Amddiffyn eich hun rhag y risg o drais yn y gwaith

URN: SFS1W
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Diogelwch Digwyddiad
Datblygwyd gan: Skills for Security
Cymeradwy ar: 30 Ebr 2007

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymwneud â thawelu sefyllfa a allai fod yn beryglus drwy geisio peidio gweithredu neu ddefnyddio geiriau a allai sbarduno ymddygiad treisgar a drwy ddangos parch at bobl, eu heiddo a’u hawliau.  Mae’n ymwneud ag ymateb i sefyllfa, ceisio tawelu’r sefyllfa honno a, lle y bo’n briodol, gadael sefyllfa sy’n peri bygythiad yn ddiogel.  Mae’n ymwneud hefyd ag adolygu’r digwyddiad at ddibenion cofnodi a monitro 


 
Mae’r uned hon yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 
Helpu i liniaru sefyllfa a allai droi'n dreisgar
Adolygu’ch rhan yn y digwyddiad 

 
Grŵp Targed

 
Mae’r safon hon ar gyfer pobl sy’n canfod eu hunain mewn sefyllfa yn y gwaith lle mae angen iddynt amddiffyn eu hunain.

 
Daw’r safon hon o’r gyfres o safonau’r Sefydliad Hyfforddi Cenedlaethol ar gyfer Cyflogaeth (ENTO) (yr hen NTO Cyflogaeth).


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

​Helpu i liniaru sefyllfa a allai droi'n dreisgar


 
1. bod yn bwyllog, yn broffesiynol ac yn gysurol tuag at y rheini sy’n ymddwyn mewn modd annerbyniol
2. cadw pellter diogel ac osgoi cyswllt corfforol os yw’n bosibl
3. cyfathrebu â’r rheini sy’n ymddwyn mewn modd annerbyniol mewn ffordd sy’n: dangos parch tuag atynt, eu heiddo a’u hawliau, heb wahaniaethu nac ymddwyn mewn modd gormesol
4. adolygu’r sefyllfa drwy’r adeg a gweithredu i leihau’r risg i ddiogelwch pawb y mae’r digwyddiad yn effeithio arnynt
5. gweithredu i dawelu’r sefyllfa a fydd yn: sicrhau nad yw’r sefyllfa’n waeth, dilyn polisi a gweithdrefnau’ch sefydliad a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol, lleihau’r risg o niwed i chi ac i bobl eraill.
6. os na allwch dawelu’r sefyllfa, gofyn am gymorth ar unwaith gan ddilyn gweithdrefnau’r sefydliad
7. diweddu’r cyswllt gyda’r sawl sy’n ymddwyn mewn modd annerbyniol a gadael y sefyllfa os nad oes modd rheoli’r bygythiad i’ch diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill yn effeithiol
8. esbonio’n glir wrth y bobl sy’n rhan o’r digwyddiad fel y bo’n briodol: beth rydych chi’n mynd i’w wneud, beth ddylent hwy ei wneud a’r canlyniadau tebygol os bydd y sefyllfa bresennol yn parhau

 
*Adolygu’ch rhan yn y digwyddiad *

 
9. adolygu’r gyfres  o ddigwyddiadau a arweiniodd at y digwyddiad
10. trafod â phobl berthnasol a oedd gweithdrefnau’r sefydliad wedi helpu’r sefyllfa neu ei llesteirio
11. cwblhau cofnodion yn unol â gofynion y sefydliad am: eich camau gweithredu adeg y digwyddiad, amgylchiadau a difrifoldeb y digwyddiad, y camau a gymerwyd i’ch diogelu chi a phobl eraill, camau a gymerwyd i geisio tawelu’r sefyllfa
12. edrych ar asesiad risg eich sefydliad ac ar eich asesiad risg eich hun sy’n berthnasol i’ch gwaith a gweld a ydynt yn ddigonol ar gyfer delio â digwyddiadau tebyg
13. cynnig argymhellion i’r bobl berthnasol er mwyn lleihau’r risg o ragor o ddigwyddiadau tebyg
14. nodi meysydd lle byddech yn elwa o gael hyfforddiant 
15. cyfrannu at arferion da drwy rannu gwybodaeth berthnasol nad yw’n gyfrinachol â phobl eraill mewn swyddi tebyg, a allai helpu i leihau achosion o drais
16. defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael i helpu i atal unrhyw broblemau iechyd sy’n gysylltiedig â digwyddiadau, lle y bo’n briodol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​Amddiffyn eich hun rhag y risg o drais yn y gwaith


 

 1. eich dyletswyddau cyfreithiol i sicrhau eich lles, eich iechyd a’ch diogelwch yn y gweithle fel yr esbonnir gan ddeddfwriaeth berthnasol ym maes iechyd a diogelwch yn y gwaith

 2. rôl, cyfrifoldebau a chyfyngiadau eich swydd

 3. eich gallu eich hun a’ch cyfyngiadau o ran diogelu’ch hun mewn sefyllfaoedd a allai droi’n dreisgar

 4. pan fo’n briodol ac yn bosibl, cadw pellter diogel ac osgoi cyswllt corfforol

 5. pwysigrwydd dangos parch tuag at bobl, eu heiddo a’u hawliau a sut mae gwneud hynny

 6. sut mae osgoi ymddygiad neu iaith a allai ddangos eich bod gwahaniaethu neu’n ymddwyn yn ormesol 

 7. sut mae dehongli iaith corff syml a phwysigrwydd cydnabod gofod personol pobl eraill

 8. pwysigrwydd bod yn effro i’r hyn sy’n sbarduno ymddygiad treisgar

 9. pwysigrwydd cynllunio sut byddwch yn gadael sefyllfa os oes risg gorfforol gan gynnwys sylwi lle mae’r llwybrau ymadael agosaf

 10. y prif arwyddion sy’n dangos y gallai sefyllfa arwain at ymddygiad treisgar a sut mae adnabod y rhain 

 11. pryd mae gadael y man lle bu’r digwyddiad, gofyn am help a defnyddio technegau diogel i adael y sefyllfa

 12. y mathau o ymddygiad a chamau gweithredu y gallech eu rhoi ar waith i dawelu sefyllfaoedd 

 13. gweithdrefnau’ch sefydliad i ddelio ag ymddygiad treisgar

 14. pwysigrwydd cael cyfle i siarad â rhywun am y digwyddiad ar ei ôl

 15. yr adroddiadau sydd angen eu gwneud a’r cofnodion sydd angen eu cadw am achos o drais a ddigwyddodd neu a allai fod wedi digwydd

 16. dulliau cyfathrebu effeithiol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Ebr 2009

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

ENTO

URN gwreiddiol

WRV 2

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Proffesiynol, Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Galwedigaethau Elfennol, Galwedigaethau Diogelwch Elfennol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

amddiffyn, risg, trais, gwaith