Ymateb i ymholiadau ynglŷn â llysoedd a thribiwnlysoedd

URN: SFJDH1
Sectorau Busnes (Suites): Llysoedd, Tribiwnlysoedd ac Erlyniadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2018

Trosolwg

​Mae'r safon hon ynglŷn â delio ag ymholiadau a chwynion a dderbynnir gan aelodau o'r cyhoedd. Mae'n cynnwys ymateb i ymholiadau a chwynion a chyflwyno delwedd gadarnhaol o wasanaethau llys, tribiwnlys neu erlyn.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. sefydlu natur ymholiadau, yn unol â gofynion sefydliadol
2. ymateb i ymholiadau, yn unol â gofynion sefydliadol, ac:
2.1 annog cwestiynau
2.2 gwirio dealltwriaeth
2.3 rhoi eglurhad
3. sefydlu ffeithiau cwynion, yn unol â gofynion sefydliadol, gan gynnwys:
3.1 yr amgylchiadau sy’n arwain at y gŵyn
4. cyfeirio ymholiadau neu gŵynion y tu allan i’ch arbenigedd neu’ch awdurdod, yn unol â gofynion sefydliadol  
5. cadarnhau bod pobl sy’n gwneud ymholiadau neu’n cwyno yn deall y camau sy’n cael eu cymryd, yn unol â gofynion sefydliadol, gan gynnwys: 
5.1 y rhesymau dros y camau 
5.2 y graddfeydd amser ar gyfer mynd i’r afael ag ymholiadau neu gŵynion
6. cadw gwybodaeth yn ddiogel, yn unol â gofynion sefydliadol a deddfwriaethol
7. cynnal cofnodion ymholiadau a chwynion, yn unol â gofynion sefydliadol 
8. delio ag unigolion mewn ffyrdd sy’n hyrwyddo ymddygiad ac agweddau cadarnhaol, yn unol â gofynion sefydliadol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. gofynion ac achosion sefydliadol presennol sy’n ymwneud â delio ag ymholiadau gan aelodau o’r cyhoedd  2. gofynion ac achosion sefydliadol presennol sy’n ymwneud â delio â chwynion gan aelodau o’r cyhoedd  3. yr amrywiaeth o lysoedd, tribiwnlysoedd neu erlyniadau o fewn eich maes cyfrifoldeb a’r gweithdrefnau oddi mewn iddynt 4. yr amrywiaeth o swyddogion mewn llysoedd, tribiwnlysoedd neu erlyniadau o fewn eich maes cyfrifoldeb, a’ch prif rolau a chyfrifoldebau  5. cynllun adeiladau llys a thribiwnlys  6. y cyfleusterau sydd ar gael i aelodau o’r cyhoedd 7. hawliau, rolau a chyfrifoldebau partïon sy’n defnyddio llysoedd, tribiwnlysoedd neu wasanaethau erlyn yn eich maes cyfrifoldeb  8. terfynau awdurdod ac at bwy y dylid cyfeirio pan eir y tu hwnt iddynt 9. pwysigrwydd cyflwyno delwedd gadarnhaol o lysoedd, tribiwnlysoedd neu wasanaethau erlyn

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau er Cyfiawnder

URN gwreiddiol

SFJ DH1

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Llys, Swyddog erlyn, Swyddog Tribiwnlys

Cod SOC

4131

Geiriau Allweddol

llysoedd; tribiwnlysoedd; erlyniadau; achos; ymholi; cwynion