Creu a chynnal proffiliau cwsmeriaid

URN: PPLTT26
Sectorau Busnes (Suites): Teithio a Thwristiaeth
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Ion 2015

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â'r cymhwysedd sy'n ofynnol i ddatblygu a chynnal proffiliau cwsmeriaid i deithwyr. Mae proffiliau o'r fath yn cael eu defnyddio i lywio a darparu gwybodaeth ar gyfer argymell a bwcio trefniadau teithio i'r unigolyn dan sylw. Maen nhw hefyd yn werthfawr iawn wrth farchnata cynhyrchion a gwasanaethau teithio a thwristiaeth, gan ei gwneud yn bosibl i weld tueddiadau o ran teithio a chanfod anghenion a dewisiadau'r cwsmeriaid yn brydlon.

Argymhellir y safon i unrhyw un sy'n cysylltu â chwsmeriaid ac sydd mewn sefyllfa i gael gwybodaeth cwsmeriaid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

**Cael manylion teithiau cwsmeriaid:

**

 1. fel bod manylion cyswllt y cwsmeriaid yn gywir ac yn gyfredol

 2. fel bod y wybodaeth am ddewisiadau personol y teithiwr o ran teithiau a data am ei ddogfennau teithio'n gywir ac yn gyfredol

 3. fel y cadarnheir bod unrhyw wybodaeth sydd i gael ei defnyddio'n dal i fod yn gywir ac yn gyfredol cyn llunio neu ddiweddaru proffil y cwsmer

 4. fel bod yr holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel ac ar gael i bobl awdurdodedig yn unig gan ddilyn gweithdrefnau'ch sefydliad

  Llunio a chynnal proffiliau teithiau cwsmeriaid:**

*
*
 

 1. fel bod data am ddogfennau personol teithwyr yn cael eu cofnodi'n gywir a'u diweddaru wrth ymateb i newidiadau

 2. fel bod cynnwys y proffil yn gydnaws ag arlwy'ch sefydliad o ran teithiau ac argaeledd y cyflenwyr

 3. fel bod cynnwys y proffil yn adlewyrchu gofynion a dewisiadau'r cwsmeriaid yn gywir o fewn terfynau unrhyw bolisi teithio cytunedig

 4. fel y cytunir ar y proffil gyda'r person(au) perthnasol cyn mewnbynnu'r wybodaeth ar system eich sefydliad

 5. fel bod y proffil yn y fformat gofynnol

 6. fel bod y proffil gorffenedig a chytunedig yn cael ei storio'n ddiogel gan ddilyn gweithdrefnau'ch sefydliad

 7. fel bod y proffil ar gael ac yn hygyrch i'r holl bobl awdurdodedig


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

**​Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n benodol i'r diwydiant

**

 1. buddion proffiliau teithiau

 2. sut a ble i gael gafael ar wybodaeth fanwl am gynhyrchion a gwasanaethau'r cyflenwyr

 3. pwysigrwydd sicrhau bod ffeiliau'n gyfredol ac o dan ba amgylchiadau y bydd angen eu diweddaru

 4. pwysigrwydd cofnodi data 'yn gywir y tro cyntaf'

 5. pwysigrwydd sicrhau bod eich proffiliau'n gydnaws â'r arlwy teithiau ac argaeledd cyflenwyr

 6. pam ei bod yn bwysig gwirio manylion proffiliau a'r person y dylech gytuno ag ef ar unrhyw ddiwygiadau 

 7. yr angen am gyfrinachedd a goblygiadau deddfwriaeth diogelu data

 8. sut i gael budd o gynlluniau teyrngarwch cyflenwyr

  Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n benodol i'r cyd-destun**

*
*
 

 1. ffynonellau gwybodaeth bersonol o'r tu mewn i sefydliadau'ch cwsmeriaid

 2. math, maint ac ansawdd y wybodaeth bersonol i'w chasglu

 3. y person y dylech gadarnhau cywirdeb data gydag ef

 4. polisi cytunedig a chyfredol eich cwsmeriaid ar deithio

 5. y fformat gofynnol ar gyfer proffiliau cwsmeriaid

 6. pwy all weld proffiliau cwsmeriaid

 7. sut mae'r cwsmeriaid yn cyrchu ac yn rheoli eu proffiliau electronig

 8. gweithdrefnau diogelwch eich sefydliad i gadw data'r cwsmeriaid yn ddiogel

 9. sut i gyrchu a defnyddio System Dosbarthu Byd-eang (Global Distribution System / GDS) eich sefydliad

  Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n benodol i'r cyd-destun (busnes yn unig)

**

 1. y berthynas a'r rhyng-ddibyniaeth rhwng proffil personol y teithiwr corfforaethol a phroffil y busnes mae'r teithiwr yn gweithio iddo

Cwmpas/ystod

​Manylion cyswllt: enw a theitl, cyfeiriad/au perthnasol, rhifau ffôn, manylion cyfathrebu electronig, adran o'r sefydliad

Dewisiadau personol o ran teithio: seddi, math o ystafell, llogi ceir, cwmni hedfan, maes awyr ymadael, smygu, diet, gofynion o ran symudedd, gofynion o ran golwg a chlyw

Data dogfennau teithio: rhif a dyddiad dod i ben y pasbort, cenedligrwydd, fisâu a ddelir, tystysgrifau brechu a ddelir a'r dyddiadau y dônt i ben, ardystiadau mynediad cyfyngedig, manylion yswiriant


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

1.  Dangos dealltwriaeth glir o wahanol gwsmeriaid a’u hanghenion gwirioneddol a chanfyddedig
2.  Defnyddio ffyrdd sy’n gost effeithiol, yn effeithlon o ran amser ac yn foesegol i gasglu, storio ac adalw gwybodaeth cwsmeriaid
3.  Cydymffurfio, a sicrhau bod eraill yn cydymffurfio, â’r gofynion cyfreithiol, rheoliadau’r diwydiant, polisïau’r sefydliad a chodau proffesiynol
4.  Briffio cydweithwyr a gwirio eu bod yn deall
5.  Monitro dilysrwydd a dibynadwyedd gwybodaeth cwsmeriaid
6.  Gwirio bod proffiliau cwsmeriaid yn addas i’r diben ac addasu’r prosesau casglu a dadansoddi yn ôl yr angen
7.  Myfyrio’n rheolaidd ar eich profiadau chi a phrofiadau pobl eraill a defnyddio’r rhain i lywio gweithredoedd yn y dyfodol

 


Sgiliau


Geirfa

Cwsmeriaid

I fusnesau twristiaeth a theithiau hamdden, yn aml y teithiwr unigol fydd y cwsmer. I fusnesau teithiau corfforaethol neu fusnes, y teithiwr unigol a hefyd y cwmni mae'r teithiwr yn gweithio iddo fydd y cwsmer. ​


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLTT26

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Ymgynghorydd Teithiau Busnes, Galwedigaethau Gwasanaethau Hamdden a Theithio, Ymgynghorydd Teithiau Hamdden

Cod SOC


Geiriau Allweddol

creu, cynnal, cwsmer, proffiliau, corfforaethol, busnes, teithiwr