Rheoli a gweithredu gweithrediadau diogeledd o fewn logisteg

URN: SFLITLO5
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Logisteg,Gweithrediadau Masnach a Logisteg Rhyngwladol
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 31 Ion 2015

Trosolwg


Mae’r safon hon yn cynnwys y gweithgareddau a’r ystyriaethau sydd eu hangen i reoli a gweithredu gweithrediadau diogeledd mewn amgylchedd logisteg. Mae’n cynnwys pob dull trafnidiaeth, yn cynnwys diogeledd porthladd, ffordd, rheilffordd a chludiant drwy’r awyr. Caiff anghenion diogeledd eu rheoli mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid, bydd diogeledd yn cydymffurfio ag arfer da a gofynion deddfwriaethol presennol. Bydd anghenion a gofynion gweithredol diogeledd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion sefydliadol. Bydd cydweithredu a chyswllt â’r asiantaethau perthnasol yn parhau i gydymffurfio â gofynion diogeledd rheoliadol.

Mae’r safon hon wedi ei hanelu at unigolion sydd â chyfrifoldeb dros reoli trefniadau diogeledd, p’un ai eu bod ar y safle neu oddi ar y safle a byddant yn gyfarwyddwr neu’n rheolwr yn aml.

Mae’r safon hon hefyd yn berthnasol i bob unigolyn sydd â dyletswydd i hwyluso cymhwyso trefniadau diogeledd yn ddiogel ac yn effeithlon gyda chyfrifoldebau wedi eu diffinio o dan godau a rheoliadau diogeledd cenedlaethol a rhyngwladol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. Cynnal asesiadau diogeledd mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid i sefydlu’r math a lefel y diogeledd sydd ei angen ar gyfer y gweithrediad logisteg
 2. Nodi a dehongli cyfarwyddiadau gwaith a chasglu’r holl wybodaeth berthnasol i sefydlu gofynion diogeledd
 3. Cyfathrebu’r canfyddiadau a’r argymhellion diogeledd i’r rhanddeiliaid priodol
 4. Rheoli a gweithredu gweithrediadau diogeledd, yn cynnwys cyswllt rheolaidd â rhanddeiliaid rheoli a’r awdurdodau perthnasol
 5. Rheoli a rheoleiddio safleoedd logisteg i gynnal amodau sydd yn ddiogel ac yn daclus
 6. Sicrhau bod y broses ar gyfer gwiriadau diogeledd wedi eu sefydlu ac yn cael eu cynnal yn unol â’r gofynion rheoliadol perthnasol
 7. Sicrhau bod yr hysbysiadau hynny sydd yn darparu gwybodaeth yn cydymffurfio â gofynion statudol a’u bod wedi eu gosod a’u cynnal yn unol â’r gofynion rheoliadol perthnasol
 8. Cadarnhau bod systemau diogeledd wedi eu gweithredu yn unol â’r dull trafnidiaeth a’r nwyddau sydd yn cael eu cludo
 9. Sicrhau bod yr ardaloedd storio, llety dros dro a gwaith priodol wedi eu nodi, yn ddiogel ac yn cael eu cyfathrebu i’r personél perthnasol
 10. Cyfathrebu a monitro gweithredu cynlluniau diogeledd
 11. Monitro ac adolygu systemau diogeledd, yn cynnwys rheoli gwybodaeth ac asesiadau risg
 12. Cysylltu ag asiantaethau gorfodi ac asiantaethau perthnasol eraill i sicrhau bod trefniadau diogeledd effeithiol yn cydymffurfio â gofynion diogeledd perthnasol
 13. Cofnodi’r holl wybodaeth gan ddefnyddio’r dogfennau a’r systemau priodol
 14. Dilyn y gofynion iechyd a diogelwch, deddfwriaeth, codau ymarfer ac amgylcheddol perthnasol bob amser


