Darparu cymorth ‘wrth ochr y gadair’ yn ystod yr asesiad o iechyd ceg unigolion

URN: SFHOH3
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd y geg
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Bwriedir y safon hon i'r bobl hynny mewn rôl cymorth 'wrth ochr y gadair' yn ystod yr asesiad o iechyd ceg ac iechyd cyffredinol unigolion. Bydd angen i chi baratoi'r cyfarpar, yr offerynnau, y deunyddiau a'r meddyginiaethau y byddant eu hangen ar gyfer yr asesiad. Yna, bydd angen i chi gynorthwyo'n fanwl yn ystod asesiad yr unigolyn trwy gofnodi a chofnodi'r wybodaeth a geir o archwiliad o'r pen, y gwddf, y dannedd, y periodontiwm a'r feinwe feddal, ac wrth ddehongli neu ragweld yr angen am ragor o gyfarpar, offerynnau, deunyddiau a meddyginiaethau.

Mae cyfathrebu'n effeithiol ag unigolion ac aelodau eraill tîm gofal iechyd y geg, a hybu'u hiechyd, eu diogelwch a'u lles, yn elfennau hanfodol o'r safon hon.

Mae'r safon hon yn berthnasol i weithwyr iechyd y geg sy'n cynnig cymorth 'wrth ochr y gadair' yn ystod asesiad o iechyd ceg ac iechyd cyffredinol unigolion.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 5. cadarnhau pwy yw'r unigolyn yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 6. ennill cydsyniad gwybodus, dilys gan yr unigolyn yn unol â gweithdrefnau penodol
 7. cyfathrebu â'r unigolyn a phobl allweddol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i ddealltwriaeth ac anghenion yr unigolyn, a'r hyn sy'n well ganddo
 8. parchu hawliau a dymuniadau'r unigolyn yn gysylltiedig â'i breifatrwydd, ei gredoau a'i urddas
 9. rhoi cymorth i'r unigolyn a sicrhau bod mesurau iechyd a diogelwch yn cael eu gweithredu bob amser
 10. wrth ochr y gadair, darparu'r siartiau, y cofnodion a'r delweddau deintyddol sy'n angenrheidiol er mwyn cynnal yr asesiad o iechyd y geg
 11. rhagweld, dewis a pharatoi'r cyfarpar, yr offerynnau, y deunyddiau a'r meddyginiaethau sy'n ofynnol ar gyfer asesiad clinigol llawn o'r pen, y gwddf a'r geg
 12. cymhwyso rhagofalon safonol ar gyfer atal a rheoli heintiau a chymryd camau iechyd a diogelwch priodol eraill
 13. adnabod pryd y mae unigolyn mewn anghysur, ofn neu drallod a chyfathrebu â'r unigolyn mewn ffordd sy'n rhoi sicrwydd iddo ac yn ei dawelu
 14. dewis, cynnig a pharatoi'r cyfarpar, yr offerynnau, y deunyddiau a'r meddyginiaethau cywir ar yr adeg pan fydd eu hangen yn ystod yr asesiad clinigol
 15. trafod cyfarpar, offerynnau, deunyddiau a meddyginiaethau â llaw mewn ffordd sy'n lleihau'r posibilrwydd o anaf, difrod a thraws-heintiad
 16. monitro'r unigolyn yn barhaus wrth i'r asesiad ddigwydd, nodi unrhyw gymhlethdodau a chymryd y camau angenrheidiol yn ddi-oed
 17. cofnodi asesiadau llafar aelodau eraill y tîm yn gywir ac yn ystyrlon, gan ddefnyddio'r nodiant cywir ar y siartiau deintyddol cywir
 18. gwneud trefniadau ar gyfer asesiad neu driniaeth bellach
 19. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 20. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt 
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill
 6. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau
 7. sut i addasu arddulliau cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n briodol i anghenion yr unigolyn
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. sut i gael cadarnhad o bwy yw unigolyn yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 10. yr egwyddorion, yr ymarfer a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â chydsyniad gwybodus
 11. diben asesiad deintyddol a dulliau o esbonio hyn yn glir i unigolion
