Dylunio a gweithgynhyrchu cydrannau metelig cast a gyr a fframweithiau cast ar gyfer prosthesisau symudadwy

URN: SFHOH18
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd y geg
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon yn canolbwyntio ar ddylunio a gweithgynhyrchu fframweithiau gyr a chast, a chydrannau metelig, ar gyfer prosthesisau symudadwy gan ddefnyddio technegau â llaw neu dechnegau digidol. Mae angen i chi weithgynhyrchu cydrannau gyr; dylunio a gweithgynhyrchu patrymau llwyrlosgi ar gyfer fframweithiau metel cast; a thynnu, tocio, gorffen neu ddefnyddio technegau gweithgynhyrchu cyflym a gwerthuso strwythuro metelig. 

Defnyddir y term 'cleient' i olygu'r aelod o'r tîm gofal iechyd y geg sydd wedi rhagnodi'r prosthesis a wneir yn bwrpasol. Gall cleientiaid ddod o'r tu allan i'r sefydliad (fel labordai eraill, ymarferwyr deintyddol, ysgolion hyfforddi) neu gallant fod yn fewnol (mewn ysbyty deintyddol). Yr unigolyn yw'r sawl y gwneir y prosthesis a wneir yn bwrpasol ar ei gyfer.

Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod ymarfer yn adlewyrchu gwybodaeth a pholisïau cyfredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 5. cyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 6. casglu holl wybodaeth y fanyleb ynghyd sy'n ofynnol i ddylunio a gweithgynhyrchu'r fframweithiau gyr a chast, a'r cydrannau metelig, ar gyfer prosthesisau symudadwy
 7. cadarnhau cywirdeb y fanyleb gyda phobl eraill berthnasol
 8. dewis y cydrannau, y deunyddiau a'r cyfarpar angenrheidiol a chadarnhau eu bod yn addas at y diben
 9. gosod y cyfarpar gweithgynhyrchu yn unol â'r fanyleb
 10. gweithgynhyrchu'r fframweithiau gyr a chast, a'r cydrannau metelig, ar gyfer prosthesisau symudadwy gan ddefnyddio dulliau a thechnegau priodol
 11. monitro'r broses weithgynhyrchu a'i haddasu fel bo'r angen
 12. tynnu neu adfer y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu gan ddefnyddio dull priodol sy'n rhyddhau'r eitem heb achosi difrod
 13. gwirio bod y cynnyrch wedi'i weithgynhyrchu yn cyfateb i'r fanyleb a gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol
 14. gwaredu gwastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad 
 15. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. sut i gyfathrebu â phobl eraill berthnasol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i'w dealltwriaeth a'u hanghenion, a'r hyn sy'n well ganddynt
 6. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill
 7. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau 
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. egwyddorion dylunio a gweithgynhyrchu digidol, a'r defnydd ohonynt
 10. cyfarpar, dulliau a thechnegau gweithgynhyrchu digidol perthnasol
 11. yr anatomi ysgerbydol, ffisioleg y pen a'r gwddf a morffoleg dannedd
 12. strwythur, swyddogaeth a symudiad y cyhyrau orowynebol, gan gynnwys y tafod a'r cymal arlais-fandiblol
 13. anhwylderau a chlefydau sy'n effeithio ar geudod y geg
 14. etioleg a dosbarthiadau camachludiadau
 15. y newidiadau ffisolegol a phatholegol sy'n gysylltiedig â'r broses heneiddio a thrawma yn gysylltiedig ag amgylchedd y geg
 16. pwysigrwydd dargadw'r ligament periodontol a'r newidiadau mewn ystumganfod (proprioception) oherwydd colli'r ligament periodontol
 17. y ffactorau ehangach (cymdeithasegol, ymddygiadol, amgylcheddol ac economaidd) sy'n cyfrannu at iechyd a salwch y geg
 18. yr ymateb emosiynol gan yr unigolyn i golli dannedd
 19. rôl prosthesisau symudadwy wrth adfer a chynnal a chadw:

  • ategiad meinweoedd
  • estheteg
  • seineg
  • swyddogaeth achludiad a'r cymal arlais-fandiblol 
 20. pwysigrwydd adfer a chynnal a chadw'r dimensiwn fertigol achludol

 21. buddion a chyfyngiadau ailosod dannedd yn syth wrth ddarparu prosthesisau symudadwy
 22. buddion a chyfyngiadau cadw adeileddau gwreiddiau wrth ddarparu prosthesisau symudadwy
 23. y defnydd o brosthesisau symudadwy dros dro a'r angen amdanynt
 24. cyfyngiadau dylunio tandoriadau blaen mawr a chyflyrau deintyddol sydd eisoes yn bodoli
 25. egwyddorion ac ymarfer:

  • dargadwad a sefydlogrwydd
  • estheteg a seineg
  • argysylltiad 
 26. egwyddorion dyluniad prosthesis symudadwy rhannol

 27. dosbarthiad ac isddosbarthiad deunyddiau ar sail cyfansoddiad cemegol a strwythur mewnol
 28. priodweddau mecanyddol, ffisegol, thermol, cemegol a biolegol deunyddiau
 29. deunyddiau gwrthsafol ar gyfer gweithgynhyrchu castiau a mowldiau neu gynrychiolaeth ddigidol
 30. cwyrau neu ddefnyddiau eraill a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu prosthesisau symudadwy
 31. deunyddiau argraff, dyblygu a glanhau 
 32. aloiau gyr a chastio
 33. deunyddiau gwrthsafol deintyddol
 34. dulliau o ddatblygu, cynnal a gwella cyfathrebu a gwybodaeth yn gysylltiedig â darparu dyfeisiau deintyddol a wnaed yn bwrpasol 
 35. dulliau o reoli haint wrth drin argraffau sy'n dod i law ac eitemau eraill a fuodd, efallai, yn y geg neu y bwriedir eu rhoi yn y geg 
 36. egwyddorion sicrhau ansawdd, gan gynnwys cofnodi a samplu yn effeithiol; prosesau a gweithdrefnau ar gyfer sicrhau ansawdd yn eich gweithle
 37. dulliau o osod a graddnodi cyfarpar a phrofi bod hyn yn gywir
 38. effeithiau addasu cynnyrch gweithgynhyrchwyr i fodloni gofynion y labordy ar briodweddau ffisegol cynnyrch ac ar gynnyrch y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau, a goblygiadau cyfreithiol gweithgynhyrchu gwael
 39. yr amrywiaeth o gyfarpar a ddefnyddir i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau deintyddol; dulliau o ddefnyddio cyfarpar a deunyddiau yn ddiogel, gan gynnwys defnyddio cemegion a sylweddau peryglus eraill; dulliau o storio cyfarpar a deunyddiau gwahanol yn ddiogel; dulliau glanhau a chynnal a chadw gwahanol fathau o gyfarpar a'ch rôl yn hyn
 40. sut i gael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 41. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHOH18

Galwedigaethau Perthnasol

Technegwyr Deintyddol

Cod SOC

3218

Geiriau Allweddol

Cydrannau; metelig, cast, gyr, fframweithiau, prosthesis, symudadwy; digidol