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. Y mathau a’r lefelau gwahanol o asesiadau diogeledd a sut i’w cynnal nhw
 2. Y mathau gwahanol o risg diogeledd sy’n debygol o godi yn eich sefydliad
 3. Y dulliau o gynnal ac adolygu systemau diogeledd
 4. Sut i weithredu systemau diogeledd a’r systemau gwahanol sydd ar gael
 5. Y dulliau cyfathrebu a ddefnyddir i adrodd canfyddiadau diogeledd ac argymhellion i randdeiliaid o fewn eich cyfrifoldeb
 6. Sut i ddylunio a chynnal ymarferion diogeledd i amlygu’r hyn y dylid ei wneud mewn sefyllfaoedd o argyfwng yn ymwneud â’r dull trafnidiaeth a nwyddau sydd yn cael eu cludo
 7. Y dulliau sefydliadol a ddefnyddir i reoli diogeledd mewn perthynas â thrafnidiaeth, safle a lleoliad
 8. Y mathau gwahanol o adnoddau diogeledd sydd eu hangen ar gyfer safle, dull trafnidiaeth a nwyddau eich sefydliad
 9. Yr asiantaethau gorfodi gwahanol a’r rhesymau dros gydweithredu a gweithio gyda’i gilydd
 10. Y risgiau tollau wrth weithredu mewn gwledydd eraill a sut i leddfu’r risgiau hyn
 11. Sut i nodi a chyfathrebu diogeledd ar gyfer storio nwyddau mewn llety dros dro
 12. Ble i osod hysbysiadau sydd yn rhoi gwybodaeth mewn perthynas â gofynion diogeledd, diogelwch a statudol
 13. Y gofynion statudol ar gyfer diogeledd mewn gwledydd gwahanol
 14. Y ffyrdd o fonitro gweithredoedd a chyfrifoldebau ar gyfer gweithredu cynlluniau diogeledd                  
 15. Y mesurau y mae eich sefydliad yn eu defnyddio i ddiogelu ei ddiogeledd a’u buddion neu eu cyfyngiadau perthnasol
 16. Y gofynion iechyd a diogelwch, deddfwriaeth berthnasol, codau ymarfer ac amgylcheddol yn ymwneud â diogeledd ar gyfer eich sefydliad, y dull trafnidiaeth a’r nwyddau sydd yn cael eu cludo


Cwmpas/ystod


Asiantaethau gorfodi
Lluoedd ffiniau
Heddlu porthladdoedd
Tollau

Gweithrediadau logisteg
DU
Rhyngwladol

Systemau diogeledd
Chwiliadau staff ar y safle
Gwirio seliau ar nwyddau a cherbydau
Cludo nwyddau yn rhyngwladol ac yn fyd-eang
Cludo nwyddau yn y DU
Dull trafnidiaeth


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Codau ymarfer

 • CTPAT – UDA (Partneriaeth Fasnach Tollau yn Erbyn Terfysgaeth) rheolaeth cadwyn gyflenwi ddiogel
 • CAA – DU (Awdurdod Hedfan Sifil) corff Rheoliadau Diogeledd Hedfan yn y DU
 • AEO – (Gweithredwr Economaidd Awdurdodedig) gweithredwr cyfwerth Ewrop o reolaeth cadwyn gyflenwi ddiogel C-TAP
 • TAPA – Cymdeithas Diogelu Asedau sydd yn cael eu Cludo
 • ISO2800 – Tystysgrif rheoli diogeledd ar gyfer y gadwyn gyflenwi


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Rhag 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Logistics

URN gwreiddiol

SFLITLO5

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr Gweithrediadau; , Rheolwyr Dosbarthu, Storio a Manwerthu, Rheolwyr Dosbarthu, Gweithwyr Cyswllt Proffesiynol, Rheolwyr ac Uwch Swyddogion Trafnidiaeth

Cod SOC

1243

Geiriau Allweddol

logisteg; rheoli; diogeledd; ymgynghoriad, gofynion diogeledd rheoliadol