Cynnal archwiliad clinigol o’r fron

URN: SFHM9
Sectorau Busnes (Suites): Sgrinio ac Asesu’r Fron
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2019

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymwneud â chynnal archwiliad clinigol o’r fron er mwyn amlygu mannau sydd o bosibl yn annormal. Caiff unrhyw rannau o’r fath eu nodweddu a’u categoreiddio, a ddefnyddir, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol, i gynnal neu gyfeirio archwiliadau pellach ac adrodd ar y canlyniadau. Bydd yr archwiliad hwn yn cynnwys archwilio unrhyw ddelweddau mamograffig a gynhyrchwyd. Bydd hyn yn cael ei gynnal naill ai ar fenter y gweithredwr fel elfen greiddiol o archwilio’r fron, neu er mwyn ymateb i gais gan weithiwr iechyd proffesiynol. Yr unigolion allweddol yw’r rheiny sydd ynghlwm â gofal yr unigolyn a phobl eraill sydd ynghlwm â darparu gwasanaethau. Bydd angen i ddefnyddwyr y safon hon sicrhau bod eu hymarfer yn adlewyrchu’r wybodaeth a’r polisïau diweddaraf. 

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. defnyddio rhagofalon sylfaenol ar gyfer rheoli heintiau a mesurau iechyd a diogelwch priodol eraill  2. sicrhau bod yr amgylchedd yn eich galluogi i gynnal preifatrwydd ac urddas yr unigolyn  3. gwirio’r manylion adnabod cyn dechrau’r broses yn unol â pholisïau a gweithdrefnau lleol  4. cyfathrebu â’r unigolyn / bobl allweddol er mwyn gwella eu dealltwriaeth o’r archwiliad a’u cydweithrediad  5. pennu gallu’r unigolyn i ddeall y weithdrefn gyda chymorth y bobl allweddol os oes angen  6. esbonio’r weithdrefn a’r canlyniadau posibl yn glir, gan gynnwys risg, buddion a chyfyngiadau 7. cael cydsyniad dilys ar gyfer y weithdrefn yn unol â chanllawiau cenedlaethol a lleol  8. parchu preifatrwydd, urddas, credoau a phenderfyniadau’r unigolyn  9. cadarnhau priodoldeb y cais yn unol â chanllawiau lleol 10. adolygu gwybodaeth glinigol a’r hanes clinigol sydd ar gael, ac archwilio unrhyw ddelweddau blaenorol  11. archwilio’r fron a strwythurau cysylltiedig 12. dehongli unrhyw fannau clinigol sy’n cael eu hystyried yn annormal i bennu eu natur  13. gwneud cofnod llawn, cywir a chlir o faint, safle a natur unrhyw annormaledd, ei ddehongliad, ei gategori a’r camau pellach gofynnol 14. gwneud cais am weithdrefnau delweddu priodol er mwyn esbonio mannau o ddiddordeb ymhellach 15. archwilio’r holl ddelweddau, a nodweddu a chategoreiddio unrhyw annormaleddau yn unol â phrotocol lleol a chanllawiau cenedlaethol 16. cyfateb yr holl ganfyddiadau mamograffig a chanlyniadau gweithdrefnau delweddu diagnostig eraill â’r canfyddiadau o’r hanes clinigol a’r archwiliad clinigol  17. darparu gwybodaeth i’r unigolyn yn ymwneud â’r archwiliad yn ôl yr angen  18. esbonio’r broses ar gyfer cael canlyniadau 19. cyfathrebu’r holl wybodaeth berthnasol i aelodau eraill y tîm amlddisgyblaethol yn unol â phrotocol lleol 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. y gofynion cyfreithiol, sefydliadol a pholisi sy’n berthnasol i’ch rôl, rôl pobl eraill yn eich sefydliad a’r gweithgareddau a wneir  2. y safonau, canllawiau, polisïau a’r gweithdrefnau lleol a chenedlaethol perthnasol sydd ar gael, a sut a phryd dylid mynd atynt  3. pwysigrwydd parchu diwylliant, preifatrwydd, urddas, dymuniadau, credoau a phenderfyniadau unigolion  4. cyfyngiadau eich gwybodaeth a’ch profiad eich hun a