Darparu cymorth ‘wrth ochr y gadair’ wrth atal a rheoli clefyd periodontol a charïedd ac adfer ceudyllau

URN: SFHOH5
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd y geg
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio rôl gweithiwr iechyd y geg wrth ddarparu cymorth 'wrth ochr y gadair' yn ystod y gwaith o atal a rheoli clefydau periodontol a charïedd, ac adfer ceudyllau. Bydd angen i chi baratoi a chymysgu amrywiaeth eang o ddeunyddiau/ meddyglynnau a all effeithio'n ddifrifol ar lwyddiant y driniaeth os na chânt eu gwneud yn gywir. Bydd angen i chi wybod y rheswm dros ddefnyddio deunyddiau a meddyglynnau penodol, yr opsiynau y gellir eu defnyddio yn eu lle a'r cyfarwyddiadau cymysgu a thrafod sy'n cael eu hargymell gan y gwneuthurwyr.

Mae'r safon hon yn berthnasol i weithwyr ym mhob lleoliad lle y mae angen triniaeth ar unigolion yn gysylltiedig ag atal a rheoli clefydau periodontol a pharatoi ac adfer ceudyllau.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 5. cadarnhau pwy yw'r unigolyn yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 6. ennill cydsyniad gwybodus, dilys gan yr unigolyn yn unol â gweithdrefnau penodol
 7. cyfathrebu â'r unigolyn a phobl allweddol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i ddealltwriaeth ac anghenion yr unigolyn, a'r hyn sy'n well ganddo
 8. parchu hawliau a dymuniadau'r unigolyn yn gysylltiedig â'i breifatrwydd, ei gredoau a'i urddas
 9. rhoi cymorth i'r unigolyn a sicrhau bod mesurau iechyd a diogelwch yn cael eu gweithredu bob amser
 10. adalw a darparu siartiau, cofnodion a delweddau'r unigolyn cywir a nodi'r driniaeth arfaethedig yn gywir
 11. cymhwyso rhagofalon safonol ar gyfer atal a rheoli heintiau a chymryd camau iechyd a diogelwch priodol eraill  
 12. darparu cymorth priodol wrth roi analgesia lleol neu ranbarthol
 13. rhagweld, dewis a threfnu'r cyfarpar, yr offer, y deunyddiau a'r meddyglynnau yn nhrefn fwyaf tebygol eu defnyddio ac o fewn cyrraedd hawdd i ochr y gadair ar gyfer:

  • atal a rheoli clefydau periodontol
  • atal a rheoli carïedd dannedd
  • darparu adferiadau amalgam
  • darparu adferiadau cyfansawdd
  • darparu adferiadau ionomer gwydr 
 14. allsugno ardal y driniaeth, cynnal ardal weithredu glir a diogelu meinweoedd meddal yr unigolyn yn briodol gan ddefnyddio offer a deunyddiau sy'n briodol i'r weithdrefn

 15. rhagweld, dewis a chynnig y canlynol yn gywir i'r gweithredwr:

  • system fatrics addas i helpu i leoli adferiad
  • y swm cywir o'r deunyddiau adfer wedi'u cymysgu'n briodol
  • unrhyw ddeunyddiau neu gyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer gorffen yr adferiad 
 16. trafod cyfarpar, offerynnau, deunyddiau a meddyglynnau â llaw mewn ffordd sy'n lleihau'r posibilrwydd o anaf, difrod a thraws-heintiad

