr Gweithgareddau wneud y canlynol:

 1. dylanwadu ar y rhai sy'n cymryd rhan i gymryd gofal o a gwerthfawrogi beth ydy gwerth yr offer gaiff ei ddefnyddio

 2. bod â dull cyfundrefnol o baratoi, arwain, arolygu a gwerthuso gweithgareddau

 3. deall pryd mae angen cynnal cyfrinachedd a phan does dim modd ei sicrhau

 4. myfyrio ar eu harferion eu hunain a chwilio am ffyrdd o wella eu gallu bob tro

 5. gallu meddwl y tu hwnt i'r syniad gwreiddiol a llunio cynlluniau wrth gefn

 6. rheoli disgwyliadau'r rhai sy'n cymryd rhan

 7. bod yn hyderus a gwydn

 8. addasu gweithgareddau er mwyn datblygu gweithgareddau sy'n llawn hwyl a chyda phwrpas i'r rhai sy'n cymryd rhan

 9. gallu rheoli amser yn effeithiol ac effeithlon

 10. adnabod unrhyw beth sy'n rhwystro pobl rhag cymryd rhan a sut mae cael gwared ar y rhwystrau hyn

 11. meithrin gwaith tîm a chydweithio ymysg cyfoedion

 12. dangos diplomyddiaeth wrth herio unrhyw faterion yn ymwneud ag ymddygiad a gwahaniaethu

 13. grymuso a chynnwys y rhai sy'n cymryd rhan yn y sesiwn drwy ddirprwyo tasgau

 14. grymuso y rhai sy'n cymryd rhan i fod yn 'ymwybodol o risgiau' trwy eu cynnwys mewn asesiad risg ymarferol ac unrhyw waith penderfynu


Geirfa

Unigolyn â chyfrifoldeb**

Yn unigolyn dynodedig; fel, goruchwyliwr, swyddog dyletswydd, rheolwr llinell, hyfforddwr gweithredol ar ddyletswydd, arweinydd y rhaglen. Mae sawl term y gellir eu defnyddio i ddisgrifio rôl yr unigolyn â chyfrifoldeb a bydd yn amrywio yn ôl eich sefydliad.

*
*

*
*

Ffynonellau gwybodaeth

Rhaid i'r rhain fod yn gyfredol, dibynadwy a dylid eu defnyddio i roi rhagor o wybodaeth i Arweinydd y Gweithgaredd y gellir eu rhoi i'r cyfranogwyr. Weithiau, gellir cyfeirio'r cyfranogwr at ffynhonnell gwybodaeth, er mwyn iddo/iddi wneud gwaith ymchwil personol. Gallai ffynonellau gwybodaeth dibynadwy fod yn, er enghraifft, fanylion cyswllt fel rhifau ffôn a gwefannau Corff Llywodraethu Cenedlaethol y gamp neu'r gweithgarwch perthnasol, manylion awdurdod lleol, gwefan GIG, Canllawiau'r Prif Swyddog Meddygol ar gyfer Gweithgarwch Corfforol, a manylion Cyrff Proffesiynol eraill


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

29 Ebr 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

SKAD13

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Technegol a Phroffesiynol Cysylltiedig, Hamdden, Teithio a thwristiaeth, Chwaraeon a hamdden

Cod SOC


Geiriau Allweddol

gweithgarwch corfforol, cymhelliad, rhwystrau, nodau, adnoddau