Cymhwyso’r defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg

URN: SFLLO39
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Logisteg
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â chymhwyso’r defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg. Mae’n cynnwys sicrhau bod cydweithwyr yn gwybod sut i ddefnyddio technoleg a nodi gwelliannau posibl yn y defnydd o dechnoleg.

Mae’r safon hon yn berthnasol i bob gweithredwr ar bob lefel mewn gweithrediadau logisteg. Gallai gweithredwyr, er enghraifft, fod yn gweithio ym maes warws a storio, trafnidiaeth, neu anfon cludiant ymlaen. Gallai’r safon hon fod yn berthnasol i’r rheiny sy’n gofalu am nifer o staff ac sydd â chyfrifoldeb rheolwr llinell.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. Cadarnhau bod y defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg yn cael ei gymhwyso yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 
 2. Cadarnhau dealltwriaeth a chymhwysedd cydweithwyr yn gweithredu technoleg, a monitro ei ddefnydd diogel yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchwyr a gweithdrefnau sefydliadol
 3. nodi unrhyw anghenion hyfforddiant sydd yn gysylltiedig â’r defnydd o dechnoleg a threfnu’r hyfforddiant perthnasol 
 4. nodi unrhyw faterion sydd yn deillio o’r defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg a gweithredu i ymateb i’r rhain
 5. cadarnhau bod cynlluniau wrth gefn ar waith os bydd methiannau mewn technoleg mewn gweithrediadau logisteg yn digwydd
 6. dilyn amserlenni cynnal a chadw penodedig ar gyfer y dechnoleg a ddefnyddir mewn gweithrediadau logisteg, yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchwyr a gweithdrefnau sefydliadol
 7. nodi ffyrdd lle gall y defnydd o dechnoleg wella gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad eich hun 
 8. ymchwilio a monitro technoleg newydd ac sydd yn dod i’r amlwg y gellir ei defnyddio i wella effeithlonrwydd gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad
 9. cydymffurfio â gweithdrefnau sefydliadol a’r holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, iechyd a diogelwch, bioddiogelwch a gofynion gweithredu perthnasol wrth gymhwyso’r defnydd o dechnoleg a data mewn gweithrediadau logisteg 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. y dechnoleg ar gyfer gweithrediadau logisteg sydd ar gael ac yn cael ei defnyddio yn eich sefydliad
 2. cyfarwyddiadau’r cynhyrchwyr a’r gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer defnyddio a chynnal a chadw’r dechnoleg a ddefnyddir gan eich sefydliad ar gyfer gweithrediadau logisteg
 3. y dulliau ar gyfer sicrhau bod y dechnoleg yn cael ei defnyddio yn ddiogel ac yn unol â chyfarwyddiadau’r cynhyrchwyr a gweithdrefnau sefydliadol
 4. sut i nodi ac ymateb i’r anghenion hyfforddiant sydd yn gysylltiedig â’r defnydd o dechnoleg yn eich sefydliad
 5. sut i ddyfeisio a gweithredu ffyrdd o ymateb i unrhyw fethiannau mewn technoleg mewn gweithrediadau logisteg
 6. y rolau, y cyfrifoldebau a’r systemau rheoli sydd yn gysylltiedig â gweithrediadau logisteg yn eich sefydliad
 7. y camau i’w cymryd pan fydd materion yn cael eu nodi sydd yn deillio o’r defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg
 8. sut i ymchwilio i’r datblygiadau diweddaraf mewn technoleg mewn gweithrediadau logisteg
 9. goblygiadau newidiadau mewn technoleg a’r costau i’r sefydliad
 10. y cyrff rheoliadol perthnasol ar gyfer gweithrediadau logisteg a’u gofynion cydymffurfio yn ymwneud â’r defnydd o dechnoleg gan eich sefydliad
 11. y systemau gwybodaeth a chofnodi, systemau monitro a’r dulliau cyfathrebu a ddefnyddir gan eich sefydliad
 12. y gweithdrefnau sefydliadol a’r holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, iechyd a diogelwch, bioddiogelwch, diogelu data a dadansoddi a gweithredu perthnasol yn ymwneud â’r defnydd o dechnoleg mewn gweithrediadau logisteg 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Cydweithwyr: parhaol, dros dro, staff asiantaeth, allanol

Materion: prinder hyfforddiant, camweithio, rhaglenni atgyweirio

Gofynion cyfreithiol, diogelwch a gweithredu: rheoliadau diogelwch, codau ymarfer, cyfyngiadau llwyth, rheoliadau amser gweithio, rheoliadau trafnidiaeth, arferion gwaith, gweithdrefnau gweithredu, canllawiau’r diwydiant
 
Technoleg: systemau rheoli stoc, systemau rheoli warws,
cyfarpar codi ac ymdrin, offer cynllunio llwybrau, meddalwedd cyfrifiadur, cyfarpar Amserlennu Llwybrau Cerbydau gyda Chyfrifiadur (CVRS)
 


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFLLO39

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithrediadau a chynnal a chadw trafnidiaeth, Gyrwyr a Gweithredwyr Trafnidiaeth, Warws a Dosbarthu, Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol Trafnidiaeth

Cod SOC

9251

Geiriau Allweddol

technoleg; cynnal a chadw; systemau; gwybodaeth