Trefnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd

URN: SFL63
Sectorau Busnes (Suites): Gweithrediadau Logisteg,Gweithrediadau Masnach a Logisteg Rhyngwladol
Datblygwyd gan: Lantra
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg


Mae’r safon hon yn ymwneud â threfnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd mewn gweithrediadau masnach a logisteg rhyngwladol. Bydd angen i chi ddeall y ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol berthnasol ar gyfer cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd ac unrhyw ofynion arbennig sydd eu hangen gan y nwyddau sy’n cael eu cludo.

Bydd angen i chi hefyd allu cyfathrebu gyda phawb sydd yn gysylltiedig â chludo a datrys unrhyw faterion a allai godi wrth drefnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd, mewn perthynas â chydymffurfio a deddfwriaeth, o fewn eich cyfrifoldeb.

Mae’r safon hon ar gyfer y rheiny sy’n gyfrifol am drefnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd mewn gweithrediadau masnach a logisteg rhyngwladol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


 1. Ystyried yr effaith amgylcheddol wrth ddewis y môr neu ddyfrffordd ar gyfer cludo nwyddau 
 2. Adolygu’r holl gyfarwyddiadau cludo perthnasol a manylion y nwyddau
 3. sy’n cael eu cludo ar y môr neu’r ddyfrffordd
 4. Cyfrifo prisiau cludiant môr neu ddyfrffordd ar gyfer llwythi cynwysyddion llawn a llai na llawn a chreu dyfynbrisiau ar gyfer cwsmeriaid
 5. Adolygu’r contract cludo i sicrhau cydymffurfio wrth drefnu i gludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd
 6. Cynllunio ac archebu gofod llwyth ar wasanaethau môr/morwrol yn unol â’r rheolau a'r rheoliadau cenedlaethol a rhyngwladol sy’n berthnasol i’r nwyddau sy’n cael eu hanfon i’r ardal o’r byd lle mae’r nwyddau i gael eu cludo
 7. Cwblhau dogfenau teithio cenedlaethol a rhyngwldol ar gyfer cludo ar y môr neu ar ddyfrffordd, yn unol â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a sefydliadol
 8. Cadarnhau bod cyfarwyddiadau ar gyfer trafnidiaeth môr neu ddyfrffordd yn gywir, yn gyflawn ac yn cael eu darparu gyda’r math cywir o ddogfennau a systemau
 9. Cadarnhau bod unrhyw ofynion neu gyfarwyddiadau arbennig yn cael eu nodi’n glir 
 10. Darparu’r wybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar gyfer pawb sydd yn gysylltiedig â chludo’r nwyddau ar y môr neu’r ddyfrffordd
 11. Darparu cyfarwyddiadau ar farcio, labelu, pacio a gwahanu nwyddau yn unol â’r contract
 12. Cael gwybodaeth ynghylch sut i fonitro cludo nwyddau ar y môr neu’r ddyfrffordd
 13. Monitro cynnydd trefnu cludo nwyddau ar y môr neu’r ddyfrffordd
 14. Nodi unrhyw faterion o ran trefnu cludo nwyddau ar y dŵr a chymryd y camau priodol i ymdrin â nhw
 15. Hysbysu’r cwsmer ynghylch unrhyw oedi, gan ganiatáu cymaint o amser â phosibl i ymateb i’r oedi
 16. Cysylltu â’r goruchwyliwr neu’r uwch gydweithiwr perthnasol os nad ydych yn gallu datrys y materion a nodwyd
 17. Sicrhau bod y dogfennau cludo’n cael eu cadw yn unol â gofynion statudol, rheoliadol, deddfwriaethol a sefydliadol perthnasol
 18. Adrodd am weithgareddau gwaith a’u cofnodi yn y systemau gwybodaeth perthnasol yn unol â’r gweithdrefnau statudol, rheoliadol, deddfwriaethol a sefydliadol perthnasol
 19. Cydymffurfio â’r holl safonau iechyd a diogelwch, amgylcheddol, moesegol, deddfwriaethol, rheoliadol a'r gweithdrefnau sefydliadol perthnasol wrth gludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


