Ymgymryd â mesuriadau clinigol arferol

URN: SFHCHS19
Sectorau Busnes (Suites): Iechyd Clinigol
Datblygwyd gan: Skills for Health
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chymryd a chofnodi mesuriadau clinigol arferol i sefydlu gwaelodin ar gyfer cymariaethau yn y dyfodol neu fel rhan o gynllun gofal yr unigolyn. Mae'n rhaid bod cofnodi mesuriadau o'r fath yn cyfrif am gyflwr cyffredinol yr unigolyn. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich gallu i wneud y mesuriadau clinigol hyn yn gywir, neu os ydych chi'n ansicr o gwbl am eich cofnodion, mae'n bwysig eich bod chi'n gofyn i aelod cymwys arall o'r staff wirio'ch cofnodion i sicrhau bod y camau gweithredu cywir yn gallu cael eu cymryd ar unwaith.

Gellir gwneud y gweithgareddau hyn  mewn amrywiaeth o leoliadau gofal, gan gynnwys wardiau ysbyty ac adrannau eraill, gan gynnwys cleifion allanol, cartrefi nyrsio, cartref yr unigolyn ei hun a meddygfeydd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cael at a dehongli'n gywir yr holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 2. gweithio'n ddiogel bob amser ac yn unol â'r holl ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau perthnasol
 3. delio'n brydlon ac yn effeithiol ag unrhyw broblemau o fewn eich rheolaeth a rhoi gwybod am broblemau nad allant gael eu datrys
 4. nodi a lleihau peryglon a risgiau yn y gweithle
 5. cyfathrebu â'r unigolyn a phobl allweddol yn ôl cyflymder, modd a lefel sy'n briodol i ddealltwriaeth ac anghenion yr unigolyn, a'r hyn sy'n well ganddo
 6. parchu hawliau a dymuniadau'r unigolyn o ran ei breifatrwydd, ei gredoau a'i urddas
 7. darparu cymorth i'r unigolyn a sicrhau bod mesurau iechyd a diogelwch yn cael eu gweithredu bob amser
 8. cymryd camau rhagofalus safonol ar gyfer rheoli ac atal heintiau a chymryd unrhyw gamau iechyd a diogelwch angenrheidiol eraill
 9. gwirio pwy yw'r unigolyn a chadarnhau'r gweithgaredd arfaethedig
 10. rhoi gwybodaeth, cymorth a sicrwydd perthnasol i'r unigolyn mewn modd sy'n sensitif i'w anghenion a'i bryderon
 11. ennill cydsyniad gwybodus, dilys gan yr unigolyn yn unol â gweithdrefnau penodol
 12. mesur ar yr adeg a nodwyd ac yn y drefn a nodwyd
 13. defnyddio'r cyfarpar priodol mewn ffordd sy'n cael mesuriad cywir
 14. gofyn i aelod staff arall gofnodi'r mesuriad eto os nad ydych chi wedi gallu cael darlleniad neu os nad ydych chi'n siŵr o'r darlleniad
 15. gwylio'r unigolyn trwy gydol y gwaith mesur
 16. adnabod ac ymateb ar unwaith os bydd unrhyw newidiadau arwyddocaol yng nghyflwr yr unigolyn
 17. adnabod a rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw fesuriad sydd y tu hwnt i lefelau normal
 18. glanhau cyfarpar a ddefnyddiwyd a'i roi'n ôl yn ei fan storio arferol ar ôl ei ddefnyddio
 19. cael gwared ar wastraff yn unol â gweithdrefnau'r sefydliad
 20. cwblhau a storio'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau, y gweithdrefnau a'r protocolau presennol sy'n berthnasol i'ch ymarfer yn y gwaith, ac y mae'n rhaid i chi gadw atynt
 2. cwmpas a chyfyngiadau eich cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd eich hun fel y bo'n berthnasol i'ch rôl
 3. sut i gael at a dehongli'r holl wybodaeth a chyfarwyddiadau gwaith sy'n berthnasol
 4. gweithdrefnau penodol ar gyfer rhoi gwybod am broblemau sydd y tu hwnt i'ch cymhwysedd, eich cyfrifoldebau a'ch atebolrwydd
