Dylunio a gweithgynhyrchu is-strwythurau metelig ar gyfer cymhwyso deunyddiau lliw dant

URN: SFHOH22
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd y geg
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio dylunio a gweithgynhyrchu is-strwythurau metelig sy'n cael eu defnyddio i gymhwyso deunyddiau lliw dant gan ddefnyddio technegau â llaw neu dechnegau digidol. Mae gan is-strwythurau metelig yr un ffurf anatomegol â dant ac maent yn derbyn ffurfiau anatomegol arnynt – is-strwythurau sydd wedi'u cynnwys yn yr un safon hon yw mewnosodiadau, pyst a chreiddiau, a chopaon. Mae angen i chi weithgynhyrchu'r is-strwythur sydd wedi'i ragnodi ar gyfer cymhwyso deunyddiau lliw dant a'u gorffen nhw yn barod i'w ffitio yng ngheg y claf. 

Defnyddir y term 'cleient' i olygu'r aelod o'r tîm gofal iechyd y geg sydd wedi rhagnodi'r adferiad a wneir yn bwrpasol. Gall cleientiaid ddod o'r tu allan i'r sefydliad (fel labordai eraill, ymarferwyr deintyddol, ysgolion hyfforddi) neu gallant fod yn fewnol (mewn ysbyty deintyddol). Yr unigolyn yw'r sawl y gwneir yr is-strwythur ar ei gyfer. Mae cast yn ffurf gadarnhaol, gywir yn ddimensiynol, o ardaloedd o geudod y geg wedi'i gynhyrchu o argraff negyddol. Mae dei yn ddarn o gast o ddant unigol.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. cyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 5. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 6. casglu holl wybodaeth y fanyleb ynghyd sy'n ofynnol i ddylunio a gweithgynhyrchu'r is-strwythurau metelig ar gyfer cymhwyso deunyddiau lliw dant
 7. cadarnhau cywirdeb y fanyleb gyda phobl eraill berthnasol
 8. dewis y cydrannau, y deunyddiau a'r cyfarpar angenrheidiol a chadarnhau eu bod yn addas at y diben
 9. gosod y cyfarpar gweithgynhyrchu yn unol â'r fanyleb
 10. gweithgynhyrchu'r is-strwythurau metelig ar gyfer cymhwyso deunyddiau lliw dant gan ddefnyddio dulliau a thechnegau priodol
 11. monitro'r broses weithgynhyrchu a'i haddasu fel bo'r angen
 12. tynnu neu adfer y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu gan ddefnyddio dull priodol sy'n rhyddhau'r eitem heb achosi difrod
 13. gwirio bod y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu yn cyfateb i'r fanyleb a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol
 14. glanhau a gorffen yr is-strwythur yn effeithiol a'i baratoi a'i becynnu'n ddiogel i'w ddanfon, ynghyd â chyfarwyddiadau i'r unigolyn a'r cleient
 15. gwirio bod yr is-strwythurau metelig gorffenedig ar gyfer cymhwyso deunyddiau lliw dant yn cyfateb i'r fanyleb a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol
 16. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 17. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. sut i gyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 6. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill
 7. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu digidol, a'r defnydd ohonynt
 10. cyfarpar, dulliau a thechnegau gweithgynhyrchu digidol perthnasol
 11. yr anatomi ysgerbydol, ffisioleg y pen a'r gwddf a morffoleg dannedd
 12. strwythur, swyddogaeth a symudiad y cyhyrau orowynebol, gan gynnwys y tafod a'r cymal arlais-fandiblol
 13. anhwylderau a chlefydau sy'n effeithio ar geudod y geg
 14. etioleg a dosbarthiadau camachludiadau
 15. y newidiadau ffisiolegol a phatholegol sy'n gysylltiedig â'r broses heneiddio a thrawma yn gysylltiedig ag amgylchedd y geg
 16. pwysigrwydd dargadw'r ligament periodontol a'r newidiadau mewn ystumganfod (proprioception) oherwydd colli'r ligament periodontol
 17. y ffactorau ehangach (cymdeithasegol, ymddygiadol, amgylcheddol ac economaidd) sy'n cyfrannu at iechyd a salwch y geg
 18. egwyddorion ac ymarfer:

  • argysylltiad
  • estheteg a seineg 
 19. cyfansoddion is-strwythurau a sut y cânt eu gwneud

 20. dosbarthiad ac isddosbarthiad deunyddiau ar sail cyfansoddiad cemegol a strwythur mewnol
 21. priodweddau mecanyddol, ffisegol, thermol, cemegol a biolegol deunyddiau
 22. deunyddiau ar gyfer gweithgynhyrchu castiau a mowldiau
 23. cwyrau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu is-strwythurau
 24. aloiau deintyddol
 25. deunyddiau gwrthsafol deintyddol
 26. y berthynas rhwng asiadau cemegol a phriodweddau deunyddiau solet
 27. deunyddiau argraff, dyblygu a glanhau 
 28. adeiladu patrymau trwy ddulliau castio a digidol
 29. dulliau o ddatblygu, cynnal a gwella cyfathrebu a gwybodaeth yn gysylltiedig â darparu dyfeisiau deintyddol a wnaed yn bwrpasol 
 30. dulliau o amddiffyn rhag halogiad a rheoli heintiau wrth drin argraffau sy'n dod i law ac eitemau eraill a fuodd, efallai, yn y geg neu y bwriedir eu rhoi yn y geg; pam mae'n bwysig gwneud hynny
 31. egwyddorion sicrhau ansawdd, gan gynnwys cofnodi a samplu yn effeithiol; prosesau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau ansawdd yn eich gweithle
 32. dulliau o osod a graddnodi cyfarpar a phrofi bod hyn yn gywir
 33. effeithiau addasu cynnyrch gweithgynhyrchwyr i fodloni gofynion y labordy ar briodweddau ffisegol cynnyrch ac ar gynnyrch y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau, a goblygiadau cyfreithiol gweithgynhyrchu gwael
 34. yr amrywiaeth o gyfarpar a ddefnyddir i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau deintyddol
 35. dulliau o ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau yn ddiogel, gan gynnwys defnyddio cemegion a sylweddau peryglus eraill
 36. dulliau o storio cyfarpar a deunyddiau gwahanol yn ddiogel
 37. dulliau glanhau a chynnal a chadw gwahanol fathau o gyfarpar
 38. sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 39. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHOH22

Galwedigaethau Perthnasol

Technegwyr Deintyddol

Cod SOC

3218

Geiriau Allweddol

Is-strwythurau, metelig, lliw, dant; digidol