 12. y cyflyrau meddygol a all effeithio ar asesiad a thriniaeth iechyd y geg
 13. y wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer cael hanes meddygol a'r goblygiadau y gall cyflyrau meddygol perthnasol eu cael i driniaeth ddeintyddol
 14. strwythur a swyddogaeth dannedd a'r periodontiwm, gan gynnwys nifer y gwreiddiau
 15. anatomi rhanbarthol y pen a'r gwddf ac anatomi deintyddol
 16. swyddogaeth a safle chwarennau poer, cyhyrau cnoi a mynegiant yr wyneb, ac enghreifftiau o glefydau a all effeithio ar symudiadau'r wyneb
 17. clefydau cyffredin y geg, gan gynnwys namau malaen a namau a allai fod yn falaen, a dulliau o wneud diagnosis ohonynt, eu hatal a'u rheoli
 18. diagnosis o glefydau esgyrn yr wyneb, mwcosa'r geg neu feinweoedd meddal eraill y chwarennau poer a'r cymalau, a'r rheolaeth drostynt
 19. arwyddion yn y geg o glefydau systematig a'r diagnosis o boen wynebol o dras ddeintyddol a phoen wynebol nad yw o dras ddeintyddol, a'r rheolaeth drosto
 20. effeithiau heneiddio ar feinweoedd y geg ac anghenion penodol yr henoed
 21. rhagofalon safonol a safonau ansawdd atal a rheoli heintiau a'ch rôl wrth eu cynnal
 22. dulliau diogel o drafod offerynnau a chyfarpar â llaw
 23. y defnydd ar y gwahanol ddeunyddiau sy'n cael eu defnyddio mewn asesiad deintyddol, gan gynnwys deunyddiau argraff ar gyfer modelau astudio
 24. dulliau o fesur hyfywedd bywyn a'u rhinweddau cymharol
 25. y prif ddosbarthiadau o gyffuriau sy'n cael eu defnyddio ym maes deintyddiaeth a'r rhesymau dros eu defnyddio, gan gynnwys poenleddfwyr, gwrthfiotigau, tawelyddion/cyffuriau hypnotig, cyffuriau argyfwng, cyffuriau sy'n dadwneud effaith cyffuriau eraill
 26. y gwahanol fathau o gofnodion a siartiau deintyddol, gan gynnwys manylion personol, delweddau a modelau astudio ar gyfer asesu a chynllunio triniaeth sy'n cael eu defnyddio, a swyddogaethau pob un ohonynt
 27. dulliau cofnodi deintyddol
 28. geirfa a nodiant siartio/symbolau siartio ar gyfer arwynebeddau dannedd, ceudyllau a phroblemau dannedd penodol yn gysylltiedig â'r math o siart deintyddol sy'n cael ei ddefnyddio
 29. y rhesymau dros gymryd delweddau, ar gyfer trin unigolion a'u monitro
 30. y mathau o driniaeth orthodonteg sydd ar gael a'u dibenion
 31. y mesuriadau, y cofnodion a'r dosbarthiadau sy'n gysylltiedig â chofnodion camgymheiriad
 32. dulliau o gyfathrebu'n glir â'r unigolyn, yn enwedig pan y gall fod mewn rhywfaint o anghysur neu drallod
 33. dulliau o fonitro nodweddion corfforol unigolyn a'r arwyddion a'r symptomau y dylid bod yn ymwybodol ohonynt er mwyn adnabod argyfwng posibl
 34. sut i adnabod arwyddion anaf, camdriniaeth neu esgeulustod a sut i godi pryderon gyda'r person neu'r asiantaeth briodol
 35. sut i adnabod bod argyfwng meddygol wedi codi a rhoi cymorth i'r unigolyn sy'n cael yr argyfwng ac i'r rhai sy'n rheoli'r argyfwng yn y fan a'r lle
 36. pam mae'n bwysig bod gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag unigolion yn cael ei thrin yn gyfrinachol a beth mae hyn yn ei olygu i storio, cofnodi a datgelu gwybodaeth unigol
 37. dulliau o weithio'n effeithiol mewn tîm ym maes gofal iechyd y geg
 38. anghenion unigolion, gan gynnwys materion yn gysylltiedig ag urddas, cyfrinachedd a phreifatrwydd
 39. sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 40. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHOH3

Galwedigaethau Perthnasol

Nyrsys Deintyddol, Gofal iechyd y geg, Cynorthwyydd Deintyddol

Cod SOC

3218

Geiriau Allweddol

Cymorth; wrth ochr y gadair; asesiad; iechyd y geg