Dylunio a gweithgynhyrchu cyferpynnau orthodontig sefydlog

URN: SFHOH30
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd y geg
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio gweithgynhyrchu, gan ddefnyddio technegau â llaw neu dechnegau digidol, cyferpynnau orthodontig symudadwy. I ddylunio a gweithgynhyrchu cyferpynnau orthodontig symudadwy, bydd angen i chi ddeall, a gallu cymhwyso, egwyddorion damcaniaethol y driniaeth orthodontig ofynnol a rôl y cyferpyn o fewn y cynllun triniaeth hwnnw. Mae'r safon yn cynnwys prosesau gweithgynhyrchu cydrannau, cydosod cydrannau, blocio, arolygu a cherfwedd tandoriad; ychwanegu deunydd plât sylfaen priodol, prosesu'r polymerig a phrosesau gorffen terfynol. 

Defnyddir y term 'cleient' i olygu'r clinigwr sydd wedi rhagnodi a manylu'r cyferpyn orthodontig. Gall cleientiaid ddod o'r tu allan i'r sefydliad (fel labordai eraill, ymarferwyr deintyddol, ysgolion hyfforddi) neu gallant fod yn fewnol (mewn ysbyty deintyddol). Yr unigolyn yw'r sawl y gwneir y cyferpyn ar ei gyfer.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. cyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 5. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 6. casglu holl wybodaeth y fanyleb ynghyd sy'n ofynnol i ddylunio a gweithgynhyrchu'r cyferpynnau orthodontig symudadwy
 7. cadarnhau cywirdeb y fanyleb gyda phobl eraill berthnasol
 8. dewis y cydrannau, y deunyddiau a'r cyfarpar angenrheidiol a chadarnhau eu bod yn addas at y diben
 9. gosod y cyfarpar gweithgynhyrchu yn unol â'r fanyleb
 10. gweithgynhyrchu'r cyferpynnau orthodontig symudadwy gan ddefnyddio dulliau a thechnegau priodol 
 11. monitro'r broses weithgynhyrchu a'i haddasu fel bo'r angen 
 12. tynnu neu adfer y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu gan ddefnyddio dull priodol sy'n rhyddhau'r eitem heb achosi difrod
 13. gwirio bod y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu yn cyfateb i'r fanyleb a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol
 14. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 15. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. sut i gyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 6. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill 
 7. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu digidol, a'r defnydd ohonynt
 10. cyfarpar, dulliau a thechnegau gweithgynhyrchu digidol perthnasol
 11. yr anatomi ysgerbydol, ffisioleg a morffoleg dannedd sy'n ofynnol ar gyfer gweithgynhyrchu cyferpyn orthodontig symudadwy
 12. swyddogaeth a symudiad cyhyrau'r geg a'r cymal arlais-fandiblol 
 13. egwyddorion argysylltiad a'i effaith ar swyddogaeth cyferpynnau orthodontig symudadwy
 14. anhwylderau a chlefydau sy'n effeithio ar geudod y geg
 15. etioleg a dosbarthiadau camachludiadau
 16. patrymau twf a brigo dannedd cynradd a pharhaol
 17. y newidiadau ffisiolegol sy'n gysylltiedig â symudiad dannedd
 18. y ffactorau ehangach (cymdeithasegol, ymddygiadol, amgylcheddol ac economaidd) sy'n cyfrannu at iechyd a salwch y geg
 19. nodau ac amcanion triniaeth orthodontig
 20. ffactorau allweddol yn llwyddiant triniaeth orthodontig, yn benodol, angori, sefydlogi, dargadw, problemau cyffredin a'r rhesymau cyffredin pam mae triniaeth yn methu
 21. y camau mewn triniaeth orthodontig a'r mathau o driniaeth orthodontig, a sut maent yn perthyn i'w gilydd
 22. egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu cyferpynnau orthodontig symudadwy
 23. cwmpas triniaeth orthodontig gan ddefnyddio cyferpynnau orthodontig symudadwy
 24. y gwahanol fathau o gyferpynnau orthodontig symudadwy a'r cydrannau sy'n ofynnol
 25. y gwahanol gydrannau a ddefnyddir mewn cyferpynnau orthodontig symudadwy, dibenion pob un ohonynt a'u defnydd
 26. y defnydd o gastiau wrth ddylunio, gweithgynhyrchu a gosod safle cydrannau ar gyfer cyferpynnau
 27. egwyddorion yr arfer gorau presennol o ran tocio modelau, sut i'w cymhwyso a gwerthuso'r canlyniadau
 28. egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu platiau sylfaen a llwyfannau brathu
 29. natur a diben castiau archwilio
 30. defnydd a maint y grymoedd a ddefnyddir wrth symud dannedd
