Cynnal diogelwch a diogeledd nwyddau a deunyddiau peryglus mewn gweithrediadau logisteg

URN: SFLWS27
Sectorau Busnes (Suites): Warws a Storio
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 28 Chwef 2018

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chynnal diogelwch a diogeledd nwyddau a deunyddiau peryglus mewn gweithrediadau logisteg. Mae’n cynnwys monitro risgiau a gweithredu pan fo angen. Mae hefyd yn cynnwys defnyddio cyfarpar diogelwch a chynnal cofnodion.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio, trafnidiaeth neu anfon nwyddau ymlaen.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. cael gwybodaeth am risgiau penodol nwyddau a deunyddiau peryglus mewn gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad
 2. gweithredu rhagofalon i gynnal diogelwch a diogeledd nwyddau a deunyddiau peryglus, yn unol â gofynion sefydliadol a chyfreithiol perthnasol
 3. nodi a defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) sy’n berthnasol i’r nwyddau a’r deunyddiau peryglus
 4. monitro cyflwr nwyddau a deunyddiau peryglus a nodi’r arwyddion sydd yn dangos problemau gyda nhw
 5. gweithredu, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol, os yw risgiau i iechyd a diogelwch yn cael eu nodi, ac adrodd am y risgiau hyn i’r cydweithwyr perthnasol
 6. symud nwyddau a deunyddiau peryglus yn ddiogel gan ddefnyddio cyfarpar, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 7. ymateb i argyfyngau yn unol â gweithdrefnau sefydliadol, ac adrodd am y rhain i’r awdurdod perthnasol
 8. defnyddio cyfarpar diogelwch yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchwyr
 9. dilyn gweithdrefnau gwacáu yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 10. cofnodi gwaith sydd yn cael ei wneud yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 11. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a’r holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, diogelwch a gweithredu perthnasol sy’n ymwneud â diogelwch a diogeledd nwyddau a deunyddiau peryglus


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. y mathau o nwyddau a deunyddiau peryglus mewn gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad, a’r risgiau cysylltiedig
 2. y Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) y dylid ei ddefnyddio wrth gynnal diogelwch a diogeledd nwyddau peryglus
 3. y gofynion a’r rhagofalon storio a dosbarthu i’w cymryd i gynnal diogelwch a diogeledd nwyddau a deunyddiau peryglus
 4. y systemau monitro a ddefnyddir ar gyfer nwyddau a deunyddiau peryglus yn y sefydliad
 5. y gweithdrefnau sefydliadol perthnasol ar gyfer argyfyngau, a phwy sy’n gyfrifol am ymateb iddynt
 6. y cydweithwyr perthnasol i gael eu hysbysu pan fydd risgiau i iechyd a diogelwch yn cael eu nodi
 7. y cyfarpar i gael ei ddefnyddio ar gyfer symud nwyddau a deunyddiau peryglus
 8. y mathau o diffoddwyr tân a chyfarpar brys arall a sut i’w defnyddio
 9. pryd a sut i gychwyn y systemau larwm a chael mynediad at lwybrau dianc
 10. pryd i alw’r gwasanaethau brys, a pha rai i’w galw
 11. y marciau perygl a ddefnyddir yn eich ardal waith a beth maent yn ei olygu
 12. rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr mewn gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad
 13. y systemau cofnodi a ddefnyddir gan y sefydliad a’r gofynion ar gyfer cynnal cofnodion
 14. y gweithdrefnau sefydliadol a’r gofynion cyfreithiol, amgylcheddol, diogelwch a gweithredu perthnasol yn ymwneud â diogelwch a diogeledd nwyddau peryglus


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Cyfarpar diogelwch: cyfarpar ymladd tân, systemau pibellau gwacáu, cyfarpar anadlu, setiau ynysu, pecynnau gollyngiadau

Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol, rheolwr llinell, goruchwyliwr, cwsmer/cleientiaid 

Gofynion amgylcheddol, cyfreithiol, diogelwch a gweithredu rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gwaith, rheoliadau trafnidiaeth

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE): siacedi llachar, hetiau caled, diogelwch llygaid, menig

Cyfarpar: e.e. offer, teclynnau, peiriannau, lifftiau, cludwyr, craeniau

Awdurdod: Gwasanaeth Tân, rheolwr llinell, Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

28 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLWS27

Galwedigaethau Perthnasol

Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Manwerthu a chyfanwerthu , Galwedigaethau Ymdrin â Nwyddau a Storio, Galwedigaethau Storio Nwyddau Elfennol

Cod SOC

9252

Geiriau Allweddol

diogelwch; diogeledd; nwyddau; deunyddiau; peryglus; storio; warws; logisteg