 5. y ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw weithred neu anwaith a allai fod yn anniogel/yn niweidiol i chi neu i eraill 
 6. y peryglon a'r risgiau a allai godi wrth i chi gyflawni eich rôl a sut y gallwch eu lleihau
 7. sut i addasu arddulliau cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n briodol i anghenion yr unigolyn
 8. y defnydd cywir o unrhyw gyfarpar a chyfarpar diogelu personol (PPE) i amddiffyn eich iechyd a'ch diogelwch chi a phobl eraill
 9. yr egwyddorion, yr ymarfer a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â chydsyniad gwybodus
 10. anghenion unigolion a gofalwyr, gan gynnwys ystyriaethau'n gysylltiedig ag urddas, cyfrinachedd a phreifatrwydd
 11. strwythurau, rolau a chyfrifoldebau rheoli'r sefydliad
 12. pwysigrwydd cymryd camau rhagofalus safonol wrth ymgymryd â mesuriadau ffisiolegol a chanlyniadau posibl ymarfer gwael
 13. pam mae'r mesuriadau clinigol yn angenrheidiol a phwysigrwydd eu gwneud yn unol â'r cyfarwyddyd
 14. pam mae angen addasu dillad a/neu newid safle'r unigolyn ar gyfer rhai mesuriadau clinigol
 15. pryderon posibl rhai unigolion yn gysylltiedig â rhai mesuriadau clinigol
 16. yr amrywiaeth o gyfarpar a diben y cyfarpar a ddefnyddir ar gyfer gwahanol fesuriadau
 17. pwysigrwydd sicrhau bod cyfarpar wedi'i baratoi'n briodol
 18. cyflyrau cyffredin sy'n gofyn am gofnodi mesuriadau ffisiolegol
 19. sut mae pwysedd gwaed yn cael ei gynnal
 20. y gwahaniaeth rhwng pwysedd gwaed systolig a diastolig, a beth sy'n digwydd i'r galon ym mhob darlleniad
 21. terfynau arferol pwysedd gwaed
 22. cyflyrau lle y gall pwysedd gwaed fod yn uchel neu'n isel
 23. sut mae tymheredd y corff yn cael ei gynnal
 24. beth yw tymheredd arferol y corff
 25. beth yw ystyr gwres (pyrecsia), gordwymyn a hypothermia
 26. beth yw'r gyfradd resbiradol arferol
 27. beth sy'n effeithio ar gyfraddau resbiradol mewn unigolion sy'n sâl ac mewn unigolion sy'n iach
 28. terfynau arferol cyfraddau pwls
 29. beth sy'n effeithio ar gyfraddau pwls – ei godi a'i ostwng
 30. y safleoedd ar y corff lle y mae pwyntiau pwls
 31. pam mae angen mesur ocsimetreg pwls unigolyn
 32. y canfyddiadau wrth gael ocsimetreg pwls, a goblygiadau'r canfyddiadau hyn
 33. beth yw BMI a sut mae'n cael ei ddefnyddio wrth reoli pwysau/diet
 34. y ffactorau sy'n dylanwadu ar newidiadau mewn mesuriadau clinigol
 35. pwysigrwydd cofnodi pob gwybodaeth yn glir ac yn fanwl gywir yn y ddogfennaeth berthnasol, gan gynnwys p'un ai a yw'r unigolyn yn cael ocsigen
 36. sut i gwblhau'r holl ddogfennaeth berthnasol yn unol â gofynion y sefydliad, a'i storio'n ddiogel

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Skills for Health

URN gwreiddiol

SFHCHS19

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Gweithwyr Proffesiynol Cyswllt a Galwedigaethau Technegol, Gweithwyr iechyd proffesiynol, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal, Swyddogion Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lechyd, Galwedigaethau Gwasanaethau Personol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Gofal Iechyd a Gwasanaethau Personol Cysylltiedig

Cod SOC

2219

Geiriau Allweddol

Arsylwadau, arwyddion bywyd, pwysedd gwaed, BP, tymheredd, pwls, anadliadau, cyfradd resbiradol, TPR, BMI, briglif, mesuriadau, clinigol