Rheoli symudiadau pobl mewn digwyddiad

URN: SFSEVS7W
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Diogelwch Digwyddiad
Datblygwyd gan: Skills for Security
Cymeradwy ar: 01 Maw 2013

Trosolwg

​Mae’r Safon Alwedigaethol Genedlaethol hon yn gosod y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i chi ddelio â phobl yn dod i mewn ac yn mynd allan o ddigwyddiad.


Mae’r safon hon yn ymwneud â’r gweithgareddau canlynol: 

1. Rheoli pobl yn mynd i mewn i’r digwyddiad
2. Rheoli symudiadau pobl mewn digwyddiad
3. Rheoli pobl yn mynd allan o’r digwyddiad


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​Rheoli pobl yn mynd i mewn i’r digwyddiad


1. ymgyfarwyddo â’r safle a chynnal archwiliadau cyn-digwyddiad yn yr ardal rydych chi’n gyfrifol amdani
2. croesawu cwsmeriaid i’r digwyddiad yn unol â gweithdrefnau'ch sefydliad
3. monitro a chadw at y llwybr drwy’r system fynediad gyfan 
4. sicrhau bod yr arwyddion yn gywir ar gyfer mynd i mewn i’r digwyddiad 
5. rhoi gwybod am unrhyw ffactorau a fydd yn cael effaith negyddol ar y llif yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad
6. sicrhau bod y cyhoedd yn ciwio yn y fynedfa gywir 
7. pennu hawliau mynediad i ardaloedd cyn y digwyddiad   
8. defnyddio dulliau cyfathrebu effeithiol i sicrhau’r symudiad gorau
9. sicrhau llif briodol drwy fynedfeydd mewn ardal
10. talu sylw gofalus i’r ardal a ddynodwyd i chi drwy gydol cyfnod eich dyletswydd 
11. caniatáu a gwrthod mynediad i bobl gan ddilyn polisïau a gweithdrefnau y cytunwyd arnynt
12. rhoi rhesymau clir i bobl pam eich bod yn gwrthod mynediad iddynt
13. rheoli’r ciwiau mewn ffordd ddiogel a threfnus
14. cyfeirio pobl at fynedfeydd eraill os oes angen 
15. symud i amrywiol safleoedd am gyfnodau yn ystod digwyddiad
16. cynnig awgrymiadau cadarnhaol ar gyfer dod i mewn yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad mewn lleoliad 
17. rhoi gwybod am fudo sydyn neu symudiadau annisgwyl mewn torf
18. monitro unrhyw arwydd o giw yn tyfu mewn lleoliad a rhoi gwybod am hynny
19. lleihau effaith unrhyw arwydd o giw yn tyfu mewn lleoliad

Rheoli symudiadau pobl mewn digwyddiad

20. monitro nifer y bobl yn ystod digwyddiad ac mewn ardaloedd dynodedig
21. monitro trwch y dorf a chapasiti yn ystod digwyddiad ac mewn ardaloedd dynodedig

Rheoli pobl yn mynd allan o’r digwyddiad

22. cynnal archwiliadau cyn-mynd allan yn yr ardal rydych chi’n gyfrifol amdani
23. monitro sefyllfa i weld bod pobl yn gadael yn ddiogel yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad 
24. cymryd camau priodol i helpu i glirio pobl o’r safle 
25. cael gwared ar unrhyw beth sy’n dylanwadu’n negyddol ar lif y bobl sy’n mynd allan   
26. sicrhau nad oes neb yn dod i mewn wrth i bobl fynd allan
27. cyfeirio pobl at allanfeydd eraill os oes angen 
28. cynnig awgrymiadau cadarnhaol ar gyfer mynd allan yn unol â gweithdrefnau’ch sefydliad mewn lleoliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gofynion cyfreithiol a gofynion y sefydliad