 17. monitro a thawelu meddwl yr unigolyn yn barhaus, nodi unrhyw gymhlethdodau a chymryd y camau angenrheidiol yn ddi-oed
 18. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 19. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill 
 6. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau 
 7. sut i addasu arddulliau cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n briodol i anghenion yr unigolyn
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. sut i gael cadarnhad o bwy yw unigolyn yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 10. yr egwyddorion, yr ymarfer a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â chydsyniad gwybodus 
 11. strwythur a swyddogaeth dannedd a'r periodontiwm, gan gynnwys nifer y gwreiddiau 
 12. anatomi rhanbarthol y pen a'r gwddf ac anatomi deintyddol
 13. datblygiad plac deintiol a dulliau o'i reoli
 14. prif achosion clefyd periodontol a charïedd, a'u triniaeth
 15. dulliau a'r defnydd o dechnegau, cyfryngau neu ddeunyddiau i atal carïedd
 16. natur a dilyniant clefyd deintiol a chlefyd y geg
 17. dulliau o ddiogelu a gwrthdynnu'r meinweoedd meddal
 18. dulliau o allsugno yn ystod triniaeth
 19. ffyrdd o allu atal a/neu leihau clefyd periodontol, gan gynnwys technegau hylendid y geg effeithiol
 20. y gwahanol fathau o fflworid a'u priodweddau
 21. swyddogaeth y gwahanol fathau o gyfarpar, offer a deunyddiau/meddyglynnau a ddefnyddir mewn:

  • therapi periodontol
  • paratoi ac adfer ceudyllau
  • atal carïedd sylfaenol ac eilaidd 
 22. ergonomeg gwaith deintyddol, gan gynnwys seddi, safle'r unigolyn a'r tîm, pasio offer, gosodiad blaen yr allsugnydd

 23. dulliau o weithio a fydd yn ategu gwaith y gweithredwr a'r rhesymau dros hyn
 24. dulliau o hwyluso golwg glir o ardal y driniaeth i'r gweithredwr a chanlyniadau gwneud hyn yn anghywir
 25. y cyfarpar a ddefnyddir wrth roi anesthesia lleol a rhanbarthol
 26. y gwahanol gamau wrth baratoi ceudwll ar gyfer dannedd cyntaf a dannedd parhaol
 27. yr amgylchiadau pan y gall fod angen leininau, a pha ddeunyddiau sydd ar gael
 28. manteision ac anfanteision y gwahanol fathau o:

  • amalgam
  • adferiadau dros dro
  • adferiadau cyfansawdd
  • adferiad ionomer gwydr
  • selyddion 
 29. diben ysgythryddion, y gwahanol fathau ohonynt a phryd a ble y cânt eu defnyddio

 30. diben cyfryngau asio, y gwahanol fathau ohonynt a phryd a ble y cânt eu defnyddio
 31. pwysigrwydd gorffen adferiadau a'r cyfarpar, yr offer a'r deunyddiau a all gael eu defnyddio
 32. pwysigrwydd systemau matrics a'r cyfarpar a'r offer a all gael eu defnyddio
 33. defnyddio diogel o oleuadau caledu a'u peryglon posibl
 34. rhagofalon safonol a safonau ansawdd atal a rheoli heintiau, a'ch rôl wrth gynnal y rhain
 35. y peryglon sy'n gysylltiedig ag amalgam, gan gynnwys:

  • y rhesymau dros baratoi amalgam mewn ardaloedd wedi'u hawyru, a phwysigrwydd hynny
  • y rhagofalon priodol y dylid eu cymryd i atal mercwri rhag gollwng
  • y camau cywir i'w cymryd os bydd mercwri'n gollwng 
 36. sut i fonitro, cynorthwyo a thawelu meddwl yr unigolyn trwy gydol y driniaeth, gan gynnwys nodi gorbryder

 37. y rhesymau dros wylio'r gweithredwr yn barhaus yn ystod y weithdrefn
 38. sut i adnabod ac ymateb i argyfyngau gwirioneddol neu argyfyngau posibl
 39. y gwahanol fathau o gofnodion a ddefnyddir yn y sefydliad, gan gynnwys hanes meddygol, manylion personol, siartiau deintyddol, radiograffau/ffotograffau a modelau astudio ar gyfer asesu a chynllunio triniaeth, a'u diben
 40. anghenion unigolion, gan gynnwys materion yn gysylltiedig ag urddas, cyfrinachedd a phreifatrwydd
 41. sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 42. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHOH5

Galwedigaethau Perthnasol

Nyrsys Deintyddol, Gofal iechyd y geg, Cynorthwyydd Deintyddol

Cod SOC

3218

Geiriau Allweddol

Cymorth; wrth ochr y gadair; atal; rheoli; clefyd periodontol; carïedd; adfer; ceudyllau