Rhoi cynlluniau busnes gweithredol a strategol ar waith a’u gwerthuso

URN: SKAAEAF2
Sectorau Busnes (Suites): Hyfforddwr personol uwch,Awyr agored uwch,Hyfforddwr chwaraeon uwch
Datblygwyd gan: SkillsActive
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

​Mae'r safon yma'n ymwneud â rhoi cynlluniau busnes ar waith a'u gwerthuso. Byddwch yn gwireddu cynlluniau busnes a strategol drwy ymgysylltu â chydweithwyr a/neu eraill, monitro cynnydd ac addasu cynlluniau, pan fo angen. Yn y cyd destun yma gall eraill gynnwys budd-ddeiliaid allweddol, partneriaethau ac unrhyw bobl eraill all gael effaith ar eich busnes.

Yr ydych hefyd yn gwerthuso i ba raddau mae amcanion strategol a gweithredol wedi eu cyflawni, dysgu gwersi, dathlu llwyddiant a chydnabod cyfraniadau.

Mae'r safon yma ar gyfer pob rheolwr ac ymarferydd uwch.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cyfathrebu eich cynllun busnes strategol i gydweithwyr a/neu eraill i ennill eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth
 2. gwerthuso'r risgiau i gyflawni amcanion strategol a chymryd camau i liniaru risgiau
 3. dangos eich ymrwymiad personol drwy arwain i gyflawni amcanion strategol allweddol
 4. adolygu'r cynllun busnes strategol ar ysbeidiau rheolaidd, gan ystyried newidiadau arwyddocaol yn yr amgylchedd weithredol er mwyn sicrhau y gall gyflawni amcanion y sefydliad o fewn amserlenni a gytunwyd
 5. cyfathrebu cynlluniau gweithredol er mwyn ennill dealltwriaeth a chefnogaeth cydweithwyr a/neu eraill
 6. darparu'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r amcanion yn eich cynlluniau strategol a gweithredol
 7. defnyddio dulliau a mesurau a gytunwyd i fonitro rhoi eich cynlluniau busnes ar waith
 8. darparu cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth tuag at gyflawni amcanion strategol a gweithredol, pan fo gofyn
 9. defnyddio dangosyddion a dulliau ar gyfer monitro cynnydd yn erbyn eich cynlluniau busnes ar ysbeidiau a gytunwyd
 10. gwerthuso amrywebau o'ch cynlluniau busnes a'r rhesymau dros amrywebau arwyddocaol
 11. addasu eich cynlluniau busnes i gymryd ystyriaeth o amrywebau arwyddocaol, pa adnoddau sydd ar gael, neu neidiadau yn amgylchedd weithredol eich sefydliad
 12. hysbysu cydweithwyr a/neu eraill o addasiadau i'ch cynlluniau chi a'u helpu i wneud newidiadau i'w cynlluniau hwy eu hunain
 13. gwerthuso rhoi eich cynlluniau busnes ar waith i wneud argymhellion sy'n nodi arfer dda a meysydd lle gellir
 14. gwerthuso a chytuno gyda chydweithwyr a/neu eraill i ba raddau mae'r amcanion yn eich cynlluniau busnes strategol a gweithredol wedi eu cyflawni
 15. dathlu cyflawniad amcanion strategol a gweithredol a chydnabod cyfraniadau'r rhai sy'n ymwneud
 16. dadansoddi'r rhesymau dros unrhyw ddiffygion o ran cyflawni amcanion strategol a gweithredol er mwyn hysbysu datblygiad ymarfer yn y dyfodol a'i roi ar waith
 17. dilyn deddfwriaeth gyfredol, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau sy'n berthnasol i ymarfer eich gwaith ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. tueddiadau a datblygiad yn eich diwydiant a sector ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 2. egwyddorion a dulliau rheolaeth strategol, gweithredol a chynllunio busnes
 3. gweledigaeth, strwythur, strategaeth, diwylliant, budd-ddeiliaid allweddol, cyfathrebu a phrosesau busnes eich sefydliad
 4. adborth gan gwsmeriaid, gwybodaeth ariannol a gwybodaeth reolaeth arall sy'n hysbysu cynllunio busnes yn eich sefydliad
 5. sut i ymgynghori gyda chydweithwyr a/neu eraill
 6. pwysigrwydd cyfathrebu cynlluniau busnes i gydweithwyr a/neu eraill
 7. sut i asesu a rheoli risg
 8. pwysigrwydd dangos eich ymrwymiad personol i gynlluniau busnes a sut i wneud hynny
 9. yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer cyflawni amcanion strategol eich sefydliad
 10. sut i ddefnyddio adnoddau mewn modd effeithiol er mwyn cyflawni amcanion
 11. sut i ddatblygu'r cynllun ymhellach a'i addasu yn wyneb amrywebau, gan gynnwys adnoddau i roi'r cynllun ar waith
 12. y bygythiadau i gyflawni gweledigaeth a strategaeth eich sefydliad
 13. y ffyrdd o ddathlu cyflawniad amcanion strategol eich sefydliad
 14. ffynonellau gwybodaeth y gellwch eu defnyddio i fonitro a gwerthuso cynlluniau a'r gweithdrefnau ar gyfer adrodd a gwneud argymhellion
 15. sut i fonitro ac adolygu gweithrediad a pherfformiad yn erbyn cynlluniau strategol a gweithredol
 16. y dangosyddion a'r dulliau ar gyfer mesur cynnydd a gwerthuso rhoi cynlluniau ar waith
 17. sut i werthuso rhoi cynlluniau busnes ar waith er mwyn nodi a rhannu'r gwersi a ddysgwyd
 18. deddfwriaeth gyfredol, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau sy'n berthnasol i ymarfer eich gwaith ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2025

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

SkillsActive

URN gwreiddiol

n/a

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd, Hamdden, Hamdden ac adloniant, Hyfforddwr awyr agored uwch, Hyfforddwr personol uwch, Hyfforddwr chwaraeon uwch, Chwaraeon

Cod SOC

3443

Geiriau Allweddol

rhoi ar waith; cynllun busnes; strategol; gweithredol