 1. Y derminoleg a ddefnyddir mewn gwasanaethau môr neu ddyfrffyrdd 
 2. Y tueddiadau cyfredol mewn gwasanaethau cludiant môr neu ddyfrffyrdd rhyngwladol 
 3. Y cyfarwyddiadau cludo perthnasol a manylion y nwyddau sy’n cael eu cludo
 4. Pwysigrwydd adolygu a chydymffurfio â thelerau ac amodau’r contract wrth drefnu i gludo nwyddau ar y môr neu ddyfrffordd
 5. Mathau o lwythi cefnfor a’r sylfaen ar gyfer prisiau cludiant cefnfor
 6. Manteision ac anfanteision defnyddio tranfnidiaeth môr neu ddyfrffordd, y mathau gwahanol o drafnidiaeth ar ddŵr a’r effaith y maent yn eu cael ar yr amgylchedd
 7. Pwysigrwydd cynnal ymwybyddiaeth amgylcheddol busnes er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
 8. Rheoliadau a chyfyngiadau trafnidiaeth môr neu ddyfrffordd wrth gludo nwyddau, yn cynnwys symud nwyddau peryglus
 9. Y ddeddfwriaeth, rheoliadau a’r cyfyngiadau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol ar gyfer mathau gwahanol o nwyddau a chymysgedd o nwyddau wrth gludo ar y môr neu ddyfrffordd
 10. Y llwybrau a’r hybiau teithio cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol ar y môr neu ar ddyfrffordd
 11. Rôl cyrff rheoliadol, sefydliadau ac asiantaethau cenedlaethol a rhyngwladol gwahanol yn symud cludiant ar y môr neu ddyfrffordd a'u gofynion cydymffurfio
 12. Y mathau o wybodaeth sy’n ofynnol a’r dogfennau perthnasol a ddefnyddir mewn cludiant rhyngwladol ar y môr neu ar ddyfrffordd 
 13. Ble i ddod o hyd i wybodaeth a data diwydiant o systemau’n ymwneud â’r mathau o nwyddau i gael eu cludo, amserlenni ac argaeledd gofod 
 14. Y systemau a’r gweithdrefnau a ddefnyddir gan gwsmeriaid cenedlaethol a rhyngwladol a’r rhanddeiliaid perthnasol
 15. Y biliau llwytho gwahanol a’u diben
 16. Y cynghreiriau anfon, gwasanaethau cynwyslongau ac awdurdodau porthladd 
 17. Y mathau o faterion sydd yn gallu digwydd wrth drefnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd, a phwysigrwydd cyfathrebu unrhyw oedi i’r cwsmer mewn ffordd ragweithiol, gan ganiatáu cymaint o amser â phosibl i ymateb i’r materion
 18. Pwysigrwydd dilyn y gofynion arbennig sydd eu hangen gan nwyddau a chymysgedd gwahanol o nwyddau
 19. Pwysigrwydd, a’r rhesymau dros, roi cyfarwyddiadau i bawb sydd yn gysylltiedig â chludo nwyddau ar farcio, labelu, pacio a gwahanu nwyddau
 20. Y prosesau a’r gweithdrefnau sydd yn gysylltiedig â threfnu a monitro cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd
 21. Cyfrifoldebau adrodd a’r systemau gwybodaeth a ddefnyddir gan y sefydliad
 22. Rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr gwahanol yn y gadwyn gyflenwi wrth drefnu cludo nwyddau ar y môr neu ar ddyfrffordd
 23. Y gweithdrefnau a’r graddfeydd amser cywir yn ymwneud â chadw dogfennau mewn perthynas â chludo nwyddau, i fodloni gofynion rhanddeiliaid perthnasol
 24. Y gofynion iechyd a diogelwch, deddfwriaeth, amgylcheddol a'r gweithdrefnau sefydliadol perthnasol
 25. Rôl sefydliadau rheoliadol a masnach allweddol yn anfon yn fyd-eang, yn cynnwys awdurdodau porthladd


Cwmpas/ystod


Nwyddau
nwyddau peryglus (fflamadwy, gwenwynig, llaeth, grawn)
cymysgedd o nwyddau (bwyd a chynnyrch nad yw’n fwyd)
cynnyrch nad yw’n beryglus
darfodus (bwyd)
nwyddau i’w hatgyweirio/dychwelyd
nwyddau ar gyfer arddangosiadau/digwyddiadau arddangos

Gofynion arbennig
gwahanu
gofynion amgylcheddol, gwres, oerfel, lleithder
nwyddau cyfyngedig
gofynion lles ar gyfer anifeiliaid byw
cymysgedd o nwyddau
diogeledd
datganiadau tollau

Rhanddeiliaid
cyflenwyr 
swyddogion 
cyrff rheoliadol

Cyfarwyddiadau cludo
amser
dull cludo
cost


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dogfennau: Biliau llwytho/teithrestrau, cyfarwyddiadau anfon llwythi allforio, dogfennau tollau 

Incoterm
Telerau Masnachol Rhyngwladol. Mae rheolau Incoterm yn esbonio set o 3 o delerau yn adlewyrchu ymarfer o un busnes i’r llall mewn contractau ar gyfer gwerthu nwyddau.  Mae rheolau Incoterm yn disgrifio’r tasgau, y costau a’r risgiau sydd yn gysylltiedig â dosbarthu nwyddau o werthwyr i brynwyr.


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Lantra

URN gwreiddiol

SFL63

Galwedigaethau Perthnasol

Gweinyddu, Gweithrediadau a chynnal a chadw trafnidiaeth, Gyrwyr a Gweithredwyr Trafnidiaeth, Busnes

Cod SOC

1241

Geiriau Allweddol

trefnu; trafnidiaeth; nwyddau; môr; logisteg; rhyngwladol; dyfrffordd; cludo; llong