Monitro, adolygu a gwerthuso gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

URN: SFLOLC5
Sectorau Busnes (Suites): Swyddfa Draffig
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2023

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â monitro, adolygu a gwerthuso gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant. Mae’r systemau cydymffurfio yn cynnwys gweithdrefnau trwydded ac archwilio’r gweithredwr.

Mae’r safon hon ar gyfer y Gweithredwr, sef deiliad y drwydded, a’r Rheolwr Trafnidiaeth mewnol neu allanol, sydd yn gyfrifol am gydymffurfio â thrwydded y gweithredwr.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. monitro’r camau sydd yn cael eu cymryd i weithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

 2. rhoi arweiniad i gydweithwyr perthnasol ar gyfer datrys diffyg cydymffurfio a nodir yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

 3. cynnal a diweddaru cofnodion gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 4. monitro gweithredu’r systemau cydymffurfio, gan gymryd yr holl dystiolaeth a’r ffactorau perthnasol i ystyriaeth
 5. adolygu’r adnoddau sydd yn ofynnol ar gyfer gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant yn barhaus
 6. cysylltu â chydweithwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar gydymffurfio, a gwerthuso’r gwaith o weithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 7. cyfathrebu eich canfyddiadau o’r gwerthusiad i gydweithwyr
 8. argymell meysydd ar gyfer newid neu welliant wrth weithredu’r systemau cydymffurfio, lle maent wedi cael eu nodi
 9. nodi ac adolygu effaith gweithredu systemau cydymffurfio ar bob maes o’ch sefydliad trafnidiaeth cludiant
 10. adolygu cynlluniau wrth gefn ac arferion presennol i sicrhau eu bod yn ystyried risgiau a chyfleoedd sydd yn dod i’r amlwg yn ymwneud â systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 11. rhoi mewnbwn i ddiwygio cynlluniau wrth gefn a chynlluniau gweithredu yn ymwneud â systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y camau i gael eu cymryd i weithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant a sut i fonitro’r rhain

 2. y technegau ar gyfer monitro, adolygu a gwerthuso’r gwaith o weithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

 3. y ffynonellau gwybodaeth mewnol ac allanol i gefnogi gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 4. sut i gyflwyno arweiniad ar gyfer gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant fydd yn hwyluso cydymffurfio
 5. yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gweithredu’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant yn barhaus a phwysigrwydd adolygu’r rhain
 6. sut i ddatblygu mesurau gwerthuso a meini prawf ar gyfer y systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 7. y wybodaeth sydd ei hangen i werthuso’r gwaith o weithredu’r systemau cydymffurfio a ble i’w chael
 8. sut i nodi ac adolygu effaith y systemau cydymffurfio ar bob maes o’ch sefydliad trafnidiaeth cludiant
 9. sut i nodi’r camau sydd eu hangen er mwyn i’r systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant fod yn effeithiol  y gweithdrefnau a’r dulliau ar gyfer sicrhau bod gwelliannau i’r systemau cydymffurfio wedi cael eu gweithredu yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant
 10. sut i nodi risgiau a chyfleoedd sydd yn dod i’r amlwg a’r effaith ar systemau cydymffurfio yn eich sefydliad trafnidiaeth cludiant

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Systemau cydymffurfio: mae systemau cydymffurfio yn hyrwyddo ymddygiad cyfreithiol a moesegol yn y sefydliad trwy set o weithdrefnau a gweithredoedd sydd wedi eu dylunio i atal, canfod ac ymateb i ymddygiad anghywir, twyll neu weithredoedd sydd yn mynd yn erbyn gofynion rheoliadol neu bolisi sefydliadol


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLOLC5

Galwedigaethau Perthnasol

Gyrwyr a Gweithredwyr Trafnidiaeth, Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

12

Geiriau Allweddol

cydymffurfio; gweithredu; rheoli