 31. dulliau o actifadu ac ail-actifadu cydrannau a chyferpynnau symudadwy
 32. sut caiff cyferpynnau eu ffitio, eu haddasu a'u hactifadu
 33. dulliau o addasu a chynnal a chadw cyferpynnau symudadwy
 34. y cofnodion (papur a deunydd) sy'n ofynnol
 35. sut mae'r broses galedu yn effeithio ar y dewis o ddeunyddiau a'r prosesau gweithgynhyrchu
 36. sut i nodi maint y cydrannau a'r math o gydrannau y bydd eu hangen
 37. yr amrywiaeth o gydrannau rhagffurfiedig sydd ar gael a dulliau o asesu eu haddasrwydd i'w defnyddio wrth adeiladu cyferpyn
 38. gwahanol drwch weiars a ddefnyddir ar gyfer mathau gwahanol o gydrannau a dulliau o nodi pa un sy'n ofynnol ac yn addas
 39. dulliau o sythu a phlygu weiar a'r offer a ddefnyddir
 40. goddefedd trafod y weiars, effeithiau eu trafod yn ormodol a sut i adnabod pan fydd hyn wedi digwydd
 41. dulliau o asesu addasrwydd cydrannau gwneuthuredig
 42. diben y gwahanol fathau o lwyfannau brathu a'r defnydd ohonynt, a sut caiff y rhain eu hadeiladu
 43. dulliau o ychwanegu'r polymerig; pam caiff gwahanol dechnegau eu defnyddio
 44. y defnydd o sbotweldio a sodro
 45. sut mae hyd a lefel y cerrynt yn effeithio ar gryfder a hyfywedd yr uniad a gynhyrchwyd
 46. sut i farnu pryd bydd y metelau wedi cael eu cynhesu'n ddigonol i doddi sodr, ond nid i ymyrryd â strwythur mecanyddol y metel
 47. canlyniadau gorgynhesu metelau a sodr yn ystod y sodro, gan gynnwys gwanhau a meddalu metelau yn benodol ac achosi sodr i dasgu yn hytrach na llifo'n llyfn, effaith y rhain ar gryfder a chyfanrwydd yr uniad a'r camau unioni y gellir eu cymryd
 48. sut i nodi'r rhesymau dros fethiant uniad wedi'i sodro
 49. y dulliau caledu gwahanol, sut mae pob un ohonynt yn gweithio, eu heffaith ac ym mha sefyllfa y caiff pob un ohonynt eu defnyddio orau 
 50. sut mae'r broses galedu yn effeithio ar y deunyddiau a'r cydrannau y gellir eu defnyddio
 51. nodweddion ffisegol deunyddiau a ddefnyddir mewn cyferpynnau a sut mae'r prosesau caledu yn effeithio arnynt
 52. y cyfryngau gwahanu gwahanol, pryd cânt eu defnyddio a pham
 53. dulliau tynnu'r fflasgiau
 54. technegau ar gyfer gorffen a llathru cyferpynnau
 55. y gwahanol fathau o sgriffio a llathrydd a'u diben 
 56. dulliau o lanhau cyferpynnau yn ddiogel ac yn effeithiol
 57. dulliau o asesu a gwirio diogelwch a derbynioldeb esthetig, swyddogaethol a chlinigol cyferpynnau gorffenedig
 58. dewis argysylltydd addas ar gyfer y math o gyferpyn sy'n cael ei ddylunio a'i weithgynhyrchu
 59. cofnodion achludol canolog
 60. pwysigrwydd esthetig wrth weithgynhyrchu cyferpynnau orthodontig a'r angen i gynnwys dannedd artiffisial, os bydd angen
 61. cofnodion symudiadau ochrol ac allwthiol a'u defnydd
 62. dulliau o ddatblygu, cynnal a gwella cyfathrebu a gwybodaeth yn gysylltiedig â darparu dyfeisiau deintyddol a wnaed yn bwrpasol
 63. dulliau o amddiffyn rhag halogiad a rheoli heintiau wrth drin argraffau sy'n dod i law ac eitemau eraill a fuodd, efallai, yn y geg neu y bwriedir eu rhoi yn y geg; pam mae'n bwysig gwneud hynny 
 64. egwyddorion sicrhau ansawdd, gan gynnwys cofnodi a samplu yn effeithiol; prosesau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau ansawdd yn eich gweithle
 65. dulliau o osod a graddnodi cyfarpar a phrofi bod hyn yn gywir
 66. effeithiau addasu cynnyrch gweithgynhyrchwyr i fodloni gofynion y labordy ar briodweddau ffisegol cynnyrch ac ar gynnyrch y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau, a goblygiadau cyfreithiol gweithgynhyrchu gwael 
 67. yr amrywiaeth o gyfarpar a ddefnyddir i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau deintyddol
 68. dulliau o ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau yn ddiogel, gan gynnwys defnyddio cemegion a sylweddau peryglus eraill 
 69. dulliau o storio cyfarpar a deunyddiau gwahanol yn ddiogel
 70. dulliau glanhau a chynnal a chadw gwahanol fathau o gyfarpar
 71. sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 72. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHOH30

Galwedigaethau Perthnasol

Technegwyr Deintyddol

Cod SOC

3218

Geiriau Allweddol

Cyferpynnau, orthodontig, symudadwy, digidol