1. deddfwriaeth, rheoliadau, codau ymarfer a chanllawiau perthnasol a chyfredol sy’n ymwneud â’r digwyddiad
2. yr ardal rydych chi’n gyfrifol amdani 
3. eich rolau a chyfrifoldebau o fewn cynllun y digwyddiad
4. sut gall amodau amgylcheddol ddylanwadu ar gyflwr y tir
5. pam ei bod yn bwysig bod yn hyblyg a symud i amrywiol safleoedd yn ystod digwyddiad
6. eich amserlen ac am ba hyd rydych chi mewn llefydd penodol drwy gydol y digwyddiad
7. sgiliau rhyngbersonol perthnasol a sut i’w defnyddio’n effeithiol

Rheoli pobl yn mynd i mewn i’r digwyddiad

8. sut a pham ei bod yn bwysig cynnal archwiliadau cyn-digwyddiad yn eich ardal
9. polisïau ac amodau mynediad ar gyfer y lleoliad 
10. llif y bobl a ddisgwylir
11. sut mae caniatáu mynediad i bobl gan ddilyn polisïau a gweithdrefnau y cytunwyd arnynt 
12. pa arwyddion cywir sydd eu hangen ar gyfer mynd i mewn i’r digwyddiad 
13. pa ffactorau a allai greu effaith negyddol ar y llif wrth fynd i mewn
14. polisïau a gweithdrefnau er mwyn rhoi gwybod i’ch goruchwyliwr am ddylanwadau negyddol ar y llif wrth fynd i mewn
15. lleoliad a chynllun mynedfeydd i’r safle
16. sut a pham ei bod yn bwysig sicrhau bod llif gyfartal o bobl yn mynd i mewn drwy bob mynedfa
17. sut mae rheoli ciwiau mewn ffordd ddiogel a threfnus
18. sut bydd ciwiau hir yn dylanwadu ar agwedd ac ymddygiad y dorf  
19. ‘hawliau mynediad’ i ardaloedd cyn y digwyddiad   
20. sut a pham ei bod yn bwysig cadw mynedfa’n glir drwy fonitro’r gwaith o gael gwared ar sbwriel
21. sut a pham ei bod yn bwysig monitro deinameg torf a sylwi ar unrhyw fudo, symudiadau annisgwyl, arwyddion o drafferthion a thrwch mewn torf
22. sut a pham ei bod yn bwysig monitro a rhoi gwybod am unrhyw arwydd o giw yn tyfu i wasanaethau eraill yn y lleoliad
23. sut mae lleihau effaith unrhyw arwydd o giw yn tyfu mewn lleoliad
24. y gweithdrefnau i'w dilyn wrth wrthod mynediad 
25. pam mae’n rhaid i chi roi rhesymau clir i bobl pam eich bod yn gwrthod mynediad iddynt
26. yr adwaith bosibl wrth wrthod mynediad i rywun
27. beth i'w wneud pan fydd y dorf yn dod i stop wrth ddod i mewn

Rheoli pobl yn mynd allan o’r digwyddiad

28. sut a pham ei bod yn bwysig cynnal archwiliadau cyn-mynd allan yn eich ardal
29. sut a pham ei bod yn bwysig monitro bod pobl yn gadael yn ddiogel gan ddilyn y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt
30. camau priodol i helpu i glirio pobl o’r safle 
31. sut mae cael gwared ar ffactorau negyddol ar lif y bobl sy’n mynd allan   
32. sut a pham ei bod yn bwysig sicrhau nad oes neb yn dod i mewn wrth i bobl fynd allan
33. lleoliad a chynllun yr allanfeydd 
34. beth i'w wneud pan fydd y dorf yn dod i stop wrth fynd allan
35. sut mae delio ag eiddo coll wrth i bobl fynd allan
36. sut mae delio â phobl sydd ar goll wrth i bobl fynd allan
37. gweithdrefnau’ch sefydliad ar gyfer cloi’r digwyddiad


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2016

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Security

URN gwreiddiol

SFS EVS 7

Galwedigaethau Perthnasol

Addysg a hyfforddiant, Galwedigaethau Elfennol, Galwedigaethau Diogelwch Elfennol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

diogelwch; digwyddiad; symudiadau pobl; mynd i mewn; mynd allan