Cydlynu darpariaeth rheithwyr

URN: SFJDD1
Sectorau Busnes (Suites): Llysoedd, Tribiwnlysoedd ac Erlyniadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2018

Trosolwg

​Mae'r safon hon ynglŷn â sicrhau bod digon o reithwyr ar gael ar gyfer trefnu achosion. Mae'n cynnwys cyflwyno gwŷs i fynychu gwasanaeth rheithgor a monitro ymatebion.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. nodi nifer y darpar reithwyr sy’n ofynnol ar gyfer trefnu achosion, yn unol â gofynion sefydliadol, ac: 
1.1 ystyried y weithdrefn i ddewis rheithgor 
2. cynhyrchu’r nifer angenrheidiol o enwau a chyfeiriadau i’w galw ar gyfer gwasanaeth rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol 
3. sicrhau bod yr enwau a nodwyd yn gymwys ar gyfer gwasanaeth rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol 
4. cyhoeddi gwŷs ar gyfer gwasanaeth rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol, gan gynnwys:
4.1 lleoliadau llysoedd i’w mynychu ar gyfer gwasanaeth rheithgor
4.2 dyddiadau ac amseroedd y bydd gwasanaeth rheithgor yn dechrau
4.3 beth y gall darpar reithwyr ei ddisgwyl wrth fynychu ar gyfer gwasanaeth rheithgor 
4.4 manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau ynglŷn â gwasanaeth rheithgor 
5. monitro ymatebion i wysiadau rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol
6. cofnodi manylion am ddarpar reithwyr sy’n gallu mynychu 
7. mynd i’r afael â cheisiadau am drefniadau arbennig gan ddarpar reithwyr, yn unol â gofynion sefydliadol  
8. rhoi ceisiadau ar waith i esgusodi neu ohirio gwasanaeth rheithgor, yn unol â gofynion sefydliadol 
9. hysbysu unigolion am ganlyniadau ceisiadau i esgusodi neu ohirio, yn unol â gofynion sefydliadol, a:
9.1 datgan y rhesymau am benderfyniadau 
10. cymryd camau os bydd nifer y darpar reithwyr yn disgyn islaw’r lefel sy’n ofynnol, yn unol â gofynion sefydliadol 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. gofynion a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cynhyrchu enwau’r rheiny a fydd yn cael eu galw ar gyfer gwasanaeth rheithgor 
2. gofynion a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer cyhoeddi gwysiadau i unigolion a ddewiswyd  
3. gofynion a gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer monitro ymatebion i wysiadau, gan gynnwys: 
3.1 camau ar gyfer delio ag ymatebion hwyr
3.2 ffactorau sy’n effeithio ar gymhwyster ar gyfer gwasanaeth rheithgor
3.3 gwybodaeth a fydd yn cael ei chofnodi
3.4 camau ar gyfer delio â cheisiadau am drefniadau arbennig 
4. gweithdrefnau dewis ar gyfer rheithwyr mewn llysoedd
5. rolau a chyfrifoldebau rheithwyr
6. gweithdrefnau ar gyfer derbyn rheithwyr yn y llys, a’r hyn y gall rheithwyr ei ddisgwyl
7. treuliau y gellir eu hawlio gan reithwyr a’r broses ar gyfer hawlio a’u had-dalu
8. gwybodaeth y dylid ei chynnwys gyda gwysiadau ar gyfer gwasanaeth rheithgor
9. ffactorau i’w hystyried a meini prawf i’w bodloni wrth ystyried ceisiadau am esgusodi neu ohirio, gan gynnwys:
9.1 graddfeydd amser
9.2 ceisiadau a wnaed ar ddiwrnod y gwrandawiadau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2023

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau er Cyfiawnder

URN gwreiddiol

SFJ DD1

Galwedigaethau Perthnasol

Swyddog Llys, Swyddog erlyn, Swyddog Tribiwnlys

Cod SOC

4131

Geiriau Allweddol

llys; achos; rheithiwr; trefnu; gwŷs; cydlynu; darpariaeth