phwysigrwydd gweithredu o fewn cwmpas eich ymarfer  5. rolau a chyfrifoldebau aelodau eraill y tîm 6. pwysigrwydd cael cydsyniad dilys yn unol â chanllawiau cenedlaethol a lleol  7. pwrpas gwasanaethau diagnostig a sgrinio’r fron  8. y rhaglenni sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau symptomatig, asesu a sgrinio’r fron 9. pwysigrwydd a goblygiadau adnabod yr unigolyn yn gywir 10. y canllawiau lleol ar gyfer derbyn ceisiadau am famogramau  11. sgrinio’r boblogaeth wrth ganfod clefydau 12. anatomeg, ffisioleg a phatholeg y fron, y gesail, meinwe o dan y croen a strwythurau cysylltiedig  13. arwyddion mamograffig o glefydau’r fron ac amrywiadau normal yn sgil oedran, stad hormonaidd, llawdriniaeth a radiotherapi  14. y newidiadau o ran delweddau, ymddangosiad corfforol neu deimlad meinwe’r fron yn sgil oedran, cyflwr hormonaidd, meddyginiaeth neu radiotherapi 15. pathoffisioleg clefydau’r fron 16. y mannau ar y fron sydd mewn perygl penodol o ddatblygu ymddangosiad annormal neu lle gall fod yn bwysig dod o hyd i ganser 17. pwysigrwydd optimeiddio’r ddos o ymbelydredd y mae’r unigolyn yn ei dderbyn  18. nodweddion delweddau mamograffig a’r broses ddelweddu ddigidol 19. sut i amlygu cyfeiriad a lleoliad cywir y fron ar ddelwedd ddigidol  20. y canfyddiadau clinigol sy’n gysylltiedig â meinwe normal, anfalaen a malaen 21. rhyngddibyniaeth ac arwyddocâd y wybodaeth a gofnodir a’r ymddangosiad mamograffig  22. sut i gael gafael ar gofnodion a delweddau blaenorol 23. sut i addasu arddulliau cyfathrebu, holi cwestiynau a gwrando’n ofalus mewn ffyrdd sy’n briodol i anghenion yr unigolyn  24. dulliau o gyfathrebu gwybodaeth anodd a chymhleth i unigolion a phobl allweddol  25. pwysigrwydd rhoi cyfleoedd i unigolion a phobl allweddol ofyn cwestiynau a gwella eu dealltwriaeth  26. y wybodaeth y dylid ei rhoi i unigolion cyn, yn ystod ac ar ôl gorffen yr archwiliad 27. sut i gynnal archwiliad clinigol o’r fron a strwythurau cysylltiedig 28. pwysigrwydd lleihau unrhyw anesmwythdra diangen a sut i wneud hynny 29. yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael ar ôl cael archwiliad clinigol, a rôl a phwysigrwydd delweddu ychwanegol a chyflenwol a thechnegau biopsi 30. strategaethau gwneud penderfyniadau, categoreiddio’r perygl o falaenedd, pennu’r batholeg debygol a’r meini prawf ar gyfer camau dilynol yn ôl protocol lleol   31. rôl a phwysigrwydd mamograffeg mewn ‘asesu triphlyg’  32. cryfderau a gwendidau mamograffeg a rhyngddibyniaeth ac arwyddocâd ymddangosiadau uwchsain a mamograffeg glinigol  33. risgiau clefydau’r fron sy’n gysylltiedig â hanes teuluol, therapi adfer hormonau  34. triniaeth a llawdriniaeth ar y fron a sut gall y rhain ddylanwadu ar yr hyn sy’n ymddangos wrth ddelweddu  35. sut i gadw cofnodion llawn, cywir a chlir yn unol â gweithdrefnau sefydliadol 

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol

Mae’r safon hon yn gysylltiedig â’r dimensiwn canlynol o fewn Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau y GIG (Hydref 2004):
Dimensiwn: HWB6 Cynllunio asesiadau a thriniaethau


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Iechyd

URN gwreiddiol

SFHM9

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithwyr iechyd proffesiynol

Cod SOC

2217

Geiriau Allweddol

radiograffeg; mamograffeg; mamogram; clinigol; delweddu